สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยุพราชวิทยาลัย 109 12 4 2 125
2 สันกำแพง 80 27 10 9 117
3 วัฒโนทัยพายัพ 75 16 7 9 98
4 กาวิละวิทยาลัย 69 18 14 10 101
5 มงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 54 14 5 4 73
6 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 44 13 7 1 64
7 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 35 19 13 9 67
8 เชียงใหม่คริสเตียน 27 18 9 12 54
9 ดาราวิทยาลัย 25 17 7 2 49
10 หอพระ 24 17 13 16 54
11 แม่ออนวิทยาลัย 21 8 11 8 40
12 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 19 7 4 5 30
13 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 6 4 1 29
14 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 7 0 4 2 11
15 เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 6 5 3 5 14
16 สารสาสน์วิเทศล้านนา 3 4 3 1 10
17 วชิรวิทย์เชียงใหม่ 2 4 7 7 13
18 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 2 0 0 0 2
19 มัธยมจันทร์รวี 1 1 4 2 6
20 เมตตาศึกษา 1 0 0 0 1
รวม 623 206 129 105 958