รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม, โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนพานพิเศษพิทยา
ระหว่าง วันที่ 8,10,11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวบัวหอม  ดวงแสง
 
1. นางเพียงฤทัย  ไทยกรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาววิริยา  ครบเบญจะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงฐิติกาล  จันทาพูน
 
1. นางนันทวรรณ  สามคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวปพิชญา  แปงใจดี
 
1. นางสาวนิการักษ์  คำมา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาวภูษณิศา  ดูแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  วุฒิชมภู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา  อินทร์ชัย
 
1. นางสาววิริยา  ครบเบญจะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  วงศ์วิศิษฎ์
 
1. นางกมลรัตน์  คำโมนะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวนิรามัย  กรุงธน
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีพรม
 
1. นางสาวภัทรภร  ชัยปัญหา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   กระจ่างชูวงค์
 
1. นางนงคราญ   ติกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกา  ปนธะรังษี
 
1. นางเพียงนุช   ชำนาญเวียง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงวณิดา  ยานะจิตต์
 
1. นางสำเนียง  เหล็กเพชร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชนิสรา  วงศ์เฟื่องทำ
 
1. นางเบญจพร  พิชัยยา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวพัชณี  ปอแฉ่
 
1. นายบรรจง  ใจมุข
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวธนภรณ์  ไถลแก้ว
 
1. นางสุกัญญา   บุตรพรม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวปพิชญา  แพงผา
 
1. นางบุศรินทร์  ธรรมากาศ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงแพรพลอย  กองมูล
 
1. นางจินตนา  ธรรมวงค์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีธิคำ
 
1. นายลิขิต  บุญเลิศ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงอรรัมภา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางปรีดาวรรณ  แสงสอาด
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินี  ค้ากำยาน
 
1. นางสาวนุชนาฏ  โตพุ่ม
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวอัญชลี  โหมดม่วง
 
1. นางจินตนา  ธรรมวงค์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวหทัยกาญจน์  กันทะสอน
 
1. นางสาวมนัญชยา  จันทวงศ์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวสิริกัญญา  สุรินต๊ะ
 
1. นางพิสมัย  พัฒนากุล
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวรัชณีกร  ดวงจันทร์
 
1. นางนารี  มาลา
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงณฐมน  ตาก๋า
 
1. นางศิริพร  ลิมปิวรรณ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ยองเพชร
 
1. นางนฤมล  ปินตามูล
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐฐาไนย  เหล็กเพชร
 
1. นายวรายุทธ  คงแก้ว
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงแสงสม  นามบุญ
 
1. นายเจนณรงค์  แสงจันทร์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายทรัพย์ศิริ  มูลแก้ว
 
1. นางสาวกนกพร  อายะวรรณา
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายวราเมธ  หมื่นติ๊บ
 
1. นายอุดม  ยารวง
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายชยธร  แพงจ่อย
 
1. นางนฤมล  ปินตามูล
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาววลี  สมนาศักดิ์
 
1. นายเจนณรงค์  แสงจันทร์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณชาติ  บุญตัน
2. เด็กหญิงหล้า  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงหอมนวล  ไทยใหญ่
 
1. นางเอื้อง  สิทธิประเสริฐ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  อินสาม
2. เด็กชายจักรภัทร  ตาสอน
3. เด็กหญิงปาริชาติ  กาวิโล
 
1. นางภัชรา  ธิสอน
2. นางนฤมล  ปินตามูล
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงพิมลพัฒน์  กาวิละมูล
3. เด็กหญิงอชิรญา  เข้มแข็ง
 
1. นางนุชเนตร   ตุ้ยระพิงค์
2. นางสุกันยา  ชุมภูกุล
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เฉียบเอี่ยมเชาว์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เนตตกุล
3. เด็กชายธราเทพ  พรมสุวรรณ์
 
1. นางพัชนี  หล่ายโท้
2. นางจามรี  พุทธาศรี
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกวินทิพย์  มัญชุกุล
2. นางสาวทิตยา  ลำยู
3. นางสาวประกายวรรณ  ไช่
 
1. นางธัญชิตา  รัตนาธรรม
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวปรีชยานันท์  มั่นทอง
3. นางสาวภาวรินทร์  เขตรักษา
 
1. นางสาวลำดวน   ศรีษะธร
2. นางโสภา   นุชท่าโพธิ์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวธัญญาภรณ์   พึ่งสวัสดิ์
2. นายนทีพัฒน์  กาวิละ
3. นายปริญญา  จุ๋มป๋า
 
1. นางมาลี  เจริญสุข
2. นางสาวทัศวรรณ  วงค์บุญมา
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงจิรปาน  มาไกล
2. เด็กชายทิวากรณ์  ทองเนตร
 
1. นางวลีรัตน์  เพียงใจวงค์
2. นางศิริพร  ดอนชัย
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  นตินันท์
2. เด็กหญิงฟองคำ  อินแก่น
 
1. นางสาววิภา  ชัยนา
2. นางสาวสิริพักตร์  แจ้งไพร
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายทรงพล  ษรเสวี
2. เด็กชายมงคลชัย  ป้องปก
 
1. นางรัตนาภรณ์   ใจมา
2. นายนิตยา  วงศ์วุฒิ
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสรา  กันติยะ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เมืองตัน
 
1. นายวิทยา  เหล็กเพชร
2. นางสาวนันทิชา  โตนะโภ
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายพีรกานต์  รัตนอุดทา
2. นางสาวอภิสรา  มูลจ้อย
 
1. นางบัวตูม  ออนตะไคร้
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวนวคุณ   พรมนิล
2. นายศิลาชัย   ศาลางาม
 
1. นางสาวสุนีวัลย์   เทพสิงห์
2. นางโชติกา  มาลัย
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชาริณี  แก้วกิริยา
2. นายนฤเทพ  ฟังเร็ว
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  จงศิริ
2. นางโสภา   นุชท่าโพธิ์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กติกาวงศ์
2. เด็กหญิงทิพย์นารี  จินะโกษฐ์
 
1. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
2. นายไพบูลย์  ณ เชียงใหม่
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรนุช  กันสีชา
2. นางสาววรางคณา  บัวชัย
 
1. นางเสาวลักษณ์  ปันแก้ว
2. นายณัฐวุฒิ  ชาวน่าน
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงโกมลชนก  เมืองมูล
 
1. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
2. นางสาวศุราภรณ์  บุญรอ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายนนพัทธ์  มาทา
2. เด็กชายพัชรดล   สร้อยมณี
 
1. นางบุศรินทร์  ธรรมากาศ
2. นายวทัญญู  จันกันทำ
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวสุธีรา  ธรรมวงค์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายธีรพงศ์  กลิ่นหอม
 
1. นางเสาวลักษณ์   ปันแก้ว
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายธนกฤต  ลาแก้ว
 
1. นางสาวพิมพร  มโนราช
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  เป็งป้อ
 
1. นางสาวจานทองบุญ  เครืออุ่นเรือน
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงเชื่อมรัก  เย็นใจมา
 
1. นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงฝนดาว  มโนตา
 
1. นางขนิษฐา  สีธิ
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ใจแก้ว
 
1. นางประภัสสร  เมืองมูล
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายศรัณย์  โก๊เจริญ
 
1. นายดรัณภพ  กำจัด
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวพลอยชมพู  ตันศิริ
 
1. นางกรุณา  ปฐมธรรมการ
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ฉัน
2. เด็กหญิงณัฐพร  ตาวงศ์
3. เด็กชายพงศกร  สวยสม
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ปัญญานวล
2. นางธัญกร  กิตติจริยา
 
61 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาหล้า
2. เด็กหญิงฐิดาภา  ปกครองบ้าน
3. เด็กหญิงณัฐชยา  แวววีระกุล
 
1. นายอาหนึ่ง  ชูไวย
2. นางสาวภัทราพร  ทรัพย์ศิริ
 
62 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวชมพู่  ยี่แก้ว
2. เด็กชายพิชิตชัย  นามแสง
3. เด็กหญิงสายนที  แซ่หยาง
 
1. นางสาวจันทาภา  บุษบุญ
2. นางมณัชยา  ปีบ้านใหม่
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานินท์  ชุมภู
2. เด็กหญิงญานิกา  บัวอินทร์
3. เด็กชายเสกสรร  ใจลังกา
 
1. นางกัญญารัตน์  รักแม่
2. นางนิสิตา  มาทา
 
64 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวอรทิพย์ฉัตร  ยอดบุญ
2. นางสาวเพียงดาว  บุญชู
3. นางสาวเสาวณีย์  คำฟู
 
1. นายสุภเวช  ใบยา
 
65 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวจินตนารี  สุบานงาม
2. นางสาวนภาวรรณ  วงค์กา
3. นางสาวพิมพ์พิศฎา  เพชรรัตน์
 
1. นายแมนรักษ์  เปรมทอง
2. นางประภัสสร  ทับทอง
 
66 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวปัญญาพร  ใจธานี
2. นางสาวภัทรวรรณ  ปันไชย
3. นายอดุลย์  จุราเพชร
 
1. นายภิรายุ  วิวัฒนสถิต
2. นายทับ  บางโป่ง
 
67 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายณรงค์ศักดิ์  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวทิพย์อัปสร  ลาวิชัย
3. นายเขตตะวัน  ลำปน
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ต๊ะพรมมา
2. นางสาวกมนนัทธ์  ปินนิสุ
 
68 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลปริยา  สงบ
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ขันคำ
3. เด็กหญิงโยษิตา  นันติ
 
1. นางสาววรารัตน์  ใจพลแสน
2. นางสาวภัทราพร  ทรัพย์ศิริ
 
69 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  ร้องหาญแก้ว
2. นางสาวน้ำปู  ชูมายา
3. เด็กหญิงสุนันทินี  มูลวงค์
 
1. นางรัตนา  ดวงใจ
2. นางมยุรา  ร้องหาญแก้ว
 
70 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงด.ญ.ปริยากร  รุ่งโรจน์รัศมีกุล
2. เด็กหญิงนุชวรา  กันธะวิเร
3. เด็กหญิงปาลิตา  ดาพะโย
 
1. นายเจตยุทธ  วงศ์ใหญ่
2. นางสุริวรรณ  ประสม
 
71 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เมตตาราษฎร์
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ถาวร
3. เด็กหญิงวุฒิพร  สายทอง
 
1. นายสิทธิพงศ์  วงษา
2. นางสุกัลยา  ปั้นแจ่ม
 
72 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวชลิตตา  ชัยวงศ์
2. นางสาวดวงแก้ว  กานต์มณีกุล
3. นายวิทวัส  ชัยวงศ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปริมิตร
2. นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ
 
73 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวชนิภรณ์  ยิ่งแสนตุ้ย
2. นายฐิติวัสส์  แก้วก๋า
3. นายภาณุพงศ์  สมจิตร
 
1. นายชัยบุญ  วงค์สอน
2. นางคำภู  วงค์สอน
 
74 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายจักรภัทร  พวกเจริญ
2. นางสาววรรณิดา  พัวตระกูล
3. นายเทวฤทธิ์  คำเขียว
 
1. นางสุพรพิศ  สิทธิขันแก้ว
2. นางศุภรางค์  บุญยิ่ง
 
75 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  พลรัตน์
2. นางสาวนฤมล  ชุ่มมงคล
3. นางสาวเกษศิริน  สิทธา
 
1. นางสาวณฐมน  ทาแก้ว
2. นางพัชรินทร์  มณี
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายภคนนท์  พื้นชมภู
2. เด็กชายสิรภพ  พุทธอาสน์
 
1. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว
2. นายบุญเลิศ  จรัส
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เก้าเมือง
2. เด็กหญิงรุ่งลดา  ฟูกิจวณิช
 
1. นางวารุณี  เพ็ชรสุวรรณ์
2. นางจินตนา  เรืองแจ่มแจ้ง
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพฤกษณิษา  นามโส
2. เด็กหญิงสุธาสินี  จักรแก้ว
 
1. นายการุณ  จอมจรรยงค์
2. นางสาวจันทาภา  บุษบุญ
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  หว่อง
2. เด็กชายฉัตรมงคล  ภคมหาสกุล
 
1. นายสิทธิพงษ์  เกตุเสนา
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายสุชาครีย์  สุธาพจน์
2. นายเสฏฐวุฒิ  ธนาคำ
 
1. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว
2. นายบุญเลิศ  จรัส
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายสุรทิน  จินะราช
2. นายสุรธัช  จินะราช
 
1. นางรัตดา  ปันทราช
2. นางสาวสวรินทร์  สุขกาย
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวกุลนิษฐ์  คำหล้าทราย
2. นายภาสกร  จะนะ
 
1. นายการุณ  จอมจรรยงค์
2. นางสาวจันทาภา  บุษบุญ
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายชยุต  แซ่เตียว
2. นายทินภัทร  แก้วนา
 
1. นายปฐมพงษ์  กันทะยศ
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกัลยากร  ก้อนคำ
 
1. นายปรีชา  หยีดน้อย
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกันธิดาภรณ์  ยงเพชร
 
1. นางสาวอุรารัตน์  แก้วศิลา
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายภรัณย์ธร  รูปกลม
 
1. นายอนุชิต  ไชยชมพู
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรางคณา  สิงห์ค๊ะ
 
1. นางชนัญชิดา  จิตต์ปรีดี
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาววริษา  วงศ์ทวี
 
1. นางสาวอุรารัตน์  แก้วศิลา
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายสุภัทร  ดีแก้ว
 
1. นางรัชนก  เพียรจริง
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายเสกสรรค์   วันดี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ยะใจมั่น
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นายศักรินทร์  นาระต๊ะ
 
1. นางสาวสุนันทา  วงศ์ษา
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายธนธรณ์  อินต๊ะรัตน์
2. เด็กชายสมเด็จ  ป๊อกแก้ว
 
1. นายก่อเกียรติ  ศิจิตต์
2. นางสาวศิริพร  คำภิราษร
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายมาฬุต  วงศ์เตปิน
2. เด็กชายเมธา  เครือศรี
 
1. นางสาวอาฤทธิ์ศรา  สิทธิวงศ์
2. นายสุวรรณ  วงษ์ศิลป์
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ไชยศรี
2. เด็กชายหาญสวัส  กาบปินะ
 
1. นายพลากร  ขายเครื่องเทศ
2. นางสาววัชรากร  เมฆสินธุ์
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณฐนนท์  นันติ
2. เด็กชายปฏิภาณ  จักร์เงิน
 
1. นายสิทธิพงศ์  วงษา
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายนราวิชญ์  เทพวงค์
 
1. นายสิิทธิพงศ์  วงษา
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายศักดิธัช  กันทะจักร์
 
1. นางทิพปภา  จันทร์ลือ
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  อรุณฟอง
 
1. นางสาวรังสิมา  ใจวงศ์
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 94.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายเที่ยงธรรม  แซ่ฉิง
 
1. นายกฤศรัชกร  สุทธกุล
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผัดเป้า
 
1. นางนงค์คราญ  มานะกิจ
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวดาวเรือง  นามแก้ว
 
1. นางพัชรินทร์  เพ็ญยะสิทธิ์
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สกุลวงศ์ธนา
 
1. นางปวิชญา  จินดา
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวอรปรียา  แสงศรีจันทร์
 
1. นายก่อเกียรติ  ศิจิตต์
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวปาริชาต  เนาวฤทธิ์
 
1. นางรัชนก  เพียรจริง
 
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายมานพ  อุคำ
 
1. นางพัชรินทร์  เพ็ญยะสิทธิ์
 
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นางสาวพิมพร  กันทะน้อย
 
1. นางจารุนันท์  กันชนะ
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายณภัทร  จันทร์ฟ้าเสือม
2. เด็กชายภานุพงศ์  ห่านฟ้างาม
3. เด็กชายศุทธวีร์  คิดมาช่วย
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายชัชนินทร์  ศรีพรม
2. เด็กชายปริพัฒน์   ทรัพย์ประกิต
3. เด็กชายปวริศ   สิทธิวงศ์
 
1. นายรัชย์วินท์   ยะอนันต์
2. นางสุภาพร   กิติพัฒนเจริญกุล
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายภูมิไทย  กุญชร
2. นางสาวมาลินี  ปัญญะ
3. นางสาวศศิประภา  จันทะมา
 
1. นายนุวัฒน์   ทะจันทร์
2. นางเบญจมาส  ชัยวิสิทธิ์
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  นามจุมจัง
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  ฤทธิ์แสง
3. นายเกียรติกุล  อักษรดิษฐ์
 
1. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
2. นางสาวดอกอ้อ  เทพจักร์
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายชินดนัย  ธรรมขันทา
2. นางสาวณิชชยา  เนตรตระกูล
3. นายตินดิกร  กันทะ
 
1. นายพิพัฒน์  เชื้อเมืองพาน
2. นายนวมินทร์  วงค์ไชย
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายธนากรณ์  พินิจสุวรรณ
2. เด็กหญิงประภัสสร  วิชาคำ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กสิผล
 
1. นางบุศกร  กสิผล
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงพรนภา  อายี
3. เด็กหญิงอนงค์  เชหมื่อ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  คุณธนะ
2. นางสาวชลฌินีมาศ  อาบสุวรรณ์
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปริยากร  จองรัตน์
2. เด็กหญิงมณฑิตา  บัวเสี้ยว
3. เด็กหญิงวิภาวี  อุตตะมา
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา  เนตรธิยา
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายณฐนนท  ไชยลังกา
2. เด็กหญิงศักยพร  เบเหมี่ยทู
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงคำ
 
1. นายสุธิพงษ์   ใจแก้ว
2. นางสาวนาถยา  อุตมา
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ไชยยะ
2. นางสาวชัญญาพัชญ์  ยุกติชาติ
3. นางสาวสุทธิดา  แสวงสิทธิ์
 
1. นายศุภรัตน์  มะโน
2. นางสาววรรณาภา  ยาวิชัย
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวปิยะฉัตร  แซ่ย่าง
2. นายภูมินทร์  เยซอกู่
3. นางสาวหมี่เพาะ  แซพะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  คุณธนะ
2. นางสาวชลฌินีมาศ  อาบสุวรรณ์
 
118 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกฤตพร  กริชณรงค์
2. นายณัฐวุฒิ  ชรอยเมฆ
3. นายธีระพัฒน์  ประเสริฐ
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา  เนตรธิยา
 
119 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายชนม์ณภัทร  หลวงหาญ
2. นางสาวนัฐกาญจน์  พรหมมินทร์
3. นางสาวเมธาวี  หลี่จา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร
2. นางนาฎอนงค์  จันทร์ฉาย
 
120 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัควดี  ทาก๋อง
2. เด็กชายเจษฎา  นาจักร์
3. นางสาวเอมิกา  เอกจิตร
 
1. นางณฐมน  ทิพย์วงศ์
2. นางสาวนริศรา  ปัญเฉลียว
 
121 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายคริษฐ  คีรีแก้ว
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  โปธา
3. เด็กชายธนดล  หมื่นมโน
 
1. นายคงกฤช  อะทะวงศ์
2. นางสาวสุมิตรา  เตจ๊ะบุตร
 
122 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ภักดีศรี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  นามอยู่
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เมธีกุลโชค
 
1. นางสาวปัณฑารีย์  ถาวรศักดิ์
2. นางสาววิภาวรรณ  ทิวาคำ
 
123 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  จันทรฤทธิ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  แสงงาม
3. เด็กหญิงพรทิพย์  วงศ์ชัย
 
1. นายสุริยา  บุดดี
2. นางสาวอารียา   ฐิติภัทรานนท์
 
124 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายกอบโชค  หมุดกาศ
2. นายชาญชล  ตาสาย
3. นายภูมิภัทร  เชื้อลื้อ
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
2. นายณฐสิน  ชำนาญ
 
125 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวธิพปภา  ทาสัก
2. นายเจนณรงค์  ชุ่มมงคล
3. นายไตรรัตน์  ธิป้อ
 
1. นางสกุลกานต์  บุญสม
2. นายณัฐพงศ์  แก้วรากมุข
 
126 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายภาณุพงศ์  ธิดาเรือง
2. นายศุภโชค  สอนวิเศษ
3. นายไตรราช  สายสุวรรณ
 
1. นางเปรมจิต  คำมา
2. นายภาวัต  เต่านันท์
 
127 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 1. สามเณรณัฐพล  ยะตัน
2. สามเณรพงศกร  สภูยศ
3. สามเณรสุนิวัฒน์  สุวรรณทา
 
1. นายอุเทน  ไชยพิตร
2. นายบรรจบ  กำจัด
 
128 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนิภา  จันต๊ะนาเขต
2. เด็กหญิงวิภาดา  แก้วแสง
3. เด็กหญิงเขมิสรา  หมูนิล
 
1. นางสาวตรีชฎา  ประวัง
2. นางสาวนวลินทร์  รอบคอบ
 
129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลี้ชาย
2. เด็กหญิงปานชนก  บารมีศักดิ์
3. เด็กหญิงศิวกร  คำปา
 
1. นางสาวณปภัช  แนบเนื้อ
2. นางสาวเพ็ญศรี  ประทีปคีรี
 
130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาดา  ปทุมทิพย์สิริ
2. เด็กหญิงพรชนก  เรือนมูล
3. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  แพงโสดา
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางณัชชา  เรือนมูล
 
131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงสิริมา   เนตรตระกูล
3. เด็กหญิงอนิลชณา   แสนโชคพาณิชย์
 
