งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

“กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor)” (สพม)

1. จัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยมีผู้บริหารโรงเรียนลงนามรับรองความถูกต้องเอกสารหลักฐานที่นำเสนอ นับตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลังจำนวนไม่เกิน 80หน้า (หากเกินจะไม่รับพิจารณา) โดยจัดทำรูปเล่มเอกสารตามหัวข้อที่กำหนดให้จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม
2. ส่งภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)             
3. ส่งทางไปรษณีย์ ถึง
นางสาวพรรณิพา  โภควัต
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์  62000
(นางสาวพรรณิพา  โภควัต  ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  โทร 081-0467361, 060-28044140 )
 

การงานอาชีพ

กำหนดการส่งรายงาน "แปรรูปอาหาร"  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

1.ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาเผยแพร่
2.ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3.ส่งไปรษณีย์ไปที่
   นายไพทูลย์ เถาตะมะ (084-6184325)
   โรงเรียนคลองลานวิทยา ม.18 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

กำหนดการส่งรายงาน "โครงงานอาชีพ"  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

1.ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาเผยแพร่
2.ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3.ส่งไปรษณีย์ไปที่
   นายไพทูลย์ เถาตะมะ (084-6184325)
   โรงเรียนคลองลานวิทยา ม.18 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

คอมพิวเตอร์

กำหนดการส่งรูปเล่มรายงาน "โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

1.ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณา
2.ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3.ส่งไปรษณีย์ไปที่
   นางสาวบุญมา  ช้างทอง (084-5766484)
   โรงเรียนวชิรปราการ 99/5  ม.3 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
 

วิทยาศาสตร์

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

1) ส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 6 ชุด
2) ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3) ส่งไปรษณีย์ไปที่
    นางสุวิมล  กาแก้ว  (094-6363148)
    โรงเรียนวัชรวิทยา  93  ถ.เทศบาล 2  ต.ในเมือง
     อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร  62000

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

1) ส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 6 ชุด
2) ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3) ส่งไปรษณีย์ไปที่
    นางดวงดาว  บดีรัฐ  (081-9724329)
    โรงเรียนวัชรวิทยา  93  ถ.เทศบาล 2  ต.ในเมือง
    อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร  62000

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

1) ส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 6 ชุด
2) ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3) ส่งไปรษณีย์ไปที่
    นางอรษา  อภิรมย์วิไลชัย  (095-6402474)
    โรงเรียนวัชรวิทยา  93  ถ.เทศบาล 2  ต.ในเมือง
หมวดสังคมศึกษา
กำหนดการส่ง  "ภาพยนต์สั้น " 
1. จัดส่งเอกสาร ดังนี้    
   - รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 5 ชุด
   - DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น จำนวน 5 แผ่น    
   - บทภาพยนต์สั้น จำนวน 5 เล่ม 
(ผู้ส่งภาพยนต์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุด ในวันนำเสนอผลงาน)
2. ส่งภายในวันที่  30  พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์  จดหมายลงทะเบียน)
3. ส่งทางไปรษณีย์ ถึง  
   นายเอกวิทย์  มังอะนะ (ภาพยนต์สั้น)
   โรงเรียนขาณุวิทยา ต.แสนตอ  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร 62130
   เบอรโทรติดต่อ     
  นายเอกวิทย์ มังอะนะ รอง ผอ.รร.ขาณุวิทยา โทร 089-4600027

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน“กิจกรรมสภานักเรียน” 

กำหนดการส่ง  เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน“กิจกรรมสภานักเรียน” 
1. จัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลังจำนวนไม่เกิน 120หน้า (หากเกินจะไม่รับพิจารณา) โดยจัดทำรูปเล่มเอกสารตามหัวข้อที่กำหนดให้จัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน 1 เล่ม พร้อมสำเนา จำนวน 4 เล่ม (รวมทั้งหมด 5 เล่ม )
2. ส่งภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)             
3. ส่งทางไปรษณีย์ ถึง
นางเกศิณี  บึงมุม
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์  62000
เบอร์โทรติดต่อ
นางเกศิณี  บึงมุม  ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  โทร 095-3578444, 095-6358798

