::sm-cri36

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำดาดควันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวิพิชาภรณ์ พันธุ์จำเริญโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางธารทิพย์ ศรีพิชัยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววิชุตา วงค์ขัติโรงเรียนพานพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ คำโมนะโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสังวาล วะลัยสุขโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางจันทิรา อินต๊ะอดทนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ขัดทะขันธ์โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางเพียงนุช ชำนาญเวียงโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤทัย ทำบุญโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนัชญา ศุภศิริภิญโญโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธิติมา คงไธสงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภรณ์กนก อุปชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสำเนียง เหล็กเพชรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา บุตรธรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมจิตต์ ทะริยะโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิลา มาลัยโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายไชยวิชิต เมืองคำโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริการย์ ทัศนาโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
6. นางนางบุศรินทร์ ธรรมากาศโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลรัตน์ ขัดสุรินทร์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ระวิงทองโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางดาวเรือง นมัสโกโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสกสรร เทพยศโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางกรรณิกา ก๋าต๊ะโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
6. นางสาวอรสา แสงคำโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวปรารถนา ศิริกันโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวมนัลยา จินะแปงโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ชูโชติโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี เทพอุดมโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนราทิพย์ นรินทร์โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลำดวน ศรีษะธรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปาณิสรา ลำเนียงเย็นโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
7. นางศศิวิมล ปันติโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
8. นางสาวศิริพร ป่าเขียวโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอุดม ยารวงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางจุลนี อนุชัยโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางทิตยา จรรยาพงษ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางเทียมรัตน์ มาถาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ นามศิริโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางนันทภรณ์ เปลาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางปุญญิสา ยอดสุวรรณโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคำมูล มากสุขโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณา ปาเปาอ้ายโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวสิริพักตร์ แจ้งไพรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นายปณิธาน ทาแกงโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
6. นายวรายุทธ คงแก้วโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางรัชฏ์พันธุ์ รัชนีวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางเอื้อง สิทธิประเสริฐโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร ชัยปัญหาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา ยารวงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวพัชนี บุญคงโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางอโณทัย ทักษิณเจนกิจโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
7. นางโสภา นุชท่าโพธิ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอัญจนา หมอกเหมยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศิรประภา บัวคอมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
10. นายยุทธนา ยาเจริญโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
11. นางนุชเนตร ตุ้ยระพิงค์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎชนม์ ภู่อร่ามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัชรา ธิสอนโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา ประทุมมาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางเอมิกา พันธกิจปฐมกุลโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
5. นายธุวานันท์ เหล่าหว้านโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุชาดา นัยติ๊บโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางอัจฉรา ราชเนตรโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
8. นางสาวทัศวรรณ วงค์บุญมาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นายธาดา ใจปินตาโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
10. นายธนทัศน์ ธรรมอักษรโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
11. นายภูมินทร์ ธรรมของดีโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางวลีรัตน์ เพียงใจวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นางพุฒิมาศ สุภาวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร สันหมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
4. นายนพพล อินตั๋นโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมพล ทรายหมอโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นายเทวิน กระธงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
7. นายวิทยา เหล็กเพชรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนีวัลย์ เทพสิงห์โรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ขัดพะนัดโรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปารมี วชิรปทุมมุตต์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางบัวตูม ออนตะไคร้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. นายเฉลิมไชย ขันยอดโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นางวรรณิภา จันทร์น้อยโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ ปันแก้วโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางพิมลพร คำจ้อยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิวะพร วงศ์นิ้วโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพวงผกา ชัยชนะโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายหล่อโจ ยี่บราโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
7. นายจิราวุฒิ วงศ์พระครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
8. นางสุนทรีย์ เนียมแสงโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
9. นางสาริณี เพชรใจศักดิ์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพิชญ์รตี ไชยเดชโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางมาลี เจริญสุขโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวแจ่มจันทร์ ยาสมุทรโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
4. นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ เชื้ออ้วนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิมพร มโนราชโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดวงจันทร์ มณีบงกชโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นายอัษฎาพงศ์ เวียงสี่โรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวนิภาพร ปัญญาใจโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจานทองบุญ เครืออุ่นเรือนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัตดา ปันทราชโรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉันทวัฒน์ ฉันทะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภคมน เพ็ชรรัตน์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ กันติ๊บโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางประภัสสร เมืองมูลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ประวังโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศศิมาภรณ์ วงค์เวียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
8. นางสาวสุทธิพร ตั้งบริบูรณ์ชัยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
9. นางสาวสรวีย์ นันต๊ะโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวศิริเดียว วงศาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
11. นางจิราวรรณ ร่วมชัยภูมิโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
12. นางปวิชดา จินดาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
13. นางธัญธิชา ปัญญาโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
14. นางสิริพร ด่านบุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญเลิศ จรัสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายนิติ นันตาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิเวศ ทะลังกาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ คำบุญเรืองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นางชยากรณ์ กาวิต๊ะโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายฐานพงษ์ ยะวงค์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางโสมภิลัย สุวรรณ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายนิวัฒน์ ผ่านวัฒนภักดีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
9. นายทับ บางโป่งโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
10. นางจินตนา แสนงายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
11. นางนิภาพร พรินทรากุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
12. นางธัญธิชา ปัญญาโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
13. นางสิริพร ด่านบุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระเล็ก ภาวรจตุรวัฒน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายภิรายุ วิวัฒนสถิตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นางปกมล ธรรมศิริโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ เลาเหล็กโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางชุติวรรณ บุญศรีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นายสิทธิพงศ์ วงษาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นายกฤษฎา การหมั่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
8. นางภัทราพร ทรัพย์ศิริโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นางสายรุ้ง แสวงงามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นายนิยาม วงษพันธ์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
11. นางสาวอุบลรัตน์ สักแกแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
12. นางอรนัญช์ เชียงแรงโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอาหนึ่ง ชูไวยโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยลักษณ์ ตั้งเจียมศรีโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ กันทะยศโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางมณัชยา ปีบ้านใหม่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐชฎา พรมมิตร์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นายสุภเวช ใบยาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายมนตรี บัดปันโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
8. นางปรัชณา ยาวิชัยโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอุบลรัตน์ สักแกแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
10. นางแววตา เขื่อนแปดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางคำภู วงค์สอนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายธนงค์ นงค์ยาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรา ร้องหาญแก้วโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายก่อเกียรติ ศิจิตต์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
