รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (กลุ่มอินทนนท์ 1)
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ปาทะ
 
1. นางสาวชลธิดา  ตาติ๊บ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวญาณิกา  เปอะปิน
 
1. นางชลธิดา  ตาติ๊บ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายพิพัฒน์  ูธรรมขัน
 
1. นางสาวสุนีย์  ขัติยะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวมณีรักษ์  สมใจ
 
1. นายณัฐนนท์  ดิดชิด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   นันชัย
 
1. นางสาวสุนีย์  ขัติยะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวรจนา  เขะเง
 
1. นางสาววราภา  เลาหเพ็ญแสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จำธรรม
 
1. นางอำภาพร  ศิริมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวศิริวรรณ  นันตา
 
1. นางอำภาพร  ศิริมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สุกใส
2. เด็กหญิงธนันญา  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงเขมิกา  แก่นท้าว
 
1. นายณัฐนนท์  ดิดชิด
2. นางอำภาพร  ศิริมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  วีรพันธ์
2. นางสาวลลนา  กันทะตุ่น
3. นายวรวุฒิ  กาวี
 
1. นายณัฐนนท์  ดิดชิด
2. นางอำภาพร  ศิริมา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัญญา  คะปะนา
2. เด็กหญิงธันยชนก  นิปุณะ
 
1. นางอำภาพร  ศิริมา
2. นายณัฐนนท์  ดิดชิด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวปรีชญา  กุลวรารัตน์
2. นางสาวพรพรรษา  เรืองสวัสดิ์
 
1. นายเข้ม  ชอบกิตติ์วรกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ปพัชฌ์  ขาวผ่อง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  มูลอุด
 
1. นายวาณิช  ผัดมอย
2. นางสาววิริยา  ปัญญาจักร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวสุนิษา  ปานันท์
 
1. นายวาณิช  ผัดมอย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธินี  รอดรัตนดิลก
 
1. นายจีระศักดิ์  สติแน่
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายคมสันต์  เขียวมัง
 
1. นางดารณี  พิงค์เจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปัญญามา
2. เด็กหญิงจิรนันท์  อำไพมาลี
3. เด็กชายสุริยัน  ตันโน
 
1. นางสายทอง  หล้าใจ
2. นางสาวสายรุ้ง  หล่อใจ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายประการ  เมืองมานิตย์
2. นางสาวมนัสชนก  มีสัตย์
3. นางสาวสุพิชฌาย์  ตั๋นแก้ว
 
1. นางสาวประภาศรี  ปาลี
2. นายนนธรัชต์  ธงซิว
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงพรเจริญ  เสริมมติวงศ์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ฝั้นเมา
 
1. นางสาวจิราพรรณ  จินาใหม่
2. นายณภัทร  ขุนยาง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวฌาริตา  วังนาค
2. นายวทัญญู  จินาตอง
3. นางสาววนิตชญา  สมบูรณ์
 
1. นายนนธรัชต์  ธงซิว
2. นางสาวประภาศรี  ปาลี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  แสนคำเพี้ย
2. เด็กชายพัฒนา  ภูดอนตอง
 
1. นางสาวช่อลัดดา  วรรณา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายชัยฤทธิ์  แก้วเมืองบาง
2. นายยงยุทธ  อุ่นยาว
 
1. นางสาวช่อลัดดา  วรรณา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายธรารักข์  พรหมเสน
 
1. นายจีระศักดิ์  สติแน่
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวจ่าสีลา  จรูญกระดังงา
 
1. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ถาโน
 
1. นางสาวประภาศรี  ปาลี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ  เปี้ยปาละ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายภูวรินทร์  ศิริหมี
 
1. นางดารณี  พิงค์เจริญ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปฏิพร  จังแฮ
 
1. นางสาวจิราพรรณ  จินาใหม่
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวจิรัจฌา  ตันปิน
 
1. นางศิวพร  วงค์กันยา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  จุมปูวัน
2. เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วบุญตัน
3. เด็กหญิงสิรินธร  สายชลรำไพ
 
1. นางวันเพ็ญ  พันอินทร์
2. นางกาญจนา  เผ่าต๊ะใจ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายถิรวุฒิ  ขนเขียว
2. นางสาวปาริฉัตร  ทิพย์โรจน์
3. นางสาววิไลพร  ไชยพรหม
 
1. นางสาวณิชนันทน์  ปินอุทัง
2. นางสาวทาริกา  กันทะตุ่น
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทิพย์เจิง
2. เด็กชายสุกฤต  สาระติ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์หล้า
 
1. นางนิตยา  ศรีสุวรรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ  เปี้ยปาละ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวปริมพร   หนูสิงห์
2. นางสาวเอมวลี   หาญหม่อง
3. นางสาวเอมอร  พิไลนพ
 
1. นางคณิตตา   เด่นรัศมี
2. นางสาววันวิสาข์  วงศ์ปันดิษฐ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายชวัลวัฒน์  ยศยิ่งอภิราม
2. นายฐิติพงศ์  อุเทนสุท
3. นายปฏิภาณ  ศรีวิชัยมูล
 
1. นายชัชวาล  คำตุ้ย
2. นายปฏิวัติ  ศรีทิพย์ศักดิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัฐ  แก้วใจ
2. นางสาวชนิดา  คำแสน
3. นายภิรมย์พร  โจเรือน
 
1. นางสาวสุพรรณี  วรวัฒนเมธี
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิจจานุกิจศิลป์
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  เสริมมติวงศ์
3. เด็กชายรุ่งวิกรัย  ประไพมาลี
 
1. นางสาวกมลชนก  กิติวรรณ
2. นางสาวพัทรศยา  ล้อเสียง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวพัชราพรรณ  ขันพา
2. นางสาวพัชราภา  กาวิระ
3. นายเอกลักษณ์  สุยะ
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ชมชื่น
2. นางสาวกมลชนก  กิติวรรณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จำรัสภูมิ
2. เด็กชายพงษ์ธวัช  แก้วปั๋น
 
1. นางสาวณฐอร  สุภายอง
2. นางสายทอง  หล้าใจ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวพิชญาภา  ก่ำโน
2. นายอรรถพล  สุขตั๋น
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ปินตาเสน
2. นางสาวศิวิไล  โนจ๊ะ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายขุนพล  เขียวหน่อเมือง
2. เด็กชายจีรายุทธ  เครือใจ
 
1. นายพิพัฒน์    อุตตมะ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  นันต๊ะสาร
2. นายธีรภัทร์  เขียวแปน
3. นายอนรรฆ  อ้ายปัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ  เปี้ยปาละ
2. นางสาวศิวิไล  โนจ๊ะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรัชญาภูวดล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จรูญโกมล
3. เด็กหญิงธีรภาภรณ์  แสนศรี
4. เด็กหญิงวัทนวิภา  ชัยสมร
5. เด็กหญิงสโรชีณี  แฮแก้ว
 
1. นายโกสินทร์  ช้างบุญ
2. นายเข้ม  ชอบกิตติ์วรกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  วงศ์ษา
2. นางสาวณีรนุช  สุนันตา
3. นางสาวรัตกันต์  กาละ
4. นายสรนันท์  อินต๊ะ
5. นางสาวเบญจวรรณ  ถาโน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปุณณัฐฐา  กาติ๊บ
2. นายสุธาศิน  ปิงจันทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หาญเรืองกิจ
2. เด็กชายฉัตรมงคล  เรืองอร่ามชงโค
3. เด็กหญิงชญานิศ  ศักดิ์สถิตย์ชัย
4. เด็กชายธนพล  เสริมมติวงศ์
5. เด็กหญิงนฤมล  รุ่งสนธยา
 
1. นายสมพร  ปิมปา
2. นายนรินทร์  เมืองมาหล้า
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จรัส  วงศ์เกษตรกร
2. นางสาวจุฑารัตน์  เรือนคำงาม
3. นางสาวผ่องพิศ  ศรีอำภา
4. นายพิเชษฐ์  ไพบูลย์เฉลย
5. นางสาววรรณิดา  กาโมทย
 
