สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวชนิสรา  วงค์เฟื่องทำ
 
1. นางเบญจพร  พิชัยยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 8 1. นางสาวรัชณีกร  ดวงจันทร์
 
1. นางนารี  มาลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76.83 เงิน 9 1. นางสาวชมพูนุช  เฉียบเอี่ยมเชาน์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เนตตกุล
3. เด็กชายธราเทพ  พรมสุวรรณ์
 
1. นางพัชนี  หล่ายโท้
2. นางจามรี  พุทธาศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นางสาวพลอยชมพู  ตันศิริ
 
1. นางกรุณา  ปฐมธรรมการ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 1. นายจักรภัทร  พวกเจริญ
2. นางสาววรรณิดา  พัวตระกูล
3. นายเทวฤทธิ์  คำเขียว
 
1. นางสุพรพิศ  สิทธิขันแก้ว
2. นางศุภรางค์  บุญยิ่ง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สกุลวงศ์ธนา
 
1. นางปวิชญา  จินดา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 6 1. เด็กชายชัชนินทร์  ศรีพรม
2. เด็กชายปริพัฒน์   ทรัพย์ประกิต
3. เด็กชายปวริศ   สิทธิวงศ์
 
1. นายรัชย์ชวินท์  ยะอนันต์
2. นางสุภาพร   กิติพัฒนเจริญกุล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงสิริมา   เนตรตระกูล
3. เด็กหญิงอนิลชณา   แสนโชคพาณิชย์
 
1. นางสาวพิมประภา   อุ่นโทกาศ
2. นางชมนพร   จะเรียมพันธ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดลชนก    ดำรงวัฒนากูล
2. นางสาวนรีกานต์   พรมสวัสดิ์
3. นางสาวศศินภา   ฤทธิ์พิชิต
 
1. นางสาววนิดา    ศิริเขียว
2. นางนางมทินา   มาละวงษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 38.6 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายนภสินธุ์   สินมณี
2. นายสิทธิธร  บุญยอด
 
1. นายวศิน   มังคลาด
2. นายอัครเดช  เมฆสุรินทร์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.54 เงิน 13 1. เด็กชายสิรวิชญ์   คำชุ่ม
2. เด็กชายเจษฎาพงษ์    ปัญจะเรือง
 
1. นายสมชาติ  ประสม
2. นายวศิน   มังคลาด
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิติภัทร  ปริตโตทก
2. นายมกรธวัช  กุลพงษ์
3. นายสิทธิโชค  นาคประเสริฐ
 
1. นายสมชาติ  ประสม
2. นางสาววนิดา    ศิริเขียว
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.4 ทอง 24 1. นายกีรติ  ดวงเนตร
2. นายคงธาม  ธิยะ
3. นางสาวจุฬามณี   นิลหิรัญ
4. นางสาวณฐพร   วิบูลกิจไพศาล
5. นางสาวณดวงกมล  พงษ์สวรรค์
6. นางสาวณัฐนรี   นาวารี
7. นายธนัท  เกตบูรณะ
8. นางสาวบุษรา  วงศ์จันทร์ตา
9. นายภาคิน   เชื้อเมืองพาน
10. นายภูบดินทร์  กลมกล่อม
11. นายภูมิรพี   สุระ
12. นายวรัตม์วิชญ์  แสนทนันไชย
13. นายวุฒิภัทร  วงศ์วุฒิ
14. นายสันติภูมิ  ลำพงษ์เหนือ
15. นายสิริวัฒนพงศ์   สุริยะป้อ
16. นางสาวสุกฤตา  ต๊ะต้องใจ
17. นายอานุภาพ   คุณดอย
18. นางสาวเกณิกา   ยอดเชียงคำ
19. นายเอื้อการย์   อิสรานุเจริญกุล
20. นางสาวเอ็นดู   มาวิน
 
1. นายอภิวัฒน์   อะภิวงษา
2. นางนพสร  ท้าวเขื่อน
3. นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีจม
4. นายชัยวัฒน์  แก้วกุลา
5. นายฉัตรชาย  ยอดเรือน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวกนกวลัย  มาลารัตน์
2. นายกฤตยชญ์  เมืองสุวรรณ์
3. นางสาวกัญณัตนันท์  วรัตถ์ธวัชรดล
4. นางสาวขวัญพร  ยาปะโลหิต
5. นายณัชพล  ราชตา
6. นายณัฐพงศ์  โนรี
7. นางสาวดาวใส  วงค์ธนกาญจน์
8. นายธนกร  ดวงแสง
9. นายธิติวุฒิ  วุฒิสารวัฒนา
10. นายธีธัช  แก้วเขื่อน
11. นายนภพล  วงศ์หวัน
12. นางสาวพิมศิริ  อุตโน
13. นายมาตรฐาน  ใจหงษ์
14. นางสาวรักมาก  กิจรักษ์
15. นายรัชนาท  ลิมสมนึก
16. นายวรวิวัฒน์  สิงห์ทอง
17. นางสาววันเพ็ญ  ยอดสุวรรณ
18. นายศศิศ  รูปะวิเชตร
19. นางสาวสุวนันท์  อภิมหาวงค์สกุล
20. นายเจริญฤทธิ์   ไชยะเลิศ
 
