ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สพม.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันศูนย์คอมพิวเตอร์ (สพม.)
กำหนดการส่งรูปเล่มรายงาน "โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1.ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณา
2.ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3.ส่งไปรษณีย์ไปที่
   นางสาวบุญมา  ช้างทอง (084-5766484)
   โรงเรียนวชิรปราการ 99/5  ม.3 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:58 น.