1. นายทวีวัฒน์  สันชุมภู
2. นายสมเกียรติ  วงศ์แก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงศ์  ต๋าใจ
2. เด็กชายจีระศักดิ์  ต๋าใจ
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  มูลยศ
4. เด็กหญิงอาภาพร  โนแหย
5. เด็กชายเบญจพล  วรรณการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปุณณัฐฐา  กาติ๊บ
2. นายนพดล  ชมภูวงศ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวกมลลักษณ์  สิระกาทร
2. นางสาวดวงดารา  พระคุณมหาศาล
3. นางสาวศิรประภา  กุลมาเมือง
4. นางสาวสุณิสา  อร่ามประภาส
5. นางสาวอุไรพร  ฝนบริบูรณ์
 
1. นายธนากร  คันใจ
2. นางวีรวรรณ  พุงขาว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายสราวุธ  โชคชัยหาญ
 
1. นางดวงพร  จตุพิพิธพร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวสุรันดา  บุญลือ
 
1. นายสุนิรันดร์  รัตนวิไลลักษณ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายศิรวิชญ์   ดิ๊ขอ
2. เด็กหญิงเกศฏาภรณ์   พะแฮ
 
1. นางสาวสุจีรา  กิจจานุกิจศิลป์
2. นางสาวเนาวมาศ    นามเมือง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวณันฑกาญ  โปธิมอย
2. นายอนันตชัย  หม่องน่าน
 
1. นายนพดล  ชมภูวงศ์
2. นายสุธาศิน  ปิงจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายกัมปนาท  รำไพวนา
2. เด็กหญิงกัลยกร  สิงห์บัว
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  นามสม
4. เด็กหญิงคริษฐา  เกี๋ยงพรหม
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  นำมะ
6. นายทนงศักดิ์  แก้วแฮ
7. นายนพรัตน์  เก่งผสานคุณ
8. นายมงคล  หยกภู
9. เด็กหญิงอภัสรา  ยาสิทธิ์
10. นายอภิรักษ์  ชัยวงศ์คำ
 
1. นางวีรวรรณ  พุงขาว
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ชูภูษณพงศ์
2. เด็กหญิงญารินทรา  ยืนยงคีรีมาศ
3. เด็กหญิงมลฤดี  สิริเผ่าพันธ์
4. เด็กหญิงรุจิรา  แก้วตา
5. นางสาววิลาวัลย์  รักสันติภาพกูล
6. นางสาวสุทธิดา  มิตรมากผล
7. นางสาวสุนิตา  สวัสดิ์มนัสเพิ่ม
8. นางสาวหล้าพร  สิริเจริญรุ่งโรจน์
9. เด็กหญิงอารีย์  ชูภูษณพงศ์
10. เด็กหญิงเกวลิน  ยุคันธรตระกูล
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
2. นางสาวศิราภรณ์  คงมงคลชัย
3. นายเขมณัฐ  จูแวน
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีโต๊ะ
2. เด็กหญิงอัมพิกา  ถาสุวรรณ
 
1. นายรัตนผล  กรรณิกา
2. นายอัจตราพล  อุ่นใจแรม
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  ปู่เงิน
2. นายศิริภูมิ  ภิภาคภพ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
2. นางจรัสพร  จันทร์ศิริ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ธนศิริบูรณ์
 
1. นายอภิวัฒน์   จันทะล่าม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  วนาสบาย
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา    เลาย้าง
 
1. นายธีระวุฒิ   ธาตุทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายมานพ  อุดมพนาวารี
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  หย่าจอ
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวเตือนใจ  ชาตรียินดี
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสพร  มิตรสาธิต
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวจันจีรา    แรงลมบน
 
