รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เขต 41

ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สอรักษา
 
1. นางมาไล  พลเก่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  โนนศรีลา
 
1. นางปรีดาวรรณ์  สุริสาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นายปฏิภาน  มาน้อย
 
1. นายกนกชัย  มาลัยวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวณัฐธิดา  กันเรียน
 
1. นางสาวเทพสิรี  ตะนัยศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เนียมญานนท์
 
1. นางวันเพ็ญ  พยอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. เด็กหญิงฝนดาว  จันทน
 
1. นางสุมาลี  สืบวงษ์รอด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวมัสรส  เพียรธัญญากร
 
1. นางสาวลำดวน  ไชยสอาด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวศรีประภา    เรือนเพ็ง
 
1. นางสาวสุธิดา  โพธิ์ขาว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  มณีนก
 
1. นางปิยภัทร  พวงกลิ่น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ธวัชชัยเจริญยิ่ง
 
1. นางสาวปรียวัลย์  สูงสันเขตต์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. นางสาวสุวารี  สิงห์ลอ
 
1. นายจักรพงษ์  สุขสบาย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวพิมนภา  ปิ่นนาค
 
1. นางสาวปิยธิดา  ฉ่ำศรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  สมบุญโพธิ์
 
1. นางสาวนิศาชล  ศรีชัยวงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายนิธินันท์  สิงห์เถื่อน
 
1. นางสุวัฒนี  บุญแผ่ผล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายกิตติวัชน์  จันทร์เล็ก
 
1. นางสาวศิริรักษ์  ยศปัญญา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวพรปวีณ์  วัฒนวาณิชย์กิจ
 
1. นายวิสุทธิ์  อินทพงษ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์หะ
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ชมชื่น
3. เด็กชายโชคชัย  ใหม่จันทร์
 
1. นางศรีสกุล  วิบูลย์วงศรี
2. นางธนิษฐา  อินทะสี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงกฤชติญา  หมวกทอง
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ชาติเวช
3. เด็กหญิงอาทิตยาวดี  ภูมิดล
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ขัดทาน
2. นางสมพิศ  เสียงเย็น
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  แสงโยธา
2. นางสาวรชนีกร  ฟูปลูก
3. นางสาวสุทธิรัตน์  คำพาลักษณ์
 
1. นางนิชรา  พรมประไพ
2. นางอัปสร  ลาภอินทรีย์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายธนานนท์  ทองช้อย
2. นางสาวปริณดา  ไล้ทองคำ
3. นางสาวสุภาวดี  ขุนพิลึก
 
1. นางสาวสมหมาย  นารถพินิจ
2. นายสุนทร  ทรัพย์สุริต
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  บำรุงวงษ์
2. เด็กหญิงอลิสา  พลาพล
 
1. นายปุณวิชญ์  อินทพงษ์
2. นางวชิรารัตน์  เจริญสุข
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  เข้าคำ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ขุมทอง
 
1. นายสมภพ  วัดพาน
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวณัฐษาปาลิน  การะภักดี
2. นางสาวอรอนงค์  เสนานรินทร์
 
1. นายพรสรร  ใจของ
2. นายปฏิญญากร  กำเนิด
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายณัฐนันท์  โตจิตร
2. นายภูธเนศ  แพงกำแหง
 
1. นายจรูญ  สารสิงห์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  ดาหา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เดชพละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย  เพิ่มผล
2. นางกชกร  ศรีวิชัย
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐปกานต์   อินอ๋อม
2. เด็กหญิงอภิสรา   จอมสวรรค์
 
1. นางสาวสุธิดา  โพธิ์ขาว
2. นางวาสนา  ทิมแพร
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา   สิทธิสงคราม
 
1. นางสาวสุธิดา  โพธิ์ขาว
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาววณิชชา  กาสา
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  มาสี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เนียมทรัพย์
 
1. นายสุบิล  วงค์สอง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  มังกรเจริญกุล
 