4. นางธมนต์ บุญเรืองโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตติยา วงศ์วุฒิโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายธราพงษ์ สวาสดิ์วงค์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
7. นางสโรชา คำปินโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
8. นายขวัญชัย หน่อคำหล้าโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
9. นางกัญญารัตน์ รักแม่โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกิตติมา หมั่นคิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
11. นางสาวอนุสรา อุ่นคำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
12. นางบุหงา วิชาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
13. นางอุไรวรรณ เชื้อเมืองพานโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
14. นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
15. นางอรนัญช์ เชียงแรงโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
16. นายชัยบุญ วงค์สอนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางชนัญธิดา เทพสุนันท์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เรืองแจ่มแจ้งโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นางสร้อยเพชร กาญจนรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นางสาวสุวลี แสงเหม่โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางสาวธนภรณ์ ยิ่งยศมงคลแสนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นางปวีณ์สุดา บุญเกิดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
7. นางนงค์คราญ มานะกิจโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ ปริมิตรโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
9. นางพัชรินทร์ บุญยืนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
10. นางภรัณยา การเก็บโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
11. นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋าโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
12. นายโพธิรัตน์ อินต๊ะยศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
13. นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
14. นางแววตา เขื่อนแปดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวตวิษา มูลทาทองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร อาษายศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี เพ็ชรสุวรรณ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชิต ไชยชมพูโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ เกตุเสนาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายการุณ จอมจรรยงค์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตนันต์ภรณ์ ทะจันทร์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวโยธกา สุธรรมมาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายวันเฉลิม ระลาธิโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นายจักรพงษ์ ใจการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุวิมล บุญคำโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
11. นายเฉลิมพล กันทะวงค์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
12. นายคมศร ขันตีโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
13. นายสมเพ็ชร หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นางคำภู วงค์สอนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ปัญญะติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ กันทะยศโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณฐมน ทาแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางเกตน์สิรี จันทพิมพ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นายหาญ เสนนะโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายแสวง ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
8. นายธีรยุทธ มาถาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุภาพร สุพนัสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นายคมศร ขันตีโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
11. นายสมเพ็ชร หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางคำภู วงค์สอนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปรีชา หยีดน้อยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยดา น้อยหมอโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรถพล แซ่อึ๊งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นางรัตนา อินต๊ะวิยะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเมธี บุญตาโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางอภิญญา จองรัตน์โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นายเชวง จิตรประสานโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
8. นายจรัสขวัญ เกเย็นโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวรัตนา ไชยเลิศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นายสุวรรณ วงษ์ศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
11. นางสาวบุหงา คำบัวโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
12. นายธีรวัฒน์ เทพละโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวมณฑนรรห์ อุ่นกันทาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวพิมพ์พิชญ์ สิริปัญญาแสงโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
15. นางสาววลัยลักษณ์ ตั้งเจียมศรีโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
16. นางสุชาดา กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
17. นางสาวสุภาพรรณ ขันแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวอุบลรัตน์ สักแกแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
19. นางเครือวัลย์ หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
20. นายชัยบุญ วงค์สอนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางกัลยา มั่นคงโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา กติยาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ จันทร์แก้วโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นางนรมน ดีหล้าโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุบล นิ่มนวลโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุรารัตน์ แก้วศิลาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววิมลรัตน์ วันดีโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤศรัชกร สุทธกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
9. นางสาวศรันย์พร จอมมงคลโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นางประภัสสร ทับทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
11. นางรัชนก เพียรจริงโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
12. นางเกษณี อุทธิยาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
13. นายสถาปัตย์ พละทรัพย์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวอุบลรัตน์ สักแกแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
15. นางเครือวัลย์ หาญแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
16. นายชัยบุญ วงค์สอนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงศ์ วงษาโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรังสิมา ใจวงศ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ นันตาเครือโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ หมั่นค้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึกโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอภัชนันท์ พากเพียรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นายวัลลภ สมวรรณ์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
8. นายถิรวุฒิ สุตาลังกาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวมะลิวัลย์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
10. นางพัฒนา เครือบุญโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายอำพน คำเขียวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงศ์ วงษาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรังสิมา ใจวงศ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ นันตาเครือโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ หมั่นค้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึกโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอภัชนันท์ พากเพียรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
8. นายวัลลภ สมวรรณ์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
9. นายถิรวุฒิ สุตาลังกาโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุวรรณ วงษ์ศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
11. นางภัสราวดี เกตุนะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
12. นายคมศร ขันตีโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
13. นางพัฒนา เครือบุญโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นายชัยบุญ วงค์สอนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายไพทูรย์ จักรแก้วโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ทองคำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ พรหมเสนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมินษนา ภัคกิตติโสภณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. นางรุ่งสุรีย์ ช่างปรุงโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิตยา ปันทะนันโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นางสาวณิชานันทน์ ศูนย์กลางโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
9. นางชญาณิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
10. นางสาวรุ้งกานต์ ราชบำเพิงโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
11. นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
12. นางนลินลักษณ์ แก้วเกิดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวตวิษา มูลทาทองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายอรุณ คงสินโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี นันฝั้นโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ใจบุญโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นางสุพรพิศ สิทธิขันแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายแย้ง แซ่ฟ้าโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางทิพปภา จันทร์ลือโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
7. นายภิรายุ วิวัฒนสถิตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
8. นางมลิวัลย์ พรมวงค์โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนารีรัตน์ รีรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
10. นางธัญกร กิตติจริยาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
11. นางสาวขวัญฤทัย คำฝาเชื้อโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
12. นางนลินลักษณ์ แก้วเกิดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวตวิษา มูลทาทองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงมณี แสงม่วงโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรสวรรค์ กองแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย รองประธานกรรมการ
3. นางแสงระวี มีโสภาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางกาญจนา จิตถาโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอังคณา อินคำปาโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
6. นางสาวเพ็ญศรี ประทีปคีรีโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวธันยพร คุณหลวงโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
8. นางสาวอาริยา แก้วเทพโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ คำภาสีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอาภิสรา กันธะนะโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
11. นางทัศนีย์ จันทร์ลาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
