สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 63 23 12 98 104 16 6 3 126
2 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 31 26 10 67 65 16 13 5 94
3 วัชรวิทยา 23 26 8 57 70 11 3 3 84
4 คลองลานวิทยา 22 6 9 37 43 10 7 6 60
5 ขาณุวิทยา 21 16 17 54 52 17 8 3 77
6 วชิรปราการวิทยาคม 21 15 19 55 82 20 11 3 113
7 ระหานวิทยา 18 9 15 42 39 18 8 6 65
8 ปางมะค่าวิทยาคม 17 10 8 35 33 8 7 6 48
9 พรานกระต่ายพิทยาคม 14 15 14 43 57 22 10 5 89
10 ปางศิลาทองศึกษา 13 17 13 43 34 22 13 8 69
11 ทุ่งทรายวิทยา 10 15 10 35 42 17 9 5 68
12 ลานกระบือวิทยา 8 7 7 22 31 18 11 6 60
13 นาบ่อคำวิทยาคม 7 6 5 18 35 17 10 5 62
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 6 9 7 22 31 10 6 6 47
15 สักงามวิทยา 6 9 7 22 28 10 4 9 42
16 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 6 8 8 22 35 15 8 12 58
17 เรืองวิทย์พิทยาคม 6 8 5 19 27 12 13 6 52
18 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 6 7 9 22 30 8 5 9 43
19 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 6 4 4 14 18 7 8 3 33
20 สลกบาตรวิทยา 5 10 6 21 23 6 2 6 31
21 บ่อแก้ววิทยา 5 3 1 9 17 2 3 1 22
22 โค้งไผ่วิทยา 4 8 3 15 19 9 7 2 35
23 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 4 5 7 16 18 10 4 5 32
24 วังไทรวิทยาคม 4 4 2 10 12 13 4 6 29
25 หนองกองพิทยาคม 4 2 6 12 15 18 8 15 41
26 พิไกรวิทยา 3 4 5 12 27 12 8 8 47
27 คณฑีพิทยาคม 3 4 2 9 23 7 4 9 34
28 นครไตรตรึงษ์ 3 1 4 8 28 14 11 10 53
29 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 3 0 5 8 15 9 2 7 26
30 ไทรงามพิทยาคม 2 3 4 9 22 10 7 9 39
31 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1 8 14 23 41 16 13 7 70
32 ชากังราววิทยา 1 5 6 12 16 9 5 3 30
33 โกสัมพีวิทยา 1 5 4 10 21 10 10 7 41
34 วังแขมวิทยาคม 1 3 3 7 12 8 4 7 24
35 อนุบาลมิ่งขวัญ 1 3 2 6 6 4 8 5 18
36 ตรีจุฬาศึกษา 1 1 1 3 3 2 2 3 7
37 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 1 0 2 1 3 1 2 5
38 เพชระศึกษา 1 0 0 1 7 3 4 2 14
รวม 352 306 262 920 1,182 439 267 223 1,888