สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 136 469 219
2 003 โรงเรียนขาณุวิทยา 85 184 131
3 004 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 54 132 71
4 005 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 108 294 182
5 006 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 57 139 97
6 007 โรงเรียนคลองลานวิทยา 69 196 115
7 013 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 77 176 103
8 014 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 73 144 112
9 016 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 76 182 111
10 017 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 71 185 120
11 018 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 28 79 44
12 019 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 61 167 95
13 020 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 83 209 123
14 021 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 100 250 165
15 022 โรงเรียนพิไกรวิทยา 57 135 87
16 024 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 82 172 121
17 025 โรงเรียนระหานวิทยา 79 240 129
18 026 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 37 75 59
19 028 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 74 146 114
20 029 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 117 322 190
21 031 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 34 80 46
22 030 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 37 78 56
23 032 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 40 81 50
24 033 โรงเรียนวัชรวิทยา 96 273 144
25 034 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 44 101 67
26 035 โรงเรียนสักงามวิทยา 60 114 79
27 036 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 62 127 87
28 009 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 42 114 68
29 027 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 62 167 102
30 002 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 56 143 89
31 008 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 39 98 67
32 015 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 50 97 68
33 011 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 0 0 0
34 039 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 11 22 17
35 012 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 8 17 9
36 038 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 27 56 40
37 023 โรงเรียนเพชระศึกษา 18 30 18
38 010 โรงเรียนชากังราววิทยา 40 80 64
39 037 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 56 174 74
รวม 2306 5748 3533
9281

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]