สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม, โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนพานพิเศษพิทยา
ระหว่าง วันที่ 8,10,11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสายสวรรค์  คุณะดอย
 
1. นางโสภา  ประจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายภาณุวิชญ์  ศรีมา
 
1. นางพารัฐ  กันทาสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงปรีชญาพร  ใจเกิด
 
1. นางสาวภรณ์กนก  อุปชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิสรา  วงศ์เฟื่องทำ
 
1. นางเบญจพร  พิชัยยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงโยนก  วิจิตรปฐมกุล
 
1. นายสันติ  ชุมภู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัชณีกร  ดวงจันทร์
 
1. นางนารี  มาลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ขุนนาม
 
1. นางทิตยา  จรรยาพงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตตินันท์  สันกว๊าน
 
1. นางเพ็ญประภา  เรืองภูมิ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เฉียบเอี่ยมเชาว์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เนตตกุล
3. เด็กชายธราเทพ  พรมสุวรรณ์
 
1. นางพัชนี  หล่ายโท้
2. นางจามรี  พุทธาศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤชา  มงคลโพธิ์
2. นายปรมินทร์  ลีลากุด
3. นางสาวอมลษญา  ปาณเล็ก
 
1. นายกฤษฏชนม์  ภู่อร่าม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84.14 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ชูไว
2. เด็กหญิงณัฐพร  อังคณาวิวัฒน์
 
1. นางพุฒิมาศ  สุภาวรรณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิษณุพงษ์  สมใจมาก
2. นางสาวพิมพ์ชล  แสงนวล
 
1. นางพารัฐ  กันทาสุวรรณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิธดา  ยศจนา
2. เด็กหญิงเบญจพร  คำพิชัย
 
1. นางโสภา  ประจิตร
2. นางเพ็ญประภา  เรืองภูมิ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นายชนธีร์  วิรัตน์เกษม
 
1. นางเพ็ญประภา  เรืองภูมิ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นาปรัง
 
1. นางสาวหทัยพันธน์  หงษ์เจ็ด
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพลอยชมพู  ตันศิริ
 
1. นางกรุณา  ปฐมธรรมการ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายต้นฑุล  แก้วประการ
2. เด็กชายนราธิป  หยดย้อย
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำบุญ
 
1. นางสาวดุษฎี  เชตะวัน
2. นางสายรุ้ง  แสวงงาม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรภัทร  พวกเจริญ
2. นางสาววรรณิดา  พัวตระกูล
3. นายเทวฤทธิ์  คำเขียว
 
1. นางสุพรพิศ  สิทธิขันแก้ว
2. นางศุภรางค์  บุญยิ่ง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤติน  ลีวณิชย์
2. เด็กชายกิตติภพ  ประจิตร
 
1. นายจักรพงษ์  ใจการ
2. นางสาววิไลวรรณ  หมั่นค้า
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทรรศพล  ผมธรรม
2. นายบุริศร์  อาทิตย์สาม
 
1. นายโพธิรัตน์  อินต๊ะยศ
2. นางสาวสุภาพร  สุพนัส
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณานนท์  ชัยมงคล
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  ขันแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธัญญา  ระวังศรี
 
1. นายสถาปัตย์  พละทรัพย์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.13 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชา  อัศวโสภี
2. เด็กหญิงรักชนก  วงศ์สาระ
 
1. นางสุภารักษ์  ศรีกัลยาณบุตร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80.64 ทอง 4 1. นายไกรวิชญ์  อภัยโรจน์
 
1. นางสาวชนุพร  คำอ้าย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สกุลวงศ์ธนา
 
1. นางปวิชญา  จินดา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นายรวิภาส  พันธุ์อนุรักษ์ชัย
 
1. นางสาวจิตรลดา  คันธะวงค์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชนินทร์  ศรีพรม
2. เด็กชายปริพัฒน์   ทรัพย์ประกิต
3. เด็กชายปวริศ   สิทธิวงศ์
 
1. นายรัชย์วินท์   ยะอนันต์
2. นางสุภาพร   กิติพัฒนเจริญกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมนัสพร   ปัญญาสุ
2. นางสาววรดา    เครือประดิษฐ์
3. นางสาวอาภากร   อัญภัทรพงศ์
 
1. นายสิทธิชัย  ชัยลังกา
2. นายวิเชียร   ศักดิ์สิทธานุภาพ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์   เชื้อศิริถาวร
2. นางสาววรางคณา   เภตรา
3. เด็กหญิงศิรประภา    รัตน์ชัยศิลป์
 
