สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 142 475 225
2 003 โรงเรียนขาณุวิทยา 91 190 137
3 004 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 54 132 71
4 005 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 112 298 187
5 006 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 63 145 103
6 007 โรงเรียนคลองลานวิทยา 74 201 121
7 013 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 82 181 106
8 014 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 79 150 118
9 016 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 80 186 111
10 017 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 77 191 127
11 018 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 28 79 44
12 019 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 66 173 101
13 020 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 90 215 129
14 021 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 106 256 172
15 022 โรงเรียนพิไกรวิทยา 59 140 89
16 024 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 85 175 124
17 025 โรงเรียนระหานวิทยา 85 246 135
18 026 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 37 75 59
19 028 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 76 148 116
20 029 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 123 328 196
21 031 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 35 81 47
22 030 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 37 78 56
23 032 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 40 81 50
24 033 โรงเรียนวัชรวิทยา 102 279 150
25 034 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 50 107 73
26 035 โรงเรียนสักงามวิทยา 64 118 82
27 036 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 66 131 91
28 009 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 42 114 68
29 027 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 68 173 108
30 002 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 56 143 89
31 008 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 39 98 67
32 015 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 51 98 69
33 011 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 0 0 0
34 039 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 14 25 17
35 012 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 10 19 10
36 038 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 27 56 41
37 023 โรงเรียนเพชระศึกษา 18 30 18
38 010 โรงเรียนชากังราววิทยา 40 80 64
39 037 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 56 174 74
รวม 2424 5869 3645
9514

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]