สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 9 1. นายกิตติศักดิ์  นุ่มมาก
2. นางสาวรดามณี  เชื้อวงษ์
3. นางสาวสุภาวดี  วิศูนย์
 
1. นายแดนชัย  สิงห์สนิท
2. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81.5 ทอง 9 1. นายธนากร  เชื้อนาค
2. นายธีรศักดิ์  พุฒระ
 
1. ดร.สุรัตน์ชัย  พรมเท้า
2. นางสาววิยดา  ขุนพรหม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง 4 1. นายพงศกร   กาศจันทร์
 
1. นางวนิดา   สารสิทธิ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 29 1. นางสาวกัญญารัตน์  สมศักดิ์
2. นางสาวจิรสุตา  เพียรงาน
3. นางสาวพจนา  จันทนา
4. นางสาวสุพัตรา  ปินทิพย์
5. นางสาวสุภาพร  ทุกอย่าง
6. นางสาวอภิวา  มาอินทร์
7. นางสาวอัมมิการ์  พุกเกิด
8. นางสาวเมทินี  คงปรางค์ดี
9. นางสาวโสรญา  สิงหะชาติ
10. นางสาวไอริณ  ยุทธศาสตร์
 
1. นางสาวทิพผกา  สาธรรม
2. นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์
3. นางสาววีรนุช  มาแก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นายลัทธพล  เจนวิถี
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภธิดา  วงศ์ปัญญา
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. นายกิตติภพ  อินทร์สวาท
2. เด็กชายณภัทร  ศรีสุพรรณ
3. เด็กหญิงศศิร์อร  สุริยะอัมพรกุล
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ริ้วสมบัติ
5. เด็กชายอัครพล  พรมน้อย
6. เด็กชายเอกกวี  ฉิมลี
 
1. นายรชฎ   แก้วเกิด
2. นายชินกร  โสมภา
3. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นายจักรกฤษณ์  นาคแก้ว
2. นางสาวจารุวรรณ  ทองแก้ว
3. นางสาวบัณฑิตา  พันธุ์กสิกร
4. นายปวินท์  เต็มใจ
5. นายพัชรพล  ถือนูสร
6. นายศุภวิชญ์  ฉัตรไชยสิทธิกูล
 
1. นายชินกร  โสมภา
2. นายรชฎ  แก้วเกิด
3. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐินรินทร์  แนวบุตร
2. นายทัชชกร  อารีมิตร
3. นายธิติพัฒน์  ไชยโพธิ์
4. นางสาวปาณิกา  เมธาวัชรินทร์
5. นายพัฒนชัย  ศิริทรัพย์
6. นายพิษณุ  ฉุนจุ้ย
7. นายภาณุฑัต  สุดทำนอง
8. นางสาวลัลนา  ทองสุข
9. นางสาวอชิรญาณ์  จันทศร
10. นางสาวเภาพงา  สินคงป้อง
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายมานะ  บุญเกิด
3. นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันติชา  จำศรี
2. เด็กชายจักรพงศ์  คุ้มเวช
3. เด็กหญิงฐิติชญา  แก้วงาม
4. เด็กหญิงธัญวรรณ  สุดทะสน
5. นายนิตินัย  คำภูษา
6. เด็กหญิงปนัดดา  ชาญเขตการ
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำทุย
8. เด็กชายพิชิต  หอมดี
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์พูล
10. เด็กหญิงภคนันท์  ยอดขยัน
11. เด็กหญิงยุวดี  วงศ์อาษา
12. เด็กหญิงรุจิภาส  เรืองทรัพย์
13. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญประดิษฐ์
14. เด็กชายวิสิทธิ์  โคตรหานาม
15. เด็กหญิงสมฤดี  อินดีคำ
16. เด็กชายสุวิทย์  โคตรหานาม
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง
3. นายมานะ  บุญเกิด
4. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์สิริ  คำสิงห์นอก
2. นางสาวขวัญภิรมย์  บุญแจ่ม
3. นางสาวจานุวรรณ  ศาสตร์ศิริ
4. นายญาณะพัชญ์  วงศ์เอก
5. นางสาวฐินรินทร์  แนวบุตร
6. นายทัชชกร  อารีมิตร
7. นายธนโชติ  ยศวิชัย
8. นายธิติพัฒน์  ไชยโพธิ์
9. นางสาวบุศรา  อินดี
10. นางสาวปาณิกา  เมธาวัชรินทร์
11. นายพัฒนชัย  ศิริทรัพย์
12. นายพิษณุ  ฉุนจุ้ย
13. นายภาณุฑัต  สุดทำนอง
14. นางสาวลัลนา  ทองสุข
15. นางสาวอชิรญาณ์  จันทศร
16. นางสาวเภาพงา  สินคงป้อง
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายมานะ  บุญเกิด
3. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา
4. นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 18 1. นางสาวชาลิสา  สุวรรณศร
2. นางสาวชุติกาญจน์  แจ้งภูเขียว
3. นายทวีศักดิ์  ขวัญยืน
4. นายพอ  พูลเขตกิจ
5. นางสาววันวิสา  สายไหม
 
1. นางสาวชาริณา  ศรีเหรา
2. นางอรธีรา  บุญช่วย
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจารุพงษ์  พรมนาม
2. เด็กชายชาญวิทย์   ฉัตรไชยสิทธิกูล
3. เด็กชายณัฐพงษ์  เมืองจันทร์
4. เด็กชายธนพจน์  นวลจีน
5. เด็กชายธนัถต์   เจริญสุข
6. เด็กชายพัทธนันท์  ประประโคน
7. เด็กชายวรากร  ก้อนรัมย์
8. เด็กชายเจษฎาพร  นิลเกษม
 
1. นายยุทธนา  นาอุดม
2. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
3. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 6 1. นายธนายุทธ  บุญโถม
2. นายธรรมนุรัฐ  สีสวย
3. นายธีรภัทร  เกษศรีสังข์
4. นายวิศรุต  เดชอินทร์
5. นายสุรสิทธิ์  จันทร์สาลี
6. นายอภิสิทธิ์  พลหาร
 
1. นายยุทธนา  นาอุดม
2. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
3. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงกาญจณี  สุทธิอำนวยกูล
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสำเริง
 
1. นางสาวเกศราวดี  เจริญสว่าง
2. นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวณัฐริกา  โพธิ์นา
2. นางสาวสุธาวี  สุขคงเจริญ
 
1. นายนิกร  หล้าน้อย
2. นายพงศกร  พรมมาก
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายขวัญชัย  แก่นนาคำ
2. เด็กชายธนพันธ์  บุญแน้น
3. เด็กชายวรพล  วงศ์พานากิจ
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายอนุรักษ์  เพชรไทย
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 16 1. เด็กชายกรกฤต  เจียมบัวศรี
2. เด็กชายทรงพล  สุขสำราญ
3. เด็กชายนธี  ศรีสุวรรณ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
2. นายพโยธร  ผลพูน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 18 1. นางสาวบุษบา  อาจปาสา
2. นางสาวศิริลักษณ์  จันทาคำ
3. นายอภิชาติ  ทองห่วง
 
1. นายชูชาติ  แสงภูพาท
2. นายพโยธร  ผลพูน
 
20 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 27 1. นายพีรพัฒน์  สารเสนาะ
2. นางสาวศิริยากร  ลอยครบุรี
3. นายสิทธ์พงศ์  ใจแก้ว
 
1. นางสาวรินญภัช  มิไพทูล
2. นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว