แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 136 104 80.62% 16 12.4% 6 4.65% 3 2.33% 129
2 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 117 82 70.69% 20 17.24% 11 9.48% 3 2.59% 116
3 โรงเรียนวัชรวิทยา 96 70 80.46% 11 12.64% 3 3.45% 3 3.45% 87
4 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 108 65 65.66% 16 16.16% 13 13.13% 5 5.05% 99
5 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 100 57 60.64% 22 23.4% 10 10.64% 5 5.32% 94
6 โรงเรียนขาณุวิทยา 85 52 65% 17 21.25% 8 10% 3 3.75% 80
7 โรงเรียนคลองลานวิทยา 69 43 65.15% 10 15.15% 7 10.61% 6 9.09% 66
8 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 77 42 57.53% 17 23.29% 9 12.33% 5 6.85% 73
9 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 82 41 53.25% 16 20.78% 13 16.88% 7 9.09% 77
10 โรงเรียนระหานวิทยา 79 39 54.93% 18 25.35% 8 11.27% 6 8.45% 71
11 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 71 35 52.24% 17 25.37% 10 14.93% 5 7.46% 67
12 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 73 35 50% 15 21.43% 8 11.43% 12 17.14% 70
13 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 83 34 44.16% 22 28.57% 13 16.88% 8 10.39% 77
14 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 61 33 61.11% 8 14.81% 7 12.96% 6 11.11% 54
15 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 74 31 46.97% 18 27.27% 11 16.67% 6 9.09% 66
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 56 31 58.49% 10 18.87% 6 11.32% 6 11.32% 53
17 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 57 30 57.69% 8 15.38% 5 9.62% 9 17.31% 52
18 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 76 28 44.44% 14 22.22% 11 17.46% 10 15.87% 63
19 โรงเรียนสักงามวิทยา 60 28 54.9% 10 19.61% 4 7.84% 9 17.65% 51
20 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 62 27 46.55% 12 20.69% 13 22.41% 6 10.34% 58
21 โรงเรียนพิไกรวิทยา 57 27 49.09% 12 21.82% 8 14.55% 8 14.55% 55
22 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 54 23 53.49% 7 16.28% 4 9.3% 9 20.93% 43
23 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 44 23 62.16% 6 16.22% 2 5.41% 6 16.22% 37
24 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 50 22 45.83% 10 20.83% 7 14.58% 9 18.75% 48
25 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 56 21 43.75% 10 20.83% 10 20.83% 7 14.58% 48
26 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 39 19 51.35% 9 24.32% 7 18.92% 2 5.41% 37
27 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 37 18 48.65% 10 27.03% 4 10.81% 5 13.51% 37
28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 42 18 50% 7 19.44% 8 22.22% 3 8.33% 36
29 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 28 17 73.91% 2 8.7% 3 13.04% 1 4.35% 23
30 โรงเรียนชากังราววิทยา 40 16 48.48% 9 27.27% 5 15.15% 3 9.09% 33
31 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 62 15 26.79% 18 32.14% 8 14.29% 15 26.79% 56
32 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 34 15 45.45% 9 27.27% 2 6.06% 7 21.21% 33
33 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 40 12 34.29% 13 37.14% 4 11.43% 6 17.14% 35
34 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 37 12 38.71% 8 25.81% 4 12.9% 7 22.58% 31
35 โรงเรียนเพชระศึกษา 18 7 43.75% 3 18.75% 4 25% 2 12.5% 16
36 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 27 6 26.09% 4 17.39% 8 34.78% 5 21.74% 23
37 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 11 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
38 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 8 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]