สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 110 16 6 3 132
2 วชิรปราการวิทยาคม 84 22 13 3 119
3 วัชรวิทยา 75 11 3 3 89
4 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 69 18 13 5 100
5 พรานกระต่ายพิทยาคม 59 24 10 6 93
6 ขาณุวิทยา 56 19 8 3 83
7 คลองลานวิทยา 43 12 9 6 64
8 ทุ่งทรายวิทยา 42 19 12 5 73
9 ระหานวิทยา 42 17 9 8 68
10 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 41 17 13 8 71
11 นาบ่อคำวิทยาคม 35 18 11 6 64
12 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 35 17 9 15 61
13 ปางศิลาทองศึกษา 34 23 15 8 72
14 ปางมะค่าวิทยาคม 33 8 8 7 49
15 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 32 9 6 12 47
16 ลานกระบือวิทยา 31 21 13 7 65
17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 31 10 6 6 47
18 นครไตรตรึงษ์ 29 14 13 11 56
19 สักงามวิทยา 28 10 7 10 45
20 เรืองวิทย์พิทยาคม 27 13 14 9 54
21 พิไกรวิทยา 27 12 8 10 47
22 โกสัมพีวิทยา 23 10 10 7 43
23 ไทรงามพิทยาคม 23 10 7 9 40
24 คณฑีพิทยาคม 23 7 4 9 34
25 สลกบาตรวิทยา 23 6 6 8 35
26 โค้งไผ่วิทยา 19 9 7 2 35
27 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 18 10 4 5 32
28 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 18 7 8 3 33
29 บ่อแก้ววิทยา 17 2 3 1 22
30 ชากังราววิทยา 16 9 5 3 30
31 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 16 9 2 7 27
32 วังแขมวิทยาคม 16 8 4 7 28
33 หนองกองพิทยาคม 15 19 9 17 43
34 วังไทรวิทยาคม 12 13 4 6 29
35 เพชระศึกษา 7 3 4 2 14
36 อนุบาลมิ่งขวัญ 6 4 8 5 18
37 ตรีจุฬาศึกษา 3 2 3 5 8
38 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 5 1 2 7
รวม 1,219 463 295 249 1,977