1. นางสาวช่อผกา    สุวรรณฤทธิ์
2. นางสาวพิชญ์สินี    จักรแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรนภา   ผาอิ่น
2. นางสาวสิริวิมล   จิตต์แจ้ง
3. นางสาวสุวพิชญ์   อนันต์ชัยพัทธนา
 
1. นางสาววนิดา    ศิริเขียว
2. นางสาวสิริรัตน์    พงษ์เสือ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงสิริมา   เนตรตระกูล
3. เด็กหญิงอนิลชณา   แสนโชคพาณิชย์
 
1. นางสาวพิมประภา   อุ่นโทกาศ
2. นางชมนพร   จะเรียมพันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดลชนก    ดำรงวัฒนากูล
2. นางสาวนรีกานต์   พรมสวัสดิ์
3. นางสาวศศินภา   ฤทธิ์พิชิต
 
1. นางสาววนิดา    ศิริเขียว
2. นางนางมทินา   มาละวงษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนัชพร   ชีวสกุล
2. เด็กหญิงภัคจิรา   รัตนวงษ์
 
1. นายมาโนช   ด่านพนัง
2. นายสุพจน์    กาวิลาวรรณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมนัญชยา  ขุนติธรรม
2. นางสาววาศิกา  แสงทอง
 
1. นางจรรยา  ก้อนแก้ว
2. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.29 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิธร  บุญยอด
2. เด็กชายเด็กชายนภสินธุ์   สินมณี
 
1. นายวศิน   มังคลาด
2. นายอัครเดช  เมฆสุรินทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิรวิชญ์   คำชุ่ม
2. เด็กชายเจษฎาพงษ์    ปัญจะเรือง
 
1. นายสมชาติ  ประสม
2. นายวศิน   มังคลาด
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธงทอง  สุทธิพันธุ์
2. นายปิติภัทร  ปริตโตทก
3. นายมกรธวัช  กุลพงษ์
 
1. นายวศิน   มังคลาด
2. นางสาววนิดา    ศิริเขียว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนาภัทร์   สายใจ
2. นางสาวชนาภา   สายใจ
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ฉีตระกูล
4. เด็กหญิงนานามิ   อินหวังสุข
5. เด็กหญิงปวริศา   เหมสุวรรณ
 
1. นางเตือนใจ  ไชยศิลป์
2. นางนฤมล  ชลประทิน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทักษิณ   การนา
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  ยางนอก
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   คงเจริญ
4. เด็กหญิงวิรชา   กันทสอน
5. เด็กชายโชติก   วงค์ยวง
 
1. นายชัยวัฒน์  แก้วกุลา
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีจม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.25 ทอง 5 1. นางสาวกชกร   ชัยกันทา
2. นางสาวทิตฐิตา   คำเหลือง
3. นายธีรัช   ปริญญาเจริญกุล
4. นางสาวปิติภาณี  หลวงจินา
5. นางสาวพัทธนันท์   ยาวิชัย
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีจม
2. นายพงศ์ศักดิ์  ปันแก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กชายธนชาติ  ชัยศิลป์
2. เด็กชายปรินทร์  อริเดช
3. เด็กชายศสิฎ  สุตะวงค์
4. เด็กชายสุพัฒน์  คำคี
5. เด็กชายอรรถกร  คำสร้อย
 
1. นางสาววาสนา  สดใส
2. นายสุริยา  อ่อนหนองหว้า
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิสรา   ความเพียร
2. นางสาวชุติกาญจน์  กฤตล้ำเลิศ
3. นายญาณากร   หนสมสุข
4. นายรัฐธรรมนูญ   เกตมอญ
5. นายศิวกร   ภู่เพชร
 
1. นายสุริยา  อ่อนหนองหว้า
2. นางสาววาสนา  สดใส
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกีรติ  โปลาหา
2. นายกีรติ  ดวงเนตร
3. นายคงงาม   ธิยะ
4. นางสาวจุฬามณี   นิลหิรัญ
5. นางสาวณฐพร   วิบูลกิจไพศาล
6. นางสาวณัฐนรี   นาวารี
7. นางสาวณิชมล  มุณีกร
8. นางสาวดวงกมล  พงษ์สวรรค์
9. นางสาวนิจนันท์  ศรีภิรมย์รักษ์
10. นายภาคิน   เชื้อเมืองพาน
11. นายภูมิรพี   สุระ
12. นายวรัตน์วิชญ์  แสนทนันไชย
13. นายวุฒิภัทร  วงศ์วุฒิ
14. นายศศิศ  ธูปวิเชตร
15. นายสันติภูมิ  ลำพงษ์เหนือ
16. นายสิริวัฒนพงศ์   สุริยะป้อ
17. นายอานุภาพ   คุณดอย
18. นางสาวเกณิกา   ยอดเชียงคำ
19. นายเอื้อการย์   อิสรานุเจริญกุล
20. นางสาวเอ็นดู   มาวิน
 
1. นายอภิวัฒน์   อะภิวงษา
2. นางนพสร  ท้าวเขื่อน
3. นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีจม
4. นายสุรเชษฐ์  บัวงาม
5. นายฉัตรชาย  ยอดเรือน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวลัย  มาลารัตน์
2. นายกฤตยชญ์  เมืองสุวรรณ์
3. นางสาวกัญณัตนันท์  วรัตถ์ธวัชรดล
4. นางสาวขวัญพร  ยาปะโลหิต
5. นายณัชพล  ราชตา
6. นายณัฐพงศ์  โนรี
7. นางสาวดาวใส  วงค์ธนกาญจน์
8. นายธนกร  ดวงแสง
9. นายธิติวุฒิ  วุฒิสารวัฒนา
10. นายธีธัช  แก้วเขื่อน
11. นายนราวิชญ์  แดงหล้า
12. นายนิธิดล  ฮงประยูล
13. นางสาวปิยาพัชร  สุขวัฒนพันธ์
14. นางสาวพิมศิริ  อุตโน
15. นายมาตรฐาน  ใจหงษ์
16. นายรัชนาท  ลิมสมนึก
17. นายวรวิวัฒน์  สิงห์ทอง
18. นางสาววันเพ็ญ  ยอดสุวรรณ
19. นางสาวสุวนันท์  อภิมหาวงค์สกุล
20. นายเจริญฤทธิ์   ไชยะเลิศ
 
1. นายอภิวัฒน์  อะภิวงษา
2. นางวันพร  อะทะไชย
3. นางเตือนใจ  ไชยศิลป์
4. นายสุรเชษฐ์  บัวงาม
5. นายบัญญัติ  จามรี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. นางสาวพลอยพิมล  เบียกากู่
 
1. นายชาญณรงค์  กันคำ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวปาริฉัตร  จินะราช
 
1. นางอรุณรัตน์  กันคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐานิดานันท์  ระงับพิษ
2. เด็กชายภูริณัฐ  ธุวะคำ
 
1. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
2. นายสุรเชษฐ์  บัวงาม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวุฒิวัฒน์  ไชยบุรินทร์
2. นางสาวแพรวไพลิน  ดวงแสงทอง
 
1. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีจม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.6 ทอง 4 1. เด็กชายชนะชัย  ตระกูลไชยสิทธิ์
2. เด็กชายณภัทร  แจ่มหม้อ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  อินไชย
4. นางสาวทักษิณา  เขื่อนเพชร
5. เด็กชายธัชพล   ยอดดำเนิน
6. นายนพวิทย์  แสงทาน
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ลือลาภ
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  อิ่นแสง
9. นางสาวรักษิตา  ขุนนคร
10. นางสาววรภัทร  ไชยจักร
 
1. นายเอนก  กิติศรี
2. นางวิไล  สารธนกุล
3. นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีจม
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันพิมล  ไชยยะ
2. เด็กหญิงเปรมิกา   ยุติทร
 
1. นางมยุรี  สันวงค์
2. นายยงศิลป์  เลิศรัตนคาม
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87.5 ทอง 5 1. นายชนนันต์  จันทร์วงศ์
2. นางสาวบุญญาภัทร์  ก้อนทองสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจารึก  สมประสงค์
2. นายพีระ  โสประดิษฐ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงภัทร์ชฎาภรณ์   สุรินทร์
 
1. นายคมสัน   ลาภใหญ่
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวเอ็นดู  มาวิน
 
1. นายคมสัน   ลาภใหญ่
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงรู้งพิไล  ปัดภัย
 
1. นายคมสัน  ลาภใหญ่
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวศุภิสรา  บุญทอง
 
1. นายคมสัน   ลาภใหญ่
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพีรยา   หอมชื่น
 
1. นายปราโมทย์  บุญทอง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายณฐฏร  พันธ์พิทยะแพทย์
 
1. นายปราโมทย์  บุญทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายอภิศักดิ์   อุประ
 
1. นายปราโมทย์  บุญทอง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภูชนิกานต์   มีสัตย์
 
1. นายปราโมทย์  บุญทอง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนม์พรรษา   สมบัติ
2. เด็กหญิงวรินทิรา   จงประเสริฐ
 
1. นายศุภกานต์  ตุ่นหนิ้ว
2. นายปราโมทย์  บุญทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงอินทิรา   อินทุระ
 
