ขอเชิญประชุม ในวันที่28 สิงหาคม 2560
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ขอเรียนครู และผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมเชิญประชุมชี้แจง เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ ในการจัดแข่งขันงานสิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สหวิทยาเขต (ดอยสุเทพ) ตั้งแต่เวลา13.00 น.เป็นต้นไป ณห้องประชุมดอกบีป โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 16:30 น.