สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 67 23 14 104 110 16 6 3 132
2 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 33 28 12 73 69 18 13 5 100
3 วัชรวิทยา 25 29 8 62 75 11 3 3 89
4 ขาณุวิทยา 24 18 17 59 56 19 8 3 83
5 คลองลานวิทยา 22 6 11 39 43 12 9 6 64
6 วชิรปราการวิทยาคม 21 15 21 57 84 22 13 3 119
7 ระหานวิทยา 19 10 15 44 42 17 9 8 68
8 ปางมะค่าวิทยาคม 17 10 8 35 33 8 8 7 49
9 พรานกระต่ายพิทยาคม 14 17 14 45 59 24 10 6 93
10 ปางศิลาทองศึกษา 13 17 13 43 34 23 15 8 72
11 ทุ่งทรายวิทยา 10 15 12 37 42 19 12 5 73
12 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 8 8 9 25 32 9 6 12 47
13 ลานกระบือวิทยา 8 7 7 22 31 21 13 7 65
14 นาบ่อคำวิทยาคม 7 6 5 18 35 18 11 6 64
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 6 9 7 22 31 10 6 6 47
16 สักงามวิทยา 6 9 7 22 28 10 7 10 45
17 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 6 8 9 23 35 17 9 15 61
18 เรืองวิทย์พิทยาคม 6 8 5 19 27 13 14 9 54
19 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 6 4 4 14 18 7 8 3 33
20 สลกบาตรวิทยา 5 10 6 21 23 6 6 8 35
21 วังแขมวิทยาคม 5 3 3 11 16 8 4 7 28
22 บ่อแก้ววิทยา 5 3 1 9 17 2 3 1 22
23 โค้งไผ่วิทยา 4 8 3 15 19 9 7 2 35
24 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 4 5 7 16 18 10 4 5 32
25 วังไทรวิทยาคม 4 4 2 10 12 13 4 6 29
26 หนองกองพิทยาคม 4 2 7 13 15 19 9 17 43
27 พิไกรวิทยา 3 4 5 12 27 12 8 10 47
28 คณฑีพิทยาคม 3 4 2 9 23 7 4 9 34
29 นครไตรตรึงษ์ 3 2 4 9 29 14 13 11 56
30 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 3 0 6 9 16 9 2 7 27
31 โกสัมพีวิทยา 2 5 4 11 23 10 10 7 43
32 ไทรงามพิทยาคม 2 3 4 9 23 10 7 9 40
33 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1 8 14 23 41 17 13 8 71
34 ชากังราววิทยา 1 5 6 12 16 9 5 3 30
35 อนุบาลมิ่งขวัญ 1 3 2 6 6 4 8 5 18
36 ตรีจุฬาศึกษา 1 1 1 3 3 2 3 5 8
37 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 1 0 2 1 5 1 2 7
38 เพชระศึกษา 1 0 0 1 7 3 4 2 14
รวม 371 318 275 964 1,219 463 295 249 1,977