1. นางสาวภมรพรรณ  พุทธิ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรานุช  เนภู
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  เบญญาบุษกร
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายธนพล  พรมติ๊บ
2. นายศตวรรษ  บัณฑิตนิรันดร์
3. นายอำพล  อินถา
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีรตระกูล
2. นายขจรศักดิ์  ไชยประสิทธิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชโลทร  ฤกษ์นิยม
2. เด็กชายณัฐพล  ตรัยทรรศนีย์
3. เด็กชายปุณยวีร์  ตาสอน
4. เด็กหญิงพรนภัสร์  เสนอจิตร
5. เด็กชายอดิเทพ  โอ๊ดคำ
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เมืองคำ
 
1. นายประกฤษฎิ์  คล่องแคล่ว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายกฤษดา  การบูรณ์
2. นายพิชญพงษ์  วิญมา
3. นายศิริพงศ์  ใจรังสี
4. นายสุขวิทย์  พรไพรสณฑ์
5. นายอนุสรณ์  พิพัฒนกิจสกุล
6. นายเกษมสันต์  จันต๊ะซาว
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายทิวัตถ์  วุฒิศีลวัต
 
1. นายพระรถ  แก่นท่าตาล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายอลงกรณ์  ขันรินคำ
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรินญา  ยะเงิน
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวโสรญา  ปลื้มใจ
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายจิราวุฒิ  เทพวงค์
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายปรัตถกร  ประดับหยก
 
1. นายธีระวุฒิ    ธาตุทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  สุรินรังษี
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  ประยูรเวียง
 
1. นายปรีชา  ทีฆวัฒน์สกุล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายต่อพงษ์    อุ่นอุดมวนา
 
1. นายธีระวุฒิ  ธาตุทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ขันตา
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรภัสสร์  เสนอจิตร
 
1. นายประกฤษฎิ์  คล่องแคล่ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวกานดา  เคียงอมร
 
1. นายพระรถ  แก่นท่าตาล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายหนุ่ม  คำลือวงค์
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายพิชญพงษ์  วิญมา
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปู่แก้ว
 
1. นางสาวภมรพรรณ   พุทธิ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวหล่าพอ   แววจันทรา
 
1. นางสาวภมรพรรณ  พุทธิ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ชอบหัตถกรรม
2. นางสาวกรรณิกา  ฟ้าประทานไพร
3. นางสาวกรองทอง  ใจสดใส
4. นายกฤษฎิ์  ชาญธำรงกิจ
5. นางสาวกานดา  เคียงอมร
6. นางสาวคมพันธ์  ชาตรียินดี
7. นางสาวจารุวรรณ  แฮแก้ว
8. นางสาวจินตนา  ประเสริฐ
9. นางสาวจุรีย์  นัยพิโชบล
10. นางสาวชุติกาญจน์  ราชเนตร
11. นายณพดล  ปูรู
12. นางสาวดวงเดือน  พยุงกรรณิกา
13. นายนครชัย  โพแหล่
14. นางสาวบุญทิต  นามอุษา
15. นางสาวบุญมา  เขะเง
16. นางสาวปิยะมาศ  ศรหยกภูษิต
17. นางสาวพนารัตน์  วงเศวตศิลา
18. นางสาวพิมพกานต์  ลอแฮ
19. นางสาวพิมพิไล  เลาหาง
20. นางสาวมัณฑนา  จริตดีสม
21. นางสาวรัตนา  นามอุษา
22. นายรัตน์ตะวัน  กะแก้ว
23. นางสาวรามสิกา  เสริมไพริน
24. นางสาวลออง  ปานดุษฎี
25. นางสาวลำมัย  รำไพพนม
26. นางสาววดาพร  บุษบาวิภา
27. นางสาววังมาย  รำไพพนม
28. นางสาววันดี  ชำนาญพนาศรี
29. นางสาววาสนา  ภาษณ์วิจิตร
30. นางสาววิชุดา  มุกติภัย
31. นายศรายุทธ  บือสอ
32. นางสาวศิริพร  กติกาโชคสกุล
33. นางสาวสุปราณี  รุ่งโรจประชาชื่น
34. นางสาวอภิสมัย  จะแก
35. นางสาวอภิสรา  ดีกั่ง
36. นางสาวอัญชลี  วันเจริญใหม่
37. นางสาวอำพรรณ  อาลอย
38. นางสาวเทาะจี  ดารอย
39. นางสาวเสาวนีย์  เย็นร่มธรรม
40. นายไพบูลย์  ใฝ่ไพโรจน์
 
