สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 0 0 0
2 002 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 71 148 106
3 003 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 0 0 0
4 004 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 0 0 0
5 005 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 59 106 80
6 006 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 112 234 155
7 011 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 29 50 42
8 012 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 71 160 83
9 013 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 16 32 22
10 014 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 29 52 37
11 015 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 53 108 63
12 016 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 72 150 105
13 021 โรงเรียนนครวิทยาคม 36 46 44
14 022 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 22 37 27
15 028 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 0 0 0
16 029 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา 0 0 0
17 030 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 54 102 78
18 024 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 18 34 22
19 026 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 4 8 8
20 027 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 12 24 16
21 025 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 2 0 0
22 023 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 89 170 132
23 031 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 56 130 93
24 032 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 30 52 36
25 033 โรงเรียนพญาเม็งราย 71 174 97
26 034 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 36 68 54
27 035 โรงเรียนพานพิทยาคม 43 99 65
28 036 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 63 127 90
29 047 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 2 6 2
30 048 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 89 154 141
31 051 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 0 0 0
32 050 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 50 83 56
33 052 โรงเรียนวัฒนศึกษา 22 37 29
34 054 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 0 0 0
35 057 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 0 0 0
36 056 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 17 29 24
37 053 โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา 0 0 0
38 055 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา 0 0 0
39 058 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 68 134 107
40 064 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 21 32 28
41 065 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 40 73 51
42 066 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 35 67 40
43 067 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 18 37 24
44 068 โรงเรียนสันติวิทยา 23 54 35
45 069 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 50 125 73
46 070 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 39 60 46
47 072 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 17 76 30
48 073 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 95 231 152
49 074 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 0 0 0
50 075 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 0 0 0
51 008 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 99 214 145
52 009 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 85 174 112
53 010 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 88 217 110
54 049 โรงเรียนเซนต์มารีอา 0 0 0
55 017 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 0 0 0
56 018 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 40 119 52
57 019 โรงเรียนเทศบาล 6 93 190 127
58 020 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 7 16 8
59 038 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 45 125 84
60 060 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 0 0 0
61 061 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 0 0 0
62 063 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 96 146 93
63 062 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 42 172 64
64 059 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 80 164 113
65 039 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 38 73 42
66 041 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 21 41 28
67 042 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 3 3 2
68 043 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 37 100 43
69 044 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 134 364 220
70 045 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 50 98 77
71 040 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 63 151 93
72 071 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 4 8 4
73 046 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 0 0 0
74 076 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 1 1 1
75 007 โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา 0 0 0
76 037 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา 11 18 16
รวม 2671 5703 3727
9430

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]