กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สพม.)
กำหนดการส่ง  เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน“กิจกรรมสภานักเรียน” 
1. จัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลังจำนวนไม่เกิน 120หน้า (หากเกินจะไม่รับพิจารณา) โดยจัดทำรูปเล่มเอกสารตามหัวข้อที่กำหนดให้จัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน 5 เล่ม 
2. ส่งภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)             
3. ส่งทางไปรษณีย์ ถึง
นางเกศิณี  บึงมุม
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์  62000
เบอร์โทรติดต่อ
นางเกศิณี  บึงมุม  ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  โทร 095-3578444, 095-6358798
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 19:56 น.