สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 104 16 6 3 126
2 วชิรปราการวิทยาคม 82 20 11 3 113
3 วัชรวิทยา 70 11 3 3 84
4 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 65 16 13 5 94
5 พรานกระต่ายพิทยาคม 57 22 10 5 89
6 ขาณุวิทยา 52 17 8 3 77
7 คลองลานวิทยา 43 10 7 6 60
8 ทุ่งทรายวิทยา 42 17 9 5 68
9 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 41 16 13 7 70
10 ระหานวิทยา 39 18 8 6 65
11 นาบ่อคำวิทยาคม 35 17 10 5 62
12 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 35 15 8 12 58
13 ปางศิลาทองศึกษา 34 22 13 8 69
14 ปางมะค่าวิทยาคม 33 8 7 6 48
15 ลานกระบือวิทยา 31 18 11 6 60
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 31 10 6 6 47
17 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 30 8 5 9 43
18 นครไตรตรึงษ์ 28 14 11 10 53
19 สักงามวิทยา 28 10 4 9 42
20 เรืองวิทย์พิทยาคม 27 12 13 6 52
21 พิไกรวิทยา 27 12 8 8 47
22 คณฑีพิทยาคม 23 7 4 9 34
23 สลกบาตรวิทยา 23 6 2 6 31
24 ไทรงามพิทยาคม 22 10 7 9 39
25 โกสัมพีวิทยา 21 10 10 7 41
26 โค้งไผ่วิทยา 19 9 7 2 35
27 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 18 10 4 5 32
28 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 18 7 8 3 33
29 บ่อแก้ววิทยา 17 2 3 1 22
30 ชากังราววิทยา 16 9 5 3 30
31 หนองกองพิทยาคม 15 18 8 15 41
32 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 15 9 2 7 26
33 วังไทรวิทยาคม 12 13 4 6 29
34 วังแขมวิทยาคม 12 8 4 7 24
35 เพชระศึกษา 7 3 4 2 14
36 อนุบาลมิ่งขวัญ 6 4 8 5 18
37 ตรีจุฬาศึกษา 3 2 2 3 7
38 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 3 1 2 5
รวม 1,182 439 267 223 1,888