ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 5
6 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 6
7 ห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 6
8 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 8
9 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 9
10 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 10
11 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 11

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัฒนศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 4
5 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 5
6 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 6

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปิยะพรพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 4
5 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 5
6 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 6
7 บ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 7
8 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 7

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 4
5 เด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 5
6 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 6
7 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 6
8 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 6
9 คริสเตียนแสงประทีป สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 9

ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 4
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน 5
6 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 6
7 ห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 7
8 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 8
9 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64 ทองแดง 9
10 พุทธิวงศ์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61 ทองแดง 10
11 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61 ทองแดง 10
12 เวียงชัยพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 12
13 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 12
14 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 14
15 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 14

ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.5 ทอง ชนะเลิศ
2 นุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 4
5 วัฒนศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 4
6 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 6
7 แม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 7
8 ดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 8
9 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 8
10 วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 10
11 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 10
12 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 12
13 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64 ทองแดง 13
14 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 14
15 เซนต์มารีอา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 14

ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 5
6 บ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 6
7 วัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 7
8 จันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 8
9 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 9
10 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 9
11 ปิยะพรพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 11
12 วัดแม่คำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61 ทองแดง 12
13 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 13
14 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 55 เข้าร่วม 14

ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 คริสเตียนแสงประทีป สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 4
5 ขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 5
6 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 6
7 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 6
8 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง 8
9 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 9
10 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 10
11 กฤษณาทวีวิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 11
12 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 11
13 เด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 13
14 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 13

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.3 ทอง ชนะเลิศ
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.3 เงิน 4
5 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.3 เงิน 5
6 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.8 เงิน 6
7 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.3 ทอง ชนะเลิศ
2 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.11 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 4

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.56 ทอง ชนะเลิศ
2 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.3 เงิน 4
5 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.8 เงิน 5
6 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.22 เงิน 6
7 บ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.9 ทอง ชนะเลิศ
2 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.2 เงิน 4
5 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.6 เงิน 5
6 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 6
7 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.2 เงิน 7

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 4
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 5
6 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 6
7 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 52 เข้าร่วม 7
8 ห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 4
5 นุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 5
6 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 6
7 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 56 เข้าร่วม 7
8 ศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 53 เข้าร่วม 8
9 เซนต์มารีอา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 4
5 เด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 5
6 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 54 เข้าร่วม 6

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 4
5 ห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 43 เข้าร่วม 5
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 39 เข้าร่วม 6
7 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 36 เข้าร่วม 7
8 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 33 เข้าร่วม 8
9 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 32 เข้าร่วม 9
10 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 32 เข้าร่วม 9
11 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 29 เข้าร่วม 11
12 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 26 เข้าร่วม 12
13 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 25 เข้าร่วม 13
14 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.5 ทอง ชนะเลิศ
2 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.5 ทองแดง 4
5 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64 ทองแดง 5
6 นุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63.5 ทองแดง 6
7 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 7
8 วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 46 เข้าร่วม 8
9 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 43 เข้าร่วม 9
10 แม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 32 เข้าร่วม 10

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.5 เงิน ชนะเลิศ
2 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 45 เข้าร่วม 4
5 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 44 เข้าร่วม 5
6 บ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 39 เข้าร่วม 6
7 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 32 เข้าร่วม 7

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65.5 ทองแดง 4
5 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61 ทองแดง 5
6 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 6
7 ขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 40 เข้าร่วม 7
8 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 39 เข้าร่วม 8
9 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 38 เข้าร่วม 9
10 เด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 36 เข้าร่วม 10
11 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 35 เข้าร่วม 11
12 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 35 เข้าร่วม 11
13 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 29 เข้าร่วม 13
14 คริสเตียนแสงประทีป สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 27 เข้าร่วม 14

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92.25 ทอง ชนะเลิศ
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 4
5 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65.88 ทองแดง 5
6 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 37.5 เข้าร่วม 6
7 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 37 เข้าร่วม 7
8 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 32 เข้าร่วม 8
9 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 30.5 เข้าร่วม 9
10 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 30 เข้าร่วม 10
11 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 29 เข้าร่วม 11
12 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 26 เข้าร่วม 12
13 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 23 เข้าร่วม 13

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน ชนะเลิศ
2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 49.5 เข้าร่วม 4
5 วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 44 เข้าร่วม 5
6 นุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 43.5 เข้าร่วม 6
7 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 42 เข้าร่วม 7
8 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 39 เข้าร่วม 8
9 วัฒนศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 32 เข้าร่วม 9
10 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 31 เข้าร่วม 10
11 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 27 เข้าร่วม 11
12 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 25 เข้าร่วม 12
13 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 18.5 เข้าร่วม 13

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66.25 ทองแดง ชนะเลิศ
2 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 43.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 35 เข้าร่วม 4
5 บ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 35 เข้าร่วม 4
6 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 34.5 เข้าร่วม 6
7 ปิยะพรพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 28 เข้าร่วม 7
8 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 21 เข้าร่วม 8
9 จันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 20.5 เข้าร่วม 9
10 บ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 48.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 46.5 เข้าร่วม 4
5 กฤษณาทวีวิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 45 เข้าร่วม 5
6 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 39.5 เข้าร่วม 6
7 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 34.5 เข้าร่วม 7
8 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 34 เข้าร่วม 8
9 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 31 เข้าร่วม 9
10 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 30.5 เข้าร่วม 10
11 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 27.5 เข้าร่วม 11
12 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 21 เข้าร่วม 12
13 คริสเตียนแสงประทีป สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 20 เข้าร่วม 13
14 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 15 เข้าร่วม 14