1. นางสาวพิมประภา   อุ่นโทกาศ
2. นางชมนพร   จะเรียมพันธ์
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวดลชนก    ดำรงวัฒนากูล
2. นางสาวนรีกานต์   พรมสวัสดิ์
3. นางสาวศศินภา   ฤทธิ์พิชิต
 
1. นางสาววนิดา    ศิริเขียว
2. นางนางมทินา   มาละวงษ์
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  แสนใจนา
2. นางสาววิมลฉัตร  นุ้ยพันธ์
3. นางสาวสุดารัตน์  ตาคำ
 
1. นางสาวรุ้งกันยา  วรรณมูล
2. นางธนัชชา  ขันทบัว
 
134 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวชาลินี  นารินรักษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ตุงคะบุรี
3. นางสาวปิยธิดา  ภิบาลบุตร
 
1. นางวิภา  กันสีเวียง
2. นางสมศรี  สวัสดี
 
135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวพรรณภา  อมาตยกุล
2. นางสาวศุภานันท์  สารแก้ว
3. นางสาวเอมนิกา  ยาวิชัย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อานุนามัง
2. นางสาวศิริรัตน์  เจนใจ
 
136 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงมุธิตา  เฉียบแหลม
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ชัยนาท
 
1. นางสุปราณี  ขจรวงศ์ศรี
2. นายวัชระ  ก๋องแสน
 
137 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงปริชญา  สุยะ
2. นายสุรพีร์  สุวรรณ์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  นิโรจน์
 
138 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  บุดดี
2. เด็กชายชัยณรงค์  อินเทพ
 
1. นายสุริยา  บุดดี
2. นางสาวบุษรัตน์  ดีอำภา
 
139 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กชายภูวดล  แจ้วิสอน
2. เด็กหญิงสมฤดี  เหลาหวายนอก
 
1. นางสาวปัณฑารีย์  ถาวรศักดิ์
2. นางสาววิภาวรรณ  ทิวาคำ
 
140 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวปราญชลี  ชะอุ่ม
2. นางสาวสุปรียา  ขัติวงค์
 
1. นางสุปราณี  ขจรวงศ์ศรี
2. นายวัชระ  ก๋องแสน
 
141 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นายจักรวาล  ภูเลือมใส
2. นายวันชัย  กันแก้ว
 
1. นายกฤษดา  กามนต์
2. นายอานนท์  ตื้อจันตา
 
142 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวจุฑาเกศ  เรืองอาจ
2. นายภูมินทร์  จันทาเลิศ
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
2. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
 
143 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายสุรพงศ์  สารสี
2. นายโกเมศ  ลาดปะละ
 
1. นายกฤตยศ  วรรณสาร
2. นายจีรเดช  ฟ้าเลิศ
 
144 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิธร  บุญยอด
2. เด็กชายเด็กชายนภสินธุ์   สินมณี
 
1. นายวศิน   มังคลาด
2. นายอัครเดช  เมฆสุรินทร์
 
145 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กชายประกฤฎิ์  สุภิมล
2. เด็กชายมนพัทธิ์  วรรณแก้ว
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
2. นายณฐสิน  ชำนาญ
 
146 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายชานนท์  ต๊ะเขียว
2. เด็กชายภัทรกร  จันแปงเงิน
 
1. นายนิวัติ  ยอดมูลดี
2. นางสาวอำภา  จิตแหลม
 
147 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกรณ์  เจียรวรชัย
2. เด็กชายธนากร  ทิพย์มณี
 
1. นายกฤตยศ  วรรณสาร
2. นายศราวุฒิ  จันทร์หัวนา
 
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายสิรวิชญ์   คำชุ่ม
2. เด็กชายเจษฎาพงษ์    ปัญจะเรือง
 
1. นายสมชาติ  ประสม
2. นายวศิน   มังคลาด
 
149 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศรสุกอง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  สลับศรี
 
1. นายปรีดา  คำแก้ว
 
150 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ชัยชนะ
2. เด็กชายเกียรติพงศ์  ไชยมาลา
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
2. นายณฐสิน  ชำนาญ
 
151 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐธนากร  แสงวารินทร์
2. เด็กชายเจษฎา  สีตะวัน
 
1. นายไกรสิทธิ์  ปันวัง
2. นางกชพร  สายกษิรา
 
152 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายธงทอง  สุทธิพันธุ์
2. นายปิติภัทร  ปริตโตทก
3. นายมกรธวัช  กุลพงษ์
 
1. นายวศิน   มังคลาด
2. นางสาววนิดา    ศิริเขียว
 
153 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  สุทธิศิลป์
2. นายนันทวัฒน์  ทำของดี
3. นายเกรียงไกร  กาดสันเทียะ
 
1. นายไกรสิทธิ์  ปันวัง
2. นางกชพร  สายกษิรา
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรติญาณ์  คักกันหา
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ศรีจะตะ
3. เด็กหญิงมยุรี  สีเดช
4. เด็กหญิงรัชนก  พรมการ
5. เด็กหญิงเสาวคนธ์  แสนคำวัง
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
2. นางขวัญจิต  ไฝขัน
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  วงคะเสน
2. เด็กหญิงนันทัชพร  กันคำ
3. เด็กหญิงปรวีย์  ศักดิ์สูง
4. เด็กหญิงพิชชาภา  ธรรมเสน
5. เด็กหญิงสุชานันท์  ทาแจ่ม
 
1. นายเกรียงไกร  กิติยศ
2. นางสาวมญชุ์พิตรา  อมรพันธ์ุบดีกุล
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกมล  บัวจำ
2. เด็กหญิงคีตภัทร  หาญนาม
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  มณีศรี
4. เด็กหญิงศตพร   อินทิม
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  กันธิพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชาพร  ดอนดง
2. นางปุณณดา  ใจอุ่น
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุลีพร  มงคลคลี
2. เด็กหญิงนก  สามใจยา
3. เด็กหญิงพรพรรษา  ปงลิต
4. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วมา
5. เด็กหญิงโสภา  มาเยอะ
 
1. นางยลรวี  อินต๊ะ
2. นางนันทพร  แซ่หว่าง
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกัลย์กมล  กันทะมูล
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ชัยชนะ
3. นางสาวนิรชา  มีคุณ
4. นางสาวสิราวรรณ  พวงพันธ์
5. นางสาวสุดารัตน์  หลีกเลี่ยง
 
1. นายปฏิญาณ  หลาบมาลา
2. นางสาววิไลลักษณฺ์  ขันจันทร์
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวดาริกา  อุ่นแสง
2. นางสาวมิกิ  ฮิกูชิ
3. นางสาววณัชพร  นวลศรี
4. นายสมชาย  จิระปัน
5. นายสุขสันต์  โทภิลา
 
1. นางอังคณา  ณ พิกุล
2. นางภัทรา  สุทธินันท์
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชลิดา  แซ่ย่าง
2. นายประสิทธิ์  เมอเลกู
3. นายพีรพัฒน์  พิชญ์พิพัฒน์
4. นางสาวลัดดา  เบทูกู่
5. นางสาวสุชาดา  เยซอ
 
1. นางสาวอภิรดา  ผ้าเจริญ
2. นางสาวเจนจิรา  แก้วรากมุก
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ผ่าว้อ
2. นายคงฤทธิ์  แซ่ลี
3. นายธีรเมฆ  โหว่ยยือ
4. นางสาวมานี  มาเยอะ
5. นายเฟิร์ส  วีระคำ
 
1. นางยลรวี  อินต๊ะ
2. นางนันทพร  แซ่หว่าง
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สินเปียง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปัญญายม
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาติชำนาญ
4. เด็กหญิงญาณพันธ์  สิงห์ใจ
5. เด็กหญิงสุทราทิพย์  บัวติ๊บ
 
1. นางอุไรวรรณ  เปล่งรัศมี
2. นางปิยาพัชร์  ชาติชำนาญ
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ปานิน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐพร  กันใจ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ไชยวงค์
5. เด็กหญิงอรุณี  แซ่ลี
 
1. นางจงรักษ์  ชัยบาล
2. นางสาวปิยรัตน์  คำร้อง
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เป็งเรือน
2. เด็กชายทรงพล  เกษนาวา
3. เด็กชายทัชชานนท์  ดวงภู
4. เด็กชายสวิตต์  แปงเรือน
5. เด็กชายไพรพนา  มาใจ
 
1. นายพิทักษ์  ไชยสถาน
2. พระสมคิด  จิตฺตสํวโร
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณิภา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หลายแห่ง
3. เด็กหญิงพุทธพิทยา  วงษาฟู
4. เด็กชายภูวเดช  เย็นมั่น
5. เด็กหญิงอำภา  มาเยอะ
 
1. นางสาวอภิญญา  จันทร์อิน
2. นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกมลนาถ  ไชยวงศ์
2. นายณัฐพนธ์  ยอดถี
3. นายธีรภัทร  มาภิรมย์
4. นางสาวนุชจรี  แก้วกันใจ
5. นายสหกรณ์  ทาริยะ
 
1. นางพิชยา  วีระพงษ์
2. นางเย็นจิต  ตะนัยศรี
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายจิรายุทธ  แซ่จาง
2. นางสาวดวงพร  ผาว้อ
3. นางสาวนันทพร  ซางคำ
4. นายสุทธินัย  วิเศษเลิศกมล
5. นางสาวอรุณี  คำลือ
 
1. นางสาวศุทธ์นัชชา  สารนันต์
2. นายนำชัย  หอมแก่นจัน
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวตวิษา  ทาหอ
2. นางสาวทิพย์เกษร  ยอดพุทธ
3. นางสาววิระดา  ต้าวแก้ว
4. นางสาวสริตา  ทับทอง
5. นางสาวเบญจพร  อุปะละ
 
1. นางสินีนาฎ  คำก้อแก้ว
2. นางสาวอัมพา  ปณะการ
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นางสาวณัฐธิดา   จันทร์คำ
2. นางสาวธนภรณ์  อัตตพงษ์ศักดิ์
3. นายธีรภัทร  ตาดี
4. นางสาววรรณ์กวี  ลือยศ
5. นายอดิเรก  เรือนปิน
 
1. นางสาวเฉลิมรัตน์   มหาวรรณ
2. นางอรทัย  ฟูไฟติ๊บ
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แสนสาร
2. เด็กชายธีรนัย  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงภันทิลา  กันทะวงค์
4. เด็กหญิงมาริษา  จันทร์ใด
5. เด็กหญิงสิริมาศ  กันทะสิงห์
 
1. นางสาวบัญชรี  ณ ลำพูน
2. นายพันธกร  อุทธิตสาร
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชาย.ศุภวิชญ์   วงศ์ธนบูรณ์
2. เด็กชาย.เจษฎาพงษ์   ตันชัยสิริมณีกุล
3. เด็กชายธนกร   วงศ์ใหญ่
4. เด็กชายพีรดนย์   ใจพลแสน
5. เด็กชายพีรพล  ไพเกาะ
 
1. นายบรรจง  จิตตคำ
2. นายยศวรรธน์   วิญญารัตน์
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงกรชุลี  แซ่ลิ่ว
2. เด็กหญิงชญาน์นันท์  วัฒนากร
3. เด็กหญิงดวงใจ  คำหลิ่ง
4. นายบุญศรี  สามมล
5. นางสาวอรปรียา   เเสงไก
 
1. นายตรรกพงษ์  ธรรมรังษี
2. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วประภา
2. เด็กชายนนทิกร  บุญเจริญ
3. เด็กชายภูเบศร์  หวานหอม
4. เด็กชายสายฟ้า  เสมยอด
5. เด็กชายอิทธิเดช  วางฐาน
 
1. นายวรากร  ปัญญาคำ
2. นางสาวอมิตา  ดาวจร
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกรรวิภา  ชัยวัง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  กันยะมี
3. นางสาวชลธาร  ศาสดารัชศาสตร์
4. นางสาวนัทศนันท์  สิงห์ทอง
5. นางสาวนันทกานต์  คำรินทร์
 
1. นายวรากร  ปัญญาคำ
2. นางสาวอมิตา  ดาวจร
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  เชื้อน้อย
2. นางสาวณัฐชา  ยารังษี
3. นางสาวมีนนภา  บุญพันธ์
4. นางสาวศุภลักษณ์  ใจผ่อง
5. นายอัมรินทร์  ยอดสุวรรณ์
 
1. นางปราณี  วงศ์ชัย
2. นางสาวกัลยา  อินเรือง
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายธนาวุธ  เกตุชีพ
2. นางสาววชืรญาณ์  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวสุพรรณี  ศรีทอง
4. นางสาวอารียา  บุญมาตุ่น
5. นางสาวแก้ว  ใส่แก้ว
 
1. นายกรกฎ  ก้างออนตา
2. นายกิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกัลยวรรธน์  วรรณโสภา
2. นายชนกานต์  สนิทดี
3. นางสาวณัฐธิดา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
4. นางสาวปาณิสรา  ราชจินดา
5. นายวิทวัส  แก้วคำแดง
 
1. นายจุลดิษฐ  วีรศิลป์
2. นายสุทธิสิทธิ์  บัณฑิตชูสกุล
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายกรกช   ก่ำแก้ว
2. นางสาวกรรวิภา   ชัยวัง
3. นางสาวกฤษณา   ลามะพรม
4. นางสาวกัญญารัตน์   คำกันทะ
5. นางสาวจุฑาทิพย์   กันยะมี
6. นางสาวชลธาร   ศาสดารัชศาสตร์
7. นายนพรัตน์   นัยโพธิ์
8. นางสาวนัทศนันท์   สิงห์ทอง
9. นางสาวนันทกานต์   คำรินทร์
10. นางสาวพิชญาพร   มูลมินทร์
11. นางสาวพิมพิกา   สุทธดุก
12. นางสาวรัชฏาภรณ์   เขียวใหม่
13. นางสาววรรณวษา   ใจมาคำ
14. นายวรากร   ปวงจันทรา
15. นางสาววัลย์ชาญา   พนาวาส
16. นายศิรากร   เครือพิมาย
17. นางสาวศุชัญญา   มูลกา
18. นายอธิวัฒน์   สล่าปัน
19. นายเธียรนัย   ดวงแก้วเรือน
20. นายเมธาพร   มะโนฟู
 
1. นายวรพจน์  กันธิยะ
2. นางเบญจมาส  ชัยวิสิทธิ์
3. นายอดิศักดิ์  บุญเถาว์
4. นางสาวปิ่นแก้ว  ยานะจิตร
5. นางสาวสุชาดา  นัยติ๊บ
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกีรติ  โปลาหา
2. นายกีรติ  ดวงเนตร
3. นายคงงาม   ธิยะ
4. นางสาวจุฬามณี   นิลหิรัญ
5. นางสาวณฐพร   วิบูลกิจไพศาล
6. นางสาวณัฐนรี   นาวารี
7. นางสาวณิชมล  มุณีกร
8. นางสาวดวงกมล  พงษ์สวรรค์
9. นางสาวนิจนันท์  ศรีภิรมย์รักษ์
10. นายภาคิน   เชื้อเมืองพาน
11. นายภูมิรพี   สุระ
12. นายวรัตน์วิชญ์  แสนทนันไชย
13. นายวุฒิภัทร  วงศ์วุฒิ
14. นายศศิศ  ธูปวิเชตร
15. นายสันติภูมิ  ลำพงษ์เหนือ
16. นายสิริวัฒนพงศ์   สุริยะป้อ
17. นายอานุภาพ   คุณดอย
18. นางสาวเกณิกา   ยอดเชียงคำ
19. นายเอื้อการย์   อิสรานุเจริญกุล
20. นางสาวเอ็นดู   มาวิน
 
1. นายอภิวัฒน์   อะภิวงษา
2. นางนพสร  ท้าวเขื่อน
3. นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีจม
4. นายสุรเชษฐ์  บัวงาม
5. นายฉัตรชาย  ยอดเรือน
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกุลธิดา  กาหะ
2. นางสาวคำหน้อย  แสงใจ
3. นายชวัลวิทย์  กุลสวัสดิ์
4. นายชโยดม  คำวงศ์
5. นายณรงค์เดช  รุ่งอรุณ
6. นายทรงพล  ธรรมวงค์
7. นางสาวทิพกมล  กิ่งแก้ว
8. นางสาวปาลิตา  พิ่งกริม
9. นางสาวพราวรินทร์  ฉั่วตระกูล
10. นางสาวมุทิตา  พรเจริญ
11. นายวรางค์กูล  กันทา
12. นางสาวศิรดา  แสงคำ
13. นายศุภวิชญ์  ไทยจำนงค์
14. นายสมเกียรติ  แสงคำ
15. นางสาวสุทธิพร  แซ่ลี
16. นางสาวสุภาดา  ยี่นวล
17. นางสาวหล้า  แสงสุข
18. นายเสถียรพงษ์  วิชัย
19. นางสาวแสงจันทร์  บุญคำ
20. นายโอม  สัตนาโค
 
1. นายคมเพชร  ราชคม
2. นางสุภาพร  แก้วจันทร์
3. นายกฤษณา  ปาเปาอ้าย
4. นางสาวปาริชาติ  เชื้อเจ็ดตน
5. นางสาวมนัสนันท์  คำตัน
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวลัย  มาลารัตน์
2. นายกฤตยชญ์  เมืองสุวรรณ์
3. นางสาวกัญณัตนันท์  วรัตถ์ธวัชรดล
4. นางสาวขวัญพร  ยาปะโลหิต
5. นายณัชพล  ราชตา
6. นายณัฐพงศ์  โนรี
7. นางสาวดาวใส  วงค์ธนกาญจน์
8. นายธนกร  ดวงแสง
9. นายธิติวุฒิ  วุฒิสารวัฒนา
10. นายธีธัช  แก้วเขื่อน
11. นายนราวิชญ์  แดงหล้า
12. นายนิธิดล  ฮงประยูล
13. นางสาวปิยาพัชร  สุขวัฒนพันธ์
14. นางสาวพิมศิริ  อุตโน
15. นายมาตรฐาน  ใจหงษ์
16. นายรัชนาท  ลิมสมนึก
17. นายวรวิวัฒน์  สิงห์ทอง
18. นางสาววันเพ็ญ  ยอดสุวรรณ
19. นางสาวสุวนันท์  อภิมหาวงค์สกุล
20. นายเจริญฤทธิ์   ไชยะเลิศ
 
1. นายอภิวัฒน์  อะภิวงษา
2. นางวันพร  อะทะไชย
3. นางเตือนใจ  ไชยศิลป์
4. นายสุรเชษฐ์  บัวงาม
5. นายบัญญัติ  จามรี
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงการะเกตุ  จันทาพูน
 
1. นางสาวพรรษา  จำเริญ
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สมแก้ว
 
1. นางสาวพิชามนธุ์  บุญธรรม
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรินดา  เบียงแลกู่
 
1. นายยุทธชัย  สุปัน
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กชายสงกรานต์  บุญทวี
 
1. นางสาวชไมพร  ธรรมชัย
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  คำเหล็ก
 
1. นางสุวัจนา  แก้วกันใจ
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เบียเหล่
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แก้วมาลา
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายนฤดล  เจริญชล
 
1. นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
 
189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นางสาวธันวรัตน์  จันทร์กอง
 
1. นายกริช  เตชะธีรกุล
 
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติ  บุญยรัตน์
2. เด็กหญิงประดับพร  พรหมเสน
 
1. นางศิรารัตน์  กรรมสิทธิ์
2. นางสาวชุลีพร  วรรณมะณี
 
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายศุภกร  เเซ่โกว
2. เด็กหญิงเสาร์คำ  ช่างพรม
 
1. นางสาวจันทร์สิริ  ช่างเขียน
2. นางสาวรุจิเรข  อินตาสาย
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิดานันท์  ระงับพิษ
2. เด็กชายภูริณัฐ  ธุวะคำ
 
1. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
2. นายสุรเชษฐ์  บัวงาม
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณฐนนท  กาวิละมูล
2. เด็กหญิงรวิสรา  ณะวรรณ์
 
1. นางสาวเสาวภา  มณีมูล
2. นางสาวจิราพร  วงค์ชัย
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายภูชิสส์  ณ ลำปาง
2. นางสาวเกวลี  อิ่นคำ
 
1. นางวรรณนภัส  หาญชัยนิตยพันธ์
2. นางสาวณัชธดาภรณ์  ตื้อแก้ว
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชญานิษฐ์  ประมวลการ
2. นายพงศธร  ผิวคำ
 
1. นางสาวราตรี  ช่างปัด
2. นางศิรินทิพย์  ทันใจ
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวณัฐริณีย์  กับปุละวัน
2. นายปรัชญา  แสงเพชร
 
1. นายชัยนันท์  จินะพรม
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจตุพล  เพ็งแจ่ม
2. นางสาววรรณพร  สมยศ
 
1. นางสุภาพร  แก้วจันทร์
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกช  ชัยประเสิรฐวิทย์
2. เด็กหญิงกฤตยา  ภิราษร
3. นางสาวจันทร์รอด  ทองคำ
4. เด็กหญิงชุติการณ์  ไชยสลี
5. นางสาวธัญญาภรณ์  ลำภู
6. เด็กหญิงปาณิสรา  จิตหมายเกษม
7. นางสาววิภา  คำแก้ว
8. นางสาวสัตตกมล  ม่วงคำ
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  ก้อใจ
10. นางสาวแสงฟอง  วงค์มาก
 
