สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 28 49 30
2 002 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 64 142 99
3 003 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 4 13 6
4 004 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 0 0 0
5 005 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 51 94 69
6 006 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 117 261 172
7 011 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 27 47 39
8 012 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 75 170 98
9 013 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 42 88 64
10 014 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 32 57 41
11 015 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 75 162 101
12 016 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 153 472 265
13 021 โรงเรียนนครวิทยาคม 87 204 119
14 022 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 38 69 44
15 028 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 0 0 0
16 029 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา 0 0 0
17 030 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 58 124 89
18 024 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 43 126 63
19 026 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 25 40 37
20 027 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 27 59 39
21 025 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 40 152 57
22 023 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 87 166 129
23 031 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 79 175 114
24 034 โรงเรียนปิยะพรพิทยา 36 68 54
25 032 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 89 191 123
26 033 โรงเรียนพญาเม็งราย 74 177 107
27 035 โรงเรียนพานพิทยาคม 163 397 242
28 036 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 74 160 109
29 047 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 40 55 45
30 048 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 117 280 190
31 051 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 0 0 0
32 050 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 60 111 74
33 052 โรงเรียนวัฒนศึกษา 23 47 33
34 054 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 37 79 50
35 057 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 0 0 0
36 056 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 17 29 24
37 053 โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา 0 0 0
38 055 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา 10 21 17
39 058 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 60 128 97
40 064 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 36 67 55
41 065 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 55 136 85
42 066 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 61 143 80
43 067 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 57 175 100
44 068 โรงเรียนสันติวิทยา 92 219 138
45 069 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 165 477 267
46 070 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 54 93 66
47 072 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 78 198 117
48 073 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 98 238 157
49 074 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 0 0 0
50 075 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 0 0 0
51 008 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 101 226 147
52 009 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 86 185 114
53 010 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 95 278 143
54 049 โรงเรียนเซนต์มารีอา 16 37 18
55 017 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 56 87 71
56 018 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 91 204 121
57 019 โรงเรียนเทศบาล 6 96 213 139
58 020 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 128 361 214
59 038 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 126 266 184
60 060 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 14 22 13
61 061 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 50 103 76
62 063 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 101 263 164
63 062 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 65 152 95
64 059 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 104 257 159
65 039 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 113 268 168
66 041 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 50 124 76
67 042 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 112 265 160
68 043 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 74 158 96
69 044 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 138 367 226
70 045 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 52 102 78
71 040 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 79 194 123
72 071 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 20 36 28
73 046 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 60 111 84
74 076 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 34 52 46
75 007 โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา 0 0 0
76 037 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา 19 37 29
รวม 4528 10527 6677
17204

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]