ศูนย์สังคมศึกษาฯ (สพม.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สพม.)
กำหนดการส่ง  "ภาพยนต์สั้น " 
1. จัดส่งเอกสาร ดังนี้    
   - รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 5 ชุด
   - DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น จำนวน 5 แผ่น    
   - บทภาพยนต์สั้น จำนวน 5 เล่ม 
(ผู้ส่งภาพยนต์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุด ในวันนำเสนอผลงาน)
2. ส่งภายในวันที่  30  พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์  จดหมายลงทะเบียน)
3. ส่งทางไปรษณีย์ ถึง  
   นายเอกวิทย์  มังอะนะ (ภาพยนต์สั้น)
   โรงเรียนขาณุวิทยา ต.แสนตอ  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร 62130
   เบอรโทรติดต่อ     นายเอกวิทย์ มังอะนะ รอง ผอ.รร.ขาณุวิทยา โทร 089-4600027
วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 19:03 น.