เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เขต 41

ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2 นางสาวฐานิตา บุญธรรม ครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
3 นางพรนภัส เรืองเวช ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4 นางรุจิรา อุ่นกาศ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
5 นางสาวสุดสายใจ อินกรัด ครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
6 นางสาวกชกร จีนเพชร ครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
7 นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์ ครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
8 นางสาวปิยดา กาศบำรุง ครูผู้ช่วย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
9 นายพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์ ครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10 นางสาวนิยมรัตน์ คล้ายปาน ครูผู้ช่วย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
11 นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู ครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
12 นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
13 นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
14 นายชิตพล เพชรวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15 นางสาวเพียงรวี พะโยม นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
16 นางสาวรุ่งกานต์ อินพหล นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
17 นางสาววิลาวัลย์ กลิ่นจันทร์ นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
18 นายสมชาย อังสุโชติเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
19 นายไพชยนต์ สีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
20 นายฐานวัฒน์ เศรษฐีธีรยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
21 นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
22 นายเผดิม รัตถา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
23 นายธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
24 นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์ ครูโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
25 นายธนกฤษ นักพรานบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
26 นางสุดใจ วัฒนศิริ ครูโรงเรียนคณฑีวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
27 นายสุพัฒน์ อินหาญ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
28 นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติ ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
29 นายปราโมช เครื่องต้น ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
30 นายสมโภชน์ แก้วเทียน ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
31 นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
32 นางสาววิลาสินี ลิไธสง ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
33 นายผจญ จันธิดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
34 นายไพทูลย์ เถาตะมะ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
35 นายชัยวัธน์ จันทรสกุล ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
36 นางศิริลักษณ์ เลขะวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
37 นายชลอ สระทอง ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
38 นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
39 นางพิมพ์ลฎา นนทะภา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
40 นายเอก วิวัฒน์พงษ์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
41 นางวราภรณ์ จารุเมธีชน ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
42 นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
43 นายเอกพันธุ์ ทิพย์นาวา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
44 นายอนุภาพ คงบุญพัฒนากรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
45 นางสุวรรณา ตรีประวัติ แม่บ้าน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
46 นางศรีอวน แสนมูล แม่บ้าน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
47 นางอมรรัตน์ มั่นคง แม่บ้าน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
48 นายอนุชา ธิหล้า นักการภารโรง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
49 นายจักรพงษ์ ทวิชศรี นักการภารโรง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
50 นางอ้อมจิต สระทองจันทร์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
51 นายกชเษม งามจตุรัส ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
52 นายสถาพร คำบุญมี ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
53 นายนที เขม้นเขตวิทย์ ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
54 นายวิทูล เขม้นเขตวิทย์ นักการภารโรง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
55 นายปิ่น เสาร์ทอง นักการภารโรง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
56 นางพิสมัย อินทร์วงศ์ แม่บ้าน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
57 นายกวีวัฒน์ เงินขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
58 นายนพดล มีหนองน้ำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
59 นายอนัณสรณ์ เทียนจรัสคุณ ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
60 นายกฤษณชนม์ บัวรมย์ พนักงานราชการโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
61 นายอนันต์ บัวรมย์ นักการภารโรง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
62 นายยิ่งยง เกตุคง นักการภารโรง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
63 นางสาวศรัณย์พร ฟุ้งธานีรัตน์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
64 นายองอาจ อินทร์แฟง ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
65 นางสาวณัฏฐ์ศศิ โชติอภิชานันท์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
66 นางสาวพรชนิตว์ ปรางสีทอง พนักงานราชการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
67 นางสาวอรวรรณ จงวัฒนา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
68 นางมลฤดี โสภานุสนธิ์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
69 นางสาวปาริชาติ จาบทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
70 นางละเอียด โชติน้อย ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
71 นางสาวสรัญญา โกสุมา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
72 นางดลยา เฉื่อยฉ่ำ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
73 นายอนุชา พรมรักษา พนักงานราชการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
74 นางสาวพรรณพรรษ กิจจา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
75 นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
76 นางสาวชัชญาภา วงศ์กองทอง ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
77 นางสาวบงชกร มาศธนานันท์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
78 นายอธิภัทร นนทะภา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
79 นางพรประภา งามประดับเลิศ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
80 นางสาวกมลวรรณ โชติกชาติธรรม เจ้าหน้าที่โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
81 นางภัณฑิรา โพธิ์แนม ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
82 นางสาวเพ็ญนภา โสมประทุม ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
83 นางสาวจริญญา กบขุนทด นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
84 นางสาวน้ำฝน สุวรรณนำปน นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
85 นายอามร โสภานุสนธิ์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
86 นายกฤษณะพงษ์ จำรัส ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
87 ว่าที่ร้อยตรีเกณฑ์ ธรรมนันท์ พนักงานราชการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
88 นายชนาธิป ยวงสอน นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
89 นายพศวัต อ่อนเมือง นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
90 นายไทยรัฐ ทองอ้ม นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
91 นายอทธิพล เสนะ นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
92 นายสุวิทย์ วุฒิยาสาร นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
93 นายอนุชิต ถิ่นตำบล นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
94 นางสาวชนาพร ดวงต๊ะ นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
95 นางสาวอสมาภรณ์ กาฬภักดี นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
96 นางสาวจีรวัลย์ มโนมัย นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
97 นางสาวกุลชลี ร่มยอถิ่นดง นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
98 นางสาวพรทิพย์ งามตรง นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
99 นางสาวศศิทร เทียนขุนทด นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
100 นางสาวกนกวรรณ มากเขียนไป นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
101 นางสาวณัฐฎาวรรณ สายกำพล นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
102 นายวรัญญู ฉิมพาลี นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
103 นายต้นตุลา ใจเฉย นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
104 นายสมพร ศิลาชัย นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
105 นายวชิราวุธ จันทร์วันรักษ์ นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
106 นายภานุวัตน์ เทพมงค์ นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
107 นายธีรวัฒน์ ปาวงค์สร้อย นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
108 นายดง แซ่ย่าง นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
109 นายนิรุตติ์ กุลจักร นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
110 นายจุฑานนท์ ธรามานิตย์ นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
111 นายตรีทเศศ วันเสาร์ นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
112 นายรัตนพล ศรีเทพ นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
113 นายทัตตพันธุ์ วงศ์หอม นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
114 นายพลกฤษณ์ พะยอม นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
115 นายภูวดล สีมืด นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
116 นายกิตติศักดิ์ สร้อยทอง นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
117 นายสุทธิศักดิ์ เพชรหมัด นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
118 นายสรวิชญ์ วงศ์ทาฝั้น นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
119 นายวรวิช ยวงสอน นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
120 นายณัฐดนัย ผิวพรรณ นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
121 นายธนากร ปั้นโต นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
122 นายธรรมนูญ จันทร นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
123 นายอนุพล ด้วงมูล นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
124 นายธนากร แซ่ย่าง นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
125 นายวรรณเฉลิม แก้วศรีรัง นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
126 นายปิยวัฒน์ ธูปหอม นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
127 นายจิณณวัตร ฟองธิวงศ์ นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
128 นายเทพศิลป์ เจริญสิงห์ นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
129 นายพรชัย หลอมต้น นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
130 นายพิพัฒน์ วัดทะโล นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
131 นายณัฐนันต์ เกตุเนตร์ นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
132 นายธนธาดา ชมพูวนิชกุล นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]