สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยุพราชวิทยาลัย 48 34 14 96 109 12 4 2 125
2 วัฒโนทัยพายัพ 29 21 11 61 70 16 7 9 93
3 สันกำแพง 24 22 22 68 76 26 10 9 112
4 กาวิละวิทยาลัย 23 9 14 46 62 17 14 10 93
5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 16 10 5 31 44 13 7 1 64
6 มงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 10 24 12 46 54 14 5 4 73
7 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 7 4 11 22 31 19 12 9 62
8 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 6 4 16 19 6 4 1 29
9 ดาราวิทยาลัย 6 5 6 17 22 16 7 2 45
10 หอพระ 4 3 9 16 21 17 13 16 51
11 เชียงใหม่คริสเตียน 3 7 10 20 27 18 9 12 54
12 แม่ออนวิทยาลัย 3 5 8 16 19 8 10 8 37
13 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 3 5 3 11 19 7 4 5 30
14 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 2 2 5 7 0 4 2 11
15 สารสาสน์วิเทศล้านนา 1 1 1 3 3 4 3 1 10
16 วชิรวิทย์เชียงใหม่ 1 0 0 1 2 4 7 7 13
17 เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 0 3 1 4 6 5 3 5 14
18 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
19 มัธยมจันทร์รวี 0 1 0 1 1 1 4 2 6
20 เมตตาศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
รวม 185 164 134 483 595 203 127 105 925