สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เรียนภาร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยะถาคำ
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญหลวง
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา  เนตรธิยา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 25 1. นางสาวกฤตพร  กริชณรงค์
2. นายณัฐวุฒิ  ชรอยเมฆ
3. นายธีรพัฒน์  ประเสริฐ
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา  เนตรธิยา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 31 1. นางสาวชลิดา  แซ่ย่าง
2. นายประสิทธิ์  เมอเลกู
3. นายพีรพัฒน์  พิชญ์พิพัฒน์
4. นางสาวลัดดา  เบทูกู่
5. นางสาวสุชาดา  เยซอ
 
1. นางสาวอภิรดา  ผ้าเจริญ
2. นางสาวเจนจิรา  แก้วรากมุก
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงฌานิศา  แก้วรากมุก
2. นางสาวรุจิรา  เทพวงค์
3. นายวุฒิพันธ์  กันชัย
4. เด็กชายศิริพงษ์  ชัยชนะ
5. เด็กหญิงสิริกานต์  ครุฑแก้ว
6. นางสาวสุธิดา  วัฒนารี
7. เด็กชายอภิชาญา  ขระมนตรี
 
1. นายชาญเดช  ตันสอน
2. นางสาวอุทัยวดี  คำวัง
3. นายสิทธิกร  จำปาแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 35 1. เด็กหญิงยุพาพร  คงเที่ยง
 
1. นายมนต์  ราชคม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.2 ทอง 15 1. นางสาวกฤตพร  สุยาละ
2. นายคริษฐ์  คิดหา
3. เด็กชายชนะนันท์   อรัญวาส
4. นางสาวชลิตา  น้อยเศษ
5. นางสาวชลิตา  อินต๊ะนิล
6. เด็กชายชัยภัส  พาลพล
7. นายณัฐวุฒิ  วงศ์ษา
8. นางสาวดอกไม้  แสนเหลี่ยว
9. นายทรงพล  เชอหมื่อ
10. นายทัศพล  สร้อยเงิน
11. นางสาวนลินนิภา  แซ่ย่าง
12. นายนวกิจ  อุ่นคำ
13. นางสาวนัทธ์ชนัน  ปัญญาอิ่นแก้ว
14. เด็กหญิงนันทิยา  ทะนันไชย
15. เด็กหญิงปราญชลี  เมืองใจ
16. เด็กหญิงปริษญา  ประสิทธิ์
17. นางสาวปุณยนุช  กันทะนิด
18. นางสาวพรธิตา  ญาติวานิชรุ่งเรือง
19. นางสาวพัชนีย์  แซ่ย่าง
20. เด็กชายพีระพัฒน์  เจิงชัยภูมิ
21. เด็กชายภัครดนัย  อรัญวาส
22. นายภาณุวัฒน์  มาแก้ว
23. นางสาวภิญญาพัชร์  ชัยโชคชนะวัฒน์
24. นางสาวรจนา  แก้วแก่น
25. นางสาวรติมา  วงค์ชัย
26. นางสาววริศรา  ขันธพันธ์
27. นายวิษรุต  อยู่เอี่ยม
28. นางสาวศิวธิดา  ครึ่งธิ
29. นายสันติวัฒ  ไชยชนะ
30. นางสาวสุจินันท์  เอกชีวะ
31. นางสาวสุทธิษา   แซ่มัว
32. เด็กชายสุภัทรกร  บุญสวัสดิ์
33. นายสุรินทร์  บัวมาตย์
34. นางสาวสโรชา  เสาแก้ว
35. นางสาวอภิชญา  ขระมนตรี
36. นางสาวอรพรรณ  วงศ์หิรัญญา
37. นางสาวอัญชลี  แซ่ท่อ
38. นางสาวเพชรชมพู  ชอย
39. นางสาวไนรดา  จำปาเทศ
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
2. นางสาวอภิรดา  ผ้าเจริญ
3. นางสาวพิมพ์พิชญ์  สิริปัญญาแสง
4. นางสาวสกุลนีย์  กาอิน
5. นางทัศนีย์  จันทร์ลา
6. นางสาวรุ่งฤดี  สุใจ
7. นางสาวอุทัยวดี  คำวัง
8. นางสาวสุนิสา  นิลคำ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. นายธนกฤต  อุ่นกันทา
 
1. นายปพนธนัย  อินต๊ะอ้อม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 33 1. นางสาวอารีญา  สุวรรณโมสิ
 
1. นายปพนธนัย  อินต๊ะอ้อม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  จันต๊ะไพร
2. นายสหวรรษ  ศรีมา
 
1. นายพิบูลย์  แสงทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 14 1. นายกุมภนันท์  ญาติวานิชรุ่งเรือง
2. นางสาวชนิกานต์  แสงอิน
 
1. นางสาวกณิการ์  ปัญญาอิ่นแก้ว
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 1. นายภานุพงศ์  จำปาแก้ว
2. นายเวหา  เกียรตื์ชัยงาม
 
1. นายพิบูลย์  แสงทอง
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวจินตนา  จันทฤทธิ์
2. นางสาวสรัญชนา  บัวเสี้ยว
3. นายเวหา  เกียรตื์ชัยงาม
 
1. นางหทัยชนก  ถาแหล่ง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 30 1. นายสิทธิพล  หลีใจ
2. นายอัครพล  บรรเลง
3. นายอาทิตย์  ธิกุล
 
1. นายสง่า  วิชา
2. นายอุดม  สมบูรณ์
 
14 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 27 1. นางสาวบุษยมาส  ศรีทองคำ
2. นางสาวปนัสยา  ยองขอด
3. นางสาวสลิลญา  ท้าวผาบ
 
1. นางสาววราพร  บุญมี
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 6 1. เด็กชายวรากร  ปันวงค์
 
1. นางสาวภัสวรลักษณ์  วรรณรัตน์