1. นายคมสัน   ลาภใหญ่
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกนกรดา  มหาวงศ์
 
1. นายศุภกานต์  ตุ่นหนิ้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร  แก้วเงิน
2. เด็กหญิงนลัท  จุมปูอา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เตอะสกุล
 
1. นายศุภกานต์  ตุ่นหนิ้ว
2. นายคมสัน  ลาภใหญ่
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวกิตติกุล  สุขเกษม
2. นายพัชรพล  แสนกาบ
3. นางสาวศศิมณี  วุฒิพงศ์วรากร
 
1. นายศุภกานต์  ตุ่นหนิ้ว
2. นายคมสัน  ลาภใหญ่
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรณัฐ  สายธรรม
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัครวินท์  พิมพ์พิสุทธิวงศ์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรพล  จ๊ะใจ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูดิน  ประอินทร์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูธวัช  ทนุตัน
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสหัสวรรษ  เทพภิบาล
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชินี   วารีพิทักษ์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเหนือภูมิ  สาทะ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬากุญ  กิจชนะไพบูลย์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอริสา  จี๋มะลิ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ลือชา
2. เด็กชายชัยศิริ  คำแก่น
3. เด็กชายชิน  สุวรรณสิงห์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
5. เด็กชายภาคิน  เชื้อนันตา
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายกอบเกื้อ  ชัยมินทร์
2. นายกันตพงศ์   ชัยรัตน์
3. นายจ๊าด  โอเวียด
4. นายปรินทร  บัวย้อย
5. นายพีรพงศ์  พรมเมือง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนภัทร  สุขเกษม
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจงจิค  ลิ่มเถา
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวกัลยพร  โพธิเลิศ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  อินไชย
 
1. นางสารภี  พรหมโวหาร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิสรา  อุดไว
 
1. นางสารภี  พรหมโวหาร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศาวดาร  ภูมิพลัง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคาโอริ  ยามากุจิ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยพร  โพธิเลิศ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นางสารภี  พรหมโวหาร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายพช  ทำการ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  สมกาวี
 
1. นางสารภี  พรหมโวหาร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  อุทุมภา
2. เด็กหญิงณัฐญาดา   สุวรรณพัฒน์
3. เด็กหญิงพศิกา   กระถิ่นทอง
4. เด็กชายพีระพร   กองพรหม
5. เด็กชายภูริณัฐ   ไชยศรี
6. เด็กหญิงวรรณมาลี   สุพรม
7. เด็กชายศุภวิชญ์   พรหมมินทร์
8. เด็กหญิงสิรินดา   ทิศอุ่น
9. เด็กชายเชาวกฤษณ์   ไชยมงคล
 
1. นายสุรเชษฐ์  เมฆอากาศ
2. นางสารภี   พรหมโวหาร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร   วงษารัตน์
2. นายกวินภพ   จิตเกษม
3. นางสาวกัญญาณัฐ   มาหา
4. นางสาวจุฬารัตน์   ใจสุข
5. นายณัฐภัทร   วงค์เพ็ญ
6. นายปรีดีย์  ปากน้ำ
7. นางสาวพศิกา   ชูเชื้อ
8. นางสาววรวลัญช์   เชาว์ดี
9. นางสาววาฤณี   ปิ่นแก้ว
10. นางสาวสุภาพร   คำนวล
 
