รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  แก้วจุฬา
2. เด็กชายธนพล  กัลยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเพชรลดา  หอมสิงห์ทอง
 
1. นางจีรพร  เกษาอาจ
2. นางสายเรียม  ขุนสุรินทร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงพรพนา  ทองทวิง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วสง่า
 
1. นางอังคณา  สิงห์ขุนทด
2. นางจิตราภรณ์  วิทยานนท์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงศุภธิดา  วงศ์ปัญญา
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กชายภูวริศ  ทองปิ่น
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์  ยาวะระ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กชายประวีร์  นิคมวัน
 
1. นายธาดาพงศ์  โพธิ์น้ำคำ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวฐินรินทร์  แนวบุตร
2. นายทัชชกร  อารีมิตร
3. นายธิติพัฒน์  ไชยโพธิ์
4. นางสาวปาณิกา  เมธาวัชรินทร์
5. นายพัฒนชัย  ศิริทรัพย์
6. นายพิษณุ  ฉุนจุ้ย
7. นายภาณุฑัต  สุดทำนอง
8. นางสาวลัลนา  ทองสุข
9. นางสาวอชิรญาณ์  จันทศร
10. นางสาวเภาพงา  สินคงป้อง
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายมานะ  บุญเกิด
3. นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกันติชา  จำศรี
2. เด็กชายจักรพงศ์  คุ้มเวช
3. เด็กหญิงฐิติชญา  แก้วงาม
4. เด็กหญิงธัญวรรณ  สุดทะสน
5. นายนิตินัย  คำภูษา
6. เด็กหญิงปนัดดา  ชาญเขตการ
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำทุย
8. เด็กชายพิชิต  หอมดี
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์พูล
10. เด็กหญิงภคนันท์  ยอดขยัน
11. เด็กหญิงยุวดี  วงศ์อาษา
12. เด็กหญิงรุจิภาส  เรืองทรัพย์
13. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญประดิษฐ์
14. เด็กชายวิสิทธิ์  โคตรหานาม
15. เด็กหญิงสมฤดี  อินดีคำ
16. เด็กชายสุวิทย์  โคตรหานาม
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง
3. นายมานะ  บุญเกิด
4. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกานต์สิริ  คำสิงห์นอก
2. นางสาวขวัญภิรมย์  บุญแจ่ม
3. นางสาวจานุวรรณ  ศาสตร์ศิริ
4. นายญาณะพัชญ์  วงศ์เอก
5. นางสาวฐินรินทร์  แนวบุตร
6. นายทัชชกร  อารีมิตร
7. นายธนโชติ  ยศวิชัย
8. นายธิติพัฒน์  ไชยโพธิ์
9. นางสาวบุศรา  อินดี
10. นางสาวปาณิกา  เมธาวัชรินทร์
11. นายพัฒนชัย  ศิริทรัพย์
12. นายพิษณุ  ฉุนจุ้ย
13. นายภาณุฑัต  สุดทำนอง
14. นางสาวลัลนา  ทองสุข
15. นางสาวอชิรญาณ์  จันทศร
16. นางสาวเภาพงา  สินคงป้อง
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายมานะ  บุญเกิด
3. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา
4. นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายจารุพงษ์  พรมนาม
2. เด็กชายชาญวิทย์   ฉัตรไชยสิทธิกูล
3. เด็กชายณัฐพงษ์  เมืองจันทร์
4. เด็กชายธนพจน์  นวลจีน
5. เด็กชายธนัถต์   เจริญสุข
6. เด็กชายพัทธนันท์  ประประโคน
7. เด็กชายวรากร  ก้อนรัมย์
8. เด็กชายเจษฎาพร  นิลเกษม
 
1. นายยุทธนา  นาอุดม
2. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
3. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โพเเก้ว
2. เด็กชายฐนกรณ์  กลิ่นกุหลาบ
3. เด็กชายโชคภิพัฒน์   สุรินปา
 
1. นายอนิรุทธ์  เอี่ยมชัย
2. นางสาววิลาวัลย์  วันนะ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเต็ม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  หาระชอน
3. เด็กหญิงศุทธินี  พันธ์คงดี
 
1. นางกอบกุล  น้อมสมบัติ
2. นางฤทัยรัตน์  พันธุ์คงดี