::sm-cnx5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางชลธิดา ตาติ๊บโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรยุทธ์ ประภาทรงสิทธฺ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางปิ่นทอง ไชยวาปินโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ สุภาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ อยู่ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวประภาพรรณ สุภาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิ่นทอง ไชยวาปินโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางชลธิดา ตาติ๊บโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ อยู่ศรีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงศ์ กันทะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรยุทธ์ ประภาทรงสิทธิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนีย์ ขัติยะโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิดา ธรรมวิวรณ์กุลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐนนท์ ดิดชิดโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางชลธิดา ตาติ๊บโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์พงศ์ กันทะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววราภา เลาหเพ็ญแสงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนีย์ ขัติยะโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางปิ่นทอง ไชยวาปินโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางชลธิดา ตาติ๊บโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิ่นทอง ไชยวาปินโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววราภา เลาหเพ็ญแสงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรยุทธ์ ประภาทรงสิทธฺ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนีย์ ขัติยะโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอำภาพร ศริมาโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา แดงมูลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยะ แปงยองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอำภาพร ศริมาโรงเรียนฮอดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉริยะ แปงยองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางปิ่นทอง ไชยวาปินโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ ดิดชิดโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกษรา ซอนหนั่นตาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงศ์ กันทะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา กล้าหาญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ ดิดชิดโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกษรา ซอนหนั่นตาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงศ์ กันทะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางอำภาพร ศริมาโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรยุทธ์ ประภาทรงสิทธิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายเข้ม ชอบกิตติ์วรกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ยาสุวรรณ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางอำภาพร ศริมาโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเข้ม ชอบกิตติ์วรกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ยาสุวรรณ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงศ์ กันทะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาววิริยา ปัญญาจักร์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาวรินทร์ ดวงเด่นโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ยาสุวรรณ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาววิริยา ปัญญาจักร์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาวรินทร์ ดวงเด่นโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ยาสุวรรณ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดารณี พิงค์เจริญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา จาวอวนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางกันยา สุยะเรืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ สติแน่โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศ์พิสิฐ สิงหประเสริฐโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
6. สิบเอกศุภวัชร์ จันทาพูนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งนภา จาวอวนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดารณี พิงค์เจริญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางกันยา สุยะเรืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ สติแน่โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศ์พิสิฐ สิงหประเสริฐโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปัทมพรรณ ริ้วเจริญโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสง่า สัตยวากย์สกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ วิริยะคุโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวประภาศรี ปาลีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายนนธรัชต์ ธงซิวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายณภัทร ขุนยางโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ คำแหงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสายรุ้ง หล่อใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
8. นางพัชรินทร์ แสนแปงโรงเรียนวัฒโนทัยพายับกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสง่า สัตยวากย์สกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ แสนแปงโรงเรียนวัฒโนทัยพายับกรรมการ
3. นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวประภาศรี ปาลีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายนนธรัชต์ ธงซิวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
6. นายณภัทร ขุนยางโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ คำแหงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสายรุ้ง หล่อใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสง่า สัตยวากย์สกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ แสนแปงโรงเรียนวัฒโนทัยพายับกรรมการ
3. นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวประภาศรี ปาลีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายนนธรัชต์ ธงซิวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ คำแหงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
7. นายณภัทร ขุนยางโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสายรุ้ง หล่อใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายสง่า สัตยวากย์สกุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ แสนแปงโรงเรียนวัฒโนทัยพายับกรรมการ
3. นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวประภาศรี ปาลีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ คำแหงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
6. นายณภัทร ขุนยางโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
7. นายนนธรัชต์ ธงซิวโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสายรุ้ง หล่อใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนำโชค บุญชุมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมลภพ วสิษฐวุฒิโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิวพร วงค์กันยาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวช่อลัดดา วรรณาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายนำโชค บุญชุมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิวพร วงค์กันยาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อลัดดา วรรณาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายกมลภพ วสิษฐวุฒิโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญพิชชา สมบุญโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายนำโชค บุญชุมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ สติแน่โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ จันใจโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
7. นางสายทอง หล้าใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ สติแน่โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายนำโชค บุญชุมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัญพิชชา สมบุญโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ จันใจโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
7. นางสายทอง หล้าใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางดารณี พิงค์เจริญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ วิริยาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. สิบเอกศุภวัชร์ จันทาพูนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวช่อลัดดา วรรณาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางดารณี พิงค์เจริญโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ วิริยาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. สิบเอกศุภวัชร์ จันทาพูนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวช่อลัดดา วรรณาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพรรณ จินาใหม่โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ตาคำโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิวพร วงค์กันยาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายทอง หล้าใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปัทมพรรณ ริ้วเจริญโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพรรณ จินาใหม่โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ตาคำโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิวพร วงค์กันยาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายทอง หล้าใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปัทมพรรณ ริ้วเจริญโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทิพจุฑา ดวงไทยโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววีรยา รัตนอุทัยกุลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมชนก กิติวรรณโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายปฎิวัติ ศรีทิพย์ศักดิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิตยา ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัตนา ธรรมวรรณ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรพินท์ วงค์เทเวชโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันวิสาข์ วงศ์ปันดิษฐ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางการะเกศ ปัญญาวงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปฎิวัติ ศรีทิพย์ศักดิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิรินันท์ ทะมาตร์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปานหทัย จิตตางกูรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายธีรพงค์ คำปันโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