หมวด คณิตศาสตร์

กำหนดการส่ง  เอกสาร “โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการและประเภททฤษฎี” 
1. ส่งภายในวันที่  24 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)             
2. จำนวน 5 เล่ม
3. ระดับมัธยมศึกษา ส่งทางไปรษณีย์ ถึง
นางสาวฐานิตา  บุญธรรม
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์  62110
เบอร์โทรติดต่อ
นางสาวฐานิตา  บุญธรรม  ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  โทร 087-3318374


 

แก้ไขประกาศผลการแข่งขัน

รายการ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กรอกคะแนนตกหล่น

 

Admin โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข

เนื่องจากมีการแก้ไขผลการแข่งขัน 2 รายการ
จึงขอให้ท่านได้ Update ผลการแข่งขันของโรงเรียน
ของท่านใหม่ด้วย เพราะมีการเปลียนแปลงลำดับ
และเหรียญรางวัล  ซึ่งคณะกรรมการตัดสินได้มายืนยัน
ผลการแข่งขันกับทางสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

แก้ไขการประกาศผล

กิจกรรมการประกวดร้องเพลง ลูกกรุง หญิง ม.1-ม.3

ด้วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กรอกคะแนนสลับช่องโรงเรียนจึงขอแก้ไข

แก้ไขผลการแข่งขัน ปติมากรรม ม.4-ม.6

ตามที่ได้ประกาศผลไป ทาง admin ได้ตรวจสอบ
หลักฐาน ได้พบว่า โรงเรียนสองแคววิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขัน
แต่โรงเรียนสันติสุข ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
แต่ทางกรรมการตัดสินกรอกช่องคะแนนสลับกัน
ซึ่งได้แก้ไขลงในเว็บแล้ว แต่ผลหน้าเว็บหลักก็ยังคงเป้นเหมือนเดิม
ซึ่งในส่วนของ admin นั้นถูกแก้ไขแล้ว
จึงขอแก้ไข ประกาศผลเป้นดังนี้

 

กลุ่มสาระภาษาไทย

แจ้งเพิ่มเติม   ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
1. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ม.1-ม.3
    1.1 ข้อสอบใช้เรื่องนิราศภูเขาทอง ของพระสุนทรโวหาร (ภู่)
    1.2 บทอาขยาน จากเรื่อง นิราศภูเขาทอง
       ตั้งแต่ "มาถึงบางธรณีทวีโศก...จนถึง จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา"

2. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ม.4-ม.6
    2.1 ข้อสอบใช้เรื่อง กาพย์เห่เรือ  ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร ไชยเชษฐ์สุริยวงค์
    2.2 บทอาขยาน จากเรื่อง กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน
          ตั้งแต่  ปางเสด็จประเวศด้าว .... จนถึงห่มท้ายเยิ่นเดนคู่กัน"

กลุ่มสาระ ศิลปะ - ดนตรีสากล

เปลี่ยนแปลงสถานที่ เป็น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
โรงเรียนที่พิมพ์บัตรประจำตัวไปแล้วไม่ต้องพิมพ์ใหม่ครับ
ใช้บัตรเดิมได้


 

Admin ทุกโรงเรียน


สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
และ บัตรประจำตัวครูผู้ฝึกสอนได้แล้วครับ
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. รายการแข่งขันบทอาขยนาทำนองเสนาะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม 1-ม 3 ให้ใช้บทอาขยาน
จากเรื่อง  นิราศภูเขาทอง
ตั้งแต่ "มาถึงบางธรณีทวีโศก......  ไปจนถึง
.........จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา"

2. รายการแข่งขันบทอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4- ม.6 ให้ใช้บทอาขยาน
จากเรื่อง กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน
ตั้งแต่ "ปางเสด็จประเวศด้าว.......ไปจนถึง
..........ห่มท้ายเยิ่นเดนคู่กัน"

