ศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สพ
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
“กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor)” (สพม)
1. จัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยมีผู้บริหารโรงเรียนลงนามรับรองความถูกต้องเอกสารหลักฐานที่นำเสนอ นับตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลังจำนวนไม่เกิน 80หน้า (หากเกินจะไม่รับพิจารณา) โดยจัดทำรูปเล่มเอกสารตามหัวข้อที่กำหนดให้จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม
2. ส่งภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)             
3. ส่งทางไปรษณีย์ ถึง
นางสาวพรรณิพา  โภควัต
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์  62000
(นางสาวพรรณิพา  โภควัต  ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  โทร 081-0467361, 060-28044140 )
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:21 น.