1. นายอภิวัฒน์  อะภิวงษา
2. นางวันพร  อะทะไชย
3. นายฉัตรชาย  ยอดเรือน
4. นายสุรเชษฐ์  บัวงาม
5. นายสุริยา  อ่อนหนองหว้า
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 43 1. เด็กหญิงฐานิดานันท์  ระงับพิษ
2. เด็กชายภูริณัฐ  ธุวะคำ
 
1. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
2. นายสุรเชษฐ์  บัวงาม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กชายพีรณัฐ  สายธรรม
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 1. นายอัครวินท์  พิมพ์พิสุทธิวงศ์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายภัทรพล  จ๊ะใจ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นายภูดิน  ประอินทร์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นายสหัสวรรษ  เทพภิบาล
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 1. นายเหนือภูมิ  สาทะ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 31 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 12 1. นางสาวอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 30 1. นายพงศาวดาร  ภูมิพลัง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 30 1. เด็กหญิงคาโอริ  ยามากุจิ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.3 ทอง 26 1. นางสาวกัลยพร  โพธิเลิศ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นางสารภี  พรหมโวหาร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.7 ทอง 7 1. นางสาวอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 31 1. เด็กชายจามร  เจนตระกูล
2. เด็กหญิงช่อฟ้า   เขียวปัญญา
3. เด็กชายณัฏร์สุรชัช  เหมืองหม้อ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์   นำอิน
5. เด็กหญิงน้ำธาร   ธีระกุลสถิตย์
6. เด็กชายพิชัยยศ  ทับทิมรณยุทธ
7. เด็กหญิงภัณฑิลา  เครื่องใจ
8. เด็กหญิงวรัญญา  อิ่นแก้ว
9. เด็กชายสุวิจักขณ์   จันต๊ะไพสน
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   จิตวงพงษ์
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 25 1. นางสาวกันนิกา  จันทร์พานิช
2. นางสาวชนกชนม์   ตันวิเชียร
3. นางสาวณิชากร   บุดดี
4. นางสาวสุทธิรา   มาสม
5. นางสาวเบญจวรรณ   มณีศร
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายจามร  เจนตระกูล
2. นางสาวฉัตรรวีณ์   แสนพิช
3. เด็กหญิงณฐพร  ใจหาญ
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุประการ
5. เด็กชายณัฏฐ์สุรชัช   เหมืองหม้อ
6. เด็กชายณัฐชนน  โนรี
7. เด็กหญิงณัฐพร   วิพันธ์เงิน
8. เด็กหญิงพร้อมพร   คงบรรทัด
9. เด็กชายพิชัยยศ  ทับทิมรณยุทธ
10. เด็กหญิงภูษิตา  ชุมภูอินทร์
11. เด็กหญิงวชิรญาน์   อภิชัย
12. เด็กหญิงสิปรางค์   อาษา
13. เด็กชายสุวิจักขณ์   จันต๊ะไพสน
14. เด็กหญิงอาภารัตน์  เชื้อเจ็ดตน
15. เด็กหญิงเบญญาภา   ทรงทอง
16. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   จิตวงพงษ์
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.3 ทอง 6 1. นางสาวกันนิกา   จันทร์พานิช
2. นายกิตติพศ  ศรีจันต๊ะ
3. นางสาวชญานิศ  อารินทร์
4. นางสาวชนกชนม์   ตันวิเชียร
5. นางสาวชมพูนุช   ยารวง
6. นายณัชภูมิ   คำยัง
7. นางสาวณิชากร   บุดดี
8. นางสาวทักษิณา   เขื่อนเพชร
9. นางสาวธัญวรัตน์   วงศ์ชัย
10. นายปณิธาน   รักกะเปา
11. นางสาวปริยฉัตร  สมงาม
12. นางสาวพิมพิกา  ศรีวิชัย
13. นายยศกฤต   พิทักษ์ธรรม
14. นางสาวสุทธิรา   มาสม
15. นางสาวอรุณี  มโนวงศ์
16. นางสาวเบญจวรรณ   มณีศร
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.75 ทอง 5 1. นางสาวณิชกมล   คงตุ่น
2. นางสาวสลิลทิพย์  พันธุรัตน์
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงภูริณี  ดอนชัย
 