1. นางจิรพร  แสงโปร่ง
2. นายอัษฎากร  แสงโปร่ง
3. นายพิมพ์  ค้ากำยาน
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ปันทะ
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชััยแสน
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  จังขันธ์
4. เด็กหญิงจิดาภา  สายปัญญา
5. เด็กหญิงธนัชญา  ศรีคำตุ้ย
6. นางสาวธิดารัตน์   ทองอินทร์
7. นางสาวบัวแก้ว  ไตรมิตร
8. นางสาวภาณุมาศ  ทาแกง
9. นางสาวรัตนาวดี  เรืองรอง
10. เด็กหญิงศิริประภา  ห้วยชัย
 
1. นางวรรณนภัส  หาญชัยนิตยพันธ์
2. นางพวงพร  ชินะกุล
3. นางสาวณัชธดาภรณ์  ตื้อแก้ว
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  วีระฤทธิพันธ์
2. เด็กหญิงชมพูนุท  ท้องทากาศ
3. นางสาวชยาภรณ์  ธิวิชัย
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินใจยา
5. เด็กหญิงนภัสสร  กองแสง
6. นางสาวนิลุบล  เงินแท้
7. เด็กหญิงลดามณี  ทินภัทรสกุล
8. นางสาววรรณภา  มหาอุตย์
9. นางสาวสายธารทิพย์  ลำธาร
10. เด็กหญิงสุพัตรา  บุตรราช
 
1. นางสาวนฤมล  ทองสา
2. นางจารี  จอมมงคล
3. นางศิรินทิพย์  ทันใจ
 
201 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช  นิพัทธ์สกุล
2. นางสาวธัญญาพร  แซ่เห้อ
3. นางสาวปวีนา  แซ่เห้อ
4. นางสาวพิมพ์ชนก  นิพัทธ์สกุล
5. นางสาววราภรณ์  โอฬารกิจพาณิช
6. นางสาววารุณี  ศรชัยปัญญา
7. นางสาวอรวรรณ  ศรชัยปัญญา
8. นางสาวอารี  แซ่เฮ้อ
9. นางสาวอารียา  แสงว่าง
10. นางสาวโพลีญานา  แซ่ลี
 
1. นางสาวภิญญามาศ  ปาเรียน
2. นายสันติภาพ  จันทร์นี
3. นายเจษฎา  คำเป๊ก
 
202 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธุ์บัว
2. นางสาวชัญญาภัค  ศิริเทพ
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวรรณประภา
4. นางสาวนริศรา  ไตรธนโชติ
5. นางสาวนิติพร  จ๋าจู๋มป๋า
6. นางสาวนิโลบล  แก้วเพ็ชร
7. เด็กหญิงปุญญาภา  จิตอาษากิจ
8. นางสาวมนัญยา  ชุ่มมงคล
9. นางสาวสุดารัตน์  ปินตาคำ
10. นางสาวอรรถรวดี  มณีรัตน์
 
1. นางสาวรัตติกาล  สบบง
2. นางสาวนภาพร  ชาวแพรกน้อย
 
203 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร   เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณี  คำทิพย์
3. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญแก้ว
4. เด็กหญิงดาววรรณ  ทาศักดิ์
5. เด็กหญิงนภัส  สิริเมธีตระกูล
6. เด็กหญิงศรัญญ่า  คำแก้ว
7. เด็กหญิงศรีพลอย  วงศ์ชัย
8. เด็กหญิงอัญชุลีพร  เชื้อเมืองพาน
9. เด็กหญิงเพียงวรินทร์  แซ่มู่
10. เด็กหญิงไทซิ่ง  จันทร์วงค์
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางกรรณิการ์  อภิไชย
 
204 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพิมล  ธิปาแก้ว
2. นางสาวนิศรา  บรรไพร
3. นางสาวบุณยานุช  นกงาม
4. นางสาวภรณ์นภา  ปินตา
5. นางสาวมาริสา  อุตตา
6. นางสาววรรณิษา  จันบุญธรรม
7. นางสาวสิรภัทร  เงาเรือง
8. นางสาวสุธิดา  กันงา
9. นางสาวหทัยรัตน์  สมศักดิ์
10. นางสาวเกวลิน  วาริน
 
1. นางสาวพิสมัย  วังหมื่น
2. นางสุวิมล  ธิวรรณ์
3. นางสมจิตร  สุจริต
 
205 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายครรชิต  นัยติ๊บ
2. เด็กชายธนพัฒน์  ใจบุญเรือง
3. เด็กชายธัญเทพ  ไชยสาร
4. เด็กชายนวพล  พระโสภา
5. นายนันทชัย  แซ่อิ๋ว
6. นายสมชาย  มั่นกุง
7. นายเดชสิทธิ์  มั่นกุง
8. เด็กชายเนวินทร์  วงค์อุทา
9. เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  คำอุ่น
10. เด็กชายไกรวิชญ์  เหล่าอัน
 
1. นายพนม  อินต๊ะ
2. นายฉันทรีย์  สวามิวัศดุ์
3. นายนิตยา  โนจา
 
206 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงฌานิศา  แก้วรากมุก
2. นางสาวรุจิรา  เทพวงค์
3. นายวุฒิพันธ์  กันชัย
4. เด็กชายศิริพงษ์  ชัยชนะ
5. เด็กหญิงสิริกานต์  ครุฑแก้ว
6. นางสาวสุธิดา  วัฒนารี
7. เด็กชายอภิชาญา  ขระมนตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทินกร  แก้วประทุม
2. นางสาวอุทัยวดี  คำวัง
3. นายสิทธิกร  จำปาแก้ว
 
207 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวัท  ผ่องใส
2. เด็กหญิงณัฐชา  ใจอุ่น
3. นายธนพงษ์  กาจินา
4. นายธนวัฒน์  ภูมนัส
5. นางสาวอรัญญา  พงษ์ป้าน
6. นางสาวเพียรสุภา  มาคำ
7. นายเอกลักษณ์  ดะแอ
 
1. นายไกรสิทธิ์   โยสิทธิ์
2. นายอริยพงษ์  แก้วน้อย
3. นางสาวแพรพิไล  ปินตาสุข
 
208 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายกิตติธร  อุ่นเจริญ
2. นายก้องภพ  เหมกุล
3. นายปรีชากร  เรือนคำจันทร์
4. นายพยนต์  พฤกษ์พัฒนรักษ์
5. นายสตางค์  วงค์วิชัย
6. นายสราวุฒิ  กาวิสุ
7. นายสินธร  ฤทธิวงค์
8. นายสุเมธ  ธิจินะ
9. นายอนุสรณ์  บุญยงค์
10. นายอาฉ่าย  หมือแล
 
1. นายเสน่ห์  สุธรรม
2. นายดวงแก้ว  ดวงตะวัน
3. นายชัยชนะ  มงคลคลี
 
209 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายศุภกร  กันทะวงศ์
2. เด็กชายสพล  พงศ์พานกุล
 
1. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรยุทธ  ชำนาญยา
 
210 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวขนิษฐา  เพอเมีย
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  แซ่ว่าง
 
1. จ.ส.อ.วันทนา  บัลลังก์
2. นายวุฒิไกร  ขันแก้ว
 
211 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุเมธาลังการ
2. นางสาววารินทร์  อินต๊ะวงศ
 
1. นายทองหลา  ตะนัยศรี
2. นายสุเทพ  จรเอ้กา
 
212 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิด  บุญรอด
2. เด็กหญิงภาพิมล  เรียบร้อย
 
1. นายชัยพร  สินันตา
2. นายก้องเกียรติ  พิลาศร
 
213 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกวิสรา  วาดเขียน
2. นายเป็นไท  โยธาวุธ
 
1. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรยุทธ  ชำนาญยา
 
214 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  ขันแก้ว
2. นางสาวเขื่อนแก้ว  ม่วง
 
1. นายอนุทิน  ทันหล้า
2. นายปณิธาน  สวัสดิ์วิมล
 
215 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นางสาวรวิพร  อนุเคราะห์
2. นางสาววรรณวลัย  ใจหวัง
 
1. นายบุญเปล่ง  ค้าแก้ว
 
216 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาววรวรินลัชฐ์  สมณี
2. นายเหมวัฒ  ปากหวาน
 
1. นางไพจิตรา  ชัยมงคล
2. นายชญัปติ์  ชุมมัธยา
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  ค้าแก้ว
 
1. นายชนะพงษ์  ถาวร
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรณิกา  แสงทอง
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงณัฐินี  จิระยา
 
1. นายชลาพันธ์  ดวงปากดี
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาหมี่  แลเชอ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวสุภัทชราพร  แก้วน้อย
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  แก้วยาใจ
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวรัชดาพร  บุญรังษี
 
1. นายเกียรติไกร  ทนันชัย
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายศิริโรจน์  มานะอนุกูล
 
1. นายชลาพันธ์  ดวงปากดี
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เจริญชัย
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงยุพาพร  คงเที่ยง
 
1. นายมนต์  ราชคม
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรา  เพียวเมียกู่
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวมันทกานติ์  นามแสง
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายชินดนัย  อินตา
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  กิ่งลังกา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มะโนเรือง
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวเจนนิศา  นามหลวง
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  ดอนทอง
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายคำหงษ์   แก้วยอด
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายเอกพัชร  พิมพ์เสนา
 
1. นายนพดล  ปูธิปิน
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายศุภกร  บุญเรือง
 
1. นางสาวชฎารัตน์  มาลัย
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  วงศ์ใหญ่
 
1. นายนรินทร์  สุระพร
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  นันต๊ะภาพ
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวหอมนวล  นามจาย
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายชินดนัย  อินตา
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นายพรรณุกรณ์  ศรีสุโพธิ์
 
1. นางพรสวรรค์  กัมพลานนท์
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรพรรณ  บุญตั้ง
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กชายวรินทร  สารสม
 
1. นางอัจฉราพร  ยารังษี
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  เป็กธนู
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอชิรวิทย์  ก้างยาง
 
1. นางสาวชฎารัตน์  มาลัย
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  ดอนทอง
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวดวงฤทัย  มาไว
 
1. นางอัจฉราพร  ยารังษี
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวปวีณา  ธิจินะ
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  มะโนวงศ์
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกสร  จิปุริ
2. เด็กหญิงเงินงาม  สุขแสนหวี
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุพิชญา  นันติ
2. เด็กชายเจษฎากร  ธรรมสาร
 
1. นายศราวุฒิ  มูลกลาง
2. นายลิขิต  บุญเลิศ
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาศิริ  สุขสำราญ
2. นางสาวภัทรศยา  แก้วมูล
 
1. นายชนะพงษ์  ถาวร
2. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  หัตถัง
2. เด็กหญิงพิชญานิน  นันทะศิริ
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
2. นางสาวมะลิวัลย์  ทรายหงษ์
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กชายธัญวัฒน์  คำดอน
 
1. นายนรินทร์  สุระพร
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงอ่อน  นามไซ
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  พรหมธิ
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายฐานทัพ  มาละวรรณา
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายอุทัย  คำจ้อย
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวอาริยา  ผิวผ่อง
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายวรวิช  แจ้คำ
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางฐิติรัตน์  มะโนวงศ์
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายจิตรกร  แก้วสีใส
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  นามหลวง
3. เด็กชายนวภัทร  ต๊ะมอญ
 
1. นายกบินทร์  เตชวงค์
2. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายศรายุทธ  แสงศรี
2. เด็กชายศุภเชษฐ์  ทาบุญ
3. เด็กชายอรรนพ  กาทะรงค์
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
2. นางสาวฉัตรฐิพร  ถาเปียง
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พลาวัสนันทน์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  เภดารา
3. เด็กหญิงอารีย์  ซื่อตระกูล
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
2. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นายณรงค์ศักดิ์  เบเชียกู่
2. นายพงศ์พัทธ์  เชือหมื่ื่อ
3. นายศราวุฒิ  เพเมียกู่
 
1. นางกุหลาบ  เกิดสิน
2. นายสยาม  ปงอ้อคำ
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  สุทธิ
2. นายชินวัตร  จันแปงเงิน
3. นายวชิระ  สิทธิกรณ์
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
2. นายชนะพงษ์  ถาวร
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวชนาภัทร  เพ่งผล
2. นางสาวเนตรชนก  หากัน
3. นางสาวโชติกา  แซ่เลา
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
2. นายกฤษฎา  รักษาศิลป์
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายวรุพงษ์  ทรายหมอ
2. นายวิริยะ  มะโนคำ
3. นายอัษฎาวุธ  เป็งกาศ
 
1. นายวิสิทธิ์  บุญเรือง
2. นางสาวกรรณิการ์  มะโนเรือง
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงพลอย  โชติเสน
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายชุติวัติ  ทองคำ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายพีรณัฐ  สายธรรม
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  กาวิละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายทฤษฎี  แก้ววันดีธนโชติ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ยาวิชัยป้อง
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นายวิกรม  ยอดงิ้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์  ดอยบรรจบ
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  เย็นสุขศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายมนตรี  ไข่กา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงผกามาศ  วาเพ็ชร
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายดนุพร  เทพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายอัครวินท์  พิมพ์พิสุทธิวงศ์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภัทร  อ้ายดวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จุ้ยพลับ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพล  จ๊ะใจ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  กาวิละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายพิสิษฐ์พล  จันทรกิตติกุล
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงภัครมัย  ไทยโกษา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายสิทธิพงศ์  เถิงคำดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วงศ์ชัย
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายสถาพัฒน์  สาวิวัตร
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงพันสริตา  มรรควิวรรธน์
 
1. นายยุทธนา   กันทาเดช
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายภูดิน  ประอินทร์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงศ์ใหญ่
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นายสัภยา  สิงห์อ้าย
 
1. นายณรงค์ฤษธิ์  เสาร์เจริญ
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายสิทธิพงศ์  เถิงคำดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายสหัสวรรษ  เทพภิบาล
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา   จันทร์ลือ
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรวี  บัวอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงนงนภัส  กันทัพ
 
1. นางสุขุมาลย์  ศิริบุญยืน
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนวัง
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายดนุพร  เทพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  ปาต๊ะ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายอรรถนนท์  อินต๊ะสงค์
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายศักย์ศรณ์  ปิมปา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  คำอ้าย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนศรีอมร
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายเหนือภูมิ  สาทะ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวภัชราพรรณ  เป็งเรือน
 
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทาเกิด
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายเจนณรงค์  เรือนคำ
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวธิดารัตน์  สมหวัง
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายจารุกิตติ์  เตโจ
2. เด็กหญิงจุฬธิดา  สุขสวัสดิ์
3. นายชาญยุทธ  ปัญญายะ
4. นางสาวบรรณารักษ์  เมืองมา
5. เด็กชายปิยะวัชร  สลักทอง
6. นางสาวพรประภา  ขาวฟอง
7. นางสาวภัชราพรรณ  เป็งเรือน
8. นายวุฒิภัทร  โพธิกลาง
9. นางสาวอทิตยา  ขัตติยะ
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
2. นางสาวฉัตรฐิพร  ถาเปียง
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนวัง
2. เด็กชายชินภัทร  บุญกาศ
3. เด็กชายธนบดี  จิตนาวณิชย์
4. นางสาวน้ำฝน  มาเยอะ
5. นางสาวปาริชาติ  คำพะวา
6. นายมงคลพร  แก้วโโก
7. นายสิทธินัน  สินเปียง
8. นางสาวอาทิตยา  ปินตาคำ
9. นางสาวเอิร์น  จันทร์แก้ว
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงจินตนา  ฟ้าสิทธิชัย
2. เด็กหญิงฐิตาภา  โพธิโสภา
3. นางสาวณัฐกมล  รุ่งเรืองศรี
4. นางสาวดาว  นามแสง
5. นางสาวนพรัตน์  สายกระสุน
6. เด็กชายปิณญพงษ์  อินต๊ะวงค์
7. นางสาวสุรินทร์ยา  แสงวค์
8. นางสาวอทิตยา  งามบูษกรโสภา
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
2. นายบุญยง  อินต๊ะวงค์
3. นางบัวพร  อินต๊ะวงค์
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  นามติ็บ
2. นายก้องนภา  วังตา
3. นายจักรกฤษ  ช่างประดิษฐ
4. นายณัฐวุฒิ  อุดทา
5. นายทรงพล  จินะ
6. นางสาวปรียาภัทร  ริทะยะ
7. เด็กชายปวริศ  ประเสริฐ
8. นายพงพรรณ  ทนดี
9. นายพลาชารักษ์  แท่นจันทร์
10. นายวิกรม  ยอดงิ้ว
11. นายสัภยา  สิงห์อ้าย
12. นายสิทธิพงษ์  ท้าวทิพย์
13. นายเมธาสิทธิ์  ใจหล้า
14. นายเอกพล  เขื่อนศิริ
15. เด็กหญิงเอมิการ์  กันตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์  ดอยบรรจบ
2. นายณรงค์ฤษธิ์  เสาร์เจริญ
3. นายสิทธิศักดิ์  แสนเขื่อน
4. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนวัง
2. นางสาวชญานันท์  บำรุงนอก
3. นายชิตะวัน  สุเตนันท์
4. เด็กชายชินภัทร  บุญกาศ
5. เด็กหญิงฐิติพร  สาคำ
6. นายธนบดี  จิตนาวณิชย์
7. เด็กชายนายหนุ่ม  อุ่นคำ
8. นางสาวน้ำฝน  มาเยอะ
9. นางสาวปาริชาติ  คำพะวา
10. นางสาวพชราภรณ์  พชรสุริยา
11. นายมงคลพร  แก้วโก
12. นายสิทธินัน  สินเปียง
13. นางสาวอาทิตยา  ปินตาคำ
14. เด็กชายอานนท์  วงค์มูล
15. เด็กชายเทพประทาน  ปัญญางาม
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กชายกนก  โนรี
2. เด็กหญิงณัฏฐฐิรณา  เเซ่เฮ่อร์
3. เด็กหญิงดวงดาว  เเซ่ลี
4. เด็กชายติ๊บ  ยอดแก้ว
5. เด็กหญิงพัชราภา  บุญตระกูลรุ่ง
6. เด็กหญิงรัตติกาล  ปันทะโชติ
7. เด็กหญิงวรรณพร  เเซ่ย่าง
8. เด็กหญิงวลัยพร  เเซ่ลี
9. เด็กหญิงวิไล  เเซ่เล้า
10. เด็กชายสรัล  เเซ่จ๋าว
11. เด็กหญิงสริญาณี  วิเศษเพิ่มทรัพย์
12. นางสาวสุทธิรักษ์  สิงห์แก้ว
13. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่หาง
14. เด็กหญิงอภิตรา  เชอมือ
15. เด็กหญิงเปรมยุดา  เเซ่ย้า
 
1. นายบดินทร์  ทัฬหิกรณ์
2. นายอนุรักษ์   เอกอาภรณ์ภิรมย์
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ธะธง
2. เด็กหญิงชนาการต์  แถลงนิตย์
3. เด็กชายธนกฤต  วงศ์ศิลป์
4. เด็กชายนนท์ปวิธ  จุใจ
5. เด็กชายนันทิพัฒน์  อรัญโชติ
6. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่จาง
 
1. นายกิติพงษ์  กล้าจริง
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กชายการัณยภาส   ก่ำสุ
2. เด็กชายภัคธร  กิติธันยกร
3. เด็กชายภูมิรพี  ปัญญาไหว
4. เด็กชายศุภชัย  ริยะวงค์
5. เด็กชายศุภณัฐ  ทรายหมอ
 
1. นายชัชวาลย์  ชมฤทธิ์
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ไชยวงศา
2. เด็กหญิงกุลนันท์  โกแสนตอ
3. เด็กชายณัฐพล  แก้วดำ
4. เด็กชายธีรศักดิ์  แลเชอ
5. เด็กหญิงพรธวัล  วงค์ปืม
6. เด็กชายพีรเดช  ขันธะมงคล
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชนินาถ  นามนาย
2. นายพงศกร  ชมพูพเยาว์
3. นายพีรพัฒน์  เดชสม
4. เด็กหญิงวนัญญา  วรรณสาร
5. เด็กหญิงอทิติยา  ตาหล้า
 
1. นายเอกราช  เผ่าเมือง
2. นายจัธกานต์  แดงสนั่น
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายก้องเกียรติ  วงค์ใหญ่
2. นายฉ่าลุม  อายิ
3. นายทักษิน  สิทธิมงคล
4. นายธนสาร  ฤกษ์ใหญ่
5. นางสาวพิชญธิดา  ชุ่มเย็น
6. นางสาวสุดารัตน์  ตระการบุญชัย
 
1. นายราชัญ  วงศ์สอน
2. นายดอน  วงค์ใหญ่
3. นายยรรยง  มูลงาม
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายญาณพัฒน์  คำสาร
2. นางสาวปาณิสรา  ยามี
3. นายมัฆวัต  รัตนจันทร์
4. นายวงศธร  สีเมืองแก้ว
5. นายเกียรติพงษ์  พรหมอารักษ์
 
1. นายนันทวัฒน์  เฮียงกุล
2. นางสาวอังคณา  ละออ
3. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายกฤตภัค  ชัยวรรณะ
2. นางสาวทิพย์สุดา  คำมา
3. นายธรรมนูญ  ปันทะยม
4. นายนพนันท์  ติ๊บหน่อ
5. นายปิยสวัสดิ์  ปิยนุสรณ์
6. นายรชฎ  ข่ายแก้ว
 