1. นายพระรถ  แก่นท่าตาล
2. นายปรีชา  ทีฆวัฒน์สกุล
3. นายสมชาย  สวาสดี
4. นางกิตติยา  กันทะ
5. นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง
6. นางสาวอัญชลา  พรหมพิจารณ์
7. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยชญ์  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  เหลืองหล้า
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อาสาพิทักษ์ไพร
4. เด็กหญิงพรรณภสา  เหลืองหล้า
5. เด็กชายวรวุฒิ  พาเอะ
6. เด็กชายสุรเดช  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
7. เด็กหญิงอภิชยา  สุแฮ
8. เด็กหญิงเบญญาภา  วันเจริญใหม่
9. เด็กชายเอกพล  ธุวมณฑล
10. เด็กชายโชคชัย  -
 
1. นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง
2. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
3. นางกิตติยา  กันทะ
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายกิตติ  กันทะ
2. นายจันทร์  อาลอย
3. นายธีรศักดิ์  เอโหย่
4. นางสาวรุ่งนภา  อำรุงสาคร
5. นางสาวศิริพร  บ่งผอ
6. นางสาวศิโรรัตน์  ฝั้นเมา
7. นางสาวอนรรฆวี  พุ่มสวาท
8. นางสาวอารียา  พนาสุขสันต์
9. นายเทพบุตร  รัตนปัญญาธร
10. นายเอกชัย  สกุณาวงศ์
 
1. นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง
2. นางสาวอัญชลา  พรหมพิจารณ์
3. นางกิตติยา  กันทะ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  เหลืองหล้า
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อาสาพิทักษ์ไพร
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่ฟุ้ง
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฟองตายา
5. เด็กหญิงพรรณภสา  เหลืองหล้า
6. เด็กหญิงภัทราวดี  นิลศิลา
7. เด็กหญิงมาริษา  จั๋นต๊ะทา
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยะมัง
9. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  พิมพารุ่งโรจน์
10. เด็กหญิงอภิชยา  สุแฮ
11. เด็กหญิงเบญญาภา  วันเจริญใหม่
12. เด็กหญิงเพียงฤทัย  เจริดทรัพย์
 
1. นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง
2. นางสาวอัญชลา  พรหมพิจารณ์
3. นางกิตติยา  กันทะ
4. นางสาวพรทิวา  จอมพิจิตต์
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  เหลืองหล้า
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อาสาพิทักษ์ไพร
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่ฟุ้ง
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฟองตายา
5. เด็กหญิงพรรณภสา  เหลืองหล้า
6. เด็กหญิงภัทราวดี  นิลศิลา
7. เด็กหญิงมาริษา  จั๋นต๊ะทา
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยะมัง
9. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  พิมพารุ่งโรจน์
10. เด็กหญิงอภิชยา  สุแฮ
11. เด็กหญิงเบญญาภา  วันเจริญใหม่
12. เด็กหญิงเพียงฤทัย  เจริดทรัพย์
 
1. นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง
2. นางกิตติยา  กันทะ
3. นางสาวอัญชลา  พรหมพิจารณ์
4. นางสาวพรทิวา  จอมพิจิตต์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวขวัญทิพย์   เจริญพร
2. นางสาวจุฑามณี   บุญชวน
3. นางสาวฐิติวัลคุ์    มังแก้ว
4. นางสาวปั้นหยา   ผาสุวรรณ์
5. นางสาวพรรษา   อินตา
6. นางสาววรินธร    เดชาธนบูรณ์
7. นางสาวศศิพร  หลานปั๋น
8. นายเบียร์   กะสังข์
 
