สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยุพราชวิทยาลัย 48 34 14 96 109 12 4 2 125
2 วัฒโนทัยพายัพ 31 23 11 65 75 16 7 9 98
3 กาวิละวิทยาลัย 29 10 15 54 69 18 14 10 101
4 สันกำแพง 28 22 22 72 80 27 10 9 117
5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 16 10 5 31 44 13 7 1 64
6 มงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 10 24 12 46 54 14 5 4 73
7 ดาราวิทยาลัย 8 5 8 21 25 17 7 2 49
8 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 7 8 11 26 35 19 13 9 67
9 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 6 4 16 19 6 4 1 29
10 หอพระ 6 4 9 19 24 17 13 16 54
11 แม่ออนวิทยาลัย 4 6 9 19 21 8 11 8 40
12 เชียงใหม่คริสเตียน 3 7 10 20 27 18 9 12 54
13 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 3 5 3 11 19 7 4 5 30
14 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 2 2 5 7 0 4 2 11
15 สารสาสน์วิเทศล้านนา 1 1 1 3 3 4 3 1 10
16 วชิรวิทย์เชียงใหม่ 1 0 0 1 2 4 7 7 13
17 เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 0 3 1 4 6 5 3 5 14
18 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
19 มัธยมจันทร์รวี 0 1 0 1 1 1 4 2 6
20 เมตตาศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
รวม 202 173 138 513 623 206 129 105 958