งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม, โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนพานพิเศษพิทยา
ระหว่าง วันที่ 8,10,11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม (เช้า) หอประชุม (บ่าย) ชั้น 3 อาคารพระยาไชยชนะสงคราม ห้อง ห้อง lab ห้อง 521-528 (อาคารเรียน 5) 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคารพระยาไชยชนะสงคราม (อาคารเรียน 5) ชั้น 3 ห้อง ห้อง lab ห้อง 521-528 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 125 และ 126 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 กำหนดส่งรูปเล่ม จำนวน 6 เล่ม ภายในวันที่ 8 พ.ย. 2560 ก่อนเวลา 09.00 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 125 และ 126 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 กำหนดส่งรูปเล่ม จำนวน 4 เล่ม ภายในวันที่ 8 พ.ย. 2560 ก่อนเวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนพานพิทยาคม
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 121 และ 122 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 กำหนดส่งรูปเล่ม จำนวน 6 เล่ม ภายในวันที่ 6 พ.ย. 2560 ที่โรงเรียนพานพิทยาคม
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 121 และ 122 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 กำหนดส่งรูปเล่ม จำนวน 6 เล่ม ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2560 ก่อนเวลา 09.00 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคารเจ้าคำลือ (อาคารเรียน 2) ชั้น 2 ห้อง ห้อง 218 10 พ.ย. 2560
11 พ.ย. 2560
09.00-16.00 แต่ละโรงเรียนส่งรูปเล่มจำนวน 7 เล่ม ณ จุดรับลงทะเบียน พร้อมจับสลากการแข่งขัน ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.30 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคารพระยาไชยชนะสงคราม (อาคารเรียน 5) ชั้น 1 ห้อง ห้อง to be 10 พ.ย. 2560
11 พ.ย. 2560
09.10-16.00 แต่ละโรงเรียนส่งรูปเล่มจำนวน 6 เล่ม ณ จุดรับลงทะเบียน พร้อมจับสลากการแข่งขัน ลงทะเบียนเวลา 07.40-08.40 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าอาคารพระราชทาน 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 ลงทะเบียนห้อง 527 เวลา 08.30 น. และส่งเอกสารรูปเล่มในวันที่ทำการแข่งขัน (ลงทะเบียน) จำนวน 6 เล่ม
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าอาคารพระราชทาน 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 ลงทะเบียนห้อง 527 เวลา 08.30 น. และส่งเอกสารรูปเล่มในวันที่ทำการแข่งขัน (ลงทะเบียน) จำนวน 6 เล่ม
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอแม่ลาว 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอแม่ลาว 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 หอประชุมอำเภอแม่ลาว 8 พ.ย. 2560
10 พ.ย. 2560
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]