2. นายปฎิวัติ ศรีทิพย์ศักดิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางการะเกศ ปัญญาวงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปานหทัย จิตตางกุลโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ พันอินทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญารัตน์ ปัญญาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก กิติวรรณโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเจนใจ สุธีพรวิโรจน์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ พันอินทร์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคณิตตา เด่นรัศมีโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ ชมชื่นโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิลัยวรรณ จิตรตั้งโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสำราญ จันทร์แดงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ภักดีไพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัชวาล คำตุ้ยโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิวิไล โนจ๊ะโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ ภักดีไพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชนันทน์ ปินอุทังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัชวาล คำตุ้ยโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิวิไล โนจ๊ะโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอินสม สารินจาโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวทาริกา กันทะตุ่นโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา รุจิวิลาวัณย์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอินสม สารินจาโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวทาริกา กันทะตุ่นโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา รุจิวิลาวัณย์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายทศพร กิติโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐอร สุภายองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ เปี้ยปาละโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ อุตะมะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กิติโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณฐอร สุภายองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ อุตะมะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กิติโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณฐอร สุภายองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนพดล ชมภูวงศ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิเดช ปรางทองโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพร ปิมปา โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงพร จตุพิพิธพรโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
6. นางสาวเนาวมาศ นามเมือง โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายนพดล ชมภูวงศ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพร ปิมปาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิเดช ปรางทองโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางดวงพร จตุพิพิธพรอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
6. นายเนาวมาศ นามเมืองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสกาวเดือน วังป่าตาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ สันชุมภู โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนภัสวรรณ ฟองตาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสกาวเดือน วังป่าตาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภัทร์ ทะนะเพิ่มโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางนภัสวรรณ ฟองตาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายธนากร คันใจโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวเนาวมาศ นามเมือง โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปุณณัฐฐา กาติ๊บ โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา อัมพรคีรีมาศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพรรณ ไชยสลีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางวีรวรรณ พุงขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสกาวเดือน วังป่าตาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุภาพรรณ ไชยสลีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางวีรวรรณ พุงขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสกาวเดือน วังป่าตาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนพดล ชมภูวงศ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสกาวเดือน วังป่าตาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางนภัสวรรณ ฟองตาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุนิรันดร์ รัตนวิไลลักษณ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพล จิตอารีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายนรินทร์ เมืองมาหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนัส ตันมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายโกสินทร์ ช้างบุญโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพรรณ ไชยสลีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภัทร์ ทะนะเพิ่มโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพร ปิมปาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนัส ตันมูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางทับทิม แสนเมืองมาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายนพดล เครือแก้วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชาติ พุงขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พยุงบงกชโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมพร วัฒนยืนยงโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนผล กรรณิกาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรีภูมิ ยินยงคีรีมาศโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พยุงบงกชโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายอัจตราพล อุ่นใจแรมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
6. นายสงัด หล้าใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
7. นายพินิจ ริยะป่าโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำพันธ์ ณ วรรณติ๊บโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล เครือแก้วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางจรัสพร จันทร์ศิริโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรินซ์ มัทธุรศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
6. นายสงัด หล้าใจโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
7. นายเขมณัฐ จูแวนโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัตน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัตน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัตน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัตน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัตน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัตน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัตน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
2. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาณุวัฒน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนวลฉวี ยารังกาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนวลฉวี ยารังกาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา ยารังกาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนวลฉวี ยารังกาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัชานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี ยารังกาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางนวลฉวี ยารังกาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี ยารังกาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางนวลฉวี ยารังกาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวภมรพรรณ พุทธิโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี ยารังกาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายคณิน บุญเสริฐโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ กันวะนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี รักสุภาพโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรเทพ ปอโซโรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริรัญญา บุลลอโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นายคณิน บุญเสริฐโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ กันวะนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสิริรัญญา บุลลอโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรเทพ ปอโซโรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมฤดี รักสุภาพโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัดเกล้า