12. นางสลักฤทัย แสงเขียวโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
13. นางพิมใจ พรมสีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
14. นางสุนันทา สมศรีโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
15. นางสุภาลี ปาสาจังโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
16. นางมาลิณี ตาหล้าโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
17. นางอุไร ปริณายกวัฒน์โรงเรียนศิริมาตรเทวี กรรมการ
18. นางยโสธร สุขัมศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวอรอนงค์ สุรีภาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
20. นางจีระนันท์ เสมอใจโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ชนะมีโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนัยนา แหนคำ โรงเรียนสันติวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพูลทรัพย์ เผ่าดีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
4. นายนุวัฒน์ ทะจันทร์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววารีภิภรณ์ พรมาวัตน์โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวคนางค์ สันแก้ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
7. นางสาวผดุงศรี คำฮ้อยโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ กรรมการ
8. นางสาวฉัตรนิฎรา สุนันตาโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
9. นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวดารากา บุฟผเวสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
11. นางสาววนิดา จันทรจำนงค์โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
12. นางสาวณัฐธิดา งามตาโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
13. นางอรอนงค์ จอมแปงโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
14. นางโสภิต ทิวาพัฒน์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวดาวเรือง ติ๊บพรมโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวปนัดดา ปานบุตรโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
17. นายอภิชาติ นามแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
18. นางอลิศลา ริยะสารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวปรีณ์นุช โพยะโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
20. นางกชพร สายกษิราโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวกาญจนา ยะตั๋นโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม กรรมการ
22. นางสาวทองเหรียญ วงค์ชัย โรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
23. นางศุภรัตน์ มะโนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
24. นางสาวแพรไหม จุมปูป้อโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
25. นางจีระนันท์ เสมอใจโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุธิพงษ์ ใจแก้วโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ก๋องแสนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษดา กามนต์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัญญพัฒน์ เขตกันโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทอรุ้ง ศรีอ้วนโรงเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
6. นางภัทรานิษฐ์ วรากุลพิชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
7. นางสาวธิดารัตน์ คุณธนะโรงเรียนสันติคิรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางกัณจณา อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นายบัญชา เรือนอินทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
10. นางสาววราพร เขื่อนแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
11. นางศุภิสรา เรืองวิลัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
12. นางสกุลกานต์ บุญสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
13. นางสาววราภรณ์ กรุงธนโรงเรียนศิริมาตรเทวีกรรมการ
14. นางณิศวรา จุลฤทธิ์โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวพรพิมล สมอโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสมศรี สวัสดีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเมทินี กาญจนสมจิตต์โรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอัมพวา คงภักดีโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรี รวมสุขโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชริน โนวิชัยโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชัญญานุช ทารัตน์โรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเสาวลักษณ์ ตอโนนสูงโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวเรวดี อินทาโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
9. นางดวงเดือน สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุรางรัตน์ ลำธารทองโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
11. นางศศิธร จันนวลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาววรรณภา ยาวิชัยโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
13. นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
14. นายอเนก ไชยบุตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
15. นางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ์โรงเรียนสันติคิรีวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวณัฎยา สุริยนต์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางณฐมน ทิพย์วงศ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธิ์ ใจมั่นโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววารุณี ชุมภูอินโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรีย์ฉาย มิ่งแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
5. นายดุสิต ขุมคำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
6. นายบุญศรี แก้วดำโรงเรียนสันติคิรีวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุริยา บุดดีโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวชวีพร คชสินธุ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
9. นายกฤษดา คำมาบุตรโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
10. นางสุพัจฉรี กาบคำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ จินะสามโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา กามนต์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุศกร กสิผลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจนณรงค์ วงค์แสนศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวบัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
6. นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
7. นายธราเทพ ธนะน้อยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
8. นางสาวพรทิพย์ สุขมามอบโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นางรัชนี เลิศเกษมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
10. นางกาญจนา คำจีนะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
11. นายวนิดา ปิงสุแสนโรงเรียนสันติคิรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ ดอนชัยโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัชชา เรือนมูลโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร เงินโนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอรจิรา ศรีสุขโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑาลักษณ์ ไชยมะงั่วโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
6. นางนภาพร อวดห้าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
7. นางโชติกา ตันนันตาโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
8. นางสาวณปภัช แนบเนื้อโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวนิภารัตน์ แผ่นกามโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรพีพร สมใจโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาววราภรณ์ ตาคำปัญญาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวแก้วกัลยา อรรคฮาดจันทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
13. นางสาววนิดา ศิริเขียวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
14. นางชฎาพร บุญนิลโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวตรีชฎา ประวังโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางพนิดา แก้วมาลาโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิภา กันสีเวียงโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ อานุนามังโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอำภา จิตแหลมโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรทิพย์ ศุภสุทธิรางกูลโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
6. นางพิรีย์ภรณ์ ดวงสุวรรณโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
7. นายอนันต์ ธะสุขโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวฉัตรนิฏฐา สุนันตาโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
9. นางสาวบุญจรัตน์ ลาศนันท์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนฤมล แก้วคำปาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
11. นางสาวรุ้งกันยา วรรณมูลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวนฤมล นาขยันโรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
13. นางยุวันดา พานิชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
14. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวนิยาภรณ์ สิทธิโรงเรียนสันติคิรีวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวอรวรรณ ทนันชัยโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวเรวดี อุตแก้วโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
18. นางสาวรัตนาภรณ์ ซื่อตรงโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
19. นายวิรยุทธ จักรสุวรรณ์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางธิดา จินะศรีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี นันตาโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ ดอนลาดลีโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรมาภรณ์ งามศรีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสราวรัชญ์ อ่อนคงโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายมาโนช ด่านพนังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นายพิษณุ เมืองมูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
8. นายวสันต์ ขันทบัวโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นายปิยวัฒน์ คนเก่งโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวชวัลลักษณ์ แหลมไธสงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวดลณพร คำใจวุฒิโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรีโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุดม ผลดีโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมณู ศรีขัตย์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวภูษณิศา บิงกุลโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
5. นายฆฤณพิสิฏฐ์ เขมอัครเจตต์โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ วันเงินโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีจีรเดช ฟ้าเลิศโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิไลลักษณ์ ใจวงค์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
9. นายไพวุฒิ ขุนซางโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
10. นายธนันชัย ใจคล่องแคล่วโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
11. นายบดินทร์ โทเพชรโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
12. นางจินตนา นามวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวดลณพร คำใจวุฒิโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายเลอศักดิ์ สุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายไกรสิทธิ์ ปันวังโรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงศักดิ์ ปัญญาโสโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยันต์ ไทยโคกศรีโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายจรูญ คงสำราญโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายภาวัต เต่านันท์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุริยัน จันตาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุณัฐชา โนจิตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