1. นายสุรเชษฐ์  เมฆอากาศ
2. นางนางสารภี   พรหมโวหาร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี เดี่ยวสะล้อ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูดิน  ประอินทร์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี เดี่ยวซึง ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรทิต  อินเทพ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี เดี่ยวขลุ่ย ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเหนือภูมิ  สาทะ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจามร  เจนตระกูล
2. เด็กหญิงช่อฟ้า   เขียวปัญญา
3. เด็กชายณัฏร์สุรชัช  เหมืองหม้อ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์   นำอิน
5. เด็กหญิงน้ำธาร   ธีระกุลสถิตย์
6. เด็กชายพิชัยยศ  ทับทิมรณยุทธ
7. เด็กหญิงภัณฑิลา  เครื่องใจ
8. เด็กหญิงวรัญญา  อิ่นแก้ว
9. เด็กชายสุวิจักขณ์   จันต๊ะไพสน
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   จิตวงพงษ์
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันนิกา   จันทร์พานิช
2. นายกิตติพศ   ศรีจันต๊ะ
3. นายณัชภูมิ   คำยัง
4. นางสาวณิชากร   บุดดี
5. นางสาวธัญวรัตน์   วงศ์ชัย
6. นายปณิธาน   รักกะเปา
7. นางสาวพิมพิกา  ศรีวิชัย
8. นายศกฤต   พิทักษ์ธรรม
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรรวีณ์   แสนพิช
2. เด็กหญิงณฐพร  ใจหาญ
3. เด็กหญิงณัฐพร   วิพันธ์เงิน
4. เด็กหญิงวชิรญาน์   อภิชัย
5. เด็กหญิงสิปรางค์   อาษา
6. เด็กหญิงเบญญาภา   ทรงทอง
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันนิกา   จันทร์พานิช
2. นางสาวชนกชนม์   ตันวิเชียร
3. นางสาวชมพูนุช   ยารวง
4. นางสาวณิชากร   บุดดี
5. นางสาวสุทธิรา   มาสม
6. นางสาวเบญจวรรณ   มณีศร
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณฐพร  ใจหาญ
2. เด็กหญิงณัฐพร   วิพันธ์เงิน
3. เด็กหญิงวชิรญาน์   อภิชัย
4. เด็กหญิงสิปรางค์   อาษา
5. เด็กหญิงเบญญาภา   ทรงทอง
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันนิกา  จันทร์พานิช
2. นางสาวชนกชนม์   ตันวิเชียร
3. นางสาวณิชากร   บุดดี
4. นางสาวสุทธิรา   มาสม
5. นางสาวเบญจวรรณ   มณีศร
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจามร  เจนตระกูล
2. นางสาวฉัตรรวีณ์   แสนพิช
3. เด็กหญิงณฐพร  ใจหาญ
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุประการ
5. เด็กชายณัฏฐ์สุรชัช   เหมืองหม้อ
6. เด็กชายณัฐชนน  โนรี
7. เด็กหญิงณัฐพร   วิพันธ์เงิน
8. เด็กหญิงพร้อมพร   คงบรรทัด
9. เด็กชายพิชัยยศ  ทับทิมรณยุทธ
10. เด็กหญิงภูษิตา  ชุมภูอินทร์
11. เด็กหญิงวชิรญาน์   อภิชัย
12. เด็กหญิงสิปรางค์   อาษา
13. เด็กชายสุวิจักขณ์   จันต๊ะไพสน
14. เด็กหญิงอาภารัตน์  เชื้อเจ็ดตน
15. เด็กหญิงเบญญาภา   ทรงทอง
16. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   จิตวงพงษ์
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันนิกา   จันทร์พานิช
2. นายกิตติพศ  ศรีจันต๊ะ
3. นางสาวชญานิศ  อารินทร์
4. นางสาวชนกชนม์   ตันวิเชียร
5. นางสาวชมพูนุช   ยารวง
6. นายณัชภูมิ   คำยัง
7. นางสาวณัฐวิภา  ชมเชย
8. นางสาวณิชากร   บุดดี
9. นางสาวธัญวรัตน์   วงศ์ชัย
10. นายปณิธาน   รักกะเปา
11. นางสาวปริยฉัตร  สมงาน
12. นางสาวพิมพิกา  ศรีวิชัย
13. นายศกฤต   พิทักษ์ธรรม
14. นางสาวสุทธิรา   มาสม
15. นางสาวอรุณี  มโนวงศ์
16. นางสาวเบญจวรรณ   มณีศร
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุตะวงค์
2. นางสาวณิชกมล   คงตุ่น
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุพัชร์ธนา  ธวัชพีระชัย
 
1. นางพรวีนัส  วุฒิสารวัฒนา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมนัสนันท์  ปัญญาสุ
 
1. นางสาวเขมนิจ  วงค์สารภี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภูรินี  ดอนชัย
 
1. นายวชิรวิชญ์  ประมาณ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปริทรรศ  ลิขิตแสนภู
 
1. นางนิลนภา  จังหาร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญกร  สิริอริยทรัพย์
 
1. นางสาวมยุเรศ  ใยบัวเทศ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอัจฉราพร  อินถาโท
 
1. นางสุมลวรรณ  จันทกาญจน์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายญาณกร  พรมปัญญา
2. เด็กหญิงปุณยานุช  นิลพิรัญ
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ปานกลาง
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองพริก
5. เด็กหญิงสุชญา  วันไชยธนวงศ์
 
1. นางเยาวเรศ  งานดี
2. Mr.Fank  Paul Verschuur
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.75 ทอง 6 1. นายณัฐชนน  วุฒิ
2. นางสาวภัทรวีรินทร์  นาทองบ่อจรัส
3. นายวริศ  ใจมา
4. นายสาระ  วัฒนสมบัติ
5. นางสาวเมธาพร  ทิพย์น้อย
 