1. นางสาวภมรพรรณ  พุทธิ
2. นายธีระวุฒิ   ธาตุทอง
3. นางสาวชณัฐฐ์ณัณญ์   มิ่งเมือง
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แสงท้าว
2. เด็กหญิงคนางค์นุช  ศักดิ์สถิตย์ชัย
3. เด็กหญิงจันทกานต์  เลาว่าง
4. เด็กชายชาญวิทย์  รักสันติภาพกุล
5. เด็กหญิงดราศรี  สิริเจริญรุ่งโรจน์
6. เด็กชายพงษ์พนา  สิริเมธีตระกูล
7. เด็กหญิงพรประทาน  แซ่ลี
8. เด็กหญิงรัตติกาล  นิธิมณีไพพรรณ
9. เด็กหญิงวรรณภรณ์  สิริเจริญรุ่งโรจน์
10. เด็กหญิงวียาพร  นิลประสพ
11. เด็กหญิงศิริภรณ์  สาครอำไพ
12. เด็กหญิงสุขฤทัย  สิริเจริญรุ่งโรจน์
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชุมพลเกริกกุล
14. เด็กหญิงอริศรา  พิทยาหาญ
15. เด็กหญิงเกศสุดา  สิริเมธีตระกุล
16. เด็กหญิงเสาวรัตน์  อมรสุขคงคา
 
1. นายกัณฐสิทธิ์  โนต๊ะ
2. นางอรพินท์  วงค์เทเวช
3. นางสาวพจนีย์  กิตติกมลพันธ์ุ
4. นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี
5. นางสาวปวีณา  กันถิน
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายกิตติ  กันทะ
2. นางสาวขนิษฐา  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
3. นายจันทร์  อาลอย
4. นางสาวชนนิกานต์  การเวกจรูญ
5. นางสาวดารุณี  สกุณาไพร
6. นางสาวธัญญา  พนาค้ำจุน
7. นายธีรศักดิ์  เอโหย่
8. นางสาวรัตนากร  ไทยภูเขา
9. นางสาวรุ่งนภา  อำรุงสาคร
10. นางสาวศิริพร  บ่งผอ
11. นางสาวศิโรรัตน์  ฝั้นเมา
12. นางสาวอนรรฆวี  พุ่มสวาท
13. นางสาวอังคณา  นิลศิลา
14. นางสาวอารียา  พนาสุขสันต์
15. นางสาวเพ็ญพรรณ  เปรมไผทพิทักษ์
16. นางสาวเสาวณีย์  ลาพอ
 
1. นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง
2. นางกิตติยา  กันทะ
3. นางสาวอัญชลา  พรหมพิจารณ์
4. นางสาวพรทิวา  จอมพิจิตต์
5. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บรุณพันธุ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  แสนใจอิ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  รังษีมาเพ็ญ
4. เด็กหญิงมยุรา  ทิศตะวัน
5. เด็กชายเจตดิลก  ปานวิจิต
 
1. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข
2. นางสาววิไลวรรณ  ใจรักประภาสุข
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  ต๊ะสู้
 
1. นางสาวนารีรัตน์  กูลเม็ง
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวแก้วตา  ดีคำ
 
1. นายธนิต  เขียวมา
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายนนท์นิพัทธ์  เสนากุล
 
1. นายคณิน  บุญเสริฐ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  รูดู
 
1. นางสาวรัดเกล้า  สุธรรมแจ่ม
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายวสุ  ปันติ๊บ
 
1. นางสาววัชรินทร์  สุขชัย
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาววรางคณา  มาคำ
 
1. นางสุวรรณ์ธัช  สวาสดี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ใหม่นวล
2. นางสาวนภาพร  ตามา
3. เด็กหญิงภัทราวดี  นวลจันทะ
4. เด็กชายศิริพงษ์  ตันมูล
5. เด็กหญิงศิริพร  ถาโน
 