10. นายอุดร จันเลนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายณัฐพล อาทิตยาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
12. นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
13. นายฉลอง สุยะวงค์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
14. นายอานนท์ ตื้อจันตาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
15. นายกฤตยศ วรรณสารโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวพรรณี จันต๊ะอินทรโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
17. นายกริช บุญนิลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
18. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวนวพร สมคำโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายเลอศักดิ์ สุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายไกรสิทธิ์ ปันวังโรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงศักดิ์ ปัญญาโสโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยัน ไทยโคกสีโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายจรูญ คงสำราญโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายภาวัต เต่านันท์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุริยัน จันตาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุณัฐชา โนจิตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
10. นายอุดร จันเลนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายณัฐพล อาทิตยาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
12. นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
13. นายฉลอง สุยะวงค์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
14. นายอานนท์ ตื้อจันตาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
15. นายศราวุฒิ จันทร์หัวนาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวพรรณี จันต๊ะอินทร์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
17. นายสมชาติ ประสมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
18. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวนวพร สมคำโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย จันทิมาโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายหาญ เสนนะโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยวุฒิ มาเมืองกลโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรรณี จันต๊ะอินทร์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจงรักษ์ ชัยบาลโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกษม ปิมปาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางเตือนใจ ไชยศิลป์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญชิษฐา ตนภูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสิงห์ทอง ชาวคำเขตโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมควร จารุธนภัทรโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
3. นางวันพร อะทะไชยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิชาพร ดอนดงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายสาริกา นาเมืองรักษ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกรกมล บุญทรงโรงเรียนปล้องวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสากล มะหิธิโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทนา คำฝั้นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรณภา ทะอินทร์โรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีย์ภรณ์ ศรีคำโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิภาภรณ์ ธนัญชัยโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เปล่งรัศมีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ สรรพสุขโรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศุทธ์นัชชา สารนันท์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ไชยสถานโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศ์ศักดิ์ ปันแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรุตต์ กองตุมโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางกรกนก อุ่นบ้านโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางพิชยา วีระพงษ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา สดใสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบรรจงฤทธิ์ สุทธสมโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายตรรถพงศ์ ธรรมรังษี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นายบรรจง จิตตคำโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ แสนเขื่อนโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายจุลดิษฐ์ วีรศิลป์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายชานันท์ สุวัณโณโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายเรืองโรจน์ กลิ่นหอมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยา อ่อนหนองหว้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบัญชรี ณ ลำพูนโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสุภาพร แก้วจันทร์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรัฎฐยา ทวีสุขโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ อะภิวงษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายวายุ สมบูรณ์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุรางค์ อุสาหะโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสมรตน วิริจินดาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปรียา โสทองโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
3. นายคมเพชร ราชคมโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นายจิรพงษ์ ยองเพชรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางยุดาพรรณ์ ธาดาเสถียรโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพชรอำไพ นวะมะวัฒน์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
3. นางอรุณี ใจกล้าโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพร คำจีนะโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิรินทิพย์ ทันใจโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจินต์ ตาละกาญจนวัฒน์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ฟองฟูโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวณีย์ ศรีธินนท์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรากร ปัญญาคำโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวัจนา แก้วกันใจโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ ท้าวมณีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
3. นางจันทร์จิรา หัตถกองโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยะวุฑฒิกุลโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นายปฏิญาณ หลาบมาลาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวอัมพา ปณะการโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอำพร สกุลวงศ์ธนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวราตรี ช่างปัด โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวอภิญญา จันทร์อิน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ ขันจันทร์ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายชัยนันท์ จินะพรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางวิไล สารธนกุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายดอน วงศ์ใหญ่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นางจิราพร แสงโปร่งโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายเฉลิม เงินสมโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. MissMarina Robertsโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการ
7. พระปลัดสิทธิชัย สิริภทฺโฑเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอแม่ลาว กรรมการ
8. นางสาวนฤมล ทองสา โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสุขกาย ยุวกุลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล ธิวรรณ์โรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกระจ่าง หลักคำโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นายคุณวิทย์ พิงคำขาโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี ไชยยะโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ ปะรุมรัมย์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายสุทัศน์ สายตรงโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเสริฐ งามขำโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา กาบสนิทโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายทินกร แก้วประทุมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายเจริญ แสงจันทร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
6. นายเสน่ห์ สุธรรมโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมป์กรรมการ
7. สิบเอกสงกรานต์ ยั่งยืนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
8. นายไกรสิทธิ์ โยสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สายตรงโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายบุญเสริฐ งามขำโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชา กาบสนิทโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายทินกร แก้วประทุมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายเจริญ แสงจันทร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
6. นายเสน่ห์ สุธรรมโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมป์กรรมการ
7. สิบเอกสงกรานต์ ยั่งยืนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
8. นายไกรสิทธิ์ โยสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ สายตรงโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเสริฐ งามขำโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา กาบสนิทโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายทินกร แก้วประทุมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายเจริญ แสงจันทร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
6. นายเสน่ห์ สุธรรมโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมป์กรรมการ
7. สิบเอกสงกรานต์ ยั่งยืนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกรรมการ
8. นายไกรสิทธิ์ โยสิทธิ์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ เพชรนิลโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยงศิลป์ เลิศรัตนคามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีรพงศ์ ปินะเจริญโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรวุฒิ วัฒนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ เทพคำลือโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
6. นายชยัปติ์ ชุมมัธยาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ เลิศพลานันต์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ไตรพิริยะโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ สมแก้วโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพล ธิโนชัยโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์โรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี โชยชนะโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวเกสร เจริญยิ่งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ขำกนกโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพินิจ ตาจีนโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นายรัฐพล โหดขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนากรรมการ
6. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นางฃลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ใจตุ้ยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายประกิจ คำก้อแก้วโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
5. นายประจักษ์ โรจนสุวรรณโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
7. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเกียรติไกร ทนันชัยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายคมสัน ลาภใหญ่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา รักษาศิลป์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายชนะพงษ์ ถาวรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ สอนบรรดิโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ ยอดรักษ์โรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
6. นายวัชชพันธ์ บุญณลัยโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
7. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ บุญทองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสร เจริญยิ่งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสายันต์ กันทะเดชโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายชนะพงษ์ ถาวรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเกียรติไกร ทนันชัยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
6. นางสาวฉัตรฤดี หล่ายนาสารโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
7. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ สลักลายโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล เผ่าต๊ะใจโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชชพันธ์ บุญณลัยโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิริทธิพล คำลือโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา รักษาศิลป์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษ ยางท่าไม้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชฎารัตน์ มาลัยโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ ปิ่นตาติ๊บโรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยากรรมการ
5. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราพร ขำกนกโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายภักดี ไชยวรรณ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ โรจนสุวรรณโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล เผ่าต๊ะใจโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
6. นายสุทธิเกียรติ ใสสอาดโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
7. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประกิจ คำก้อแก้วโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ สอนบรรดิโรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปิติยา สุวรรณรังสีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
5. นายกบินทร์ เตชวงศ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวเขมนิจ วังเสาร์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
7. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราพร ยารังสีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2รองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เทียนเล็กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายชราพันธ์ ดวงปากดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยงโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
6. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายภักดี ไชยวรรณ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายันต์ กันทะเดชโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรกฤษ หมั่นหมายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษ หมั่นหมายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคมสัน ลาภใหญ่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
4. นายโกวิท รักษ์ทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
6. นายธนกร พันธะเกษมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล เผ่าต๊ะใจโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
8. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ใจตุ้ยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ปัญญาใจโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ เทียนเล็กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นางอัจฉราพร ยารังสีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นางชลลดา ขาวงามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าเเดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นายเก่งกวี ชมภูแก้วโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเก่งกวี ชมภูแก้วโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ มาปลูกโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นายเก่งกวี ชมภูแก้วโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญญา วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยสิทธิ์ จันตาโลกโรงเรียนนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวิชา กล้ายิ่งโรงเรียนลูกรักเชียงของรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ยอดโมคีโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย คำยันต์โรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นายอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมโนช อรัญญะวงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสัณห์ โกฏญาโรงเรียนพานพิเศษพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักธกานต์ แดงสนั่นโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติ โพธิสิทธิ์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมควร เชื้อสะอาดโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี อยู่่พันธ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ยอดโมคีโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจุฑารัตน์ นิลโขงโรงเรียนบ้านเทอดไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลรัตน์ จับใจนายโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเก่งกวี ชมภูแก้วโรงเรียนดอยงามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิสุทธิ์ ราญรอนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวิชา กล้ายิ่งโรงเรียนลูกรักเชียงของรองประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์โรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกฤษณ์ ณ ลำปางโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ โกฎญาโรงเรียนพานพิเศษพิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ดอยบรรจบโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัยสิทธิ์ จันตาโลกโรงเรียนนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์โรงเรียนป่าเเดดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ วิชาโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจุฑารัตน์ นิลโขงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นายวัฒน์ ลาพิงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นายคณิศร โชครุ่งวัฒธนาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
6. นางสาวอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายวุฒินัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจุฑารัตน์ นิลโขงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายวัฒน์ ลาพิงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
4. นายปิยะณัฐ รัตนวิมลโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ เมฆอากาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวสะล้อ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
เดี่ยวซึง ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายสมบุญ ไชยวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านเเซววิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวขลุ่ย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
4. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์แม่จันกรรมการ
วงดนตรีพื้นเมือง ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนันท์ชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายบดินทร์ ทัฬหิกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนรินทร์ทิพย์ ปัญญาชัยเจริญโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิติกานต์ ฟองวารินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรพิมล ณ คำโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
7. นางสาวพัชราพร ผลัดใหม่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิภาพร คำนวลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุญาณี เย็นใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวสุขนิษฐ์ ยาละโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพัชราพร ผลัดใหม่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปิติญา สวรรณรังสีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกันยา อินทิมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชราพร ขัดแปงโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิภาพร คำนวลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางปิติญา สุวรรณรังสีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุขนิษฐ์ ยาละโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกันยา อินทิมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชราพร ขัดแปงโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอทิตยา สิทธิวงค์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกันยา อินทิมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิติกานต์ ฟองวารินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ณ คำโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุขนิษฐ์ ยาละโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางวิภาณี เรืองฉิมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวอทิตยา สิทธิวงค์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวนรินทร์ทิพย์ ปัญญาชัยเจริญโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชราพร ผลัดใหม่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุขนิษฐ์ ยาละโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางพันธ์นอม ปรามาลย์โรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.ฺฺBenson Baniwasโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
3. MissSaery Chanโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Laszlo Megayโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Erkan Gokmanโรงเรียนเทศบาล6กรรมการ
6. Mr.Micheal Brierโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Gian Carloโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
8. นางดารุณี อินชุมโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางพรวีนัส วุฒิสารวัฒนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Clovis Epieโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
3. Mr.William Henry Morrisโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Brad Cutlerโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. MissKelly Charlesโรงเรียนเทศบาล6กรรมการ
6. Mr.Mathew Rubinโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Njienju Fon Umenjohโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางชลธิชา ชัยชนะโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา คำแสนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Louigi Baweโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. MissMerle Joy Malanesโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
4. Mr.Edmar Q Equizabalโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
5. นางบุณยวีร์ วงค์ปัญญาโรงเรียนดรุณราษฏร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล พัฒนาวัฒน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
7. นางกิ่งกมล ดอกเกี๋ยงโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางนิลนภา จังหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิภา ผสมกิจโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. MissEvangeline A. Talledoโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Tabe Kingsley MBIโรงเรียนเซนต์มารีอากรรมการ
5. Mr.Paul Maurerโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางลำคอง เหลี่ยมวัฒนาโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
