แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 142 110 81.48% 16 11.85% 6 4.44% 3 2.22% 135
2 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 123 84 68.85% 22 18.03% 13 10.66% 3 2.46% 122
3 โรงเรียนวัชรวิทยา 102 75 81.52% 11 11.96% 3 3.26% 3 3.26% 92
4 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 112 69 65.71% 18 17.14% 13 12.38% 5 4.76% 105
5 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 106 59 59.6% 24 24.24% 10 10.1% 6 6.06% 99
6 โรงเรียนขาณุวิทยา 91 56 65.12% 19 22.09% 8 9.3% 3 3.49% 86
7 โรงเรียนคลองลานวิทยา 74 43 61.43% 12 17.14% 9 12.86% 6 8.57% 70
8 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 82 42 53.85% 19 24.36% 12 15.38% 5 6.41% 78
9 โรงเรียนระหานวิทยา 85 42 55.26% 17 22.37% 9 11.84% 8 10.53% 76
10 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 85 41 51.9% 17 21.52% 13 16.46% 8 10.13% 79
11 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 77 35 50% 18 25.71% 11 15.71% 6 8.57% 70
12 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 79 35 46.05% 17 22.37% 9 11.84% 15 19.74% 76
13 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 90 34 42.5% 23 28.75% 15 18.75% 8 10% 80
14 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 66 33 58.93% 8 14.29% 8 14.29% 7 12.5% 56
15 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 63 32 54.24% 9 15.25% 6 10.17% 12 20.34% 59
16 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 76 31 43.06% 21 29.17% 13 18.06% 7 9.72% 72
17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 56 31 58.49% 10 18.87% 6 11.32% 6 11.32% 53
18 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 80 29 43.28% 14 20.9% 13 19.4% 11 16.42% 67
19 โรงเรียนสักงามวิทยา 64 28 50.91% 10 18.18% 7 12.73% 10 18.18% 55
20 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 68 27 42.86% 13 20.63% 14 22.22% 9 14.29% 63
21 โรงเรียนพิไกรวิทยา 59 27 47.37% 12 21.05% 8 14.04% 10 17.54% 57
22 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 56 23 46% 10 20% 10 20% 7 14% 50
23 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 51 23 46.94% 10 20.41% 7 14.29% 9 18.37% 49
24 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 54 23 53.49% 7 16.28% 4 9.3% 9 20.93% 43
25 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 50 23 53.49% 6 13.95% 6 13.95% 8 18.6% 43
26 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 39 19 51.35% 9 24.32% 7 18.92% 2 5.41% 37
27 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 37 18 48.65% 10 27.03% 4 10.81% 5 13.51% 37
28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 42 18 50% 7 19.44% 8 22.22% 3 8.33% 36
29 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 28 17 73.91% 2 8.7% 3 13.04% 1 4.35% 23
30 โรงเรียนชากังราววิทยา 40 16 48.48% 9 27.27% 5 15.15% 3 9.09% 33
31 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 35 16 47.06% 9 26.47% 2 5.88% 7 20.59% 34
32 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 37 16 45.71% 8 22.86% 4 11.43% 7 20% 35
33 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 66 15 25% 19 31.67% 9 15% 17 28.33% 60
34 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 40 12 34.29% 13 37.14% 4 11.43% 6 17.14% 35
35 โรงเรียนเพชระศึกษา 18 7 43.75% 3 18.75% 4 25% 2 12.5% 16
36 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 27 6 26.09% 4 17.39% 8 34.78% 5 21.74% 23
37 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 14 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 5 38.46% 13
38 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 10 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]