1. นายสุวิชา  กล้ายิ่ง
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายจิรวัตร์  ยาสมุด
2. นายจิรายุ   สุวรรณมงคล
3. นายชฎายุทธ   อุโมงค์
4. นางสาวนาราภัทร   ศรีทอง
5. นายปฏิภาณ   ยอดมณี
6. นางสาววรนุช   วงค์หวัน
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
2. นางสาวจิราภา  ทองเมือง
3. นางสาวสุขนิษฐ์  ยาละ
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฟักเขียว
2. นางสาวกัญธีพิศา   วชิรชาญ
3. นางสาวกานต์ธีรา   วงศ์แจ่ม
4. นางสาวกุลกัลยาร์   ชลิศราพงศ์
5. นางสาวชลธิฌา   มะโนเรือง
6. นายชิษณุพงศ์  แก้วตั้ง
7. นายญาณพัฒน์   คำสาร
8. นางสาวญาดา   สินทวีเกียรติ
9. นางสาวฐิติมา   โทพิลา
10. นางสาวณัฎฐ์ชุดา   คำดี
11. นางสาวณัฐภัทรา  ยาสุวรรณ์
12. นางสาวณัฐรดา   เขื่อนแก้ว
13. นางสาวธิดารัตน์  สมหวัง
14. นางสาวนลพรรณ   ผัดเป้า
15. นายน้อย  นามอ้าย
16. นางสาวน้ำฟ้า   วิลัยลักษ์
17. นางสาวปริชาติ   กันทะคำแหง
18. นางสาวปาณิสรา  ยามี
19. นางสาวปิยากานต์  สิทธิวงค์ดี
20. นางสาวผกามาศ   พึ่งบ้าน
21. นางสาวภัควรินทร์   บุรศักดิ์วราฤทธิ์
22. นายมัฆวัต  รัตนจันทร์
23. นางสาวมันตรา   บัวงาม
24. เด็กหญิงรังสิมา   ปินตาวงศ์
25. เด็กหญิงรัชตา   เจริญใจอุดม
26. เด็กหญิงรินรดา   ไชยชมภู
27. นายวงศธร   สีเมืองแก้ว
28. นางสาววณิชา   อุปละ
29. เด็กหญิงวรัญญา   จันทร์ธิยะ
30. นางสาววราพร  ฟองสมุทร
31. เด็กชายศรศิลป์   ใจมูลมั่ง
32. เด็กหญิงศรุตา   สมยาราช
33. เด็กหญิงศวิตา   โว่ยหยื่อ
34. นางสาวสุมิตรา  อุปนันท์
35. เด็กหญิงอนัญญา   ซองศิริ
36. นางสาวอภิชญา  ไชยเรือน
37. นางสาวอารีรัตน์   สีนิล
38. นางสาวเกยุราวรรณ  มะโนหาญ
39. นางสาวเปมิกา  ยี่ภิญโญ
40. นางสาวโศภิษฐ์  ภูรีโรจน์
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
2. นายนันทวัฒน์  เฮียงกุล
3. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
4. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
5. นายกฤษฎา  รักษาศิลป์
6. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
7. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
8. นายธนากร   วงค์จันทร์
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญา  นามหลง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงจิรัชยา  ปันคำ
4. เด็กชายชัยชนะ  กาบแก้ว
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ฝั้น
6. เด็กชายตาล  ปัน
7. นางสาวทองแท้  ตาปาน
8. นายธนาวุธ  เกตุชีพ
9. นายธันวา  อิ่นคำ
10. เด็กชายธีรศักดิ์  ต๊ะต้องใจ
11. นางสาวนงค์ผกา  เตชาคำ
12. เด็กหญิงนวล  แสงคำ
13. เด็กชายนัทธพงค์  จันทร์นาง
14. เด็กหญิงบัวผัด  คำจันทร์
15. เด็กชายปภาวิน  เสนางาม
16. เด็กหญิงปิยนุช  อาจอ
17. นางสาวพรณภา  ชัยมณี
18. นายภูชิชย์  มูลสม
19. เด็กชายภูริพัฒน์  ยารังษี
20. เด็กหญิงมณีวรรณ  จันทร์แปงเงิน
21. นางสาวมลิณี  ใจแปง
22. เด็กชายศักดินันท์  พรหมรัตน์
23. เด็กหญิงศิริพร  วงศ์วรรณคำ
24. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์วรรณคำ
25. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ท่าดีสม
26. เด็กชายสิริชัย  เตมีศักดิ์
27. นางสาวสุขฤทัย  ปากน้อย
28. นางสาวสุพรรณี  ศรีทอง
29. นายสุรชัย  จันทาพูน
30. นายอนุวัช  กันธา
31. เด็กหญิงอัยลดา  ตั๋นโย
32. เด็กหญิงอารดา  เนตรวิจิตร
33. นายเกียรติทรัพย์  กันทะศรี
34. เด็กชายเจนศักดิ์  จันทาพูน
 
1. นายศรัญญู  สุจา
2. นายสิปปนนท์  เจริญสุข
3. นายเสน่ห์  สุธรรม
4. นายกิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกฤตพร  สุยาละ
2. นายคริษฐ์  คิดหา
3. เด็กชายชนะนันท์   อรัญวาส
4. นางสาวชนิกานต์  เเสงอิน
5. นางสาวชลิดา  เเซ่ย่าง
6. นางสาวชลิตา  น้อยเศษ
7. นางสาวชลิตา  อินต๊ะนิล
8. เด็กชายชัยภัส  พาลพล
9. นายณัฐวุฒิ  วงศ์ษา
10. นายทรงพล  เชอหมื่อ
11. นายทัศพล  สร้อยเงิน
12. นางสาวนลินนิภา  แซ่ย่าง
13. นายนวกิจ  อุ่นคำ
14. นางสาวนัทธ์ชนัน  ปัญญาอิ่นแก้ว
15. เด็กหญิงนันทิยา  ทะนันไชย
16. เด็กหญิงปริษญา  ประสิทธิ์
17. นางสาวปุณยนุช  กันทะนิด
18. เด็กชายพงศธร  เตซะนันท์
19. นางสาวพรธิตา  ญาติวานิชรุ่งเรือง
20. นางสาวพัชนีย์  แซ่ย่าง
21. เด็กชายพีระพัฒน์  เจิงชัยภูมิ
22. เด็กชายภัครดนัย  อรัญวาส
23. นายภาณุวัฒน์  มาแก้ว
24. เด็กชายมานะ  นันทะเสน
25. นางสาวรจนา  แก้วแก่น
26. นางสาวลัดดา  เบทูกู่
27. นางสาววริศรา  ขันธพันธ์
28. นางสาวศิวธิดา  ครึ่งธิ
29. นายสันติวัฒ  ไชยชนะ
30. นางสาวสุจินันท์  เอกชีวะ
31. นางสาวสุทธิษา   แซ่มัว
32. เด็กชายสุภัทรกร  บุญสวัสดิ์
33. นายสุรินทร์  บัวมาตย์
34. นางสาวสโรชา  เสาแก้ว
35. นางสาวอภิชญา  ขระมนตรี
36. นางสาวอรพรรณ  วงศ์หิรัญญา
37. นางสาวอัญชลี  แซ่ท่อ
38. นางสาวเพชรชมพู  ชอย
39. นางสาวไนรดา  จำปาเทศ
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
2. นางสาวอภิรดา  ผ้าเจริญ
3. นางสาวพิมพ์พิชญ์  สิริปัญญาแสง
4. นางสาวสกุลนีย์  กาอิน
5. นางทัศนีย์  จันทร์ลา
6. นายวันเฉลิม  ระลาธิ
7. นางสาวอุทัยวดี  คำวัง
8. นางสาวสุนิสา  นิลคำ
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายปิยะวัชร  สลักทอง
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธพิชัย  เภารัตนปกรณ์
 
1. นายสัญญา  วงศ์ประสิทธิ์
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายอภิรัตน์  ชุมภู
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายกุลชน  พรมมินทร์
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายธนภัทร  ช่างเก็บ
 
1. นางวิรัญญา  สุเมธาลังการ
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายพศุตม์  สุวรรณวงค์
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายหล้า  สรนันท์
 
1. นายยุทธนา   กันทาเดช
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกเย็น
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมย์
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายดาว  บุรีแก้ว
 
1. นางณศพร  สมมั่น
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสา  หล่ายนาสาร
 
1. นางสาวอุษา  ยาพุ
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภากร   บุญยรัตน์
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวธิดารัตน์  สมหวัง
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  แต้มรู้
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวทิพย์สุดา  คำมา
 
1. นายสุวิชา  กล้ายิ่ง
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกิ่งแก้ว  มหาวรรณ
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายสิทธิ์ชัย  ภูสอดศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช  เผ่าเมือง
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายอาชาไนย  ทรายหมอ
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กชายอิทธิพล  ตารินทร์
 
1. นายธนันท์ชัย   จันทร์หล้า
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายรัชชานนท์   ถาวร
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นายรัฐศาสตร์  บุญมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย  ประชานุเคราะห์
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายณัฐพล  มัควิน
 
1. นางสาวพรพิมล  ณ คำ
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายวิทยา  ข่าวประเสริฐ
 
1. นายประวิทย์  ณ พิกุล
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายทิชานนท์  ยอดมูลคี
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จับใจนาย
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราพรรณ  กัปโก
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวนภา  ยุทธวงศ์
 
1. นางจุติพร  ณ ลำปาง
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศีรีนุช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย  ประชานุเคราะห์
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  ตาสาย
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  มาฟู
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวทิพย์สุดา  คำมา
 
1. นายสุวิชา  กล้ายิ่ง
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจันทร์หอม  กันทะวงค์
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายปิยะวัชร  สลักทอง
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธนกฤต  อุ่นกันทา
 
1. นายปพนธนัย  อินต๊ะอ้อม
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายศิวกร  ก้างยาง
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จับใจนาย
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพงศาวดาร  ภูมิพลัง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายชินวัตร  ขันคำ
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  ถาริยะ
 
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายณัฐกิตต์   วรรวณา
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงเมธิณี  สร้อยสุมาลี
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงคาโอริ  ยามากุจิ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สวนนิมิตร
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมย์
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสา  พงค์พฤทธิ์
 
1. นายไชยวุฒิ  มาไว
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวเก็จมณี   บุทธิจักร์
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกัลยพร  โพธิเลิศ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวราตรี  ฟุ้งสิริสัมพันธ์
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอารีญา  สุวรรณโมสิ
 
1. นายปพนธนัย  อินต๊ะอ้อม
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายอัครพนธ์  แสงวิมล
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายธนภัทร  พิมพ์เหล็ก
 
1. นายเอกราช  เผ่าเมือง
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นางสารภี  พรหมโวหาร
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ไชยวงศา
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายทิชานนท์  ยอดมูลคี
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จับใจนาย
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นายพัทธวัฒน์  ชินะใจ
 
1. นายวศิน  โกสินทร์
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นายธนายุทธ  ภุมรินทร์
 
1. นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายฉายเกียรติ  ฉัตรฉายประภาพร
 
1. นายประวิทย์  ณ พิกุล
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงเหมือนดาว  ปงเมฆ
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จับใจนาย
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  สิงห์แก้ว
 
1. นายสุรเชษฐ์  มาปลูก
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงเมทินี  สีหะ
 
1. นางชนกพร  ปัญโญ
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสา  หล่ายนาสาร
 
1. นางสาวอุษา  ทวีกิตติคึณ
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวธรรพ์ณพร   แสงเพชร
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพุทธิดา  อินทร์คำดี
 
1. นายจักธกานต์  แดงสนั่น
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจันทร์หอม  กันทะวงค์
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กชายกิติพงค์  พนาไพรร่มเย็น
2. เด็กหญิงจิราภา  เปียงแล่
3. เด็กชายณัฐดนัย  รัตนะติสร้อย
4. เด็กชายพงศกร  อิ่นแก้ว
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  หลีจาง
6. เด็กชายรัชชานนท์  เจิมเฉลิม
7. เด็กชายวายุศักดิ์  สุริยะจันทร์
8. เด็กชายวิโรจน์  แสนคำ
9. เด็กหญิงสาลิกา  แซหมื่อ
10. เด็กชายสุภัทร  นางแล
 
1. นายปิยะณัฐ  รัตนวิมล
2. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
3. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  จำปาเจียม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ราชใจยา
3. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  โพธาชัย
4. เด็กชายธณัฐษากร  เภกะนันทน์
5. เด็กชายธนภัทร  จันวันใจ
6. เด็กชายธัญวุฒิ  ตาคำ
7. เด็กชายนภัสสร  ธรรมจักร
8. เด็กชายวีรากร  ฟองเขียว
9. เด็กชายอลงกรณ์  ตันเขียว
10. เด็กชายเจษฎา  ดิสา
 
1. นายปฏิญญา  วรทอง
2. นายศราวุฒิ  มูลกลาง
3. นายอภิชาต  บุญเลิศ
4. นายณัฐกานต์  หวังดี
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายกฤษฎาวัฑ  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงกาญจนาพรรณ  จันทราวดี
3. เด็กหญิงธันยมัย  ชัยรัตน์
4. เด็กหญิงนิรชา  ยลปราโมทย์
5. นายน้ำมนต์  บุญเสนาะ
6. เด็กหญิงพรรสวรรค์  เจริญประเสริฐกุล
7. นายศักดิ์สกุล  หลุนตู้
8. นายสิรภพ  มังคลาด
9. เด็กหญิงสีปอย  น้อยใจ
10. เด็กหญิงสุภาวดี  หนสมสุข
11. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อาจอ
12. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ใจมุข
 
1. นายวัฒน  ลาพิงค์
2. นายอนุกูล  นามปัน
3. นายยุทธนา   กันทาเดช
4. นายณัฐดนัย  เชาว์ยุทธ
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายจิรายุ   สุวรรณมงคล
2. นางสาวณัฎฐณิชา   โลหะภากร
3. นายณัฐกิตต์   วรรณวนา
4. นางสาวณัฐนันท์   นันตา
5. นางสาวนาราภัทร   ศรีทอง
6. นายนิพิฐพนธ์   ไชยชนะ
7. นายภาณุกร   ชุ่มอินจักร์
8. นางสาวริษฎา   กันทอน
9. นายวรรธณะ   แซ่ลี
10. นางสาววิภาพรรณ    เกตุคำ
11. นางสาวอัมรา   ทองสุข
12. นางสาวเบญจวรรณ   ใจมล
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
2. นางสาวจิราภา  ทองเมือง
3. นางสาวนฤมล  อุ่นเรือน
4. นางสาวสุขนิษฐ์  ยาละ
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวทอฝัน  อาจอ
2. นางสาวพิจิตรา  ไชยพจน์พานิช
3. นายพีรพัฒน์  สมสวย
4. นางสาววรัญญา  มะโนวรรณ์
5. นางสาววริศรา  ลพานุพันธุ์
6. นายวีรวัฒน์  ใจวัง
7. นางสาวศุภจิตรา  กันทะจักร์
8. นายสมรรถชัย  รุ่งประชา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
2. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
3. นางสาวอังคณา  ละออ
4. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายกฤตภัค  ชัยวรรณะ
2. นายชนกันต์  ปันติบุญ
3. นายธนโชติ  บุญตัน
4. นายธรรมนูญ  ปันทะยม
5. นายประวิทย์  ประดุจชนม์
6. นายปิยสวัสดิ์  ปิยนุสรณ์
7. นายภัทรดนัย  สิงห์แก้ว
8. นายภูมินทร์  จันระวัง
9. นายภูมิระพี  ทองสังข์
10. นายศิรวิชญ์  บัวหลวง
11. นายสิทธิกาญจน์  ไกลตา
12. นายอนุพงษ์  ขันติญา
 
1. นายสุวิชา  กล้ายิ่ง
2. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
3. นายอาทิตย์  มูลเพชร
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกัญญาวีร์   ธุระวรณ์
2. เด็กหญิงกุลนิภา  คำยานะ
3. นางสาวจินตนา   อุทุมภา
4. เด็กหญิงจิรพาภรณ์  ทวีปวรชัย
5. นางสาวฐิติมา   ภาคำ
6. เด็กหญิงณัฐธาดา  สัณหพรชัย
7. เด็กหญิงณัฐิดา  จิตตนาค
8. นายธนพล   เขื่อนแปด
9. นางสาวธัญชนก   โนจา
10. นางสาวธันยพร   เตียวสถาพร
11. เด็กหญิงธีริศรา  สันดอนทอง
12. เด็กหญิงนริศรา   ทาบุญสม
13. เด็กหญิงนรีกานต์  อินต๊ะ
14. เด็กหญิงนิยตา  โพธิ์กระจ่าง
15. เด็กหญิงน้ำฟ้า  แซ่โอ
16. นางสาวประภัสสร   ร่วมชาติ
17. เด็กหญิงปิยะวดี  จางวาง
18. เด็กหญิงปุญญาพัฒน์   ณ สาร
19. เด็กหญิงพนิดา   ต๊ะน้อย
20. เด็กหญิงพรไพลิน   สุขเกษม
21. เด็กหญิงพัชรธิดา  ยืนยงแสน
22. นางสาวพิชญาภา   จิวเดช
23. นางสาวพิมพา   เสือบางพระ
24. เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุวรรณพิมล
25. นางสาวภคินี   ขวัญผ่อง
26. เด็กหญิงภัทรภร  กาวิชัย
27. เด็กหญิงมนัญชยา   มหาวรรณ์
28. เด็กหญิงมาเรียม  มูเฮนโก
29. เด็กหญิงรวิสรา   มิชัยยา
30. นางสาวรุ่งฐินันท์   นุกาศ
31. นางสาววิชญาพร   สุขเกษม
32. นางสาวศิรินภา  อุดกลิ้ง
33. เด็กหญิงสวรพร   เพิ่มพูล
34. เด็กหญิงสัจจพร  วรรณราช
35. เด็กหญิงสาริกา  เดชาสัตถากูล
36. เด็กหญิงสุทัตตา   มาพเนาว์
37. เด็กหญิงสุรีพร  จาอินทร์
38. เด็กหญิงอรทัย  หาญคำมูล
39. นางสาวอังคณา   บุญดี
40. เด็กชายอิทธิกร  ลำดวน
 
1. นายนันทวัฒน์  เฮียงกุล
2. นางสาวอังคณา  ละออ
3. นายกฤษฎา  รักษาศิลป์
4. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
5. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
6. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
7. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
8. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกรกมล  นามพรม
2. นายกวีศักดิ์  อภิวัฒน์ปิติโชติ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนั่นติ
4. เด็กหญิงขนิษดา  โกมลารุญ
5. เด็กหญิงครุวรรณ  หนั่นติ
6. เด็กหญิงคำอุ่น  คำหล้า
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  อายี
8. เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่ลิ้ว
9. เด็กหญิงชฎาพร  ใจพรม
10. นายชายกัส  ปัญญา
11. เด็กหญิงชาลิตา  กิริยาบูรณ์
12. เด็กหญิงณีรนุช  จะคา
13. เด็กชายธีรพงษ์  แสงสุข
14. เด็กหญิงนภากร  แซต่วง
15. เด็กหญิงนฤมล  แซ่หลี่
16. เด็กหญิงนาแฮ  ลาหู่นะ
17. เด็กหญิงบัวหนุ่ม  ลายใส
18. เด็กชายพงศกร  แซ่หย่วน
19. เด็กหญิงพรทิพา  นามพรม
20. เด็กหญิงพิมพกานต์   อิ่นคำ
21. เด็กหญิงมัลลิกา  อนันต์
22. นายวิชัย  แซ่หาญ
23. เด็กหญิงศศิธร  แซ่เล้า
24. เด็กหญิงศิริพร  มหา
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่เล้า
26. นายสุชาติ  นายมารถ
27. นายสุรชัย  แซ่วือ
28. เด็กชายสุรชาติ  สามหลวง
29. เด็กหญิงอจลญา  อจลบุญ
30. เด็กหญิงอรัญญา  หมอกคำ
31. เด็กหญิงอาจารี  เม่อแล
32. เด็กหญิงอาหม่วย  จิ่งนะ
33. เด็กหญิงเขมจิรา  ภูมิเรศสุนทร
34. นายเจ้อ  แซ่หาญ
35. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลายคำ
36. เด็กชายเอกราช  แสงจัง
37. เด็กชายแสงชัย  จะแฮ
38. นายโอยโจว  กิตติศัพท์กันทร
39. นายไกรภพ  แซ่ว่าง
40. เด็กหญิงไพริน  อรุณศิริปรีดา
 