7. นางจิราภัค แก้วร่วมวงค์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุเรศ ใยบัวเทศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชชานนท์ บุญสอดโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางฉันท์ทิพ วงศ์อุต โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. MissCristina Scharronโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
5. Mr.Baptiste Frederic Yres Muysโรงเรียนเทศบาล6กรรมการ
6. นายชัชวาลย์ ราชคมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
7. นางวัลลภา ติลพัฒน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นางโสพิน ไชยะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
9. นางวรนุช ประมวลการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมกรรมการ
10. นายยุรนันท์ อ้ายเหมยโรงเรียนแม่ต้ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกมลวรรณ ธรรมสอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายรติภัทร ชื่นใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. MissStephanie Wilsonโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
3. MissMarina Joy Robertsโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุมลวรรณ จันทกาญจน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอารีย์ กองแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Luke Cronlyโรงเรียนเทศบาล6กรรมการ
7. Mr.Philip Levisโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
8. นางกรองนภา ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
9. นางสาวภาวินี ทิพวรรณ์โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวขวัญเรือน ชูศรีโฉมโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกุลธิดา อาษาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวอภิญญา จันจินะโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวมาธวดี คงธนเชาวน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissCheradee Dela Cernaโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวทรัพย์เทวี บุญแรงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15กรรมการ
4. MissMary Anne A.Faustinoโรงเรียนเทศบาล6กรรมการ
5. นางภานุพร อินต๊ะโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
6. MissDecerel R.Pilarcaโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมเจตน์ เวียงลอโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวณิชกานต์ แสงเมืองโรงเรียนแม่ต้ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
9. นางธิดาสวรรค์ แก่นแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางพิมผกาพร สายสุดใจโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล มัลลิกาวงศ์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิรินทร์ อิ่นแก้ว โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุเมธ ต๊ะวงค์ชัย โรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิลาวัลย์ จันทร์กอง โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. MissRegina Wagithi Mwangi โรงเรียน เวียงแก่นวิทยาคม กรรมการ
7. Mr.Gyln Davies โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจิตติยา ศรีประเสริฐ โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายภัทรดนัย หวลศรีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ สมใจโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Zhang Qiangโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
4. MissLiu Yuyanโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายธันวพงษ์ ศรีเล็กโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสาวิตรี ขันทะโรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ไชยตาจักรโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissRan Xinxianโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. MissLi zhouโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ ท้าวคำหล่อโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางรัตติยา ศิริวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินชัย แก้วนิสิตสิริกุลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Keiichi Setoโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Keiko Andoโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. MissFuiyu Hanzawaโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณิการ์ ออนสาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางรัตติยา ศิริวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติภูมิ กาติ๊บโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Keiko Andoโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. MissWakana Miwaโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
5. MissSeina Yanoโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางนงเยาว์ เนียมแสงโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอังสนา ฉายดิลกโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Ms.Flavie Lepoutreมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
4. นายอร่าม คนสินมหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
5. นายจักรพงษ์ โกยสมบูรณ์มหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
6. นางศรีไพร ชัยวิริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร มาเมืองโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissLiu Yaliโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
4. MissZhu Hong keโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส บุญธรรมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤติกา สร้างใบศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ คำปันแปงโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Keiichi Setoโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Keiko Andoโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. MissSeina Yanoโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวพัชชาภรณ์ สุวรรณอาสน์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางโสภิณ เจริญทั้งลาภยศโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร ปัญญาสุขโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. Mr.Meng Anโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Chang Qingโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศรัญญา จุลลศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤติกา สร้างใบศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา สร้อยจาตุรนต์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. Mrs.Keiko Andoโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. MissFuiyu Hanzawaโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
5. Mr.Keiichi Setoโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนารีรัตน์ ศักดิ์สิทธานุภาพโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางศรีไพร ชัยวิริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Ms.Flavie Lepoutreมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
4. นายอร่าม คนสินมหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
5. นายจักรพงษ์ โกยสมบูรณ์มหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
6. นายชีวัน สันธิโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายณรงค์เดช นามแก้วโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอิสรา ธริญาติโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Qin Yuqinโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. MissLiang -โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายชวนากร ไชยลาโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางรัตติยา ศิริวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนนภา ทัสเตโมโตโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Keiko Andoโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. MissFuiyu Hanzawaโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์กรรมการ
5. Mr.Keiichi Setoโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ อนุพงศานุกูลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอังสนา ฉายดิลกโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Ms.Flavie Lepoutreมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
4. นายอร่าม คนสินมหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
5. นายจักรพงษ์ โกยสมบูรณ์มหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
6. นางศรีไพร ชัยวิริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวปรารถนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชราพร ยานะเรือง โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสนธยา พิมพ์เงินโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางวรรณลี สาวะดีโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนภัสราภรณ์ ธีระวงศานุรักษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางสาววิตรี ศรีสุวรรณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวธนพร มณีรัตน์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
8. นายศราวุธ น้ำสา โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางศรีสุนีย์ กันทาเดชโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทนา วีรศิลป์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิตยา เรือนสังข์โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุวรรณา มณีมัย โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนิโลบล จันทร์สด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
7. นางสาวพิชญนันท์ วัฒนาจารุรัศมี โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
8. นางจารุณี ตาคำ โรงเรียน พานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทรงศิลป์ ณ พิกุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ใจมาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิชัย ยามีโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมควร จารุธนภัทร์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นายเทวราช กรกฎกำจรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางจารีย์ กุณะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
7. นายพีรกิตติ์ ทองเจือฐิติโชติโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
8. นายนายไกรสิทธิ์ ปันวังโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
9. นายชยณัฐ เสาร์ปาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนรเศรษฐ กันธิพรรณโรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์กรรมการ
11. นายจรูญ ไชยวงค์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นายวุฒิชัย ใหม่วงค์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
13. นายปิยะ แก้วหาญโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
14. นายประกิจ คำก้อแก้วโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นายบัญญัติ จามรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
16. นายจิรศักดิ์ ดวงสุขโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมพร มะเกิ๋นโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายแสวง ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
3. นายอนันต์ อวรรณาโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
4. นายพีระ โสประดิษฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิพันธุ์ อิ่นคำโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
6. นายกิจจา กล้าวิเศษโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
7. นายประจักษ์ ทาก๋องโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
8. นายไชยนคร ขุมคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
9. นายพิพัฒน์พงศ์ รุ้งดีโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
10. นายประกิจ คำก้อแก้วโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