1. นางพรวีนัส  วุฒิสารวัฒนา
2. นายวชิรปรีชา  ปาลี
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทาริกา  พรมขัดดุก
2. เด็กหญิงเขมิสรา  จันทาพูน
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ชื่นชม
2. นางสาวเกวลิน  บัวทิพยเนตร
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรัชญา  รักความสุข
2. นางสาวพนารัตน์  วงศ์ษา
 
1. นางสาวภัทรวิจิตรา  สระสำราญ
2. MissChang  Qing
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชา  ปั้นนาค
2. นางสาวมัชฌิมา  แสงสุกใส
 
1. นางรัตติยา  ศิริวงศ์
2. นางสาวกฤติกา  สร้างใบศรี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐอัปสร  สุขวัฒนา
2. นางสาวภัทรธิดา  รัตนกาญจนากุล
 
1. นางศรีไพร  ชัยวิริยะ
2. Mr.Guy  Heidelberger
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภาวินี  เด่นเกศินีจันท์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ชื่นชม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรฉัตร  อินทพันธ์
 
1. นางสาวกฤติกา  สร้างใบศรี
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวทักษพร  อยู่ยืนยง
2. นายทีปพนธ์  เพิ่มเยาว์
3. นางสาวปภาสรณ์  ดวงเอ้ย
4. นายศุภฤกษ์  ศรีพัฒนกุล
5. นายเว่ยเจีย  เจมส์ โอง
 
1. นางสาวเกวลิน  บัวทิพยเนตร
2. นายชัยชยพล  ใจแช่มชื่นมากยิ่ง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตติมา  สมจิตร
2. นายชินพรรธน์  ธนันท์จิระโชติ
3. นายปริญญา  เมืองมา
4. นายวุฒิไทย  เวทะธรรม
5. นางสาวอรจิรา  โยสิทธิ์
 
1. Mr.Keiichi   Seto
2. นางรัตติยา  ศิริวงศ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชพรรณ  โชติธรรมกิจ
2. นางสาวทิพปภา  เขตชำนิ
3. นายธีระภัทร  ปัญญาใจ
4. นางสาวปัทมพร  เนตรทิพย์
5. นายศุภกานต์  วรรณดี
 
1. นางศรีไพร  ชัยวิริยะ
2. Mr.Guy  Heidelberger
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบูรพา  ตระกูลชื่นวิรัตน์
2. นางสาวรวิธฑ์สรา  ภู่วิจิตรถาวรชัย
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ชื่นชม
2. นางสาวเกวลิน  บัวทิพยเนตร
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  ฮวง
2. นายศุภกร  มณีขันธ์
 
1. นางสาววรวรรณ  ดวงเทศ
2. นางสาวกฤติกา  สร้างใบศรี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  หมื่นแล
2. นายจิตรภัทร  แก้วเป็ง
 
1. นางศรีไพร  ชัยวิริยะ
2. Mr.Guy  Heidelberger
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐ์  วรรณไกรโรจน์
2. เด็กชายเจสัน  เควัลซ์
 
1. MissEvangeline  Talledo
2. นางสาวเพ็ญศรี  แซ่ซิ้น
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิชาภา  พูลโภคา
 
1. นางสาวปรารถนา  ศรีบุญเรือง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายครองโชค   ชัยวุฒิ
2. เด็กชายคุณานนท์   เจริญดี
3. เด็กชายฉัตรชัย   จันทร์กระจ่าง
4. เด็กชายชนม์ชนันทร์  วิริยะ
5. เด็กชายนวมินทร์   หงษ์คำ
6. เด็กชายปราชญ์   อินทร์ชน
7. เด็กชายพิชญ์พศิน   บูรณะฤทธิ์ทวี
8. เด็กชายมงคลธรรม  แซ่ลู้
 
1. นายพีระ   โสประดิษฐ์
2. นายทรงศิลป์   ณ พิกุล
3. นายบัญญัติ   จามรี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤติธี  แสนปาง
2. นางสาวจิรปรียา  สิทธิสาร
3. นางสาวชลันดา  พันธุ์สมบัติ
4. นางสาวฑาริกา  ภิระบรรณ์
5. นางสาวดลชนก  ดำรงวัฒนากูล
6. นางสาวธนิกา  จิตนาวณิชย์
7. นายธีธัต  ญาณหาร
8. นางสาวธีรนาฎ  พลาอาด
9. นายภาณุพงศ์  ถ้ำสุทะ
10. นางสาวศศินภา  ฤทธิ์พิชิตชัย
 
