สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สามัคคีวิทยาคม 126 21 15 1 162
2 พานพิทยาคม 117 26 8 5 151
3 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 116 24 7 3 147
4 เทิงวิทยาคม 93 16 8 3 117
5 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 90 30 12 3 132
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 81 24 9 0 114
7 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 77 26 16 2 119
8 ราชประชานุเคราะห์ 15 62 31 13 10 106
9 แม่จันวิทยาคม 61 22 9 7 92
10 เชียงของวิทยาคม 52 27 12 5 91
11 เทศบาล 6 51 29 7 4 87
12 แม่ลาววิทยาคม 50 39 12 9 101
13 ห้วยสักวิทยาคม 49 17 16 6 82
14 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 45 32 17 6 94
15 เชียงแสนวิทยาคม 45 26 14 5 85
16 นครวิทยาคม 40 19 14 9 73
17 เวียงแก่นวิทยาคม 39 33 16 9 88
18 บ้านแซววิทยาคม 39 17 14 8 70
19 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 36 21 8 8 65
20 ป่าแดดวิทยาคม 35 21 16 12 72
21 สันติคีรีวิทยาคม 35 10 10 2 55
22 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 33 20 14 6 67
23 ดอนชัยวิทยาคม 33 15 19 3 67
24 สันติวิทยา 32 27 15 13 74
25 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 31 24 22 9 77
26 แม่เจดีย์วิทยาคม 31 23 13 8 67
27 พญาเม็งราย 30 17 13 11 60
28 ลูกรักเชียงของ 29 10 9 8 48
29 แม่สรวยวิทยาคม 26 23 15 8 64
30 ปล้องวิทยาคม 26 22 19 10 67
31 วาวีวิทยาคม 26 20 7 6 53
32 ไม้ยาวิทยาคม 25 18 6 7 49
33 เชียงรายวิทยาคม 24 28 17 12 69
34 พานพิเศษพิทยา 24 19 16 9 59
35 เด็กดีพิทยาคม 23 15 7 10 45
36 ขุนตาลวิทยาคม 22 17 8 10 47
37 แม่อ้อวิทยาคม 21 13 11 6 45
38 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 21 11 17 5 49
39 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 21 11 10 7 42
40 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 21 11 9 6 41
41 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 21 3 7 8 31
42 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 20 6 10 1 36
43 บ้านเทอดไทย 18 11 3 2 32
44 สหศาสตร์ศึกษา 17 13 12 15 42
45 จันจว้าวิทยาคม 17 6 17 7 40
46 สามัคคีวิทยาคม 2 15 14 17 6 46
47 ศิริมาตย์เทวี 14 10 7 5 31
48 ดอยงามวิทยาคม 13 9 5 5 27
49 เวียงชัยวิทยาคม 12 10 13 10 35
50 วัฒนศึกษา 12 5 2 2 19
51 บ้านห้วยไร่สามัคคี 12 4 5 4 21
52 บุญเรืองวิทยาคม 11 26 11 8 48
53 ปิยะพรพิทยา 9 14 8 4 31
54 คริสเตียนแสงประทีป 9 5 7 10 21
55 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 8 13 9 5 30
56 ยางฮอมวิทยาคม 8 7 14 6 29
57 นุชนาถอนุสรณ์ 7 16 5 7 28
58 ดรุณราษฎร์วิทยา 5 10 9 3 24
59 บ้านห้วยผึ้ง 5 9 7 0 21
60 กฤษณาทวีวิทย์ 5 4 7 7 16
61 โสภณจริยธรรมวิทยา 5 4 7 2 16
62 พุทธิวงศ์วิทยา 4 4 4 4 12
63 วัดแม่คำวิทยา 4 1 2 1 7
64 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 3 5 6 2 14
65 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 3 1 0 0 4
66 เซนต์มารีอา 1 4 5 5 10
67 เวียงชัยพิทยา 1 2 2 2 5
รวม 2,097 1,071 701 402 3,869