11. นายบัญญัติ จามรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นายจิรศักดิ์ ดวงสุขโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายศิลา เฉียบแหลมโรงเรียนดำรงราษฏรสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ทรัพย์สินโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
3. นายสยาม จันต๊ะวงค์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นางกนกพร เนตรอนงค์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายตรรกพงศ์ ธรรมรังษีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นายทัตเทพ จงอมรรัตน์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
7. นางขวัญจิต ไฝขันโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
8. นางนันทภรณ์ เปลาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา สุภามณีโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา จนาพิระกนิฏฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2กรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไทยใหม่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นางกาบจันทร์ จุมปาโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางนาตยา พรหมเทศโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางจอมขวัญ โสภาโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิภา อุทยานุกูลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศศิธร มูลเดินโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ศิริตันติวัฒน์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นางกรองนภา ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศุภวัจน์ พรมตันโรงเรียนนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเอี่ยมฤทัย จวบประสพโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิสรา ทองดีโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอังคณา เขื่อนเมฆโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประภาพร อัตมะโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทรวัทน์ พรมผองโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
7. นางธีรนันท์ ห่อนบุญเหิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
8. นางสาวเกษสุดา จันแดงโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
9. นางดวงสมร ภาระโรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงรายกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ ขัตทะข้นโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
11. นางกัลยา เตชะโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาววรีรัตน์ อาจนาเสียวโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
13. นางฐิติชญา จินะราชโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวอัมพร อุดป้อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
15. นางณภาภัช ม้าอุตส่าห์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
16. นางอรุณี ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
17. นางสาวปาณิตา ตาต๊ะคำโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
18. นายอุดม ยารวงโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
19. นางสาววิลาสินี เทพวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
20. นางกานต์สินี สาคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
21. นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิน โปราหาโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอริยา วงค์เจริญโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัชกร จับใจนายโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญชนิภา วุฒินุชโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชฎาธาร ใจกล้าโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
7. นางวาริณี จิตต์สุวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2กรรมการ
8. นางจิรภา จันสติโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
9. นางสาวจันดี ณรินทร์โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงรายกรรมการ
10. นางสุวรรณี ใจซื่อโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
11. นางอรุณี ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
12. นางพรทิพย์ อิสสระภาพโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
13. นางศศิธร วงค์ประดิษฐโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
14. นายจิรวุฒิ วงศ์พระครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
15. นายธรรมรัตน์ นามศิริโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
16. นางกัญชนิภา วุฒินุชโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาววิลาสินี เทพวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
18. นางกานต์สินี สาคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจันทรวัทน์ พรมผองโรงเรียนพญาเม็งรายประธานกรรมการ
2. นางธีรนันท์ ห่อนบุญเหิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวเกษสุดา จันแดงโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวาริณี จิตต์สุวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2กรรมการ
5. นางกัลยา เตชะโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิลาสินี เทพวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางกานต์สินี สาคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ อิสสระภาพโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา เขื่อนเมฆโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร วงค์ประดิษฐโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติชญา จินะราชโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรีรัตน์ อาจนาเสียวโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิลาสินี เทพวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางกานต์สินี สาคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวยุวนุช ปักษินโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ทะวงศ์อารีโรงเรียนพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นายโกสินทร์ ไชยชมภูโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสัจจา ทะนันใจโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชนกันต์ กิจรักษ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ คำปวนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นายสัจจา ทะนันใจโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางอรุณรัตน์ แก่นจันทร์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นายธนวัฒน์ สุภารัตน์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางรัตนา มากสุขโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายสมควร ธรรมากาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัดดา เก๊าทองโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายโต้ง หน่อแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภโชค แสงทองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางมาลี มนาคมโรงเรียนปล้องวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโยธิน ศิริเอ้ยโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา เทพโสโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ สุภารัตน์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวกร กานันตาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวศิน มงคลสารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายโต้ง หน่อแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิเวธ อินทร์โตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นางนริศรา พรมมินทร์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นายปราการ ชัยชุมภูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
6. นายศิวกร กานันตาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา วงค์ชัยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายสมควร ธรรมากาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุด ไชยเกษมโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชมพูนุท กำลังชาญโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจิตรา แจ้วิสอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายบุญเชิง นามวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร สายใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นายรัฐเขต เต่านันท์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภเลิศ ท่าม่วงโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนกพร จำปาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
7. นายนิรุด ไชยเกษมโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
8. นางพัชรกันย์ กุลประภัสสร์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ธิจันดาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ราชใจยาโรงเรียนดอยงามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนภาพ มงคลโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจรรยา มณีคำโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดาราทอง เลิกการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทรงธรรม ชินะกุลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายรังสันติ์ บุญคำโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรีโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชฎาพร ขนทองโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
5. นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายศรัญญู ปัญญาโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชยานาฎ รีรักษ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล ชูสวัสดิกุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนต์ชัย สีปินโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางสาวบูรณา วรรณอุตโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
6. นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต โปราหาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมนต์ชัย สีปินโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางสาวธัญญชล ทองสาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ กุลชัยโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิรุด ไชยเกษมโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวภัทร ด้วงแดงโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเบญ เครือสารโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญญชล ทองสาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางเอกฤดี พันธุ์พิทยแพทย์โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายนิมิตร ไตรบุญรักษ์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลิตตา คำมูลโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรกันย์ กุลประภัสสร์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายคณกร เฉียบแหลมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐชนน ศรีเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
4. นางสาวอัชรา ราชคมโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงินโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติพงศ์ มงคลคำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
7. นายศุภโชค แสงทองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายชริน ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
2. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายชริน ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
2. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายชริน ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
2. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายชริน ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
2. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายชริน ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ ชาญวัฒนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายชริน ณ พิกุลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ คงแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค แสงทองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
2. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นายศุภโชค แสงทองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
2. นายณรงค์เดช ชัยวรรณาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชาลี มะโนวรรณ์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สุชน พิพัฒธนปาณคุณ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ดารารัตน์โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐชนน ศรีเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. นายพรพัฒ ปานแย้มโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
6. นายศักดา ยารังษี โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร ธิมาไชยโรงเรียนพญาเม็งรายประธานกรรมการ
2. นายสง่า วิชาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ เหลี่ยมทอผาพุทธิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐชนน ศรีเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิคม กาวิละโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นายประเสริฐ ผามั่งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ ลังกาแก้วโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายนิคม กาวิละโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นายมิ่งขวัญ เทพวงค์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระ อะทะวงศาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการ
5. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
6. นายษิณ ธรรมสรางกูรโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางพรรณเพ็ญ คิดอ่านโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางลำดวน มะโนชัยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศักดา ยารังษีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลำดวน มะโนชัยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรังสิมารัตน์ เกิดชื่นโรงเรียนบ้านเทิดไทยกรรมการ
4. นางอัญชลี ด่านพนังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางอำพร ชัยศิลบุญโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา ยอดเชียงคำ โรงเรียนแม่ต่ำตาดควันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวัญชลี ด่านพนังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางอำพร ชัยศีลบุญโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญาภา วงศ์ไชยโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พรพิกุลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกนกทองศิลป์ จันทร์ฝั้นโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. นางสาวเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสังคม ณ น่านโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชระพงษ์ วงค์เทพ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิกร เขิมขันธ์โรงเรียนสันติคีรีวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ วงค์งามโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นางมัณฑนา บัวประเสริฐโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ คำหลวงโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สิทธิ์ นันทญาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา สุวรรณปัญญาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ ศรีเลาว์โรงเรียนวาวีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภาพิมน สุดงามโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายไชยรัตน์ พรหมเสนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายสง่า วิชาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวกล่อมจิตร์ วงศ์สารภีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย ประธานกรรมการ
2. นาง วิลาวัลย์ วิเศษโวหารโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราพร บุญมีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นางปุณญาภรณ์ แสงจันทร์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกล่อมจิตร์ วงค์สารภีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย ประธานกรรมการ
2. นางพรพรหม คำโมนะโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
4. นางบุณญาภรณ์ แสงจันทร์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนาฏสุดา ใจคำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางสินีนาฎ ชัยเขตโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรินทร หน่อแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิชญาภา วงศ์ไชยโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุภา ชนะกุลโรงเรียนเม็งรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณี อึ้งตระกูลโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทร์ธิชวี ปินใจโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหารโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางมนรัก นวะบุศย์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุภา ชนะกุลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรรณเพ็ญ คิดอ่านโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางเรณู ปานกลางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายนรินทร์ธัช อินทร์วรรณโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางนาฏสุดา ใจคำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี คงพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางเรณู ปานกลางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางวรินทร หน่อแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางแสงเทียน โกศัยโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณ เสมอเหมือนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุชาดา ใจตุ้ยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัทพงศ์ ยะถาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตรโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพรสุดา แก้วหล้าโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันรองประธานกรรมการ
3. นางจิตรีณี รุ่งสวัสดิ์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายนรินทร์ธัช อินทร์วรรณโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นางดรุณี เตชะตา โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกศรา บัวขาวศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นางธารทิพย์ ศรีพิชัยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางนิตยา วงศ์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นายเมธี บุญตาโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพิชญ์รตี ไชยเดชโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกศรา บัวขาวศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวํธารทิพย์ ศรีพิชัยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางนิตยา วงศ์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นายเมธี บุญตาโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพิชญ์รตี ไชยเดชโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกศรา บัวขาวศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นางธารทิพย์ ศรีพิชัยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางนิตยา วงศ์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นายเมธี บุญตาโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพิชญ์รตี ไชยเดชโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกศรา บัวขาวศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นางธารทิพย์ ศรีพิชัยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางนิตยา วงศ์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นายเมธี บุญตาโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพิชญ์รตี ไชยเดชโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางดรุณี เวทะธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกศรา บัวขาวศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นางธารทิพย์ ศรีพิชัยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางนิตยา วงศ์กาไสยโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
6. นายเมธี บุญตาโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพิชญ์รตี ไชยเดชโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรตนาพร ตุ้ยยวงโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิวา เสนาดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวันรัตน์ สบบงโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววิริยา ครบเบญจะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุคนธ์ทิพย์ อย่าลืมดีโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิวา เสนาดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวันรัตน์ สบบงโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววิริยา ครบเบญจะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ สัมฤทธิตานนท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ วงศาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เลขาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ สัมฤทธิตานนท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ วงศาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เลขาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ สัมฤทธิตานนท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ วงศาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เลขาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ สัมฤทธิตานนท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ วงศาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เลขาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ สัมฤทธิตานนท์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ วงศาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เลขาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช อรัญญะวงศ์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช อรัญญะวงศ์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายมาโนช อรัญญะวงศ์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช อรัญญะวงศ์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายมาโนช อรัญญะวงศ์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัย คำมุลคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช อรัญญะวงศ์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช อรัญญะวงศ์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช อรัญญะวงศ์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิรมล ปิ่นทองแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช อรัญญะวงศ์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายวิทูร แสนติยศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช อรัญญะวงศ์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิรมล ปิ่นทองโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรชตพชร ธนรชตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริเดียว วงศาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางช่อทิพย์ เสพสวัสดิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรัญญู ปัญญาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ ขันทะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริเดียว วงศาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางช่อทิพย์ เสพสวัสดิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัญญู ปัญญาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ ขันทะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายรชตพชร ธนรชตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรชตพชร ธนรชตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริเดียว วงศาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางช่อทิพย์ เสพสวัสดิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรัญญู ปัญญาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ ขันทะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]