งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สหวิทยาเขตดอยสุเทพ
ระหว่าง วันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง Resource Center 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์คณิตศาสตร์ (323) 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง เรียน EP 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง เรียน EP 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เรียน EP 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เรียน EP 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เวทีใต้ถุนอาคารนวรัตน์(อาคาร9) ชั้น 1 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง To be number 1 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารศิริวิทย์ 3 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารศิริวิทย์ 3 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารศิริวิทย์ ชั้น 3 ห้อง 135 3 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารศิริวิทย์ ชั้น 3 ห้อง 135 3 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารศิริวิทย์ ชั้น 1 ห้อง ห้อง 115 และ ห้อง 116 3 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารสมาคมศิษย์เก่า (ชั้นบนและชั้นล่าง) 3 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมผูกมิตร 3 ต.ค. 2560 08.30-12.00
-
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารศิริวิทย์ 3 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารศิริวิทย์ ชั้น 3 ห้อง 136 3 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมผูกมิตร 3 ต.ค. 2560 08.30-12.00
-
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารศิริวิทย์ 3 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 3 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารสมาคมศิษย์เก่า (ชั้นบนและชั้นล่าง) 3 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมผูกมิตร 3 ต.ค. 2560 08.30-12.00
-
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารศิริวิทย์ 3 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารศิริวิทย์ ชั้น 3 ห้อง 134 3 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารสมาคมศิษย์เก่า (ชั้นบนและชั้นล่าง) 3 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมผูกมิตร 3 ต.ค. 2560 08.30-12.00
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 2 ห้อง เรียน IP1 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 2 ห้อง เรียน IP2 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ โทร.090-9190539 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ผู้ประสานงานการแข่งขัน / ชี้แจงการจัดการแข่งขัน นายจาตุรงค์ ป้องภาษิต โทร. 0871738690 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]