งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

           .: ปฏิทินการดำเนินงานจัดการแข่งขัน:.
----------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------
-------------------------------สังกัด  สพป., สพม.---------------------------
♦ เขตพื้นที่โอนข้อมูลตัวแทนสู่ระดับภาค  >  1-20 พ.ย. 2560
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2560
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  >  20-25 พ.ย. 2560
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  >  26-30 พ.ย. 2560
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  >  6 ธ.ค.2560 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จ.กำแพงเพชร  > 10-15 ธ.ค. 2560
♦ พิมพ์เกียรติบัตร  > 15 ธ.ค.2560  เป็นต้นไป
-------------------------------สังกัด  การศึกษาพิเศษ---------------------------
♦ลงทะเบียน นักเรียนและครูผู้สอนสู่ระดับภาค > 23 - 31 ต.ค. 2560
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 6-12 พ.ย. 2560
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  >   6-12 พ.ย. 2560
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  >  13-19 พ.ย. 2560
♦ การแข่งขันระดับภาคเหนือ
     7 - 8 ธ.ค. 2560 แข่งขัน ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกาย
(โรงเรียนศรีสังวาล เชียงใหม่)
      7 - 8 ธ.ค. 2560 แข่งขัน ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น
(โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จ.เชียงใหม่)
      11 – 12 ธ.ค. 2560 แข่งขัน ประเภทความพิการ บกพร่องทางการได้ยิน สติปัญญา และออทิสติก (โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญา จ.นครสวรรค์)
♦ พิมพ์เกียรติบัตร  > 15 ธ.ค.2560  เป็นต้นไป

----------------------------..ระดับชาติ------------------------------
♦ การแข่งขันระดับชาติ  > 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  ศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์(สพป.)
กำหนดการส่งเอกสาร"การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ (สพป.) 1.ให้จัดส่งเล่มรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่ม 2.ส่ง CD Clip VDO นำเสนอขั้นตอนการ ทำงานของซอฟต์แวร์ของโครงงานความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น 3.ส่งก่อนวันที่ 1ธันวาคม 2560 ทางไปรษณีย์...(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)..ส่งถึง นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร(หน้าวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร) ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 เบอร์โทร.088-2747828 **หากพ้นกำหนดคณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนตามความเหมาะสม.
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 20:49 น.
  ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (สพป.)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (สพป.)
กำหนดการส่ง  “โครงงาน คณิตศาสตร์” 
1. ส่งภายในวันที่  24 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
2. จำนวน  6  เล่ม
3. * ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง  
นายขจรยศ  บุรุษศรี
โรงเรียนวัดคูยาง
ตำบลในเมือง   
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62000
เบอร์โทรติดต่อ 
นายขจรยศ  บุรุษศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง   โทร. 061-7963454
นางนัยนา  นิลคล้าย   ศึกษานิเทศก์  ศธจ.กำแพงเพชร โทร. 081-2819157
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 20:25 น.
  ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (สพม.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (สพม.)
กำหนดการส่ง  เอกสาร “โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการและประเภททฤษฎี” 
1. ส่งภายในวันที่  24 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)             
2. จำนวน 5 เล่ม
3. ระดับมัธยมศึกษา ส่งทางไปรษณีย์ ถึง
นางสาวฐานิตา  บุญธรรม
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์  62110
เบอร์โทรติดต่อ
นางสาวฐานิตา  บุญธรรม  ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  โทร 087-3318374
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 20:11 น.
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สพป.)
กำหนดการส่ง  "ภาพยนต์สั้น
1. จัดส่งเอกสาร ดังนี้
   - รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 5 ชุด
   - DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น จำนวน 5 แผ่น 
   - บทภาพยนต์สั้น จำนวน 5 เล่ม 
(ผู้ส่งภาพยนต์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุด ในวันนำเสนอผลงาน)
2. ส่งภายในวันที่  1  ธันวาคม 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์  จดหมายลงทะเบียน)
3. ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส ส่งทางไปรษณีย์ ถึง 
   นายคำรณ  แสนหาญ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 
   ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย 
   ตำบลหนองปลิง    อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
   จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์   62000
เบอร์โทรติดต่อ
นายคำรณ  แสนหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1 โทร.086-9259179
นายสามารถ  กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2 โทร.083-6224111 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 18:56 น.
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สพม.)
กำหนดการส่ง  เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน“กิจกรรมสภานักเรียน” 
1. จัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลังจำนวนไม่เกิน 120หน้า (หากเกินจะไม่รับพิจารณา) โดยจัดทำรูปเล่มเอกสารตามหัวข้อที่กำหนดให้จัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน 1 เล่ม พร้อมสำเนา จำนวน 4 เล่ม (รวมทั้งหมด 5 เล่ม )
2. ส่งภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)             
3. ส่งทางไปรษณีย์ ถึง
นางเกศิณี  บึงมุม
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์  62000
เบอร์โทรติดต่อ
นางเกศิณี  บึงมุม  ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  โทร 095-3578444, 095-6358798
 
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 18:46 น.
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สพป.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สพป.)
กำหนดการส่ง  เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน“กิจกรรมสภานักเรียน” 
1. ส่งภายในวันที่  25 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)
2. จำนวน  4  เล่ม
3. * ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง  
นายวีระ  บัวผัน
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 
ตำบลพานทอง  อำเภอไทรงาม
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62000
เบอร์โทรติดต่อ 
นายวีระ  บัวผัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว  โทร. 061-6845891, 081-9629631, 096-6611191
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10:53 น.
  งานแถลงข่าว
gif เคลื่อนไหวหนังสือเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 21 ตุลาคม 2560  ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (ภาคเหนือ สพป.,สพม.,การศึกษาพิเศษ)      
วันเสาร์ ที่ 07 ตุลาคม 2560 เวลา 06:40 น.
  ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและการจัดลู่การแข่งขัน
สามารถเข้าดูได้ที่https://goo.gl/5YZw5Z 
วันพุธ ที่ 09 สิงหาคม 2560 เวลา 15:11 น.
  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
จังหวัดกำแพงเพชร

"รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้ำค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล"

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2,029
เมื่อวาน 1,920
สัปดาห์นี้ 8,209
สัปดาห์ที่แล้ว 24,742
เดือนนี้ 75,091
เดือนที่แล้ว 181,393
ปีนี้ 338,707
ทั้งหมด 338,772