งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สหวิทยาเขตดอยสุเทพ
ระหว่าง วันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 3 ชั้น 3 ห้อง 331 2 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 3 ชั้น 3 ห้อง 332 2 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 3 ชั้น 3 ห้อง 333 2 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 3 ชั้น 3 ห้อง 334 2 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 3 ชั้น 2 ห้อง 327 2 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 3 ชั้น 2 ห้อง 324 2 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 3 ชั้น 2 ห้อง 326 2 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 3 ชั้น 3 ห้อง 337 2 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 3 ชั้น 3 ห้อง 338 2 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 3 ชั้น 3 ห้อง 335 2 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 3 ชั้น 3 ห้อง 336 2 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้อง ทองกวาว1 2 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้อง ้ทองกวาว2 2 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ โทร.090-9190539 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ผู้ประสานงานการแข่งขัน / ชี้แจงการจัดการแข่งขัน นายจาตุรงค์ ป้องภาษิต โทร. 0871738690 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]