สุธรรมแจ่มโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณธิชา เภาศรีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลักษณา โนกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมฤดี รักสุภาพโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัญชลี เลขนอกโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวรัดเกล้า สุธรรมแจ่มโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษณา โนกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี รักสุภาพโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญชลี เลขนอกโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณธิชา เภาศรีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง พุทธานนท์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพชร ตั้งแก้วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธ์ุโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์ สุขชัยโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางพวงทอง พุทธานนท์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพชร ตั้งแก้วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธ์ุโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์ สุขชัยโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายนพพล เทพวงค์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมลิวัลย์ โบแบนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธมลวรรณ ชำนานโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรเดช เรือนแก้วโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวปิมธ์ แสงอุทัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมลิวัลย์ โบแบนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธมลวรรณ ชำนานโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรเดช เรือนแก้วโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ท้าวมณีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรรษา ท้าวนูโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณิกา แสงท้าวโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรษา ท้าวนูโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ท้าวมณีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรษา ท้าวนูโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ ใจรักประภาสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรษา ท้าวนูโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ใจรักประภาสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลวรรณ ใจรักประภาสุขโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรษา ท้าวนูโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ท้าวมณีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณ์ธัช สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี ปัญญาคมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงพร ซอนเเสนโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนิต เขียวมาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็งโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณ์ธัช สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี ปัญญาคมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงพร ซอนเเสนโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนิต เขียวมาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็งโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ตานะเป็งโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวาณิช ผัดมอยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิชาติ ปานามโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ จันทร์ขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรินซ์ มัทธุรศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวอำภาวรรณ นันต๊ะโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพชร ตั้งแก้วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อลัดดา วรรณาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาพรรณ สุภาโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิ่นทอง ไชยวาปินโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิดา ธรรมวิวรณ์กุลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐนนท์ ดิดชิดโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอำภาพร ศิริมาโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราภา เลาหเพ็ญแสงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ยาสุวรรณ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรยุทธ์ ประภาทรงสิทธิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลา พรหมพิจารณ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิ่นทอง ไชยวาปินโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประภาวรินทร์ ดวงเด่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลา พรหมพิจารณ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิ่นทอง ไชยวาปินโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประภาวรินทร์ ดวงเด่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวนงคราญ แก้วจาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรารินทร์ จูแวนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพงค์ กล้าแข็งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล ด้วยยศโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ เชาว์ชวานิลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยยันต์ สุภาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ เชาว์ชวานิลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงค์ กล้าแข็งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัทรารินทร์ จูแวนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระพงค์ กล้าแข็งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชามลภ์ พิมสารโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายจิระณัฐฎ์ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสิงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระณัฐฎ์ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิระณัฐฎ์ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ เชาว์ชวานิลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระพงค์ กล้าแข็งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรารินทร์ จูแวนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิชามลภ์ พิมสารโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรารินทร์ จูแวนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ธนันชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ด้วยยศโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายจิระณัฐฎ์ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอุบล เพชรเมืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธื์ เหล่าใจโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธฺ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายวิมล แก้วบุญเรืองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมรดา เชื้อทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอุบล เพชรเมืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายพลชาติ งามสมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนารี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนวัช หมื่นรังษีโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมาลิณี นวลแบนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายวันชนะ ปาลีโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ตานะเป็งโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลิณี นวลแบนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายพลชาติ งามสมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ตานะเป็งโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุบล เพชรเมืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ฝั้นศรีโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปาริฉัตร พนมการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัฉริยา มงคลวาทโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมรดา เชื้อทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมรดา เชื้อทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนาวุธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ จันทร์ขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพลิน ณ วรรณไทยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอนิรุทธื์ เหล่าใจโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ จันทร์ขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ตาคำโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางธนัญญา พยุงกรพินธุ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางธนัญญา พยุงกรพินธุ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพลิน ณ วรรณไทยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางอัฉริยา มงคลวาทโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางปาริฉัตร พนมการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพลิน ณ วรรณไทยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปาริฉัตร พนมการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคนา วงค์ปัญญาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล แก้วบุญเรืองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางปาริฉัตร พนมการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคนา วงค์ปัญญาโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล แก้วบุญเรืองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่วโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ คำพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสงกรานต์ ธนันชัย โทร.089-5590542 mail : songkran.t@hpk.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]