ศูนย์วิทยาศาสตร์ (สพม.)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ (สพม.)
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1) ส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 6 ชุด
2) ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3) ส่งไปรษณีย์ไปที่
    นางสุวิมล  กาแก้ว  (094-6363148)
    โรงเรียนวัชรวิทยา  93  ถ.เทศบาล 2  ต.ในเมือง
     อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร  62000
ѹء 10 Ȩԡ¹ 2560 11:37 .