1. นางวาสนา  ปิ่นทอง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายวัชราพล  ประดิษฐ์
 
1. นางวิมลรัตน์  ศรีสุข
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายจักรพงษ์  ธรรมวงศ์ษา
 
1. นางวรรณา   พิลึก
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  คงสิพัฒิ
2. เด็กหญิงปภัสรา  รื่นรวย
3. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ฉิมมา
 
1. นายอาทิตย์  พลอาจ
2. นางสาวสมพร  สิทธิแพทย์
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ศิริ  ฝ้ายขาว
2. เด็กหญิงชนิสรา  อินทอง
3. เด็กหญิงบุษกร  มาน้อย
 
1. นางสาวสุดสายใจ  อินกรัด
2. นางวชิราภรณ์  วงศ์รัตน์
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  เล็กวงค์
2. นางสาวนภัสวรรณ  ชอบธรรม
3. นายไตรภพ  พุทธชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ  เทพปัน
2. นางสาวเพชราภรณ์  ดินแดง
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวชนิดาภา  จันทะคุณ
2. นางสาวปริชาติ  โฉมนอก
3. นางสาวสุมิลตรา  ผิวขาว
 
1. นายชินปภัท  ชวนัธปัญญา
2. นางสาวฐิติรัตน์  สิงคำโล
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงธณัฐชา  บุญช่วย
2. เด็กหญิงพิมพ์พญา  ภู่มาลา
3. เด็กหญิงอโณทัย  คงบรรทัด
 
1. นางสาวโสภา  จิตตวิไลย
2. นางสาวอุษา  เรืองวุฒิ
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารารัตน์  คมพุดซา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จิวดี
3. เด็กหญิงโยษิตา  อินเขียว
 
1. นางสุจิตรา  ตะติยะ
2. นางสาวทิพย์รัตน์  ผลบุญ
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวกฤตพร  ขุนแขวง
2. นางสาวกัลย์สุดา  พานนุ่ม
3. นางสาวพัณณกร  วิชัยคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ  เทพปัน
2. นางสาวสุพรรษา  นามราช
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  พันอ้น
2. นางสาวศุวิภา  ลือใจ
3. นางสาวสุชาวดี  ศรีวิชัยวงศ์
 
1. นางสาวชลพรรธณ์  กุลศรีวรเมศร์
2. นางสาวมุทิตา  สิงห์โต
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายชาติชาย  อัมพุช
2. เด็กชายอานุพงษ์  พันธ์เตี้ยวงศ์
 
1. นางหฤทัย  เทพปัน
2. นายสิทธิโชค  กองแกน
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงกังสดาล  ดาอิ่ม
2. เด็กชายธนวัฒน์  ยอมเจริญ
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  ผลบุญ
2. นางสาวมุทิตา  สิงห์โต
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  ไวยขุนทด
2. นายธนพน  สุขเอม
 
1. นางหฤทัย  เทพปัน
2. นายสิทธิชัย  พานิชย์วิไล
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายณัฐกิตต์  ทับทิม
2. นายไชยวัฒน์  ทองดำ
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
2. นางสาวปนัดดา  ด้วงนาค
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  คำสว่าง
 
1. นางสาวบุปผา  ทุ่งพรวญ
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายอัมรินทร์  ป้อมภา
 
1. นางสาวปนัดดา  ด้วงนาค
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายธงไชย  แก้วมาราช
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายสหรัตน์  เหมือนแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ  เทพปัน
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชุติรัมย์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  อยุธยา
 
1. นางสายพิน  ปรักมาส
2. นางสาวนฤมล  คชเถื่อน
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  ถมทอง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์   หงษ์ยนต์
 
1. นายพสิษฐ์  มีศรีสวัสดิ์
2. นางรุจิรา  อุ่นกาศ
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายบุญฤทธิ์  อุดมสุข
 
1. นางสาวกชกร  จีนเพชร
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายนพดล  บัวอ่อน
 
