งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เขต 41

ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   18 ก.ย. 2560   19 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 221 19 ก.ย. 2560 08.00-16.30
2 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 231 19 ก.ย. 2560 08.00-16.30
3 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 232 19 ก.ย. 2560 08.00-16.30
4 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง ห้องแนะแนว 19 ก.ย. 2560 08.00-16.30
5 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 224,233,234 19 ก.ย. 2560 08.00-16.30
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 221,222 19 ก.ย. 2560 08.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 123 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
3 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 121 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
6 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องโสตฯ 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
7 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 125 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา ห้องพูลเขียว อาคารเรียน 4 19 ก.ย. 2560 08.00-16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา ลานหน้าเสาธง หน้าอาคารเรียน 1 19 ก.ย. 2560 08.00-16.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา โดมสนามบาสเกตบอล 19 ก.ย. 2560 08.00-16.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา 19 ก.ย. 2560 08.00-16.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา โดมหน้าห้องดนตรี 19 ก.ย. 2560 08.00-16.00
6 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอล อบจ. ริมปิง 19 ก.ย. 2560 08.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนขาณุวิทยา อาคาร 5 ห้อง 532 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนขาณุวิทยา อาคาร 5 ห้อง 535 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนขาณุวิทยา อาคาร 5 ห้อง 521-523 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนขาณุวิทยา อาคาร 5 ห้อง 524-526 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขาณุวิทยา อาคาร 4 ห้อง 422 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนขาณุวิทยา อาคาร 4 ห้อง 422 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนขาณุวิทยา หอประชุมวรลักษณ์ 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนขาณุวิทยา หอประชุมวรลักษณ์ 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนขาณุวิทยา อาคาร 5 ห้อง อินทนิล 5 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนขาณุวิทยา อาคาร 4 ห้อง อินทนิล 4 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนขาณุวิทยา อาคาร 5 ห้อง 541 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนขาณุวิทยา อาคาร 5 ห้อง 546 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนขาณุวิทยา อาคาร 5 ห้อง 536 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม หอประชุมวัชระ-นารี 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้องดนตรีสากล 2 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้องดนตรีสากล 2 19 ก.ย. 2560 13.00-16.00
4 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้องดนตรีสากล 1 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้องดนตรีสากล 1 19 ก.ย. 2560 13.00-16.00
6 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ชั้นล่างอาคาร 7 (ท้ายตึก) 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ชั้นล่างอาคาร 7 (ท้ายตึก) 19 ก.ย. 2560 13.00-16.00
8 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ชั้นล่างอาคาร 7 (ท้ายตึก) 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ชั้นล่างอาคาร 7 (ท้ายตึก) 19 ก.ย. 2560 13.00-16.00
10 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม หอประชุมวัชระ-นารี 19 ก.ย. 2560 13.00-16.00
11 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม หอประชุมวัชระ-นารี 19 ก.ย. 2560 13.00-16.00
12 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม หอประชุมวัชระ-นารี 19 ก.ย. 2560 13.00-16.00
13 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม หอประชุมวัชระ-นารี 19 ก.ย. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ห้องประชุม 99 ปี 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ห้องประชุม 99 ปี 19 ก.ย. 2560 13.00-16.00
3 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้อง STEM 1 ,STEM 6 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้อง STEM 5 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2560 09.00-16.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2560 09.00-16.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ศาลา 90 ปี 19 ก.ย. 2560 09.00-16.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 19 ก.ย. 2560 09.00-16.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 19 ก.ย. 2560 09.00-16.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 631-633 19 ก.ย. 2560 09.00-16.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 621,623,625 19 ก.ย. 2560 09.00-16.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 232-233 19 ก.ย. 2560 09.00-16.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 234-235 19 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 19 ก.ย. 2560 09.00-14.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 124 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 125 19 ก.ย. 2560 09.00-14.00
4 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 125 19 ก.ย. 2560 09.00-14.00
5 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 434 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง TOT 19 ก.ย. 2560 08.00-16.30
7 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง TOT 19 ก.ย. 2560 08.00-16.30
8 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อาคาร 4 19 ก.ย. 2560 08.00-16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงฝึกงาน 19 ก.ย. 2560 08.00 น. เป็นต้นไป
2 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงฝึกงาน 19 ก.ย. 2560 08.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองลานวิทยา 19 ก.ย. 2560 09.00-13.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองลานวิทยา 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองลานวิทยา 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสักงามวิทยา 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสักงามวิทยา 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองลานวิทยา 19 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]