1. นางสาวอัญชลี   เมฆวิบูลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์  นิลโขง
3. นายสุขณัญช์  โพธิศรีสุข
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกนิษฐา   ผ่านชมภู
2. นายกมลฉัตร   ใจดี
3. นายกรณินทร์   นางแล
4. นางสาวกุลกัลยาร์   ชลิศราพงศ์
5. นางสาวจุฑาทิพย์   ขจีแสง
6. นายญาณพัฒน์   คำสาร
7. นางสาวญาดา   สินทวีเกียรติ
8. นางสาวฐิติมา   โทพิลา
9. นางสาวณัฎฐ์ชุดา   คำดี
10. นายณัฐพล   รอดสุวรรณ
11. นางสาวณัฐภัทรา  ยาสุวรรณ์
12. นางสาวณิช   รุ่งโรจน์วงศ์ศรี
13. นางสาวธิดารัตน์  สมหวัง
14. นางสาวนพกานต์   ภวะบุตร
15. นางสาวน้ำฟ้า   วิลัยลักษ์
16. นางสาวบุณยวีย์   เมืองอินทร์
17. นางสาวปาณิสรา  ยามี
18. นางสาวปิยะวดี   ธรรมสรางกูร
19. นางสาวปิยากานต์   สิทธิวงค์ดี
20. นางสาวผกามาศ   พึ่งบ้าน
21. นายพงษ์พัฒน์   คะอูป
22. นายพิชญุตม์   จิวเดช
23. นางสาวพิราอร   เยอต๊ะ
24. นางสาวภัควรินทร์   บุรศักดิ์วราฤทธิ์
25. นางสาวมณีฉาย   พิมสาร
26. นายมัฆวัต   รัตนจันทร์
27. นายยุทธพงศ์   ชีหมื่อ
28. นายวงศธร   สีเมืองแก้ว
29. นางสาววาสนา   ปินชัย
30. นางสาวศิริลักษณ์   ปันมะโน
31. นางสาวสิริณญา   ยอดประทุม
32. นางสาวสุกัญญา   สกุลลิขิตสุข
33. นางสาวสุชาดา   เวเชอกู่
34. นางสาวสุทธิลักษณ์   รักดี
35. นางสาวสุนิสา   หงษ์กัน
36. นางสาวสุมิตรา   ทิศแจ่ม
37. นางสาวสุวภัทร   สันหมุด
38. นางสาวอมรเมรี   ประพิศ
39. นายอัครวิชช์   เตจ๊ะวันดี
40. นางสาวโศภิษฐ์   ภูรีโรจน์
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
2. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
3. นายนันทวัฒน์  เฮียงกุล
4. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
5. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
6. นายกฤษฎา  รักษาศิลป์
7. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
8. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวกาญจนา  ลาหู่นะ
2. นายกิตติธัช  ปัญญาเฉียบ
3. นายจตุพล  เดชวัฒนาโกมล
4. นางสาวจันทร์จิรา  ปายีซู่
5. นายชาญชัย  สมคำ
6. นางสาวชุดาภา  แซ่ว่าง
7. นางสาวชไมพร  จะจู
8. นางสาวฐิติกานต์  วรรณิศานิชา
9. นายณัฐ  นามสุข
10. นายธนวิชญ์  จายนวล
11. นางสาวธันยพร  แซ่ลิ่ว
12. นางสาวนภาพร  พรพิมลกุล
13. นางสาวนภาพร   ยาบู่
14. นายนิธิกร  สุยะ
15. นายประสิทธิ์  จะเอ่อ
16. นายพงษ์พิพัฒน์  จวงจันทร์
17. นางสาวราศี  ลาหู่นะ
18. นายลัทธพล  แซ่หย่วน
19. นางสาวลาวมอญ  ยี่มล
20. นางสาววนารม  จะกอ
21. นางสาววิจิตตรา  แก่นท้าว
22. นางสาวศศิวิมล  แซหลี่
23. นางสาวสณิสา  ฟูคำ
24. นายสมศักดิ์  แยเบียว
25. นายสุทัศน์  เยลูกุ
26. นางสาวสุภาพร  มาเยอะ
27. นายสุรชัย  แสงจัง
28. นายสุรชาติ  แซ่ลี
29. นายหลาว  แก้วหลง
30. นายอนุชา  คำนวล
31. นายอภิชาติ  คำแก้ว
32. นายอภิรักษ์  มูแล
33. นางสาวอรทัย  เปเซีย
34. นางสาวอาจู  แซ่ลี
35. นายอายี  ลาหู่นะ
36. นางสาวเจนจิต  มาเยอะ
37. นางสาวเจนจิรา  บัวแก้ว
38. นางสาวเดือนเพ็ญ  แซ่แส
39. นายเสาร์คำ  แสงแก้ว
40. นางสาวโสภา  แซ่ผ้ากู่
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์  นิลโขง
3. นายสุขณัญช์  โพธิศรีสุข
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  ทะรินทร์
2. นางสาวกัญญ์วรา  ดวงเกิด
3. นางสาวจิราภรณ์  แก้วฟู
4. นายชนาธิป  กันจินะ
5. นายชัชพงษ์  การุณ
6. นายชูศักดิ์  นิลาวงศ์
7. นางสาวณัฏฐ์ณิชา  หมูคำ
8. นายณัฐติพงค์  ยอดวงค์
9. นางสาวณัฐธิดา  จักรคำ
10. นายณัฐพงษ์  จอมใจ
11. นายณัฐวัศ  พิชญทวีทรัพย์
12. นายณัฐวุฒิ  วงค์คำ
13. นางสาวนภัสสร  ศรีสังงาม
14. นางสาวนิตยา  สิงฆะ
15. นางสาวนิโลบล  เชื้อเมืองพาน
16. นายพลวัตร  ยศถา
17. นายพศุตม์  สุวรรณวงค์
18. นายพัสกร  ใจกล้า
19. นางสาวพิชญาภา  ทะนนท์
20. นางสาวพิมพ์ชนก  ชมมาลี
21. นายพีรวิชญ์  นิกรสุข
22. นางสาวลัคคนา  ศรีสังงาม
23. นางสาววรวรรณ  จันทร์เพ็ญ
24. นางสาววิภาดา  พรมรักษา
25. นายศิริคุปต์  คำเขื่อน
26. นายสัญชัย  ใจปัน
27. นางสาวสุกัญญา  ไชยรัมย์
28. นางสาวอรธิดา  สุขแก้ว
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
2. นายวีรภัทร  ใจยา
3. นางสาวภคมน  เพ็ชรรัตน์
 
404 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ยี่ตันสี
2. เด็กชายนนทวัฒน์  กันทะวงค์
3. เด็กหญิงนราภรณ์  มาปินตา
4. เด็กหญิงพรทิมล  ร่มพนาธรรม
5. เด็กหญิงพรนภา  จะนู
6. เด็กหญิงพีชานิกา  จิตรหาญ
7. เด็กชายพุฒิชัย  แก้วเพชรวงค์
8. เด็กชายมงคล  กันทะลึก
9. เด็กชายวันเคอ  ลุงคำ
10. เด็กหญิงสุมิตานัน  บุญปา
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
3. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร
 
405 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  คำวัง
2. เด็กหญิงกัลยาณี  เมฆศรี
3. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินคำปา
4. เด็กชายยุทธพิชัย  เภารัตนปกรณ์
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กันทากูล
6. นายวทัญญู  ยาสมุทร
7. นายวัชชิลากรณ์  ปัญญานนท์
8. นางสาวอารยา  สวยงาม
 
1. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี
2. นางกนกณัฐ  บุญมา
3. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
406 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายจามร  เจนตระกูล
2. เด็กหญิงช่อฟ้า   เขียวปัญญา
3. เด็กชายณัฏร์สุรชัช  เหมืองหม้อ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์   นำอิน
5. เด็กหญิงน้ำธาร   ธีระกุลสถิตย์
6. เด็กชายพิชัยยศ  ทับทิมรณยุทธ
7. เด็กหญิงภัณฑิลา  เครื่องใจ
8. เด็กหญิงวรัญญา  อิ่นแก้ว
9. เด็กชายสุวิจักขณ์   จันต๊ะไพสน
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   จิตวงพงษ์
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
407 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกฏ  เม่นสุวรรณ
2. เด็กชายกฤษตเมธ  ใจหนัก
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  สีลารักษ์
4. เด็กหญิงกุลนันท์  สีลารักษ์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยสาร
6. เด็กชายธนวัฒน์  คงมี
7. เด็กชายวุฒิศักดิ์  อันทะปัญญา
8. เด็กชายศัฐจิวัจน์  ปันแก้ว
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
408 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  แก้วปราบ
2. นายธำรง  หวง
3. นายธีรวุฒิ  วงสายะ
4. นางสาวบงกชกร  จันทาพูน
5. นางสาวปริยฉัตร  ไร่รุ่ง
6. นายพีระพงษ์  ภิญโญฤทธิ์
7. นางสาววรัญญา  ธรรมเสน
8. นายสวิคามิน  มะโนป่าเส้า
9. นางสาวอาทิตยา  ภูวนาถวิจิตร
10. นางสาวใบเตย  พรมเมือง
 
1. นางสุกันยา  อินทิม
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ปัญญาชัยเจริญ
 
409 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  เป็งป้อ
2. นางสาวณิชนันท์  จิตตรง
3. นางสาวนวลนภา  ศรีไฉล
4. นางสาวปรารถนา  ปุกคำ
5. นางสาวลลิตา  บุญปั๋น
6. นายศุภวิชญ์  กามอ้อย
7. นายสัตตยา  ตันสุนำ
8. นายสุริโย  วงศ์ทวี
9. นายอภิสิทธิ์  เกตุมรรค
10. นางสาวอาภาสิริ  กันทาอึ่ง
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
3. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร
 
410 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ใจมา
2. นางสาวณัฏฐณิชา  จันทร์ตา
3. นายต่อลาภ  ราชคม
4. นายวรวัฒน์  มะโนวงค์
5. นายสรวิชญ์  โสดวงศ์
6. นางสาวสิริรัตน์  ขัตติยะ
7. นางสาวสุภัสสร  คำเมือง
8. นายอนุศิษฏ์  คำเก่ง
9. นางสาวเจนจิรา  ไชยวงค์
10. นางสาวไอรฎา  จินะการ
 
1. นางณศพร  สมมั่น
2. นางสุจินต์  ตาละกาญจนวัฒน์
3. นายศรีวรรณ  ตุ้ยต๋า
 
411 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกีรพัฒน์  ศรีภา
2. นางสาวฐิตินันท์  ขัตติยะ
3. นายธีรเทพ  รักญาติ
4. นายภัทรพงษ์  ยาแก้ว
5. นางสาวศิราภรณ์  เล็กเจริญ
6. นายศุภกิตข์  รินใจ
7. นายสิริภูมิ  พูลทรัพย์ไพศาล
8. นางสาวสุรศักดิ์  เชิงดอย
9. นางสาวอนัญญา  ใจชื่น
10. นางสาวเกวลิน  ฟูแสง
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
3. นางจอมขวัญ  โสภา
 
412 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรติกา  มีบุญ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สีหาชารี
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทร์วิพัฒน์
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขัดสงคราม
5. เด็กหญิงดรุณี  ปินโต
6. เด็กหญิงนนธิชา  ตันตระกูล
7. เด็กหญิงอริสรา  ชำนิพงษ์
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  ต๊ะพรหม
 
1. นางพัชราพร  ขัดแปง
 
413 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายจารุพัฒน์  เสรีนิวัฒิ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เขื่อนเพชร
3. เด็กหญิงธนิดา  แก้วรากมุข
4. เด็กหญิงนฤภร  บุญของ
5. เด็กหญิงนิรัญญา  แก้วมูล
6. เด็กหญิงปัญญษา  อหิงสาวงษ์
7. เด็กหญิงภัทธวรรณ  เหล่า
8. เด็กหญิงศศิธร  คำทราย
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พุมมาเวียง
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
2. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
3. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
4. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
414 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญตัน
2. นางสาวณัฐธีรมน  รัตนารักษ์
3. นางสาวนภัสกร  อินต๊ะยศ
4. นางสาวนันทพร  กิตตินุกูลวงค์
5. นางสาวปิยธิดา  ราชอุ่น
6. นางสาวภัครพร  ศรีสว่างเลิศล้ำ
7. นางสาวศศิกานต์  ไชยเลิศ
8. นางสาวศิรินารถ  แก้วรากมุข
9. นางสาวสุธิดา  สุขเหลือ
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
2. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
3. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
 
415 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวณัฐธิดา  ยอดทิพย์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  อินบุตร
3. นางสาวพิม  บุญดา
4. นางสาวศรีวรรณ  สามตาล
5. นางสาวสายฝน  วงค์ทอง
6. นางสาวเอ้ยแก้ว  วรรณโณ
 
1. นางสาวอทิตยา  สิทธิวงค์
 
416 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ราวคำ
2. เด็กหญิงจาริยาวดี  เขื่อนคำ
3. เด็กหญิงนัสนันท์  ทุ่มจร
4. เด็กหญิงสาวิตร์  คำใส
5. เด็กหญิงอรัญญา  คำแฮด
6. นางสาวโสภาพรรณ  กาวิชัย
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
3. นางสาวศานันทินี  วงษา
4. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร
 
417 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  หินคง
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บัวผัด
3. เด็กหญิงณัฐชา  สาริวงค์
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แสนยศ
5. เด็กหญิงมุธิตา  มั่งนาย
6. เด็กหญิงวณิชยา  ดวงดี
7. เด็กหญิงวรรณิษา  วงศาสนธิ์
8. เด็กหญิงสุภัชชา  ภูฉลาด
9. เด็กหญิงเดือนกันยา  อุทธิยา
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธนะน้อย
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
3. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
4. นางจอมขวัญ  โสภา
 
418 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงกัญพัชร์  ไชยประเสริฐ
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ใจวงค์
4. เด็กหญิงณัฐจรินทร์  วิญญา
5. เด็กหญิงนิภารัตน์  ปันทับ
6. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปัญญาวิชา
7. เด็กหญิงสุธาสินี  ประพันธ์กูล
8. เด็กหญิงเกษมศรี  บุญทา
 
1. นางสาวจีรนาถ  เจริญธรรมพงศ์
2. นางสาวพรไพลิน  ชัยกุหลาบ
 
419 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยนิสงค์
2. เด็กหญิงณัชชา  ขันอุระ
3. เด็กหญิงณัฐนารา  ธิโปธา
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปัทมาลัย
5. เด็กหญิงวรานุช  ศิริคูณ
6. เด็กหญิงอลิชา  ชุ่มมงคล
 
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ปัญญาชัยเจริญ
2. นางสุกันยา  อินทิม
 
420 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาว อารียา  กฤษณาไพร
2. นางสาวขวัญรัตน์  กาขัด
3. นางสาวจินดารัตน์  พรมมา
4. นางสาวฐิติวรดา  อุดมวรกิจ
5. นางสาวปาริชาติ  คำแก้ว
6. นางสาวภัทรานิษฐ์  แก้วอิ่นคำ
7. นางสาววรดา  กิตติพนาไพร
8. นางสาวอารีรัตน์  จันทวี
 
1. นายปรีชา  บุญอินทร์
2. นางอัจฉราพร  ยารังษี
 
421 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวฐิตินันท์  ขัตติยะ
2. นางสาวทิพวรรณ  อินกลัด
3. นางสาวปานทิพย์  กิจวิริยะการ
4. นางสาวปิยากร  ว่อง
5. นางสาววรัญญา  บำรุงนา
6. นางสาวศิราภรณ์  เล็กเจริญ
7. นางสาวอนัญญา  ใจชื่น
8. นางสาวเกวลิน  ฟูแสง
9. นางสาวเกศรา  วงษ์เกย
10. นางสาวเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายสุรพงษ์  แสนคำดี
3. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
4. นางสาวชุลีพร  วรรณมะณี
 
422 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกันนิกา  จันทร์พานิช
2. นางสาวชนกชนม์   ตันวิเชียร
3. นางสาวณิชากร   บุดดี
4. นางสาวสุทธิรา   มาสม
5. นางสาวเบญจวรรณ   มณีศร
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
423 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  แอฤทธิ์
2. นางสาวกฤติการณ์  ธรรมวงค์
3. นางสาวนันท์สินี  ประพิศ
4. นางสาวปาริชาติ  ปงก๋องแก้ว
5. นางสาวพิชญาภัค  นิ่มนวล
6. นางสาวพิชญาภา  นิ่มนวล
7. นางสาวศิริวิมล  สุขตามใจ
8. นางสาวศุภรัตน์  เชอเกอ
9. นางสาวอุสรา  อัมพรดวงจิต
10. นางสาวเกศรา  นามปัน
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
424 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรติกา  มีบุญ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สีหาชารี
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทร์วิพัฒน์
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขัดสงคราม
5. เด็กหญิงดรุณี  ปินโต
6. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุคันธมาลย์
7. เด็กหญิงนงค์นภัส  สมนำปน
8. เด็กหญิงนนธิชา  ตันตระกูล
9. เด็กหญิงน้ำฝน  เยเบี่ยง
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวันโน
11. เด็กหญิงอริสรา  ชำนิพงษ์
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  ต๊ะพรหม
 
1. นางพัชราพร  ขัดแปง
 
425 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  หินคง
2. เด็กชายชยุต  ปลายหาญ
3. เด็กชายชิษณุพงษ์  วงศ์สวาท
4. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บัวผัด
5. เด็กชายณัฐกมล  แสวงงาม
6. เด็กหญิงณัฐชา  สาริวงค์
7. เด็กชายทรงพล  กองอินทร์
8. เด็กชายธนกร  เรือนสิทธิ์
9. เด็กชายธนสิน  ประดับ
10. เด็กหญิงมุธิตา  มั่งผาย
11. เด็กหญิงวณิชยา  ดวงดี
12. เด็กหญิงวรรณิษา  วงศาสนธิ์
13. นายวีรภัทร  ไชยะ
14. เด็กหญิงสุภัชญา  ภูฉลาด
15. เด็กหญิงเดือนกันยา  อุทธิยา
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธนาน้อย
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายชนะพงษ์  ถาวร
3. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
4. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
5. นางจอมขวัญ  โสภา
 
426 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แซ่หวู่
2. เด็กหญิงชนิดา    แซ่เจ้า
3. เด็กหญิงณิชารีย์    ชีวินมงคลไพร
4. เด็กชายทิวา   เหม่อแลกู่
5. เด็กชายธเนศ   แชเมิ่งกู่
6. เด็กหญิงปรียาพร   บุญประเสริฐ
7. เด็กชายปุญญพัฒน์    สุขุมานันท์
8. เด็กหญิงพิมลพรรณ   พิมลธิติกุล
9. เด็กชายศุภชัย    เบเชกู่
10. เด็กชายสมชาย    แซ่หลี่
11. เด็กชายสิทธิพงษ์    หวุ่ยซือกู่
12. เด็กหญิงสิริวิมล    หมื่อและ
13. เด็กหญิงสุนิสา    แลเชอ
14. เด็กหญิงสุรางคณา    เราเท่า
15. เด็กชายอาทู่    เชเมกู่
16. เด็กชายไพศาล    วุ่ยเยือ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายวิชัย  บางนาค
3. นางสาวสุชาดา  ยอดโมคี
4. นางสาวน้ำเพชร  ชัยชมภู
 
427 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายจามร  เจนตระกูล
2. นางสาวฉัตรรวีณ์   แสนพิช
3. เด็กหญิงณฐพร  ใจหาญ
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุประการ
5. เด็กชายณัฏฐ์สุรชัช   เหมืองหม้อ
6. เด็กชายณัฐชนน  โนรี
7. เด็กหญิงณัฐพร   วิพันธ์เงิน
8. เด็กหญิงพร้อมพร   คงบรรทัด
9. เด็กชายพิชัยยศ  ทับทิมรณยุทธ
10. เด็กหญิงภูษิตา  ชุมภูอินทร์
11. เด็กหญิงวชิรญาน์   อภิชัย
12. เด็กหญิงสิปรางค์   อาษา
13. เด็กชายสุวิจักขณ์   จันต๊ะไพสน
14. เด็กหญิงอาภารัตน์  เชื้อเจ็ดตน
15. เด็กหญิงเบญญาภา   ทรงทอง
16. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   จิตวงพงษ์
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
428 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกมลฉัตร  หลักคำ
2. นายกีรพัฒน์  ศรีภา
3. นายจิตติพงษ์  เขื่อนแก้ว
4. นายธีรเทพ  รักญาติ
5. นางสาวปานทิพย์  กิจวิริยะการ
6. นางสาวปิยากร  ว่อง
7. นายภัทรพงษ์  ยาแก้ว
8. นางสาววรัญญา  บำรุงนา
9. นางสาวศิราภรณ์  เล็กเจริญ
10. นายสิริภูมิ  พูลทรัพย์ไพศาล
11. นางสาวอนัญญา  ใจชื่น
12. นายอนิรุทธ์  ระวังการ
13. นางสาวเกวลิน  ฟูแสง
14. นางสาวเกศรา  วงษ์เกย
15. นางสาวเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
16. นายเอกอนวัชร  อัศวภูมิ
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
3. นายวัชรพงษ์  อินเขียว
4. นางสาวชุลีพร  วรรณมะณี
5. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
 
429 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์    ศักดากันทร
2. นายชัชรินทร์    อย่างจา
3. นางสาวณัฐวดี    เด่นวิทยวงศ์
4. นางสาวดวงฤทัย   คำแถลง
5. นางสาวทัดดาว    แลเชอ
6. นายนพดล    กันทรมณฑล
7. นายภาราดร    มอโป๊ะ
8. นางสาวรัตนา    มอโป๊ะ
9. นางสาววนัดดา   มือแล
10. นายวรท    แซ่กง
11. นายสมบูรณ์    แซ่เจิ้น
12. นายอนุชิต    แซ่เหยิน
13. นางสาวอรวรา    แซ่ถัง
14. นางสาวอารียา   ศิริวงศ์
15. นางสาวเมทิกา    ทวีอภิรดีบุญสูง
16. นายเอกลักษณ์   เจริญทั้งเอกชัย
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายวิชัย  บางนาค
3. นางสาวสุชาดา  ยอดโมคี
4. นางสาวน้ำเพชร  ชัยชมภู
 
430 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  ปิยะลังกา
2. นางสาวกัลยรัตน์  จอมแปง
3. นางสาวกัลยรัตน์  อวดสุข
4. นายกิตตินันท์  น้อยด้วง
5. นายจิระวุฒิ  หมุดป้อ
6. นางสาวชาลิสา  ราชคม
7. นางสาวพรไพลิน  จันทร์คำ
8. นางสาวมัลลิกา  ปัญญาใจ
9. นางสาวลดาวัลย์  ปัญญา
10. นางสาววิรากานต์  จันทร์เขียว
11. นางสาวศกาวรัตน์  ยาวิลาศ
12. นางสาวสุนิชา  แก้วนันชัย
13. นางสาวเบญญาภา  อินตื๊บ
 