1. นายวชิรวิชญ์  ประมาณ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปริทรรศ  ลิขิตแสนภู
 
1. นางนิลนภา  จังหาร
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวอัจฉราพร  อินถาโท
 
1. นางสุมลวรรณ  จันทกาญจน์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.8 ทอง 4 1. เด็กชายญาณกร  พรมปัญญา
2. เด็กหญิงปุณยานุช  นิลพิรัญ
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ปานกลาง
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองพริก
5. เด็กหญิงสุชญา  วันไชยธนวงศ์
 
1. นางเยาวเรศ  งานดี
2. Mr.Fank  Paul Verschuur
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.66 ทอง 8 1. นางสาวจิรัชญา  รักความสุข
2. นางสาวพนารัตน์  วงศ์ษา
 
1. นางสาวภัทรวิจิตรา  สระสำราญ
2. MissChang  Qing
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นางสาวณัฐชา  ปั้นนาค
2. นางสาวมัชฌิมา  แสงสุกใส
 
1. นางรัตติยา  ศิริวงศ์
2. นางสาวกฤติกา  สร้างใบศรี
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 66.16 ทองแดง 17 1. นางสาวกชพรรณ  โชติธรรมกิจ
2. นางสาวทิพปภา  เขตชำนิ
3. นายธีระภัทร  ปัญญาใจ
4. นางสาวปัทมพร  เนตรทิพย์
5. นายศุภกานต์  วรรณดี
 
1. นางศรีไพร  ชัยวิริยะ
2. Mr.Guy  Heidelberger
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 1. นางสาวกนกพร  ฮวง
2. นายศุภกร  มณีขันธ์
 
1. นางสาววรวรรณ  ดวงเทศ
2. นางสาวกฤติกา  สร้างใบศรี
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65.68 ทองแดง 34 1. เด็กชายณัฏฐ์  วรรณไกรโรจน์
2. เด็กชายเจสัน  เควัลซ์
 
1. MissEvangeline  Talledo
2. นางสาวเพ็ญศรี  แซ่ซิ้น
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.49 ทอง 9 1. เด็กชายครองโชค   ชัยวุฒิ
2. เด็กชายคุณานนท์   เจริญดี
3. เด็กชายฉัตรชัย   จันทร์กระจ่าง
4. เด็กชายชนม์ชนันทร์  วิริยะ
5. เด็กชายนวมินทร์   หงษ์คำ
6. เด็กชายปราชญ์   อินทร์ชน
7. เด็กชายพิชญ์พศิน   บูรณะฤทธิ์ทวี
8. เด็กชายมงคลธรรม  แซ่ลู้
 
1. นายพีระ   โสประดิษฐ์
2. นายทรงศิลป์   ณ พิกุล
3. นายบัญญัติ   จามรี
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   มณีกิจ
2. นางสาวธีราพร   สุกุล
3. เด็กหญิงพรปฏิมา  วุฒิสารวัฒนา
4. นางสาวสุพิชญา  ทองฟู
5. เด็กหญิงอารีรัตน์   แสงผะการ
 
1. นางแสงเดือน  จิเรณุวัฒน์
2. นางสาวอนามิกา  บุญมา
 
46 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 25 1. นายพีรณัฐ  กันคำ
2. นายภัทรภูมิ  เชื้อเมืองพาน
3. นายเจตพล  กอบกำ
 
1. นายณรงค์เดช  ชัยวรรณา
2. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
47 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  นาคสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพัชรียาภรณ์  ใจมอย
3. เด็กหญิงสุภัทรภรณ์  ทานุชิต
 
1. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
2. นายสุเมธ  ชาญวัฒนา
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76 เงิน 29 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  กันทาธรรม
2. เด็กหญิงนวพร  โฉมจันทร์
3. เด็กหญิงพรพรรณราย  พินิจ
4. เด็กหญิงวรรณสิริ  วรรณสอน
5. เด็กหญิงสุชาดา  มากแก้ว
6. เด็กหญิงโยธิตา  งานดี
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
2. นายพงศกร  แปงแก้ว
3. นายอรรพงศ์  สายบัว
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 23 1. นางสาวกวินธิดา  นามแสง
2. นางสาวชนากานต์  ใจมั่น
3. นางสาวปิยนิดา  พุทธเนตร
4. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  กิจรักษ์
5. นางสาวสุพรรณรัศมิ์  วงค์ไชย
6. นางสาวเพียงเพ็ญ  โนราช
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
2. นายพงศกร  แปงแก้ว
3. นางศรีไพร  เมืองมูล