ศูนย์ฯภาษาไทย (สพม)
ข้อกำหนดเพิ่มเติม (สพม.)
1. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยใช้บทอ่านออกเสียงทำนองเสนาะและบทอ่านเพื่อตอบคำถามจากวรรณคดีที่กำหนดในหลักสูตรแต่ละระดับชั้น (คนละฉบับกับบทอาขยาน)
2. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ใช้บทท่องจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บทอาขยานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีการตัดทอนหรือลดจำนวนบท

3. ข้อกำหนดกิจกรรมคำคม   คลิ๊ก
วันอังคาร ที่ 05 ธันวาคม 2560 เวลา 14:03 น.