สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สามัคคีวิทยาคม 127 21 15 1 163
2 พานพิทยาคม 118 26 8 5 152
3 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 117 24 7 3 148
4 เทิงวิทยาคม 94 16 8 3 118
5 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 90 30 12 3 132
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 82 24 9 0 115
7 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 78 26 16 2 120
8 ราชประชานุเคราะห์ 15 63 31 13 10 107
9 แม่จันวิทยาคม 61 23 9 7 93
10 เชียงของวิทยาคม 52 27 12 5 91
11 เทศบาล 6 51 29 7 4 87
12 แม่ลาววิทยาคม 50 40 12 9 102
13 ห้วยสักวิทยาคม 50 17 16 6 83
14 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 45 32 17 6 94
15 เชียงแสนวิทยาคม 45 26 14 5 85
16 นครวิทยาคม 41 19 14 9 74
17 บ้านแซววิทยาคม 40 17 14 8 71
18 เวียงแก่นวิทยาคม 39 33 16 9 88
19 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 37 21 8 8 66
20 ป่าแดดวิทยาคม 36 21 16 12 73
21 สันติคีรีวิทยาคม 35 10 10 2 55
22 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 34 20 14 6 68
23 ดอนชัยวิทยาคม 33 16 19 3 68
24 สันติวิทยา 32 27 15 13 74
25 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 32 24 22 9 78
26 แม่เจดีย์วิทยาคม 31 23 13 8 67
27 พญาเม็งราย 30 17 13 11 60
28 ลูกรักเชียงของ 30 10 9 8 49
29 แม่สรวยวิทยาคม 27 23 15 8 65
30 ปล้องวิทยาคม 27 22 19 10 68
31 วาวีวิทยาคม 26 20 7 6 53
32 ไม้ยาวิทยาคม 26 18 6 7 50
33 เชียงรายวิทยาคม 25 28 17 12 70
34 พานพิเศษพิทยา 24 19 16 9 59
35 เด็กดีพิทยาคม 24 15 7 10 46
36 ขุนตาลวิทยาคม 22 17 8 10 47
37 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 22 11 10 7 43
38 แม่อ้อวิทยาคม 21 13 11 6 45
39 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 21 12 17 5 50
40 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 21 12 9 6 42
41 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 21 4 7 8 32
42 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 20 6 10 1 36
43 บ้านเทอดไทย 18 11 3 2 32
44 สหศาสตร์ศึกษา 17 14 12 15 43
45 จันจว้าวิทยาคม 17 6 17 7 40
46 สามัคคีวิทยาคม 2 15 14 17 6 46
47 ศิริมาตย์เทวี 14 10 7 5 31
48 ดอยงามวิทยาคม 13 9 5 5 27
49 วัฒนศึกษา 13 5 2 2 20
50 เวียงชัยวิทยาคม 12 10 13 10 35
51 บ้านห้วยไร่สามัคคี 12 5 5 4 22
52 บุญเรืองวิทยาคม 11 26 11 8 48
53 ปิยะพรพิทยา 10 14 8 4 32
54 ยางฮอมวิทยาคม 9 7 14 6 30
55 คริสเตียนแสงประทีป 9 6 7 10 22
56 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 8 13 9 5 30
57 นุชนาถอนุสรณ์ 7 16 5 7 28
58 ดรุณราษฎร์วิทยา 5 10 9 3 24
59 บ้านห้วยผึ้ง 5 10 7 0 22
60 กฤษณาทวีวิทย์ 5 4 7 7 16
61 โสภณจริยธรรมวิทยา 5 4 7 2 16
62 พุทธิวงศ์วิทยา 4 4 4 4 12
63 วัดแม่คำวิทยา 4 1 2 1 7
64 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 3 5 6 2 14
65 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 3 1 0 0 4
66 เซนต์มารีอา 1 4 5 5 10
67 เวียงชัยพิทยา 1 2 2 2 5
รวม 2,121 1,081 701 402 3,903