1. นางสาวพชร  ตั้งแก้ว
2. นางสาวมลิวัลย์  โบแบน
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายกวินภพ  สิทธิ
2. นายชยางกูร  จาสว่าง
3. นางสาววรัชยา  ศิลาโชติ
4. นางสาวสุนิตา  ซอนเสน
5. นายอัษฎากรณ์  ไวกัน
 
1. นางอัญชลี  เลขนอก
2. นางสาวสุพรรณธิชา  เภาศรี
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  คงธนอนันต์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ตระกูลเสาวภาพ
 
1. นางวิลาวัลย์  ท้าวมณี
2. นางสาววิไลวรรณ  ใจรักประภาสุข
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวศิตาภา  ใจมั่นคง
2. นางสาวเกวาลิน  เจริญสุข
 
1. นางรุ่งอรุณ  เขมราชวงค์
2. นางสาวณัชยานันท์  เรือนคำมาวงษ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวดารณี  มาธุสรสวรรค์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ใจรักประภาสุข
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  ปู่ปิก
2. นายพีรวัชร์  สงวนเลิศพร
3. นายสิทธิพงษ์  เทิมปิน
4. นางสาวอาภรทิพย์  โพธิชัย
5. นางสาวเสาวณีย์  จันทร์รัตน์
 
1. นางรุ่งอรุณ  เขมราชวงค์
2. นางวรรณิกา  แสงท้าว
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  สุภาพันธ์
2. เด็กหญิงระวิพร  คำแดง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  กูลเม็ง
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวสาริยา  ขวัญสิริวุฒิ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  กูลเม็ง
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ   กันทะคำ
2. นางสาวน้ำทิพย์  พิมลอารี
3. นางสาวศิรินภา  ออมสินสุขใจ
4. นางสาวสุนันทา  คำมาเมือง
5. นางสาวสุวิมล  กันทามา
 
1. นางสาววิจิตรา  แสนวงมา
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญยากร  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไพศาลธารา
3. เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริต๊ะ
 
1. นางปิ่นทอง  ไชยวาปิน
2. นายณัฐวุฒิ  ยาสุวรรณ์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. นางสาวสาลินี  สิริเจริญรุ่งโรจน์
2. นางสาวสุธีรา  อัมพรคีรีมาศ
3. นางสาวโพธิดา  พิทักษ์แจ่มปัญญา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ยาสุวรรณ์
2. นางปิ่นทอง  ไชยวาปิน
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แซกรี
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   เจริญจิต
3. เด็กชายสุรชาติ    ลิคอ
 
1. นางชนิดา  ธรรมวิวรณ์กุล
2. นายจิรยุทธ์  ประภาทรงสิทธิ์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวพิมพิศา   จันทรังษี
2. นางสาวศิริพร  เทพธิ
3. นางสาวอรพินท์    จันทรา
 
1. นางชนิดา   ธรรมวิวรณ์กุล
2. นายจิรยุทธ์   ประภาทรงสิทธิ์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  หาวิทย์
2. เด็กชายอภิชล  การเกษ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายธนนชัย  กันทะ
2. เด็กชายธีรวุธ  ปันศรี
 
1. นายวีระพงค์  กล้าแข็ง
2. นายจิระณัฐฎ์  สุปน
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายพุฒิพงษ์  วงศ์พิบูลรัตนา
2. นางสาวอนุตตรีย์  คำผุย
 
1. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
2. นางสาวพิชามลภ์  พิมสาร
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ทองผาง
2. เด็กชายธณรัฐ  คำฟู
 
1. นายชัยยันต์  สุภา
2. นายประกาศิต  กันทะนันท์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายฉัททันต์  กันทะวงค์
2. เด็กชายรัชนาท  บุญตัน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายกชกร  ใจถา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุยะเรือง
 
1. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
2. นางสาวพิชามลภ์  พิมสาร
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายรัชชานนท์  ชัยชมชื่น
2. นายวรัญชิต  ขัติวงค์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายสุชาติ  แก้วแดง
2. นางสาวเมษา  แก้วปั๋น
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
2. นายรณกฤต  ซอนเสน
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายพงศกร  กองชุ่ม
2. นายภราดร  แสงแจ่ม
 
