งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

          .: ปฏิทินการดำเนินงานจัดการแข่งขัน:. 
----------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------
♦ เขตพื้นที่โอนข้อมูลตัวแทนสู่ระดับภาค  >  1-20 พ.ย. 2560
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2560
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  >  20-25 พ.ย. 2560
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  >  26-30 พ.ย. 2560
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  >  6 ธ.ค.2560 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จ.กำแพงเพชร  > 10-15 ธ.ค. 2560
♦ พิมพ์เกียรติบัตร  > 15 ธ.ค.2560  เป็นต้นไป
----------------------------..ระดับชาติ------------------------------
♦ การแข่งขันระดับชาติ  > 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  การเปลี่ยนตัวนักเรียน ผู้สอน
วันที่ 20-25 พ.ย. 2560 โรงเรียนเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบ เป็นไฟล์ PDF และนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2560   ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 6 ธันวาคม 25ุ60
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัว นักเรียน/ครูผู้สอน
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:34 น.
  การแข่งขัน Skit (สพม)
รายละเอียดระเบียบการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) (สพม)
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:38 น.
  แจ้งหัวข้อ Speech (สพม.)
แจ้งหัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ( สพม.)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
 ม.1-3

1. The Most Valuable Thing in My Life
2. The Internet Can Be Dangerous for Kids
3. What Royal Initiative Projects of King Rama 9 Do You Like the Most?
 ม.4-6
1. How Will Thailand Be Different in 20 Years?
2. How Has the Philosophy of King Rama 9 Affected Your Life?
3. How Has the Internet Negatively Affected Our Lives?
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:33 น.
  ศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สพ
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
“กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor)” (สพม)
1. จัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยมีผู้บริหารโรงเรียนลงนามรับรองความถูกต้องเอกสารหลักฐานที่นำเสนอ นับตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลังจำนวนไม่เกิน 80หน้า (หากเกินจะไม่รับพิจารณา) โดยจัดทำรูปเล่มเอกสารตามหัวข้อที่กำหนดให้จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม
2. ส่งภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)             
3. ส่งทางไปรษณีย์ ถึง
นางสาวพรรณิพา  โภควัต
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์  62000
(นางสาวพรรณิพา  โภควัต  ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  โทร 081-0467361, 060-28044140 )
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:21 น.
  ศูนย์การงานอาชีพ(สพม.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันแปรรูปอาหาร (สพม.)
กำหนดการส่งรายงาน "แปรรูปอาหาร"  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1.ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาเผยแพร่
2.ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3.ส่งไปรษณีย์ไปที่
   นายไพทูลย์ เถาตะมะ (084-6184325)
   โรงเรียนคลองลานวิทยา ม.18 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:05 น.
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ (สพม.)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ (สพม.)
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1) ส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 6 ชุด
2) ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3) ส่งไปรษณีย์ไปที่
    นางสุวิมล  กาแก้ว  (094-6363148)
    โรงเรียนวัชรวิทยา  93  ถ.เทศบาล 2  ต.ในเมือง
     อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร  62000
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:37 น.
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ (สพม.)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ (สพม.)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1) ส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 6 ชุด
2) ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3) ส่งไปรษณีย์ไปที่
    นางดวงดาว  บดีรัฐ  (081-9724329)
    โรงเรียนวัชรวิทยา  93  ถ.เทศบาล 2  ต.ในเมือง
    อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร  62000
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:36 น.
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ (สพม.)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ (สพม.)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1) ส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 6 ชุด
2) ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3) ส่งไปรษณีย์ไปที่
    นางอรษา  อภิรมย์วิไลชัย  (095-6402474)
    โรงเรียนวัชรวิทยา  93  ถ.เทศบาล 2  ต.ในเมือง
    อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร  62000
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:35 น.
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สพม.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันศูนย์คอมพิวเตอร์ (สพม.)
กำหนดการส่งรูปเล่มรายงาน "โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1.ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณา
2.ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3.ส่งไปรษณีย์ไปที่
   นางสาวบุญมา  ช้างทอง (084-5766484)
   โรงเรียนวชิรปราการ 99/5  ม.3 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:58 น.
  ศูนย์การงานอาชีพ(สพม.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโครงงานอาชีพ (สพม.)
กำหนดการส่งรายงาน "โครงงานอาชีพ"  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1.ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาเผยแพร่
2.ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3.ส่งไปรษณีย์ไปที่
   นายไพทูลย์ เถาตะมะ (084-6184325)
   โรงเรียนคลองลานวิทยา ม.18 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 12:15 น.
ศูนย์สังคมศึกษาฯ (สพม.)
ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์(สพม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
gif เคลื่อนไหว ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 21 ตุลาคม 2560  ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 44
จำนวนโรงเรียน 613
จำนวนทีม 7,781
จำนวนนักเรียน 24,797
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 13,089
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 37,886
ครู+นักเรียน+กรรมการ 37,886

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 17,839
เมื่อวาน 20,925
สัปดาห์นี้ 46,887
สัปดาห์ที่แล้ว 23,743
เดือนนี้ 95,153
เดือนที่แล้ว 22,201
ปีนี้ 119,105
ทั้งหมด 119,105