เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม, โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนพานพิเศษพิทยา
ระหว่าง วันที่ 8,10,11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ประธานกรรมการ
2 นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ประธานกรรมการ
3 นางสายทอง ธนสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครวิทยาคม ประธานกรรมการ
4 นายวันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม รองประธานกรรมการ
5 นางภาวิณี สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม รองประธานกรรมการ
6 นายนิยม ธะคำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
7 นายไพโรจน์ เลิศพลานันท์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
8 นางกนกพร อายะวรรณา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
9 นายเจริญ แสงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กรรมการ
10 นางสุภา ชนะกุล ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
11 นางลฎาภา ดวงสนิท ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
12 นางสาวณัฐภรณ์ เปียงใจ ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
13 นางสาวปวีณา ขาวจันทร์ตา ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
14 นายจำนอง อาษา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
15 นางจิตภินันท์ สิงห์รีวงค์ ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
16 นายวิทูร แสนติยศ ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการ
17 นายวรพล จ้าวประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
18 นางไพจิตรา ชัยมงคล ครู โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
19 นางสาวไพลิน ทาแกง ครู โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการ
20 นางศรีรัตน์ ตันมาละ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครวิทยาคม กรรมการ
21 นายสิริชัย โสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เลขานุการ
22 นายธงชัย ญะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม เลขานุการ
23 นายปรเมศวร์ คำแปง ครู โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เลขานุการ
24 นางวิไล พรหมขัติแก้ว ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
25 นายอนุภาพ มงคล ครูชำนาญการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
26 นางกาญจนา สวยสม พนักงานราชการ โรงเรียนนครวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
27 นางสาวอนงค์ศรี กุณา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
28 นางสาววิริยา ครบเบญจะ ครู โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
29 นางลำภู โฮซิน ครูชำนาญการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
30 นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน (Scoring System)
31 นายนพดล กันทอน ครู โรงเรียนพานพิทยาคม เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน (Scoring System)
32 ว่าที่ ร.ต.ทรงธรรม ชินะกุล ครู โรงเรียนพานพิทยาคม เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน (Scoring System)
33 นายศุภโชค แสงทอง ครู โรงเรียนพานพิทยาคม เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน (Scoring System)
34 นายศิวกร กานันตา ครู โรงเรียนพานพิทยาคม เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน (Scoring System)
35 นางพัชรกันย์ กุลประภัสสร์ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน (Scoring System)
36 นางสาวธัญญชล ทองสา ครู โรงเรียนพานพิทยาคม เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน (Scoring System)
37 นางสาวรตนพร เจียมวิจักษณ์ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน (Scoring System)
38 นางสุจิตรา แจ้วิสอน ครู โรงเรียนพานพิทยาคม เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน (Scoring System)
39 นายสัจจา ทะนันใจ ครู โรงเรียนพานพิทยาคม เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน (Scoring System)
40 นายอนุลักษณ์ มะโนตา เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน (Scoring System)
41 นายนิคม แสงสาม โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน (Scoring System)
42 นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน (Scoring System)
43 นายเกียรติภูมิ กองจาย โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน (Scoring System)
44 นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน (Scoring System)
45 นายเกียรติภูมิ กองจาย โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ประสานงานสหวิทยาเขตเบญจมิตร
46 นายวิทยา เหล็กเพชร โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ประสานงานสหวิทยาเขตเบญจมิตร
47 นางสาวอชิรญา ธรรมชัย โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ประสานงานสหวิทยาเขตเบญจมิตร
48 นางสาววิลาวัลย์ ขันทะ ครูโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการการประสานงานการแข่งขันแต่ละศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
49 นางสาววิลาวัลย์ ขันทะ ครูโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการกรอกข้อมูลเว็บไซต์การแข่งขันและรายงานผลการแข่งขัน
50 นางสาววิลาวัลย์ ขันทะ ครูโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการสารบรรณ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]