ศูนย์การงานอาชีพ(สพม.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันแปรรูปอาหาร (สพม.)
กำหนดการส่งรายงาน "แปรรูปอาหาร"  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1.ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาเผยแพร่
2.ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3.ส่งไปรษณีย์ไปที่
   นายไพทูลย์ เถาตะมะ (084-6184325)
   โรงเรียนคลองลานวิทยา ม.18 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:05 น.