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 4
5 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 5
6 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 6
7 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 7
8 ห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 7
9 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 4
5 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 37 เข้าร่วม 5
6 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 35 เข้าร่วม 6
7 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 4
5 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 4
6 จันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 6
7 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 6
8 บ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 6
9 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 4
5 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 5
6 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 6
7 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 6
8 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 8
9 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 36 เข้าร่วม 9

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 4
5 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.2 เงิน 5
6 ห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 6
7 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68.8 ทองแดง 7
8 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 8
9 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.4 ทองแดง 9
10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61.6 ทองแดง 10
11 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.2 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.6 เงิน 5
6 นุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.8 เงิน 6
7 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69.8 ทองแดง 7
8 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64.2 ทองแดง 8
9 ดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60.04 ทองแดง 9

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.2 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.4 เงิน 4
5 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 5
6 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.6 เงิน 6
7 จันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69.8 ทองแดง 7
8 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64 ทองแดง 8
9 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62.4 ทองแดง 9

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.4 เงิน 4
5 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.4 เงิน 5
6 เด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.4 เงิน 5
7 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.2 เงิน 7
8 ขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 8
9 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.8 เงิน 9
10 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65.4 ทองแดง 10
11 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64.2 ทองแดง 11

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.33 ทอง 4
5 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.67 ทอง 5
6 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.33 ทอง 6
7 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.67 เงิน 7
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.67 เงิน 7
9 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 9
10 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 10
11 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.33 เงิน 11
12 ห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.67 เงิน 12

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.67 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.67 เงิน 4
5 เซนต์มารีอา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.67 เงิน 5
6 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.33 เงิน 6
7 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.33 เงิน 7
8 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.33 เงิน 7
9 ดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 9

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.33 ทอง 4
5 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 5
6 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.67 ทอง 6
7 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.33 ทอง 7
8 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.67 เงิน 8
9 ปิยะพรพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.67 เงิน 9
10 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.33 เงิน 10
11 จันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 เด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.67 เงิน 4
5 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.67 เงิน 5
6 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.67 เงิน 5
7 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.33 เงิน 7
8 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 4
5 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 5
6 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 5
7 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 7
8 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 7
9 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 9
10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 10
11 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 11
12 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 12
13 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 13

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 5
6 แม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 6
7 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 7
8 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 8
9 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 14 เข้าร่วม 9
10 นุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 4
5 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 5
6 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 6
7 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64 ทองแดง 7
8 บ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 8

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 4
5 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 4
6 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 6
7 เด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 7
8 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 7
9 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 55 เข้าร่วม 9
10 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 15 เข้าร่วม 10
11 ขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 5
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 6
7 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 7
8 เวียงชัยพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 7
9 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 9
10 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง 10
11 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง 10
12 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 12

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 4
5 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 4
6 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 6
7 แม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 6
8 นุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 8
9 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 9
10 ศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 10
11 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 11
12 วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 11

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 4
5 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 5
6 ปิยะพรพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 6
7 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 6
8 จันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64 ทองแดง 8
9 วัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 99 ทอง ชนะเลิศ
2 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 4
5 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 5
6 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 6
7 กฤษณาทวีวิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง 7
8 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 8
9 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 9
10 เด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 10
11 โสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 10
12 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94.4 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.5 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.5 ทอง ชนะเลิศ

เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.2 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 4
5 ห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 5

เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง ชนะเลิศ

เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 97.93 ทอง ชนะเลิศ
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.64 ทอง 4
5 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.63 ทอง 5
6 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.26 ทอง 6
7 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.25 เงิน 7
8 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.35 เงิน 8
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64.12 ทองแดง 9
10 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63.22 ทองแดง 10
11 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62.58 ทองแดง 11
12 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60.96 ทองแดง 12
13 ห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60.61 ทองแดง 13
14 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 32.51 เข้าร่วม 14

คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 4
5 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 5
6 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 6
7 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 7
8 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 8
9 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 9

คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94.58 ทอง ชนะเลิศ
2 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.26 ทอง 4
5 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.15 ทอง 5
6 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.92 เงิน 6
7 บ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.15 เงิน 7
8 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68.07 ทองแดง 8
9 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.57 ทองแดง 9
10 จันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 10
11 บ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96.72 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.15 ทอง 4
5 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.03 ทอง 5
6 คริสเตียนแสงประทีป สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.96 เงิน 6
7 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.2 เงิน 7
8 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.9 เงิน 8
9 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.12 เงิน 9
10 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.88 ทองแดง 10
11 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60.62 ทองแดง 11
12 ขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -
13 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93.29 ทอง 4
5 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.25 ทอง 5
6 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68.88 ทองแดง 6
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.96 ทองแดง 7
8 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60.78 ทองแดง 8
9 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60.55 ทองแดง 9
10 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60.21 ทองแดง 10
11 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95.69 ทอง ชนะเลิศ
2 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.25 ทอง 4
5 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.98 ทอง 5
6 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.79 ทอง 6
7 วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.42 เงิน 7
8 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.89 เงิน 8
9 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.12 ทองแดง 9
10 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66.44 ทองแดง 10

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94.18 ทอง ชนะเลิศ
2 ปิยะพรพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.39 เงิน 4
5 บ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69.7 ทองแดง 5
6 วัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.75 ทองแดง 6
7 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.21 ทองแดง 7
8 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65.97 ทองแดง 8
9 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65.9 ทองแดง 9

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.09 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.82 เงิน 4
5 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.36 เงิน 5
6 โสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69.68 ทองแดง 6
7 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง ชนะเลิศ

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93 ทอง ชนะเลิศ

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 4
5 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 5

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง ชนะเลิศ

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