1. นางสาวสุขนิษฐ์  ยาละ
2. นางสาวขนิษฐา  เชื้อดี
 
431 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกันนิกา   จันทร์พานิช
2. นายกิตติพศ  ศรีจันต๊ะ
3. นางสาวชญานิศ  อารินทร์
4. นางสาวชนกชนม์   ตันวิเชียร
5. นางสาวชมพูนุช   ยารวง
6. นายณัชภูมิ   คำยัง
7. นางสาวณัฐวิภา  ชมเชย
8. นางสาวณิชากร   บุดดี
9. นางสาวธัญวรัตน์   วงศ์ชัย
10. นายปณิธาน   รักกะเปา
11. นางสาวปริยฉัตร  สมงาน
12. นางสาวพิมพิกา  ศรีวิชัย
13. นายศกฤต   พิทักษ์ธรรม
14. นางสาวสุทธิรา   มาสม
15. นางสาวอรุณี  มโนวงศ์
16. นางสาวเบญจวรรณ   มณีศร
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
432 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวกุลิสรา  มหาวุฒิ
2. นางสาวชนานันท์  บุราสิทธิ์
3. นางสาวณัฐนิชา  ปัญญาวัย
4. นายปฏิพัทธิ์  ทิพย์บุญลือ
5. นายสุทธิกานต์  ศรีฟอง
 
1. นางพัชราพร  ขัดแปง
 
433 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นายนายธัชพล  ไชยมะงั่ว
2. นายนายหัตถภูมิ  ถาวงค์
3. นายสุไกลทิศ  ยองขอด
4. นายอนุวัฒน์  ไกรทองศรี
5. นายเพิ่มพล  เพิ่มพูน
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  ยศอินทร์
2. นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์
 
434 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายกานต์พิชชา  บุญตันดี
2. นายพิชญุตม์  สมเสมอใจ
3. นายรังสรรค์  ชัยยะ
4. นายศุภกิจ  บุตรหนองแวง
5. นายอมร  แก้วบัง
 
1. นางณศพร  สมมั่น
2. นายศรีวรรณ  ตุ้ยต๋า
 
435 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ภานุวงค์
2. เด็กหญิงปานฤทัย  ไทยใหญ่
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  อันทะปัญญา
4. เด็กหญิงศศิฉาย  แก้วดำ
5. นายสุขสันต์  ชุ่มขวัญ
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
436 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายปรีชา  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงฟ้าใส  เม่นสุวรรณ
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
437 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุตะวงค์
2. นางสาวณิชกมล   คงตุ่น
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
438 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กชายภักดี  จิตรประสงค์
 
1. นางสาวกุลธิดา  แก้วตาบุศย์
 
439 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัญธิดา  เชอกอง
 
1. นางเกษร  หมุดทันใจ
 
440 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายพีรัช  ชุ่มแก้ว
 
1. นางพิมพ์ชนก  ปิงสุแสน
 
441 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายวรณ  สเกอริ
 
1. นายอนุกูล  วังเวียงทอง
 
442 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายยุทธพงค์  ชีหมื่อ
 
1. นางสาวศรัญญา  วงค์พฤกษา
 
443 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวสุฐิตา  เปี้ยเขียว
 
1. Mr.Umenjoh  Njienyu Fon
 
444 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายเหว่ยเจีย  ลิ้ม
 
1. MissMerle Joy  Malanes
 
445 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภูรินี  ดอนชัย
 
1. นายวชิรวิชญ์  ประมาณ
 
446 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายนคร  พงษ์ประติยานนท์
 
1. นางกาญจนา  หิรัณยะมาน
 
447 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวปริทรรศ  ลิขิตแสนภู
 
1. นางนิลนภา  จังหาร
 
448 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  จันทาแสน
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ธรรมสอน
 
449 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายวรากร  ทะระมา
 
1. นางพัชรินทร์   แก้วมาลา
 
450 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวศุภาพิชญ์  ศรีใส
 
1. นางกุหลาบ  ปัญญาผ่องใส
 
451 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงทัศชญากานต์  ชัยเรืองเดช
 
1. นางหทัยรัตน์  อินทร์จันทร์
 
452 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  วงค์หิรัญ
 
1. นายนัฐพล  จันทร์น้อย
 
453 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉราพร  อินถาโท
 
1. นางสุมลวรรณ  จันทกาญจน์
 
454 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายธนทอง  สุภาวงค์
 
1. นางสาวจิณณ์ณิตา  พงศ์จักรธนโชติ
 
455 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายพรเทพ  แก้วทองคำ
 
1. นายรติภัทร  ชื่นใจ
 
456 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายดุลวินิจ  ยอดปัญญา
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
457 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายญาณกร  พรมปัญญา
2. เด็กหญิงปุณยานุช  นิลพิรัญ
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ปานกลาง
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองพริก
5. เด็กหญิงสุชญา  วันไชยธนวงศ์
 
1. นางเยาวเรศ  งานดี
2. Mr.Fank  Paul Verschuur
 
458 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  มูลอา
2. นางสาวยุพารัตน์  ไตรมิตร
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ภาชนะ
4. เด็กหญิงอัญชิสา  มะไชยา
5. เด็กชายอัษฎา  กาสะบุก
 
1. นางธิดาสวรรค๋  แก่นแก้ว
2. นางวลัยพร   หอมแก่นจันทร์
 
459 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิวลี่แอนน์  ยองเพชร
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา  ดอนดาภัย
3. เด็กชายทิวากร  แก้วมาลา
4. เด็กหญิงสุนันทา  ธนะวดี
5. เด็กหญิงเกวรินทร์  เขื่อนศิริ
 
1. MissCharito    S. Nasara
2. MissDecerel  R. Pilarca
 
460 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รักษาศิลป์
2. เด็กหญิงมีนา  สะโง้
3. เด็กหญิงรัศมี  ดงปาลี
4. เด็กชายวินัย  จะลอ
5. เด็กชายอาร์ดัม  อัลฆุเมนิ
 
1. นางสายรุ้ง  รักษาดี
2. นางรัตตินันท์  ทูลศิริ
 
461 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจารุณี  โบรโซท์
2. นางสาวณปาภัช  กันธิยะ
3. นางสาวณัฐชยา  หมายมั่น
4. นายศุภกิตต์  กองแก้ว
5. นายสิทธิโชค  หลักแก้ว
 
1. นางพิมพกาพร  สายสุดใจ
 
462 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  เงินสัจจา
2. นางสาวจุฑามาศ  จันแปงเงิน
3. นายภัทราวุธ  แก้วดำ
4. นางสาวมาริษา  แก้วดำ
5. นายสุธี  แปงเรือน
 
1. นายปรีชา  คำแสน
2. นางราตรี  มาบุตร
 
463 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  เชื้อเมืองพาน
2. นายจิรายุส  สุวรรณมงคล
3. นางสาวชลิตา  เดชะพระรักษา
4. นางสาวปทิตตา  พุ่มนุ้ย
5. นายสิทธิโชค  วิริยะประทีป
 
1. นางสาวจิตติยา   ศรีประเสริฐ
2. นางสาวศิริยากร   ก๋าละปุ๊ก
 
464 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจารุกิตติ์  รักพ่อ
2. นางสาวพีรนันท์  อำนาจศาล
3. นางสาววนิดา  เรียนคำ
4. นางสาวสุวิกาญน์  โชตินาเสียว
5. นายอนาวิล  ดีนุสนธิ์
 
1. นางนิภา   ต๊ะวงศ์ชัย
2. นางสาวอังคณา  ถนอมมิตร
 
465 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   บุญรัตนานันท์
2. เด็กชายปรมินทร์  เมียดใส
 
1. MissLI  ZHUO
2. MissZHU  HONG KE
 
466 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปภิชญา  รอบวนาคาม
2. เด็กหญิงอาระตี   ลือสุวรรณ์
 
1. นางจุฑาลักษณ์   ธรรมวิชัย
2. Mr.Zhang  Qiang
 
467 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายรัฐพล  สุวรรณทา
2. เด็กหญิงอรพินท์  พรถาวรกุล
 
1. นางสาววัชราพรรณ  ปราบหงส์
 
468 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวนัทรินทร์  เล่าวิริยะธนชัย
2. นางสาวมลฤดี  จิรวัชราวีรสกุล
 
1. นางสาวสาวิตรี  ขันทะ
2. นางสาวสุภัทรา  บุญพัชรชัย
 
469 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวภัณฑิรา  สุวรรณ์คำ
2. นายอนาวิล  ต้องใจ
 
1. นางสาวศานันทินี  วงษา
2. MissLiang  Liqiong
 
470 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายสรัฐ  แซ่ลี
2. นางสาวอนุตรา  ฐิติโชติตระกูล
 
1. นางสาววัชราพรรณ  ปราบหงส์
 
471 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  รักความสุข
2. นางสาวพนารัตน์  วงศ์ษา
 
1. นางสาวภัทรวิจิตรา  สระสำราญ
2. MissChang  Qing
 
472 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกภัทร  ต้นสี
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ณ เชียงใหม่
 
1. นางสาวพรทิพย์  คำปันแปง
2. นางนงเยาว์  เนียมแสง
 
473 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  ปั้นนาค
2. นางสาวมัชฌิมา  แสงสุกใส
 
1. นางรัตติยา  ศิริวงศ์
2. นางสาวกฤติกา  สร้างใบศรี
 
474 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  วงเขตต์
2. นางสาวสุทธิดา  ก๋าวี
 
1. นางสาวพัชชาภรณ์  สุวรรณอาสน์
2. Mr.Yoshitaka  Nozaki
 
475 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวณัฐกมล  จันทร์พร
2. นางสาวสุภัสรา  สวนนิมิตร
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  ออนสา
2. MissSeina  Yano
 
476 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวทิพานัน  เมรินทร์
2. นางสาวฟ้าประทานพร  เครือวงค์สืบ
 
1. นายชีวัน  สันธิ
2. นายนิติพงษ์  สกุณา
 
477 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  พิสัยเลิศ
2. นายไตรภพ  ภิระบรรณ์
 
1. นายกิติศักดิ์  ภูมิภักดี
2. นางสาววรัญญา  จันทร์ธีระโรจน์
 
478 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวอินทิรา  สุทธิพันธ์
 
1. นายณรงค์เดช  นามแก้ว
 
479 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวณิฌาภัค  นำทุน
 
1. นางสาววัชรี   อ้ายไชย
 
480 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวลัลชลิตา  ปราณีสัตย์
 
1. นางสาวละมัย  กิติ
 
481 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายอนุสิทธิ์  แซ่ลี
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญธรรม
 
482 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวอรทัย  แสนใส
 
1. นางนงเยาว์  เนียมแสง
 
483 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  เกียรติ์ชัยงาม
2. นางสาวสุมาลี  แซ่ท่อ
3. นายสุเทพ  แซ่ย่าง
4. นางสาวอริศรา  ยศโสทร
5. นางสาวเกศรา  แซ่ลี
 
1. นางสาวสาวิตรี  ขันทะ
2. นางสาวอนันตญา  ราชวิชา
 
484 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  กาวิกุล
2. นายชาคร  ดวงจินดา
3. นางสาวณัฏฐกานต์  ทะนะขว้าง
4. นางสาวนภัสกร  ปุณริบูรณ์
5. นายสุวพิชญ์  สว่างตุ่ม
 
1. นายณรงค์เดช  นามแก้ว
2. นางจิรานุช   บุญคง
 
485 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  แลเซอ
2. นางสาวปิยะดา  วงศ์วิริยะ
3. นางสาวพัชรภรณ์  พงษ์พิชัย
4. นายหล่อบา  มาเยอะ
5. นางสาวอารียา  เลี่ยวพาณิชย์
 
1. นางสาวชัญญานุช  อิ่นคำ
2. นางสาวชิดชนก  ชัยศร
 
486 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายชิษณุพงศ์  บัวสุวรรณ
2. นางสาวธนารีย์  เลิศชัยวรกุล
3. นางสาวนัฐธิณี  ฉ้ายเม่ง
4. นายปิยังกูร   จักรแก้ว
5. นางสาวอัญชลี  อินโท
 
1. นางสาวอรพรรณ  รุ่งจรรยากิจ
2. นางจุฑาลักษณ์   ธรรมวิชัย
 
487 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวจอมสุรางค์  วงศ์บุญชัยเลิศ
2. นายชัยยุทธ  แซ่เล่า
3. นางสาวดาราภรณ์  วงศ์บุญชัยเลิศ
4. นางสาววิภาส  วรจันทร์เพ็ญศรี
5. นายเกรียงไกร  มนัสมโนธรรม
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ศักดิ์สิทธานุภาพ
 
488 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกานต์พิชชา   กันจินะ
2. นายกิติวัฒน์   มีแก้ว
3. นางสาวณัฐริกา   อุดมผล
4. นายนายวิชญ์ภาส   เตวิยะ
5. นางสาวสิรินดา  จันทร์ทอง
 
1. Mr.Yoshitaka  Nozaki
2. นางสาวพัชชาภรณ์  สุวรรณอาสน์
 
489 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  ชุติวงศ์ธนะพัฒน์
2. นางสาวปานทิพย์  ภู่ฉ่ำ
3. นางสาวพงษ์ทิภา  พรมวงค์
4. นายพลเทพ  ใจสุข
5. นางสาววรุณทิพย์  ทองผาง
 
1. นางสาวพรทิพย์  คำปันแปง
2. นางนงเยาว์  เนียมแสง
 
490 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายทศวรรษ  เมืองงาม
2. นายพัชรพล  แสงแก้ว
3. นายพีรนัย  มาอุด
4. นายสมพงษ์  หนานสาม
5. นายสุภณ  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  ออนสา
2. MissSeina  Yano
 
491 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกชพรรณ  โชติธรรมกิจ
2. นางสาวทิพปภา  เขตชำนิ
3. นายธีระภัทร  ปัญญาใจ
4. นางสาวปัทมพร  เนตรทิพย์
5. นายศุภกานต์  วรรณดี
 
1. นางศรีไพร  ชัยวิริยะ
2. Mr.Guy  Heidelberger
 
492 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายกฤตภาส  แปงยาแก้ว
2. นางสาวศศิวรรณ  จันทิมา
 
1. นายณรงค์เดช  นามแก้ว
2. Mr.MENG  AN
 
493 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวศุภสุตา  มณีวรรณ
2. นางสาวสุธิดา  หวังมีมงคล
 
1. นางวิชญา   กาศมณี
2. นางสาววัชรี  อ้ายไชย
 
494 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายชัยณัฐ  มานาประเสริฐ
2. นายวิกรม  สมคิดคนางค์กูล
 
1. นางสาวละมัย  กิติ
2. Mr.Zhang  Qiang
 
495 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวนุชรีย์  น้ำใจบริสุทธิ์
2. นางสาวหฤทัย  เพชรเสถียรชัย
 
1. นางอิสรา  ธริญาติ
 
496 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ฮวง
2. นายศุภกร  มณีขันธ์
 
1. นางสาววรวรรณ  ดวงเทศ
2. นางสาวกฤติกา  สร้างใบศรี
 
497 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัชชา  คุ้มชาติ
2. นางสาวมาลี  วุยชีกู่
 
1. นายชีวัน  สันธิ
2. นายนิติพงษ์  สกุณา
 
498 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  กุ่ยยือ
2. นางสาวสุภาพร  บุญน้อย
 
1. นายกิติศักดิ์  ภูมิภักดี
2. นางสาววรัญญา  จันทร์ธีระโรจน์
 
499 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงทดิยา  ไชยะ
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ธรรมปัญญา
 
1. นางสาวจิรายุ  สุริยะ
 
500 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐ์  วรรณไกรโรจน์
2. เด็กชายเจสัน  เควัลซ์
 
1. MissEvangeline  Talledo
2. นางสาวเพ็ญศรี  แซ่ซิ้น
 
501 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เสวะกะ
2. เด็กชายอุกฤษฎฺฺิ์  มะโนยศ
 
1. นายศราวุธ  น้ำสา
2. นางสาวดารุณี  อินชุม
 
502 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  วัฒนากร
2. เด็กหญิงอรจิรา  แสงเตา
 
1. นางคะนึงนิจ  พลตรี
2. นางสาวภัสราภรณ์  ธีระวงศานุรักษ์
 
503 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวทัศนีย์  มีแก้ว
 
1. นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ
 
504 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายธัญวรรต  นิธะ
 
1. นางสาวนภัทร  สอนศรี
 
505 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธนากร  นะเฟย
 
1. นางจารุณี  ตาคำ
 
506 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นายยาเต  ลาหู่
 
1. นางสาวฟ้าใส  วิสารกาญจน
 
507 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายครองโชค   ชัยวุฒิ
2. เด็กชายคุณานนท์   เจริญดี
3. เด็กชายฉัตรชัย   จันทร์กระจ่าง
4. เด็กชายชนม์ชนันทร์  วิริยะ
5. เด็กชายนวมินทร์   หงษ์คำ
6. เด็กชายปราชญ์   อินทร์ชน
7. เด็กชายพิชญ์พศิน   บูรณะฤทธิ์ทวี
8. เด็กชายมงคลธรรม  แซ่ลู้
 
1. นายพีระ   โสประดิษฐ์
2. นายทรงศิลป์   ณ พิกุล
3. นายบัญญัติ   จามรี
 
508 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายชนกันต์  แซ่หลี
2. เด็กชายบวรภัค  ด้วงแดง
3. เด็กชายมูเซอ  ทาคำมา
4. เด็กชายรุ่งโรจน์  แสงสุริยา
5. เด็กชายสุทธิพงศ์  สุวรรณมณี
6. เด็กชายหลงหนุ่ม  นามยี่
7. เด็กชายเกียรติภูมิ  พรจรัสโชติ
8. เด็กชายเจษฎา  วิบูลย์
 
1. นายพีรกิตต์  ทองเจือฐิติโชติ
2. นายวรวิช  ชัยก๋า
3. นายนิศาชล  วงศ์นวล
 
509 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏา  เงินมา
2. เด็กชายฐิติพงศ์  อินต๊ะวิกุล
3. เด็กชายธนพนธ์  ใจปราง
4. เด็กชายธีรนันท์  จันทะ
5. เด็กชายนิธิกรณ์  สุขสำราญ
6. เด็กชายพัฒนพงษ์  กระวานไพร
7. เด็กชายภูษิต  พรมเขียว
8. เด็กชายวัชรพล  เทพวงค์
 
1. นายอนันท์  อวรรณา
2. นายบุญธรรม  ทรัพย์สิน
3. นายศรีรุจ  ใจวัง
 
510 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โปทาหล้า
2. เด็กชายมนต์มนัส  คำจันทร์
3. เด็กชายยสินทร  บุรีแก้ว
4. เด็กชายวรัญชัย  กันธะริน
5. เด็กชายศราวุฒิ  กันจินะ
6. เด็กชายสิทธินนท์  พุทธวงค์
7. เด็กชายสุริยะเพชร  อินใจ
8. เด็กชายอภัย  ชัยวังเย็น
 
1. นายพิชัย  ยามี
2. นายโยทะกา  ขันทฤทธิ์
3. นายขจรศักดิ์  ของดีงาม
 
511 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นางสาวกณิษฐา  บุญต่อ
2. นายจิรวัฒน์  สุวรรณรัตน์
3. นายชินวัตน์  พุทธวงค์
4. นายชิษณุพงศ์  จินภาพ
5. นายนฤสรณ์  กันจินะ
6. นางสาวศิริพร  จองปิ่นย่า
 
1. นายพิชัย  ยามี
2. นางสาวสุนารี  อินไชย
3. นายเกียรติศักดิ์   จันทร์ตา
 
512 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายณัฐพล  อินตา
2. นายธีรภัทร  ชนะภัย
3. นายพงศภัค  ชัยวงศ์
4. นายพิริยากร  บุญเจิง
5. นายภัทรดนัย  บุญยวง
6. นายสุพจน์  นรชาติวศิน
 
1. นางสาวบุหงา  คำบัว
2. นายเจษฎา  คำเป๊ก
3. นายประเทือง  วงศ์กาไสย
 
513 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายคงศักดิ์  จินดาธรรม
2. นายณัฐพงศ์  พานทอง
3. นายณัฐวุฒิ  พุทธโจทย์
4. นายธนวัฒน์  เยาว์ธานี
5. นายนราวิชญ์  บุญรสศักดิ์
6. นายพานทองแท้  พูลเพิ่ม
 
1. นายเทวราช  กรกฏกำจร
2. นายสนธยา  อินทัฎฐาน์
 
514 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายดนพ  กุเลา
2. นายนรากรณ์  อภิบาลไพรวัลย์
3. นายบุญมี  แซ่ย้า
4. นายยอดะ  บูยอ
5. นายลัทธพล  คำฟอง
6. นายวุฒิพงศ์  นามวงค์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
2. นางสาวสกาวรัตน์  พรมมินทร์
3. นายอาโด  อินต๊ะจักร
 
515 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจิรดา  ริยะวงค์
2. นายชัยธวัช  เขียวพุ่มพวง
3. นายณัฐนน  เหล็กทอง
4. นายธนายุทธ  บุญช่วย
5. นางสาวปาริชาติ  คิดดี
6. นางสาวรุ่งทิวา  เจริญ
7. นางสาวลัทธพรรณ  แก้วดุสิต
8. นายศิรสิทธิ์  มณี
9. นางสาวอรธนา  เรืองวิลัย
10. นางสาวอัษฎาภรณ์  หาตะ
 