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
 มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  ให้ส่งรูปเล่ม 5 เล่ม
 ช่วงเวลาลงทะเบียนในวันแข่งขัน

2. การประกวดโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  ส่งรูปเล่ม 5 เล่ม
ช่วงเวลาลงทะเบียนในวันแข่งขัน

3. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  ส่งรูปเล่ม 5 เล่ม
ช่วงเวลาลงทะเบียนในวันแข่งขัน


 

รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์

   ใช้ Windows 10 ในการแข่งขัน ทุกรายการ
   ยกเว้น  การเขียนโปรแกรม
      และ Web ทุกรายการ ใช้ Windows 7

รายการแข่งขันที่ต้องใช้หูฟัง และไมโครโฟน
ทางโรงเรียนผู้เข้าแข่งขันขอให้นำติดตัวมาเอง
และนำโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วยเป็นแผ่น DVD


   วันที่ 5 ตุลาคมอ 2560 รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์
    1. การ์ตูนแอนิเมชัน 2 D
    2. การสร้างเกมสร้างสรรค์
    3. การตัดต่อภาพยนตร์
    4. การแข่งขันสร้าง Web Text, Web Editor, Web Application
   
   วันที่ 6 ตุลาคม 2560 รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์
    1. ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
    2. การเขียนโปรแกรมภาษา
    3. การสร้าง E-Book
    4. โครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    5. หุ่นยนต์พื้นฐาน
    6. โครงงานระบบสมองกลฝังตัว
 

   ด้วยตารางการแข่งขันบางกลุ่มสาระ
ยังไม่ได้ส่งมาในวันที่ 15 กันยายน 2560
ทำให้ Admin ไม่สามารถจะระบุตาราง
รายการแข่งขันในแต่ละวันได้
ซึ่งจะต้องประชุมคณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขันอีกครั้ง   ในวันที่ 20 กันยายน 2560

จึงขอเลื่อนการพิมพ์บัตรประจำตัวไป
เป็นวันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

กำหนดการดำเนินการแข่งขัน

1. ผู้ประสานงาน (Admin) โปรดส่งรายชื่อมาทาง
Email : liplipthan@hotmail.com
เพื่อออกประกาศของทางสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู
และป้อนข้อมูลเข้าเว็บไซต์

2. กำหนดระยะเวลาในการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 24:00 น.  เท่านั้น   
โดยจะไม่สามารถเพิ่มรายการสมัครแข่งขันได้อีก
และเปิดให้สมัครเป็นกรรมการทางเว็บไซต์ได้
แต่ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับที่ประชุมใน
วันที่้ 13 กันยายน 2560
     
3. สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายชื่อนักเรียน 
ครูผู้ฝึกสอนได้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

4. การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน  
และบัตรประจำตัวครูผู้ฝึกสอน สามารถพิมพ์ได้ 
ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

5. บัตรกรรมการ เกียรติบัตรกรรมการ และเอกสาร
การลงทะเบียนจะอยู่ในซอง ซึ่งทางคณะกรรมการ
กองกลางจะแจกให้ในวันแข่งขัน

  กำหนดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ เขต 4
สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2560
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

กำหนดการแข่งขันระดับภาค

แข่งขัน 13-15 ธันวาคม 2560
ณ จังหวัดกำแพงเพชร 


♦ เขตพื้นที่โอนข้อมูลสู่ระดับภาค  >  1-20 พ.ย. 2560
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2560
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  >  20-25 พ.ย. 2560
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  >  26-30 พ.ย. 2560
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  >  6 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จ.กำแพงเพชร > 13-15 ธ.ค.2560

เว็บแข่งขันระดับชาติ

เกณฑ์การแข่งขัน

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 18
จำนวนทีม 810
จำนวนนักเรียน 1,786
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,136
จำนวนกรรมการ 893
ครู+นักเรียน 2,922
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,815
ประกาศผลแล้ว 180/233 (77.25%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 94
สัปดาห์ที่แล้ว 961
เดือนนี้ 1,499
เดือนที่แล้ว 809
ปีนี้ 6,217
ทั้งหมด 65,355