1. นางกนกพร  มุงเมือง
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เกิดพงษ์
 
1. นางสาวศศิภา  ศรีสม
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงอรณิชา  รูปเอี่ยม
 
1. นางสาวปาริชาติ  ม่านมูล
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวรงรอง  สิทธิรักษ์
 
1. นายธงชัย  สะสม
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวอมรวรรณ  เลาหะวนิช
 
1. นางสาวเพชราภรณ์  ดินแดง
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขเกตุ
2. เด็กชายปกรณ์  เขียวเกษม
3. เด็กหญิงภคพร  สถิตย์พงษ์
 
1. นายวิชาญ  เขียวสวาท
2. นางรังษินี  แก้วคง
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภพ  แจ้มแจ้ง
2. เด็กหญิงสริตา  รุ่งพิทยานนท์
3. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดาภรณ์  มหบุญพาชัย
 
1. นางเนตรดาว  คำวงศ์วาลย์
2. นางสาวพิรดา  ช่วงกรุด
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายชวน  เรื่อศรีจันทร์
2. นางสาวธนสร  บดีรัฐ
3. นางสาวธนัชชา  สาริมา
 
1. นางสาวสวรรยา  จันทร์พุฒ
2. นางสาวเอื้อมพร  เอี่ยมแพร
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายรัตนสิน  ศรีนาม
2. นางสาวศุภกร  ศรชัย
3. นางสาวสุชาวดี  สิริเหล่าตระกูล
 
1. นางสาวนลินี  พิลึก
2. นายปกรณ์  วัฒนศิริ
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงชญานุตต์  มะรินิล
2. เด็กหญิงธนัชชา  เชื้อศรี
3. เด็กหญิงนัทธมล  เป็งยาวงศ์
 
1. นางอรษา  อภิรมย์วิไลชัย
2. นางวัลลภา  อินหลวง
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชนะภู
3. เด็กหญิงภัทรกันย์  ขวัญปัง
 
1. นางวิลาพร  อารักษ์
2. นางภัณฑิรา  โพธิ์แนม
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุท  อุตสาทา
2. นางสาวพรพิมล  ปัญญามณี
3. นางสาวพสุธิดา  สุรินทร์วงค์
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญรอด
2. นายกฤษณะ  สาลีเจริญ
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวชาสินี  ม่วงรัตน์
2. นางสาวรติรัตน์   รัตนสุวรรณ
3. นางสาวเซนต์  แม่นจิตร
 
1. นางนุชนาท  สิงหา
2. นางสาวจุฑาทิพย์  คำตีด
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองเพิ่ม
2. เด็กชายรัชพล  กอสัมพันธ์
3. นางสาวไพรินทร์  อินอำไพ
 
1. นางภัณฑิรา  โพธิ์แนม
2. นางสาวชาตินี  ศิริพงษ์ไทย
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พวงทอง
2. เด็กหญิงธัชชาภรณ์  สงวนศักดิ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  เตี๋ยอำนวยชัย
 
1. นางนิภาวดี  น่วมอินทร์
2. นางตวงรัตน์  อ้นอิน
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายกรชกร  ทาระขัน
2. นางสาวต้องชนะ  ค้ำชู
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองชัย
 
1. นางใกล้รุ่ง  ธวัชสานนท์
2. นางสาวสุพรรษา  พลขันธ์
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์ษา
2. นายกันตพงศ์  ปั้นเกี้ยว
3. นางสาวทัศวรรณ  สิงห์สร้อย
 
1. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
2. นางสาวชาตินี  ศิริพงษ์ไทย
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พุทธบุรี
2. เด็กชายบรรณวัชร  ศิริชัย
3. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์บุญมาก
 
1. นางสาวทิพรัตน์   ทับแคลน
2. นางสาวเขษมสร  โข่งศรี
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  อุฤทธิ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คุณุ
3. เด็กหญิงสุภัทรา  โสดาพรรค
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โยทะพงษ์
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวดรุณี  รักสิงห์
2. นายนนทกร  กลิ่นกลาง
3. นายนพดล  กลิ่นกลาง
 