1. นางวันพร  อะทะไชย
2. นางสาวภรณ์กนก  อุปชัย
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   มณีกิจ
2. นางสาวธีราพร   สุกุล
3. เด็กหญิงพรปฏิมา  วุฒิสารวัฒนา
4. นางสาวสุพิชญา  ทองฟู
5. เด็กหญิงอารีรัตน์   แสงผะการ
 
1. นางแสงเดือน  จิเรณุวัฒน์
2. นางสาวอนามิกา  บุญมา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดังใจ  คำบัว
2. นางสาวนิชดา  ปาปะกะ
3. นางสาวน้ำทิพย์  ใจอินต๊ะ
4. นางสาวพิมพ์ชนก  ณ ลำพูน
5. นายเกริกฤทธิ์  เวชภิรมย์
 
1. นางเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
2. นางวิภา  อุทยานุกูล
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วสิทธิ
2. เด็กหญิงฟ้าแพงเมือง  สุขเกษม
3. เด็กหญิงวรางคณา  จิตวรางคณา
 
1. นางสาววิลาสินี  เทพวงค์
2. นางอรอนงค์  กาญจนสุนทร
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวณัฏฐ์วรกร  รัตนมาโนชญ์
2. นางสาวณัฐภัทร  กระธง
3. นางสาวพาสา  พิพัฒน์ธัชกุล
 
1. นางสาววิลาสินี  เทพวงค์
2. นางอรอนงค์  กาญจนสุนทร
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปรัธนา  พรมแก้ว
2. เด็กหญิงรมย์รุจี  รักษาดี
3. เด็กหญิงรมิตา  ปองดอง
 
1. นางสาววิลาสินี  เทพวงค์
2. นางอรอนงค์  กาญจนสุนทร
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนภูมิ  เป๊กธนู
2. นางสาวศุภธิดา  ทะลิ
3. นางสาวอาภรณ์ชัย  สิมมาทอง
 
1. นางสาววิลาสินี  เทพวงค์
2. นางอรอนงค์  กาญจนสุนทร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุธิดา  บุพพัณกุล
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ภูฉลาด
 
1. นางสาวราตรีรัตน์  ใจวงค์
2. นางสาวชมพูนุท  กำลังชาญ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายจิรภัทร  ดาวเลิศ
2. เด็กหญิงภูพิงค์  จันทรา
 
1. นายชนกันต์  กิจรักษ์
2. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายพนา  ล สกุล
2. นายรณกฤต  ศรีนวลวงค์
 
1. นายชนกันต์  กิจรักษ์
2. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฏฐวรรณ  เชียงแรง
2. เด็กหญิงอโนมา  ไชยศิริวงศ์สุข
 
1. นางวิไลลักษณ์  ประเทศรัตน์
2. นายเฉลิมพล  ชูสวัสดิกุล
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนกันต์  ไชยวงค์
2. นายปวริศ  ศิริขันแสง
 
1. นางวิไลลักษณ์  ประเทศรัตน์
2. นายเฉลิมพล  ชูสวัสดิกุล
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตุรงค์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงศยามล  มหาวุฒิ
 
1. นางสาวชมพูนุท  กำลังชาญ
2. นายคณกร  เฉียบแหลม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิตติภพ  ประจิตร
2. เด็กหญิงฐิตวันต์  ประเทศรัตน์
 
1. นายชนกันต์  กิจรักษ์
2. นางวิไลลักษณ์  ประเทศรัตน์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณิชา  อัศวโสภี
2. เด็กหญิงปานระพี  อารีย์
 
1. นางณิชกานต์  จองไพจิตรสกุล
2. นางสาวราตรีรัตน์  ใจวงค์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายดิสรณ์  บุตรโส
2. นางสาวพิมพ์ภัช  ตันหยง
 
1. นายชนกันต์  กิจรักษ์
2. นายเฉลิมพล  ชูสวัสดิกุล
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฏฐพัชร์  เฮงสนั่นกุล
2. นายณัฐชนน  ศุภภิญโญ
 
1. นายชนกันต์  กิจรักษ์
2. นายเฉลิมพล  ชูสวัสดิกุล
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาณุ  ประสานเกียรติราช
2. นายสาระ  วัฒนสมบัติ
 
1. นายณรงค์เดช  ชัยวรรณา
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชนิภา  จุมปู
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ดอนลาว
3. นางสาวเบญญา  มั่นรอด
 
1. นายเฉลิมพล  ชูสวัสดิกุล
2. นายชนกันต์  กิจรักษ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณภัทร  รักเดช
2. นางสาวพศิกา  มาอินทร์
3. นายมนินทร  นันทวโนทยาน
 
