งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม, โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนพานพิเศษพิทยา
ระหว่าง วันที่ 8,10,11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2560   8 พ.ย. 2560   10 พ.ย. 2560   11 พ.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 พ.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชั้น 3 ห้อง 132,133 10 พ.ย. 2560 09.30-10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชั้น 3 ห้อง 132,133 10 พ.ย. 2560 10.30-12.00
3 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชั้น 3 ห้อง 138 10 พ.ย. 2560 09.30-11.00
4 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชั้น 3 ห้อง 138 10 พ.ย. 2560 11.00-12.30
5 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชั้น 2 ห้อง 222,223 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
6 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชั้น 2 ห้อง 226,227,228 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
7 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชั้น 2 ห้อง 224,225 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชั้น 3 ห้อง 235,236,237,238 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
2 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชั้น 3 ห้อง 231,232,233,234 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคารพระยาไชยชนะสงคราม (อาคารเรียน 5) ชั้น 3 ห้อง ห้อง lab ห้อง 521-528 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 125 และ 126 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 121 และ 122 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคารเจ้าคำลือ (อาคารเรียน 2) ชั้น 2 ห้อง ห้อง 218 10 พ.ย. 2560
11 พ.ย. 2560
09.00-16.00
5 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคารพระยาไชยชนะสงคราม (อาคารเรียน 5) ชั้น 1 ห้อง ห้อง to be 10 พ.ย. 2560
11 พ.ย. 2560
09.10-16.00
6 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าอาคารพระราชทาน 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
7 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าอาคารพระราชทาน 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
8 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอแม่ลาว 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
9 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 หอประชุมอำเภอแม่ลาว 8 พ.ย. 2560
10 พ.ย. 2560
09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ อาคาร 3 ชั้น 2 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
3 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชั้น 1 ห้อง ห้องสื่อมัลติมีเดีย ห้องสมุด 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
4 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ หอประชุมเทศบาลป่าก่อดำ 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
5 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ อาคาร 3 ชั้น 3 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ วัดบุญเรือง 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หอประชุม 10 พ.ย. 2560 9.00-16.00
2 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หอประชุม 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00
3 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หอประชุม 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ อาคารเรียน 3 ชั้น 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00
2 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ใต้ถุนอาคารเรียน 4 ชั้น 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00
3 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ อาคารเรียน 3 ชั้น 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ใต้ถุนอาคารเรียน 4 ชั้น 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ อาคารเรียน 3 ชั้น 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00
6 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ เต้นสนามฟุตบอล 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00
7 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ เต้นสนามฟุตบอล 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เวทีประกอบ สนามฟุตบอล 10 พ.ย. 2560 9.00-16.00
2 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารเรียนพระราชทาน ห้อง 125 10 พ.ย. 2560 9.00-16.00
3 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารเรียนพระราชทาน ห้อง 127 10 พ.ย. 2560 9.00-16.00
4 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารเรียนพระราชทาน ห้อง 126 10 พ.ย. 2560 9.00-16.00
5 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารเรียนพระราชทาน ห้อง 128 10 พ.ย. 2560 9.00-16.00
6 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ 1 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00
7 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ 1 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00
8 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง นาฏศิลป์ 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00
9 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง นาฏศิลป์ 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00
10 726 เดี่ยวสะล้อ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราว ห้อง 1 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
11 727 เดี่ยวซึง ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราว ห้อง 1 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
12 728 เดี่ยวขลุ่ย ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราว ห้อง 3 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
13 729 วงดนตรีพื้นเมือง ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารเรียนชั่วคราว ห้อง 3 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม หอประชุมใหญ่ 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม หอประชุมใหญ่ 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม หอประชุมใหญ่ 10 พ.ย. 2560 9.00-16.00
4 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม หอประชุมใหญ่ 10 พ.ย. 2560 9.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชั้น 1 ห้อง 111-112 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
2 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชั้น 1 ห้อง 122-123 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา 10 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00
2 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา 10 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00
3 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 1 ห้อง 113 - 116 10 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00
4 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 1 ห้อง 122-127 10 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม พญาไชยชนะสงคราม (อาคาร 5) ชั้น 2 ห้อง Computer 3 10 พ.ย. 2560 09.00-14.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม พญาไชยชนะสงคราม (อาคาร 5) ชั้น 2 ห้อง Computer 4 10 พ.ย. 2560 09.00-14.00
3 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม พญาไชยชนะสงคราม (อาคาร 5) ชั้น 2 ห้อง Computer 5 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
4 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม พญาไชยชนะสงคราม (อาคาร 5) ชั้น 2 ห้อง Computer 1-2 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
5 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม พญาไชยชนะสงคราม (อาคาร 5) ชั้น 2 ห้อง Computer 1-2 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม พญาไชยชนะสงคราม (อาคาร 5) ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
2 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม พญาไชยชนะสงคราม (อาคาร 5) ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
3 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 6 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
4 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 6 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม สนามฟุตบอล 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าอาคารเรียน 2 (อาคารเจ้าคำลือ) 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม ข้างหอประชุมทิศเหนือ 10 พ.ย. 2560 09.30-12.30
4 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม สนามฟุตบอล 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00
6 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม ใต้อาคารเรียน 1 10 พ.ย. 2560 09.30-12.30
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าอาคารเรียน 2 (อาคารเจ้าคำลือ) 10 พ.ย. 2560 09.30-12.30
8 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม ใต้อาคารเรียน 1 10 พ.ย. 2560 09.30-12.30
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม น็อคดาวน์หลังอาคารเรียน 1 10 พ.ย. 2560 09.30-12.30

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]