1. นางศรีวิไล  บุญญอนันต์ศิริ
2. นายสมชาย  สุวรรณจักร
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวขวัญลดา  ศรีเดช
2. นางสาวพรทิพย์  ปานปิ่น
3. นางสาวพิชญาภรณ์  เทียนสันต์
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
2. นางนุชนาท  สิงหา
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกุลจิรา  ปานรักษา
2. เด็กหญิงสุกัลญา  ศรีภุมมา
 
1. นางสาวนลินี  พิลึก
2. นางอัจฉรา  จ้าวสันเที๊ยะ
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงรติรส  เรืองนาราบ
2. เด็กชายวชิรพร  วิทยาจิตรเกษม
 
1. นางสุวิมล  กาแก้ว
2. นางนิภาวดี  น่วมอินทร์
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวต้นกล้า  พิมพ์สิงห์
2. นางสาวสุพรรณี  สุขรัตน์
 
1. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
2. นายศุภชัย  แก้วขาว
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกฤติมา  ยิ้มเปรม
2. นางสาวจันทิมา  จันทรวดี
 
1. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
2. นางดวงดาว  บดีรัฐ
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กชายนนทกานต์  แสงจันทร์
2. เด็กชายวรัญญู  อ่วมจุก
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรลัมภ์
2. นายปภังค์กร  เมฆแสน
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองจิตติ
2. เด็กชายวิทวัส  ทองคุ้ม
 
1. นายวีระศักดิ์  พิมพา
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไพราม
2. เด็กชายวิศรุต  หล้ามะโฮง
 
1. นายกิติชัย  ธนะทิพากร
2. นางนรินทร์  มิตรสินพันธุ์
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กชายจักรกรี  ขันแก้ว
2. เด็กชายวีรภัทร  ดวงรัศมี
 
1. นางสาวโสพา  เบ้าทอง
2. นายอนุชัย  อินทเสน
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายธนวัฒน์  เต็มใบหยก
2. นายศรศักดิ์  รำเพยพล
3. นายศิวกร  สิงหรา ณ อยุธยา
 
1. นายสุระศักดิ์  ยอดหงษ์
2. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายธงชัย  งิ้วไธสง
2. นายภควัฒน์  ธงกระโทก
3. นายวรเมธ  พิลึก
 
1. นางสาวทิวาพร  กันรังรัมย์
2. นายมนัสชัย  แจ่มจร
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  จิวเดช
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กระต่ายทอง
3. เด็กหญิงรัตติธารกุล  จันทร์หอมประดิษฐ์
4. เด็กหญิงลักษิณา  สายมัน
5. เด็กหญิงสุภัฎชณิการ์  คัชพงษ์
 
1. นางสาวนฤมล  ไทยเจริญ
2. นางสาวพรประภา  คุ้มโตนด
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมเขียน
2. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  สังข์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิมลพล  ฤทธิ์กระจาย
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ปั้นเหลี่ยม
 
1. นางทัศนีย์  จันทร์หา
2. นายปลวัชร  พุ่มพวง
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกิตติญา  พิกุลทอง
2. นางสาวปริยากร  เหลืองวิชชเจริญ
3. นางสาววิไลวรรณ  เทียนช้าง
4. นางสาวศิรินันท์  ศรีสวัสดิ์มงคล
5. นางสาวสิริพรรษา  พิดา
 
1. นางสาวชมัยพร  ธีรพงษ์
2. นายปรัญญา  บุญทอง
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวรสิตา  สังข์เมือง
2. นางสาวรัญชนา  เรืองอยู่
3. นางสาววาสนา  รักพงษ์
4. นางสาวสุณิตา  จงโวหาร์
5. นางสาวเจนจิรา  แอ่งเนียม
 
