งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขประกาศผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ  การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

     ตามที่ได้ประกาศผลไปแล้วนั้น การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
ทาง กรรมการตัดสิน ได้ตรวจสอบ และแจ้งมาทาง admin ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่กรรมการตัดสิน ได้พบว่า มีการกรอกช่องคะแนนสลับกัน และได้ทำหนังสือชี้แจงโรงเรียนที่เข้าแข่งขันไปแล้วทุกโรงเรียน แล้ว  จึงขอแก้ไข การประกาศผลเป็นดังนี้


         .......................................................................................................
 

หนังสือ  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สหวิทยาเขตดอยสุเทพ)

 
Link  :  /ckfinder/userfiles/files/Sillapa67%20sm34.PDF
..................................................................................................................................
.......................................................................................
ประกาศ  กิจกรรมหนังสือหนังสือเล่มเล็ก (ม.1-3) และ(ม.4-6)
        ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน กิจกรรมหนังสือหนังสือเล่มเล็ก (ม.1-3) และ(ม.4-6)
ให้เช็คเกณฑ์การแข่งขัน ข้อ4.5 การเขียนเรืองราวหนังสือ  (Story Board)

....................................................................................................................................
หัวข้อการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) ของกิจกรรมดังต่อไปนี้

1.การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
2.การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
3.การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
4.การสร้างเกมสร้างสรรค์ จากคอมพิวเตอร์

หัวข้อของการแข่งขัน  
                     1.ศาสตร์พระราชา
                     2.ศิลปวัฒนธรรมไทย
                     3.Unseen Thailand

....................................................................
คำชี้แจง ก่อนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ควบคุม
 
1.ให้โรงเรียนอัพโหลดรูปถ่ายของนักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้เรียบร้อยทุกคน ก่อน พิมพ์บัตรประจำตัว
2.ให้ตรวจสอบดูว่าในตารางการแข่งขันมีระบุสถานที่แข่งขันและวันที่แข่งขัน หรือไม่
    ถ้าไม่มี   ให้รออีก 2-3 วัน แล้วค่อยพิมพ์บัตรประจำตัว เนื่องจาก สถานที่แข่งขัน
    ห้องแข่งขันยังไม่ชัดเจน 

..........................................................................................................................
ประกาศ
การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 ละม.4-6
ทางเจ้าภาพจะจัดเตรียมโต๊ะ สำหรับวางแผงโครงงานให้เท่านั้น

............................................................................................................
แจ้งหัวข้อ ในการแข่งขันกิจกรรม 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (IMromptu Speech)
 
1. What role should technology play in education ?
2. What are the advanteges and disadvanteges of social media ?
3. Save the environment ?

..................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์ การพิมพ์บัตรประจำตัว
ขอเลื่อนวันที่ให้เริ่มให้พิมพ์บัตรประจำตัว
เป็นวันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป


..........................................................................................................................................................

กำหนดการแข่งขัน แต่ละสนาม ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560

 ***กลุ่มสาระ***   สถานที่แข่งขัน วันที่แข่งขัน
   ♦ วิทยาศาสตร์ , ภาษาต่างประเทศที่ ๑
      คอมพิวเตอร์ , สังคมศึกษา
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 2 ต.ค. 2560
   ♦ สุขศึกษาและพลศึกษา , เรียนร่วม ร.ร.หอพระ 2 ต.ค. 2560
   ♦ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,
      ศิลปะ  (ดนตรีสากล) 
ร.ร.สันกำแพง 2 ต.ค. 2560
   ♦ ภาษาไทย ร.ร.กาวิละวิทยาลัย 2 ต.ค. 2560
   ♦ หุ่นยนต์ ร.ร.กาวิละวิทยาลัย 3 ต.ค. 2560
   ♦ ศิลปะ (ดนตรีไทยและขับร้อง)  ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย
แผนกมัธยม
3 ต.ค. 2560
   ♦ การงานอาชีพฯ , คณิตศาสตร์
      ศิลปะ (ทัศนศิลป์,นาฏศิลป์)
      ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ฝรั่งเศส เกาหลี จีน              ญี่ปุ่น)
ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ 3 ต.ค. 2560

.........................................................................................................................