1. นายชนกันต์  กิจรักษ์
2. นายเฉลิมพล  ชูสวัสดิกุล
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนทพันธ์  จันทรา
2. นายพฤกษ์  ล. สกุล
 
1. นายคณกร  เฉียบแหลม
2. นางสาวชมพูนุท  กำลังชาญ
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายชนกฤษฏ์  วงศ์ใหญ่
2. เด็กชายธนภัทร  ทะวะดี
3. เด็กชายสุภัทรชัย  ใจจุมปา
 
1. นายณรงค์เดช  ชัยวรรณา
2. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรภัทร  ลิมป์พิศุทธิ์
2. นายวรรธนัย  วรรธนันทกุล
3. นายวรวิบูล   ติยะธะ
 
1. นายณรงค์เดช  ชัยวรรณา
2. นายเฉลิมพล  ชูสวัสดิกุล
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชญานนท์   อัครวรโชติ
2. นายณัฐภัทร   จูเปรมปรี
3. นายรัชชานนท์   อินสุพรรณ
 
1. นายณรงค์เดช  ชัยวรรณา
2. นายสุเมธ  ชาญวัฒนา
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรณัฐ  กันคำ
2. นายภัทรภูมิ  เชื้อเมืองพาน
3. นายเจตพล  กอบกำ
 
1. นายณรงค์เดช  ชัยวรรณา
2. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
154 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  นาคสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพัชรียาภรณ์  ใจมอย
3. เด็กหญิงสุภัทรภรณ์  ทานุชิต
 
1. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
2. นายสุเมธ  ชาญวัฒนา
 
155 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรภัทร  จันทะสิงห์
2. นายศุภกร  ปัญญา
3. นายสรรพภพ  กัมพลานนท์
 
1. นายณรงค์เดช  ชัยวรรณา
2. นายเฉลิมพล  ชูสวัสดิกุล
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  กันทาธรรม
2. เด็กหญิงนวพร  โฉมจันทร์
3. เด็กหญิงพรพรรณราย  พินิจ
4. เด็กหญิงวรรณสิริ  วรรณสอน
5. เด็กหญิงสุชาดา  มากแก้ว
6. เด็กหญิงโยธิตา  งานดี
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
2. นายพงศกร  แปงแก้ว
3. นายอรรพงศ์  สายบัว
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวินธิดา  นามแสง
2. นางสาวชนากานต์  ใจมั่น
3. นางสาวปิยนิดา  พุทธเนตร
4. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  กิจรักษ์
5. นางสาวสุพรรณรัศมิ์  วงค์ไชย
6. นางสาวเพียงเพ็ญ  โนราช
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
2. นายพงศกร  แปงแก้ว
3. นางศรีไพร  เมืองมูล
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภสร  ริเป๊ก
2. เด็กชายบรรณวิทิต  อวดดี
3. นางสาวรัชนก  เบียนแล
 
1. นางจำรัส  นันทฤทธิ์
2. นายอำนวย  นันทฤทธิ์
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีราวรรณ  ระเรือง
2. นางสาวชญานี  เขื่อนแก้ว
3. นางสาวสุชัญญา  ศรีวงศ์
 
1. นายอำนวย  นันทฤทธิ์
2. นางจำรัส  นันทฤทธิ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายกฤตภาส  ทับทิมดี
2. เด็กชายบารมี  พินิจ
3. เด็กชายศุภกร  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสายชน  ต๊ะยาย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะศักดิ์  อิทธิยา
2. นางสาวมนตรา  จุลเลศ
3. นางสาวสุชาธิณี  ปัญญานวล
 
1. นายอำนวย  นันทฤทธิ์
2. นางจำรัส  นันทฤทธิ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ระวังศรี
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  สมยาราช
3. เด็กหญิงวรชญารัตน์  ภานุพรธนพิศุทธ์
 
1. นางอุษา  ถ้ำสุธะ
2. นางมลธิรา  กรุณา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.8 ทอง 4 1. นางสาวฐิติภา  รักษธรรม
2. นางสาวปิยฉัตร  อะโนมา
3. นางสาวอักษราภัค  ตรีธวัช
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
2. นายพงศกร  แปงแก้ว
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภสร  สีอินทร์
2. เด็กชายปัณณธร  ศรีวงค์พันธ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงแก้ว
 
1. นางอุษา  ถ้ำสุธะ
2. นางมลธิรา  กรุณา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  เหล่าสุนทรกุล
2. นางสาวธีราพร  กาบสนิท
3. นางสาวพรทิพย์  ชมภูพิทักษ์
 
1. นางศรีไพร  เมืองมูล
2. นางวัญชลี  ด่านพนัง