1. นายศิลา  เฉียบแหลม
2. นายจิรเวช  บัวติ๊บ
3. นายณรงค์ชัย  ฝั้นก้อ
 
516 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวณัฏณิชา  ไกรวงศ์
2. นางสาวธัญวรัตม์  ผลพิสิษฐ์
3. นางสาวปนัดดา  ภูทองแท้
4. นางสาวพัณพิชา  ศรีวิชัย
5. นางสาวรมย์รวินท์  เจริญสุข
6. นายศตวรรษ  เนตรใส
7. นางสาวสุภาวิณี  ไชยบุญเรือง
8. นางสาวอภิชญา  เมืองแก่น
9. นางสาวอังธิดา  เกิดแพร
10. นายเอกรัตน์  ใจน้อย
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
2. นางขวัญจิต  ไฝขัน
3. นายรพีภูมิพัฒน์  สาระวรรณ์
 
517 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  มะโนแสน
2. นายชัยวัฒน์  กำกับกลาง
3. นางสาวนวณัฐ  บุผานัน
4. นางสาวนัทธมน  คงกระพัน
5. นางสาวพิมพิศา  ทาปง
6. นางสาววรรณธิดา  ปัญญาหลวง
7. นายวุฒิศักดิ์  วงษายา
8. นางสาวหัสญา  ช่วยนา
9. นางสาวอนัญญา  เสภา
10. นายเอกรินทร์  ทาก๋อง
 
1. นางดลฤดี  บุญยะรัตน์
2. นายสยาม  จันต๊ะวงค์
3. นายคมสันต์  ใจเย็น
 
518 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวณัฐกานต์  ดอกเกียง
2. นางสาวธรรมิกา  ผธิตามจอมเดช
3. นายนิพนธ์  ปานคำ
4. นางสาวพรธิดา  รัตนบุรานันท์
5. นางสาวลลิตา  เจตตำนงกิจ
6. นางสาวศศิพร  บุญชัยรัตน์
7. นางสาวสายฝน  ทรายวงค์
8. นางสาวอรพรรณ  ณ เชียงใหม่
9. นายเกียรติศักดิ์  สุนุย์
10. นายเจษฎา  วงค์สกุล
 
1. นายตรรกพงศ์  ธรรมรังษี
2. นางรัตนา  มากสุข
 
519 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงณีรนุช   แสงไทย
2. เด็กหญิงดวงเดือน   สิทธิวงศ์ษา
3. เด็กหญิงนิด  สายทอง
4. เด็กหญิงอรนุช  ดีเสมอ
5. เด็กหญิงเดือน  นามแสง
 
1. นางสุรีย์รัตน์   ศิริตันติวัฒน์
2. นายนเรนทร์ฤทธิ์   นันทะสิทธิ์
 
520 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงนราธิป  ต๊ะคำ
2. เด็กหญิงปภาสินี  สุขวรรณา
3. เด็กหญิงปานระพี  สมศักดิ์
4. เด็กหญิงสุภัคพร  ทรัพย์พอกพูน
5. เด็กชายอภิวัฒน์  สุขวรรณา
 
1. นางกรองนภา  ผกาผล
2. นางนาตยา  พรหมเทศ
 
521 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวดลฤทัย  ปืนโยม
2. นางสาวธนัญญา  วงศ์ชัย
3. นายภูดินันท์  ขันแก้ว
4. นางสาวสุนิสา  ปันทะยม
5. นางสาวเวธกา  บุญทา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แก้วนึก
2. นางกาบจันทร์  จุมปา
 
522 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   มณีกิจ
2. นางสาวธีราพร   สุกุล
3. เด็กหญิงพรปฏิมา  วุฒิสารวัฒนา
4. นางสาวสุพิชญา  ทองฟู
5. เด็กหญิงอารีรัตน์   แสงผะการ
 
1. นางแสงเดือน  จิเรณุวัฒน์
2. นางสาวอนามิกา  บุญมา
 
523 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวคมคาย  เวียงแสนภู
2. นางสาวจันทร์  นามยี่
3. นางสาวตาลสัง  วงค์ใส
4. นางสาวศรีฟอง  สุภา
5. นางสาวเกี๋ยงคำ   สุภา
 
1. นางสุรีย์รัตน์   ศิริตันติวัฒน์
2. นางสาววิภาวรรณ   บุญมากาศ
 
524 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวนิชานาถ  ขัติยะ
2. นายบรรจง  โรงทา
3. นางสาวปณิษษา  บุดดี
4. นางสาวปนัดดา  หาทรัพย์
5. นางสาวหฤทัย  ตะลุงค์ปุตต์
 
1. นางจิตริณี  รุ่งสวัสดิ์
2. นางกาบจันทร์  จุมปา
 
525 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  แซ่หลี
2. นางสาวนฤมล  โปธิ
3. นางสาววรพิชชา  จอมแก้ว
4. นางสาวสุวนันท์  ทะสุยะ
5. นางสาวสุวรี  สารเข้าดำ
 
1. นางกรองนภา  ผกาผล
2. นายแสวง  ผกาผล
 
526 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นายณฐพล  ใช่
2. นายธวัชชัย  คงรอด
3. นางสาวพิมพ์นารา   เครือประเสริฐ
4. นางสาวสุชานันท์  ปันนาจา
5. นางสาวสุดารัตน์  วงศ์หยกสุริยา
 
1. นางสาวพวงแก้ว  เลิศพิทักษ์พงศ์
2. นางสาวอาภาพร  ศรีมาลี
 
527 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงศิศิธร  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงศุภนิดา  แซ่เล่า
3. เด็กหญิงศุภนุช  แซ่โซ้ง
 
1. นางจันทรวัทน์  พรมผอง
2. นางสาวอัชรา  ราชคม
 
528 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มณีรัตน์
2. เด็กชายนพณัฐ  ก้างออนตา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงขรชัยรัตน์
 
1. นายเมธี  อนันต์
2. นางสาวอัมพร  อุดป้อ
 
529 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะพรพิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่หอ
2. เด็กหญิงรวิสรา  ใจลังกา
3. เด็กหญิงสายฝน  สมบูรณ์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ชัยศักดิ์
2. นางสาวรัชนันท์  วงศ์หลวง
 
530 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ก๋าคำ
2. เด็กชายยุทธนนท์  ละออสะอาด
3. เด็กหญิงอริสา  สุรินทร์ธรรม
 
1. นางสุวรรณี  ใจซื่อ
2. นางกัลยา  เตชะ
 
531 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา   ชัยมูลวงค์
2. นางสาวภานรินทร์  ริยะนา
3. นายวีรวุฒิ  ปากหวาน
 
1. นางสาวปาณิตา  ตาต๊ะคำ
2. นางมัทนา  กุลชัย
 
532 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวจุฬาตรีกุล  อุมา
2. นายพรรณุกรณ์  ศรีสุโพธิ์
3. นางสาวภัทรวดี  ไชยทน
 
1. นางวาริณี  จิตต์สุวรรณ
 
533 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ดุเหว่า
2. นางสาวปรีญาภรณ์  แก้วนวน
3. นางสาวมณีนุช  สุทธลูน
 
1. นางสาวสาวิตรี  เทพอุดม
2. นายเฉลิม  ขัดพะนัด
 
534 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวกฤติกา  ทองใย
2. นางสาวพัฒน์ชลิฎา  น้อยวังหิน
3. นางสาวลลิลทิพย์  ดวงสุข
 
1. นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ
 
535 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ต๋าต้าน
2. เด็กหญิงศิลาพร  คงทน
3. เด็กหญิงเม  คำปัน
 
1. นางณภาภัช  ม้าอุตส่าห์
2. นางสาวชฎาธาร  ใจกล้า
 
536 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทวีชาติ
2. เด็กชายกิตติภณ   สีลาวงค์
3. เด็กชายณัฐชนนท์  ใจโลกา
 
1. นางจันทรวัทน์  พรมผอง
2. นางสาวอัญชลี  ทะวงค์อารี
 
537 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  รอดดิษฐ
2. เด็กหญิงภัทรมัย  แก้วสมนึก
3. เด็กชายอภินันท์  กองกันทะ
 
1. นายเมธี  อนันต์
2. นางสาวอัมพร  อุดป้อ
 
538 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงพิชญ์สินีญา  ม้าแก้ว
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เปียงตั้ง
 
1. นางศศิธร  วงค์ประดิษฐ
2. นางพิชญาภา  วงศ์ไชย
 
539 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวณิษารัตน์  ฮวบสมบูรณ์
2. นางสาวพลอยงาม  วงค์ปันนา
3. นางสาววนิดชดา  ยอดคำ
 
1. นางณภาภัช  ม้าอุตส่าห์
2. นางสาวชฎาธาร  ใจกล้า
 
540 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวชลิลดา  จันโน
2. นางสาวพรรณทิพย์  จำปาลา
3. นางสาวศิรภัสสร  สีกัมพล
 
1. นางจันทรวัทน์  พรมผอง
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  สมเพ็ชร
 
541 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกมลนัทธ์  แฉ่งโสภา
2. นางสาวจุฑามณี  วรรมณี
3. นายศุภวิชญ์  ธุวะคำ
 
1. นายอุดม  ยารวง
2. นายเมธี  อนันต์
 
542 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  ใจแก้ว
2. นางสาวรุจิรางค์  งามเมือง
3. นางสาวสุพัฒตรา  จันตัน
 
1. นางศศิธร  วงค์ประดิษฐ
2. นางสาววรรณฑริกา  ปันทะนัน
 
543 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินท๊อก
2. เด็กหญิงพิชญา  พันสุภะ
 
1. นายโกสินทร์   ไชยชมภู
2. นางสาววรรณี   ถาหล้า
 
544 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กชายนพกร  เตมีศักดิ์
2. เด็กชายนพดล  จันทาพูน
 
1. นายณัฐพงศ์  โกแสนตอ
2. นางสาวเมวิกา  เหมืองทรายมูล
 
545 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายภานุวิชญ์  ดวงสนิท
2. เด็กหญิงภารดี  สลีสองสม
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
546 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กชายพัทธพล  แซ่ย่าง
2. เด็กชายศราวุฒิ  วงศ์ศรีวิศาล
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสรวีย์  มโนใจ
 
547 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจตุรภัทร  แสงแก้ว
2. นายพรชัย  วงค์ใหญ่
 
1. นางสาวชฎาพร  ขนทอง
2. นางลดาวัลย์  คำปวน
 
548 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายพิชญุตย์  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   คำดี
 
1. นายสัจจา  ทะนันใจ
2. นายศุภโชค  แสงทอง
 
549 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายธนภัทร  วิชา
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทพันธ์
 
1. นายชวลิต  ธิจันดา
2. นายวศิน  มงคลสาร
 
550 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  มะทะนัน
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชาติงูเหลือม
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
551 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนพดล  ใจวงศ์ปาน
2. นางสาวเขมวิกา  ก๋าวิน
 
1. นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์
2. นางสกุณี  นิยม
 
552 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวรวงข้าว  ต๊ะสีใจ
2. นางสาวรุจรวี  ริประพันธ์
 
1. นายศุภโชค  แสงทอง
2. นายสัจจา  ทะนันใจ
 
553 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา  สุวรรณ์ทัย
2. นายสหัสวรรษ  ขัดพูน
 
1. นายเกรียงไกร  อภิธนัง
 
554 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายชัชกรินทร์  พงษ์ธนานุวัฒน์
2. นายณัฐวัตร   รักคำ
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
555 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัส  เจริญดีสุข
2. เด็กชายธภัทร  ศิริมงคล
 
1. นายปฏิเวธ  อินทร์โต
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
556 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายภัทรพล  ท่อนคำ
2. เด็กชายเจตดิลก  กฤตล้ำเลิศ
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
557 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายประกิต  หมื่นนามหมอ
2. นายโชคกิตติ  กันทะยอง
 
1. นายพงศธร  สายใจ
2. นายณรงค์  ทัญญาสัก
 
558 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  วนไธสง
2. นายยุทธชัย  ศรีใจปั๋ง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ลำดวง
 
559 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธนากร  จันต๊ะไพร
2. นายสหวรรษ  ศรีมา
 
1. นายพิบูลย์  แสงทอง
 
560 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายพัชระ  สืบขวัญ
2. นายศุภกร  แก้วประการ
 
1. นางบงกช  บุญเลิศ
2. นางสุพัตรา  ถมยา
 
561 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายกตัญญู  อินตา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  อินต๊ะสงค์
 
1. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
2. นายวงศกร  คำตั๋น
 
562 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายจำแดง  ครองรับ
2. เด็กชายอภิชาติ  จิตตธรรม
 
1. นายชนก  แสนติยศ
2. นางสรัลชนา  ก้างออนตา
 
563 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวณัฐรินีย์  สิงห์ค๊ะ
2. นายรังสิมันตุ์  รินตุมมา
 
1. นางสุจิตรา  แจ้วิสอน
2. นางสาวรตนพร  เจียมวิจักษณ์
 
564 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  หมู่เกรียง
2. เด็กหญิงเมธินี  สุขเกษม
 
1. นายปริญญา  อินทยศ
2. นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา
 
565 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายพีรพงค์  บำรุงแจ่ม
2. เด็กชายเขมวัฒน์  เตชะ
 
1. นายพงศธร  สายใจ
2. นายรวินท์โชติ  สุทะกุล
 
566 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองทิพย์  บัวทอง
2. เด็กหญิงดาว  นามอุ่น
 
1. นายศุภเลิศ  ท่าม่วง
2. นางสกุณี  นิยม
 
567 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองดีโลก
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พรมเอ้ย
 
1. นางพัชรกันย์  กุลประภัสสร์
2. นายปกรณ์กฤช  กันทะเลิศ
 
568 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายตรีภพ  สุดจิตร์สมโภชน์
2. เด็กชายเจษฎาพร  สอนแก้ว
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
569 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค   สังข์รุ่ง
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ทาเอ้ย
 
1. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
2. นายวงศกร  คำตั๋น
 
570 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ศรีจุมปา
2. เด็กชายมิ่งขวัญ  ทิพย์ทอง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
2. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
 
571 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  มะโนแสง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาเฟย
 
1. นางสาวพิกุล  ราชใจยา
 
572 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรชนก  ไกลถิ่น
2. นางสาวนิศารัตน์  นัยนันท์
 
1. นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์
2. นางสกุณี  นิยม
 
573 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นายกฤษดา  ใจมะโน
2. นายวันชัย  กันแก้ว
 
1. นางภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี
 
574 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายกุมภนันท์  ญาติวานิชรุ่งเรือง
2. นางสาวชนิกานต์  แสงอิน
 
1. นางสาวกณิการ์  ปัญญาอิ่นแก้ว
 
575 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายภูมิภัทร  เชื้อลี้อ
2. นางสาวอโนชา  ปันโตน
 
1. นางสาวพิกุล  ราชใจยา
 
576 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกรรวี  คำแดง
2. นายภูมินทร์  จันทเลิศ
 
1. นางสุนีย์  ยามี
2. นางมนัสชนก  ตามวงค์
 
577 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายภานุพงศ์  จำปาแก้ว
2. นายเวหา  เกียรตื์ชัยงาม
 
1. นายพิบูลย์  แสงทอง
 
578 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายภาคิน  ศิวธรรมรัตน์
2. นายเสฏฐวุฒิ   ธนาคำ
 
1. นางสุนีย์  ยามี
2. นางมนัสชนก  ตามวงค์
 
579 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายดนุพันธ์  ใจกล้า
2. นายภูปกรณ์  ลือหาญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
580 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายจักรภัทร  มินทะนา
2. นายฉินนรณ  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวอัญชลี  ทะวงค์อารี
2. นายมนต์ชัย   สีปิน
 
581 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายฐากร  ใจพล
2. เด็กชายนวฤกษ์  พิทักษ์อำพรรณ
3. เด็กชายปรัชญา  ปาลี
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
2. นางสุนีย์  ยามี
 
582 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์   วันตื้อ
2. เด็กหญิงวันนิดา   อุปนันเมือง
3. เด็กหญิงอารยา   วรรณมณี
 
1. นางสาวกลอยใจ  สุทธิทรัพย์
2. นางสาวดวงกมล  ไชยศิลป์
 
583 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงครรธารักษ์  มงคลใหม่
2. เด็กหญิงจินตนา  ปาระกา
3. เด็กชายนพเดช  จันตาสิงห์
 
1. นายฤทธิกร  เกียรติกุลภักดี
2. นางสาวมรกต  ทิพย์สุวรรณ
 
584 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาภา  วิจิตรบัญชา
2. นางสาวบุญสิตา  ถาแก้ว
3. นางสาวสุกัญญา  บุญมี
 
1. นางสาวธัญญชล  ทองสา
2. นายศิวกร  กานันตา
 
585 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายภาคิน  ศิวธรรมรัตน์
2. นางสาววรกนก  พานิชโปรยโสภา
3. นางสาวเปมิกา  พลชัย
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
2. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
 
586 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจินตนา  จันทฤทธิ์
2. นางสาวสรัญชนา  บัวเสี้ยว
3. นายเวหา  เกียรตื์ชัยงาม
 
1. นางหทัยชนก  ถาแหล่ง
 
587 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายจารุวัฒน์  อภิพัฒนาชัย
2. นายบุญพิทักษ์  บุญทา
3. นายศุภชัย  มาวงศ์
 
1. นายฤทธิกร  เกียรติกุลภักดี
2. นางสาวมรกต  ทิพย์สุวรรณ
 
588 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายสรรพัชญ์  แก้วเจริญไพศาล
2. นางสาวสุภัสสรา  คำน้อย
 
1. นายณรงค์  ทัญญาสัก
2. นางรัตนา  มากสุข
 
589 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  เรือนมูล
2. นายภานุวัฒน์  ทำทาน
 
1. นายศรัญญู  ปัญญา
2. นายวรวุฒิ  วงศ์เวียน
 
590 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวชนิสรา  ตานวล
2. นางสาวมิรินญา  พรมชัย
 
1. นายปริญญา  อินทยศ
2. นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา
 
591 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  วิจิตรบัญชา
2. นางสาววิลาวัลย์  ตันปาละ
 
1. นายศุภโชค  แสงทอง
2. นางสาวธัญญชล  ทองสา
 
592 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายชโนดม  อ่อนทองคำ
2. เด็กชายพรหมชัย  ชูแสง
3. เด็กชายวุฒิกร  ศรีศิริ
 
1. นางนางมนัสชนก   ตามวงค์
2. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
 
593 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายปารณ   ดาวทอง
2. นายพักตร์ภูมิ  ตาแพร่
3. นายศิริโรจน์  เมืองมูล
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
2. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
 
594 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายกัมปนาท  ชัยชนะมงคล
2. เด็กชายวรัญญ  ทัศเรณู
3. เด็กชายหล้า  นามแสง
 
1. นายหาญ  เสนนะ
2. นายนิติกร  จันทร์แก้ว
 
595 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นายธเนศ  สายทอง
2. นายศุภวัฒน์  แก้วบริสุทธฺิ์
3. นายอนุพันธ์  เอกอาภรณ์ภิรมย์
 
1. นายชาติ  หมีเอี่ยม
2. นางสาวอนรรญพัชร  จันทร์รวมสุข
 
596 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายจิรเมธ   น้อยด้วง
2. นายนันทนากร   ชัยวังเย็น
3. นายไกรวิชญ์   ธิแปง
 
1. นายนพดล  กันทอน
 
597 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายชินวัตร  ใยแก่นจันทร์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงห์คำ
3. เด็กชายธนกร  ณัชปัญญาภรณ์
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
2. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
 
598 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสิริชัย  เตมีศักดิ์
2. เด็กชายแสง  ทองดี
 
1. นายชนก  แสนติยศ
2. นายวัลลภ  เตชะปิตุ
 
599 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพีรณัฐ  กันคำ
2. นายภัทรภูมิ  เชื้อเมืองพาน
3. นายเจตพล  กอบกำ
 
1. นายณรงค์เดช  ชัยวรรณา
2. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
600 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  นาคสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพัชรียาภรณ์  ใจมอย
3. เด็กหญิงสุภัทรภรณ์  ทานุชิต
 
1. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
2. นายสุเมธ  ชาญวัฒนา
 
601 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายชนาธิป  คำจันทร์
2. นางสาวณปาภัช  กันธิยะ
3. นางสาวสุวิชญา  แปงนุจา
 
1. นายยศวรรธน์  วิญญารัตน์
2. นายพิเชษฐพงศ์  มาทะ
 
602 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  เขื่อนคัก
2. นางสาวพีรดา  ยี่ภิญโญ
3. เด็กหญิงภัทรพร  คำสาร
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
 
603 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 1. สามเณรจักรดุลย์  ใจทา
2. สามเณรธีรศักดิ์  ใจวงค์
3. สามเณรศักดิธัช  ชัยศิล
 
1. นายจาคี  ธรรมใจ
 
604 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายกริชกร  หมื่นอินทร์
2. เด็กชายรัชภูมิ  ขาวสะอาด
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ลื้อยอด
 
1. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
2. นายณัฐชนน  ศรีเมือง
 
605 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กชายกิตติพศ  มหาวงษ์ทอง
2. เด็กชายภราดร  จันทะสีมา
3. เด็กชายวีรวุธ  ซาวลี้แสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  หมื่นคำสี
2. นายชาญชัย  แก้วเถิน
 