1. นายชัยยันต์  สุภา
2. นายประกาศิต  กันทะนันท์
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์   นันทะชัย
2. นายสหรัฐ  คำมูล
3. นายสิทธา  ตาปิน
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
2. นายชัยยันต์  สุภา
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำฟู
2. เด็กชายชนินทร  เทพจู
3. เด็กชายระพีพัชร  นุชเจริญ
 
1. นายวันชนะ   ปาลี
2. นายณัฐวุฒิ  เชาวน์ชวานิล
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  มณีสาร
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หล้ามะ
3. นางสาวนันทกานต์  สมแก้ว
4. นางสาวปิยะมน  ตามูล
5. เด็กหญิงสวรินทร์  ต๋าฝั้น
6. เด็กหญิงสาวิตรี  เงินถา
 
1. นางปาริฉัตร  พนมการ
2. นายพลชาติ  งามสม
 
124 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาพร  ปวนปินตา
2. เด็กหญิงภัทรชฎาภรณ์  ดอกหอม
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  เดินฉาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร  หาญสนามยุทธ
 
125 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวลักขณา  หาญเมือง
2. นางสาวศศิชา  ปู่ไข่
3. นายเสฏฐวุฒิ  ปู่ตม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร  หาญสนามยุทธ
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรวยพร  ธุวมณฑล
2. เด็กหญิงสุนิสา  คมชายชาญ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ราศีสโรช
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์ขาว
2. นางสาวสิริรัญญา  บุญลอ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวชะเจ  ใจสดใส
2. นายธีระพงษ์  ดิเกว
3. นางสาวสุประวีณ์  หล้าเดือน
 
1. นางอัฉริยา  มงคลวาท
2. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
 
128 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัฒฑิยา  ต๋าคำ
2. เด็กชายจงรักษ์  แก้วอูก
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สิทธิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
2. นางสาวอังคณา  วงค์ปัญญา
 
129 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวพิยดา  ปอโซโร
2. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างรัตณชัยยง
3. นางสาวสุชาดา  กิจเจริญพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
2. นางสาวอังคณา  วงค์ปัญญา
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  คำมูล
2. เด็กชายธนดล  ปู่หล้า
3. นางสาวพรพิมล  ปู่หย้อง
 
1. นางปาริฉัตร  พนมการ
2. นายนิรันดร์  ฝั้นศรี
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวตะวัน   บุษกรบริสุทธิ์
2. นางสาวผนินทรา  มะเชอพะ
3. นางสาวมึแปะ  ชาญชนวุฒิ
 
1. นางสาวพิมรดา    เชื้อทอง
2. นางสาวมาลิณี  นวลแบน
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เคารพปรัชญา
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ   แก้วชายเพ็ญ
3. เด็กหญิงสุการัตน์   หน่อไม้หวาน
 
1. นางสาวพิมรดา   เชื้อทอง
2. นายญาณวุฒิ  ปาละโรจนกุล
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวกาดี   เเหย่ทู
2. นางสาวทูสอ  นุดา
3. นางสาวเสาวภา    ชาตรียินดี
 
1. นางสาวพิมรดา  เชื้อทอง
2. นางสาวนภัสวรรณ  ฟองตา
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายสมชาติ  สมสุขเสมา
2. เด็กชายสุภาพ   เสน่ห์อนุรักษ์
3. เด็กหญิงสุภาพร   มะเชอพะ
 
1. นางสาวมาลิณี  นวลแบน
2. นายวันชนะ  ปาลี
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวนันทิตา   หรรษาภิญโญ
2. นางสาวปราณี  รักบรรพตคีรี
3. นางสาวปาริฉัตร    สมสุขเสมา
 
1. นางสาวมาลิณี   นวลแบน
2. นางสาวพิมรดา    เชื้อทอง
 
136 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร   ประไพมาลี
 
1. นางสุวรรณ์ธัช  สวาสดี