.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 22ส.ค.-8 ก.ย.2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  8 ก.ย.2560  เวลา 24.00น.
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 9 - 15 ก.ย.2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  20 ก.ย. - 3ต.ค.2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 2-3 ต.ค. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 16 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

.........................................................................................................................
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561

.........................................................................................................................


20  กันยายน 2560 เป็นต้นไป 
พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียนและครูในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๔ 


.........................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจากกลุ่มสาระสุขและพลศึกษา
โรงเรียนหอพระ 
ขอเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระหรือตัวแทน โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
3. โรงเรียนสันกำแพง
4. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
5. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
6. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
7. โรงเรียนมัธยมศึกษาจันทร์รวี
8.โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

ประชุมพร้อมกัน  ณ ห้องประชุมวิชาการโรงเรียนหอพระ
วันอังคารที12. กันยายน2560  เวลา13.00 น.
พร้อมนำข้ออสอบ และfileข้อสอบมาด้วย โดยจะมีการพิจารณาคัดเลือกข้อสอบด้วย

.................................................................................................................
ขอแจ้งรายละเอียด การสถานที่แข่งขันงานศิลปหตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี) 

 
1. การแข่งขัน ศิลปะ (ดนตรีไทยและขับร้อง) หัวข้อที่ 
     สถานที่ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย 
แผนกมัธยม
 
2.การแข่งขัน ศิลปะ  (ดนตรีสากล) หัวข้อที่ 25  เป็นต้นไป
      
สถานที่  ร.ร.สันกำแพง

.........................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  1. เรียนเชิญกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.
 
  1. โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภทส่งรูปเล่มโครงงานที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ. ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 ก่อนเวลา 13.00 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ   ขอเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระหรือตัวแทน โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
1. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
2. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   
3. โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
4. โรงเรียนสันกำแพง   
5. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
6. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย     
7. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่       
8. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์เชียงใหม่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย      
2. โรงเรียนพร้าววิทยาคม
3. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
4. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาลัย
5. โรงเรียนสันกำแพง
6. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. โรงเรียนสันกำแพง
2. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        
3. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
4. โรงเรียนหอพระ
5. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
6. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
7. โรงเรียนสาธิต ม.ช.
8. โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
 
ประชุมพร้อมกัน  ณ  ห้องประชุมดอกปีบ  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560  เวลา 13.00 น.

...............................................................................................

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 3.1.2 หน้า 7 (27 ก.ค. 2560)
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 9 ส.ค. 2560
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่  
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 17 ส.ค. 2560
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ คำชีแจ้งการแก้ไข : แก้ไข 24 ส.ค. 2560
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่   แก้ไข 24 ส.ค. 2560
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่  
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่  
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 27 ก.ค. 2560
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่  
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่  
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่   
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่  

.........................................................................................................................
  ขอเชิญประชุม ในวันที่28 สิงหาคม 2560
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ขอเรียนครู และผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมเชิญประชุมชี้แจง เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ ในการจัดแข่งขันงานสิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สหวิทยาเขต (ดอยสุเทพ) ตั้งแต่เวลา13.00 น.เป็นต้นไป ณห้องประชุมดอกบีป โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 16:30 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.
  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 1,147
จำนวนนักเรียน 2,654
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,632
จำนวนกรรมการ 871
ครู+นักเรียน 4,286
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,157
ประกาศผลแล้ว 204/204 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 94
เมื่อวาน 85
สัปดาห์นี้ 1,064
สัปดาห์ที่แล้ว 2,481
เดือนนี้ 3,210
เดือนที่แล้ว 1,771
ปีนี้ 8,763
ทั้งหมด 156,783