606 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายวิทวัส  ผาคำ
2. นายวิษณุกูล  ศรีใจ
3. นายเหมวัฒ  ปากหวาน
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
 
607 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายมานพ   มอโป๊ะกู่
2. นายสุธรรม    เหม่อแล
3. นายอนิรุต    อาซังกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายชาลี  มะโนวรรณ์
 
608 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายศุภณัฐ  กาญจนวัฒนกุล
2. นายอธิภูมิ  เศวตวงษ์
3. นายเตชิต  ศรีตระกูล
 
1. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
2. นายณัฐชนน  ศรีเมือง
 
609 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายชยธร  อะทะไชย
2. นายสิทธิพล  หลีใจ
3. นายอัครพล  บรรเลง
 
1. นายสง่า  วิชา
2. นายอุดม  สมบูรณ์
 
610 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายจิ่งนะ  จันทร์วิ
2. เด็กชายสมบูรณ์  คำลือ
3. เด็กหญิงเกสร  จอมสลี
 
1. นายวิทูร  แสนติยศ
2. นางสุภา  ชนะกุล
 
611 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงนงนภัส  แสงคำเป๊ก
2. เด็กหญิงนันทญา  วอหล้า
3. เด็กหญิงศิวพร  ชำนาญไพร
 
1. นางพิสมัย   คำก้อแก้ว
 
612 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายชโยดม    เลส่อ
2. เด็กชายนันทพงศ์    เว้ยยือกู่
3. เด็กชายสำเริง    อายีกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายวิชัย  บางนาค
 
613 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาพร  ทะเย็น
2. นางสาวนิชธาวัลย์  ไชยตัน
3. นายเอกราช  อุดก่ำ
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  ดำเนินนิรันดร์
2. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
614 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรพร  นันใจ
2. นางสาวมัทนา  ก๋าซ้อน
3. นางสาวสรันดา  วงค์นาง
 
1. นางพิสมัย  คำก้อแก้ว
 
615 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายธนนท์ชัย    แล่เฉอะ
2. นายอาจ่า    อาซางกู่
3. นายเจมส์    เมอลากู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายวิชัย  บางนาค
 
616 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  กันทาธรรม
2. เด็กหญิงนวพร  โฉมจันทร์
3. เด็กหญิงพรพรรณราย  พินิจ
4. เด็กหญิงวรรณสิริ  วรรณสอน
5. เด็กหญิงสุชาดา  มากแก้ว
6. เด็กหญิงโยธิตา  งานดี
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
2. นายพงศกร  แปงแก้ว
3. นายอรรพงศ์  สายบัว
 
617 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงปริญญา  ชื่นประกายพงศ์
2. เด็กชายพลวัต  สายเดช
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  อุ่นจญานนท์
4. เด็กชายอาชาไนย  ทรายหมอ
5. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ   ปัญญาสุ
6. เด็กหญิงแพรวฤทัย  ศรีใจปลูก
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นายไพบูลย์  ณ เชียงใหม่
3. นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา
 
618 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  เกี๋ยงภาลัก
2. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทะมา
3. เด็กหญิงมัฐณาวรรณ  ไชยทัศน์
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาเต็ม
5. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สมร
6. เด็กหญิงอารียา  อาจดวงดี
 
1. นายธนพันธ์  พานคำดาว
2. นางสาวปิ่นแก้ว  ยานะจิตร
 
619 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกรณ์  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงณมาดา  ราชภักดี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาราช
4. เด็กหญิงณัฐภัทร  ช่างแต่ง
5. เด็กหญิงศรีรดา  ทำทาน
6. เด็กหญิงสร้อยสุริน  อินต๊ะจักร
 
1. นางสุวรรณี  หมื่นตื้อ
2. นางสุพรรณี  พรมมา
3. นางสาวสมจิตร  ปัญญาดี
 
620 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกวินธิดา  นามแสง
2. นางสาวชนากานต์  ใจมั่น
3. นางสาวปิยนิดา  พุทธเนตร
4. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  กิจรักษ์
5. นางสาวสุพรรณรัศมิ์  วงค์ไชย
6. นางสาวเพียงเพ็ญ  โนราช
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
2. นายพงศกร  แปงแก้ว
3. นางศรีไพร  เมืองมูล
 
621 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นายจักรินทร์  ยาวิละ
2. นางสาวจิราพรรณ  ตากุล
3. นางสาวประภัสสร  ลาดปะละ
4. นางสาวปิยฉัตร  สัตย์ซื่อ
5. นางสาวรัชนีกร  บัวดี
6. นางสาวศิริกันยา  อุดทา
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาวกาญจนา  กันธะนภี
3. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
 
622 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวจันทราทิพย์  ศรีวิกิจ
2. นางสาวจิตรลดา  กาบเกี๋ยง
3. นางสาวณัฏฐธิดา  เครื่องใจ
4. นางสาวณัฐริกานต์  เขียวคำปัน
5. นางสาววิลาสินี  คำหม่อม
6. นายอนุธน  ยาวิลาศ
 
1. นายอรรถชัย  สีจันทร์
2. นางดรุณี  เตชะตา
 
623 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวปิยะนุช    แซ่หวาง
2. นางสาวสอดา   รจนาพิกุล
3. นางสาวสุธิดา   เบียงกูกู่
4. นางสาวสุนิสา    เบียเช
5. นางสาวสุมาลี    ยี่บรา
6. นางสาวเบญจพร   แลเฉอะ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายวิชัย  บางนาค
 
624 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายณัฐพล  กันตรี
2. นายนนทชัย  คำเต็ม
3. นางสาววรกานต์  คำมงคล
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
2. นางมลิวัลย์  พรมวงค์
 
625 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  หลงษา
2. เด็กหญิงสุณี  ราชคิด
3. เด็กหญิงแจ่มใส  ชุ่มเย็น
 
1. นางกฤษติกา  อุดปิน
 
626 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชริกา   ชัยวงค์
2. เด็กหญิงภูษณิศา  แซ่จ้าง
3. เด็กหญิงอรทัย  โว่ยยือ
 
1. นางสาวกายทิพย์   ทองกลาง
2. นางมัณฑนา  บัวประเสริฐ
 
627 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  อิสระ
2. นางสาวธนัชพร  กาฟู
3. นางสาวลูกน้ำ  เมฆบังวัน
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
2. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
628 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวธัญจิรา  จุ่มอูป
2. นางสาวลลิตา  ใจชื่น
3. นายลัทธพล   ภูมิประเทศ
 
1. นางสาวรัชฏา   นิ่มทรัพย์
2. นางสาววรรณาภา   ยาวิชัย
 
629 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นายพงศธร   ไชยปินโญ
2. นายลัทธพล  งานลอ
3. นางสาวแสงเอื้อย  แสนทิพย์
 
1. นางศุภลักษณ์  เรวรรณ์
 
630 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร   หมื่อแล
2. นางสาวยุพิน  คำแก้ว
3. นางสาวสุนิศา  นามยี่
 
1. นางมัณฑนา  บัวประเสริฐ
2. นางสาวกายทิพย์   ทองกลาง
 
631 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  ธิโนชัย
2. เด็กชายนันทพงษ์  ดอกสน
3. เด็กชายไกรฤกษ์  จันทร์แดง
 
1. นายนิรันดร์   วงศ์วุฒิ
2. นางนิภาพร  ไชยมงคล
 
632 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  กาหะ
2. นางสาววิไลพร  แซ่ฟง
3. นางสาวไพรินทร์  แสนคำหล่อ
 
1. นายเจษฎา  สุวรรณปัญญา
2. นางสาวเมวิกา  เหมืองทรายมูล
 
633 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จะที
2. เด็กหญิงจารุณี  โชคดี
3. เด็กชายสิทธินนท์  ข้อโนนแดง
 
1. นายวรวิทย์  คำหลวง
2. นางศิริจันทร์  สุทำทาน
 
634 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกพร  มูลสถาน
2. เด็กชายธนันท์  บุญกอง
3. เด็กชายปณชัย  รักษาศิลป์
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นางเรณู  ปานกลาง
 
635 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  สมใจ
2. นางสาวมญชุ์ปรียา  เชียงรินทร์
3. นางสาวสรัญญา  บัวดี
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
2. นางมลิวัลย์  พรมวงค์
 
636 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจารุพร  อ้ายจาย
2. นางสาวจิรัฐติกาล  แปงอ้าย
3. นางสาววิชชุลดา  ไชยลังกา
 
1. นางสาวภาพิมน  สุดงาม
 
637 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์ต๊ะน๊ะ
2. นางสาวปณิดา  อริยะคำ
3. นางสาวอรวรรณ  นุโพ
 
1. นายวรวิทย์  คำหลวง
2. นายวรรณศักดิ์  ราชสมศรี
 
638 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวตวิษา  วังรุ่งโรจน์
2. นางสาวพนิตสุภา  อินทรังษี
3. นางสาวพลอยไพลิน  เพชรจรัสชัย
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นายบงกช  แปสนม
 
639 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   เสนาวงค์
2. เด็กหญิงปริชาติ  สัจญาติ
3. เด็กหญิงสุทธินันท์  พรมงาม
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาวกาญจนา  กันธะนภี
 
640 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายธิชา    เจริญทั้งความรู้
2. เด็กหญิงพัฒนารี    แซ่จาง
3. เด็กหญิงสุนิสา    แซ่ลี
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายวิชัย  บางนาค
 
641 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ฟองน้ำ
2. เด็กหญิงนัชชา  นันตา
3. เด็กหญิงเกวลิน  มูลกำเลิศ
 
1. นางปุณญาภรณ์   แสงจันทร์
2. นางกัญญาณัฐ  คีลาวงค์
 
642 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก่นท้าว
2. เด็กหญิงณิชาภา  ภูคำอภิรมย์
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิบูลย์รังษี
 
1. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล  ทองสุข
 
643 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายกิติโย  คำเจริญ
2. นางสาวนรีภรณ์  หมอ
3. นางสาวอริศรา  การะเกตุ
 
1. นายนพรัตน์  ทิพย์กรแก้ว
2. นางภัณว์สิญา  กาบุญก้ำ
 
644 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวบุษยมาส  ศรีทองคำ
2. นางสาวปนัสยา  ยองขอด
3. นางสาวสลิลญา  ท้าวผาบ
 
1. นางสาววราพร  บุญมี
 
645 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายซิ่งมิ่ง   แซ่เจอว
2. นางสาวนาจู  สุภาพพจนา
3. นางสาววันเพ็ญ  มาเยอ
 
1. นางวิลาวัลย์  วิเศษโวหาร
 
646 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวณิชกมล  ชัยวรรณ์
2. นางสาวบุษกร  หัตถ์หาญ
3. นางสาวไพลิน  ขำชัย
 
1. นางปุณญาภรณ์   แสงจันทร์
2. นางกัญญาณัฐ  คีลาวงค์
 
647 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ใสเอ้ย
2. เด็กหญิงกานต์ระวี  สุวรรณเทพ
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุขสุวรรณ
 
1. นายอรรถชัย  สีจันทร์
2. นางดรุณี  เตชะตา
 
648 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงขจีรัตน์  ศรชัยปัญญา
2. เด็กหญิงจารุณี  พิภัชกิตติคุณ
3. เด็กหญิงภราดา  ศรชัยปัญญา
 
1. นางนาฎสุดา  ใจคำ
2. นางสาวดวงเดือน  ลักษณะพรรณดี
 
649 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  วงศ์ชนะชัย
2. เด็กหญิงสุภาณี  เปียงแล่
3. เด็กหญิงหมี่แช  เชอหมื่อ
 
1. นางสินีนาฏ  ชัยเขต
2. นางเพ็ญศรี  กันแก้ว
 
650 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  บุญติ๊บ
2. เด็กชายบรรณทัศน์ฐาน  ดอนลาว
3. เด็กชายอาทิตย์  นามอิน
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นายจิรพงศ์  น้อยสปุ๋ง
 
651 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายปิยะฉัตร  ศรีคำ
2. นางสาวสีดา  กุเลา
3. นางสาวอารีญา  ปันติ
 
1. นางจิตริณี  รุ่งสวัสดิ์
 
652 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร   มาเญอะ
2. นายวรวิทย์    แซ่เฉิน
3. นางสาวสมถวิล  แซ่เบี้ยว
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายวิชัย  บางนาค
 
653 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายฑิตาวีร์  ชมสวน
2. นางสาวณิชกานต์  แก้วอ้าย
3. นางสาวนงนภา  ใจตรง
 
1. นางปุณญาภรณ์   แสงจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ  ทองคำ
 
654 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวมลวิภา  นนทภา
2. นางสาวมัณฑนา  สุดาจันทร์
3. นางสาวอชิตะ  สุขใหญ่
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นายจิรพงศ์  น้อยสปุ๋ง
 
655 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญากร  ธรรมรักษา
2. เด็กหญิงกานต์รวี  สักลอ
3. เด็กหญิงอินทิรา  หมื่นดวง
 
1. นางสาวกนิษฐา  ฟองจำ
2. นายพิสุทธิ์  ราญรอน
 
656 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุขใจ    แซ่หลี
2. เด็กหญิงสุภัฏธกานต์    ทองอินทร์
3. เด็กชายอิคิว    แซ่หลี่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายวิชัย  บางนาค
 
657 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พานแก้ว
2. เด็กหญิงดาวลำพูน  พินิจโคกกรวด
3. เด็กหญิงบุศกร  เพ็ชทูล
 
1. นางปุณญาภรณ์   แสงจันทร์
2. นางปรัชณา  ยาวิชัย
 
658 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัด  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสายทอง  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอมิตา  บ่อแก้ว
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นายจิรพงศ์  น้อยสปุ๋ง
 
659 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวพรกมล  ไชยวงค์
2. นางสาวอรวรรณ  ตาสาย
3. นางสาวอริสรา  แซ่ล้อ
 
1. นายอรรถชัย  สีจันทร์
2. นางดรุณี  เตชะตา
 
660 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวกชพร  รักษาสัตย์
2. นางสาวภัณฑิรา  ขันทะ
3. นายโชคทวี  กันทา
 
1. นายธาดา  ใจปินตา
2. นางสาวกษมาพร  ปัญญาสุ
 
661 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายพงศกร  พุทธวงศ์วัน
2. นางสาวพันธ์อิงคกานต์  ธนะหมอก
3. นางสาวเปมิกา  พลชัย
 
1. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
 
662 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  ไชยพันธ์นา
2. นายตุ้ย  บุญมา
3. นายเจษฎา  พรหมเลิศ
 
1. นางสินีนาฏ  ชัยเขต
2. นางเพ็ญศรี  กันแก้ว
 
663 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไทยกุล
2. เด็กหญิงนาเดียร์  อินคำปา
3. เด็กหญิงศิรินภา  รอดชาติ
 
1. นางลำดวน  มะโนชัย
2. นางสาวธันย์ชนก  ลำคำ
 
664 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกังสดาล  ติ๊บปละ
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  เป็งแก้ว
3. เด็กหญิงพิจิตรา  นันติ
 
1. นายอรรถชัย  สีจันทร์
2. นางดรุณี  เตชะตา
 
665 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายปรีชา  ยอดเงิน
2. เด็กชายพงศกร  แก้วประเสริฐ
3. เด็กชายพิชยศ  ทะนันชัย
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา
 
666 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงสุดา
2. เด็กชายศุภมงคล  หล้าบัววงศ์
3. เด็กหญิงหยกฟ้า  กามล
 
1. นางพรสุดา  แก้วหล้า
2. นายบงกช  แปสนม
 
667 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวนภัสกร  ปุณริบูรณ์
2. นางสาวมัลลิกา  ปัญญาใจ
3. นางสาวอรัชพร  จันทาพูน
 
1. นายอรรถชัย  สีจันทร์
2. นางดรุณี  เตชะตา
 
668 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกนกกานต์  เกิดศร
2. นายยุทธวัฒน์  คำฟู
3. นางสาววิภา  บุญยอด
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา
 
669 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาววิชยา  ก้อนแก้ว
2. นางสาววิรงรอง  สมบูรณ์
3. นางสาวศิวณีย์  จินระดา
 
1. นางพรสุดา  แก้วหล้า
2. นายบงกช  แปสนม
 
670 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ประภา  เป็กธนู
2. นางสาวสุภัสสรา  ไชยมงคล
3. นางสาวสุภาวรัตน์  เป็กธนู
 
1. นางแสงเทียน   โกศัย
2. นางสาววัชราภรณ์   อิ่นคำ
 
671 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไผ่โพธิ์งาม
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
672 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายอัครเดช  ระเบียบโพธิ์
 
1. นางสาวเอี่ยมฤทัย  จวบประสพ
 
673 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายวัจกรณ์  โมกขศักดิ์
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
674 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไกรซิง
 
1. นางนิตยา  วงศ์กาไสย
 
675 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายปฐมภูมิ  สุภากาวี
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
 
676 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  จันทร์กลาง
 
1. นางจุฑามาศ  ฝอยทอง
 
677 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงชุติมา  ทองเสม
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
 
678 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายวีรวิชญ์  เอกวัฒน์นันทกุล
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
679 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิเศษโชค
2. เด็กหญิงปานตะวัน  จุมป๋า
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ฟูปิง
 
1. นางสาวกนกพร  ทาแกง
 
680 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงจิรประภา  ผ่องศรี
2. เด็กหญิงวรวรรณ  พัสดุ
3. เด็กหญิงวราพร  รู้เร็ว
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
2. นางเยาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
681 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  โนรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลือชัย
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  กลางวัง
 
1. นางวรรณพร  เพ็ชรนิล
2. นางสาวสุกัลยา  ไชยรินทร์
 
682 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงนาวิกา  แซ่ลี
2. นางสาวสุรีพร  มูเซอ
3. นายโอยโจว  กิตติศัพท์กันทร
 
1. นางสาววริศรา  หน้านวล
2. นางสาวกองศรี  สุนิติภาสกุล
 
683 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์พันธ์
2. นายภาคภูมิ  มะโนสุข
3. นางสาววราทิพย์  คะจันทร์
 
1. นางเจนจิรา  ยั่งยืน
2. นางจิตภินันท์  สิงห์รีวงค์
 
684 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เขื่อนเพชร
 
1. นางทิพวรรณ  ปันมิตร
 
685 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ดวงใส
 
1. นางจุฑามาศ  ฝอยทอง
 
686 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  พรหมใหม่
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
 
687 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายเจริญพร  แก้วดอนดู่
 
1. นางสาววราภรณ์   เลขา
 
688 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายกายสิทธฺ์  เสนสุวรรณกุล
 
1. นางสุมล  หลักคำ
 
689 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  กันทะปงใจ
 
1. นางนาตยา  พรหมเทศ
 
690 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพล  พุทธวงค์
 
1. นางสาวสุนารี  อินไชย
 
691 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายคเชนทร์  ปินตา
 
1. นางบัวบาน  วะไลใจ
 
692 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายกายสิทธ์  ปัจฉิมานนท์
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
 
693 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายอดินันท์  นันไชย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มะโนเรือง
 
694 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กชายอธิราช  หนสมสุข
 
1. นางณัฐธิดา  อุตส่าห์
 
695 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายไชยวิชญ์  ศรีลังสิทธิสันติ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
696 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายปริตร   โคตแสง
 
1. นางจอมขวัญ   โสภา
 
697 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายรวีโรจน์  เตจ๊ะน้อย
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
698 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายเศรฐานุวัฒน์  สุกันอินทร์
 
1. นายวิเชียร  สัมฤทธิตานนท์
 
699 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวรากร  ปันวงค์
 
1. นางธารทิพย์  ศรีพิชัย
 
700 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายสมัชญ์  วรานุศาสน์
 
1. นายวิทูร  แสนติยศ
 
701 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ใจมา
 
1. นางนาตยา  พรหมเทศ
 
702 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงมณธิตา  ยีมอ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
703 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันต๊ะขัติ
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
 
704 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายสันติชัย  ใจมาตุ่น
 
1. นายวิเชียร  สัมฤทธิตานนท์
 
705 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายทรงฤทธิ์  ชายศักดิ์
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จับใจนาย
 
706 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ไชยคันธา
 
1. นางกมลพรรณ  เขื่อนเพชร
 
707 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจามจุรี  ชัยสุข
 
1. นางนิรมล  ปิ่นทอง
 
708 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวสุวรรณา  แซ่เล่า
 
1. นางณัชชา  นรรัตน์
 
709 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายกุลชน  พรมมินทร์
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
 
710 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาววราพร  บุญทา
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
711 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  ใจปินตา
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
712 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรชัย  ยาวิชัย
2. นายภาสกร  สินธุเสาร์
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
2. นายไพศาล  ชนะกุล
 
713 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายนนทพัฒน์  บุญผัด
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
714 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายสมัชญ์  วรานุศาสน์
2. เด็กชายอาทิตย์  พระประทุม
 
1. นายศุภเลิศ  ท่าม่วง
2. นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์
 
715 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายณัชภัค  เมืองอินทร์
2. เด็กชายนันทชัย  ชัยชนะ
 
1. นายศรัญญู  ปัญญา
2. นายวรวุฒิ  วงศ์เวียน
 
716 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายจตุพล  รอดแจ่ม
2. เด็กชายพุทธรักษ์  โยประทุม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บั้งเงิน
2. นางสาวสุรางค์  อุสาหะ
 
717 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนัย  เรีอนศรี
2. เด็กชายชยุตม์  เลิศหล้า
 
1. นางจุฑามาศ  ฝอยทอง
2. นายสมควร  ธรรมกาศ