1. นางนงนุช  โฉมนาค
2. นางสาวเตือนใจ  กอบธัญกรณ์
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อำไพ
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีทอง
3. เด็กหญิงนิจจารีย์  เรืองคุ้ม
4. เด็กหญิงวรณัน  สวรรค์บรรพต
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แดงแย้ม
 
1. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี
2. นางสาวกรรนิภา  ยุติธรรม
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกรียงโกมล
2. เด็กหญิงนิรารัชย์  พุ่มชา
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มีสิทธิ์
4. เด็กชายรัชชานนท์  พูลพันธ์
5. เด็กหญิงอนุสรา  จันทร์ทอง
 
1. นางโชติรส  แตงดารารัตน์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทรมาส
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชมาไพร  เอี่ยมสอาด
2. นายรัฐพงษ์  สืบวงษา
3. นางสาวอุทัยวัลภ์  อินแนม
4. นางสาวเมธาวี  ลิ่มวชิรโชติ
5. นางสาวโรสรินทร์  สุดสอาด
 
1. นางศิริวรรณ  กันศิริ
2. นางสาวชญาน์นันท์  เลิศอมรวัชร์
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวจิรัชญา  วรพันธ์
2. นางสาวชุติมา  กาเรียน
3. นางสาวพลอยพรรณ  พวงบุปผา
4. นายพิชยุตม์  มาลาศรี
5. นางสาวสุณีญา  ใจแสน
 
1. นางนันทวัน  จิตตางกูร
2. นางมะลิ  เขียวสวาท
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   ญาติมาก
2. เด็กหญิงกุลวรางค์  จีนนุ้ย
3. เด็กหญิงณุตตรา  ดีสุข
4. เด็กหญิงน้ำฝน   ชิมอ่วม
5. เด็กหญิงพัชราภา   พิญกิจ
 
1. นายชัชวาล  พระสิริไพบูลย์
2. นายขจรศักดิ์  อ่อนอุทัย
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวณัชชา  ผลอำนวย
2. นางสาวพิมลพรรณ  ทองใบปราสาท
3. นายวิศรุต  ติ๊บบุ่ง
4. นายศรราม  คงสัตรา
5. นางสาวศุภากร  ธรรมสอน
 
1. นายภีมพล  เหมภูมิ
2. นางพรทิพย์  นิลาภรณ์
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  กิตเสรีย์
2. นางสาวศิวนันท์  มโนมัย
3. นางสาวศุภกร  ศรชัย
4. นางสาวสุธาดา  ม้าเจริญตระกูล
5. นางสาวสุวลักษณ์  มโนมัย
 
1. นายทัศวัฒน์  ซอแก้ว
2. นางสาวบุษบา  แก้วกันทา
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกรัณฑา  คำแจง
2. นางสาวกุมาริกา  บัณฑิตย์
3. นางสาวกุลณัฐ   วงศ์พูลทรัพย์
4. นางสาวจันทร์ทรา  ชำรวย
5. นางสาวฉันชนก  แย้มปั้น
6. นางสาวนพรัตน์  สุดตานา
7. นางสาวนิตยา  บัวนอก
8. นางสาวนิธิชญา  รูปพรม
9. นางสาวพิชญา  อินตาโสภี
10. นางสาวพิมพ์ชนก  ถาวรสุข
11. นายพีรพัฒน์  เงินเมือง
12. นางสาวภริตา  เจริญพร
13. นางสาวรักษ์ศิกา  เถอะจา
14. นางสาววรัชยา  ศรีจันทร์
15. นางสาววิภาวรรณ   เกษมะณี
16. นางสาววิรัลยุพา  น้อยนาช
17. นายศุภวิชญ์  ธีระบุตร
18. นางสาวสุธิตา  มาน้อย
19. นางสาวสุพิชญา  ธรรมฉมัย
20. นางสาวอุมาพร  ทองถนอม
 
1. นางสุทิน  แสงแก้ว
2. นางสาววราภรณ์  ถาวร
3. นายภิธาร  คำสีทา
4. นางสาวภัคธีมา  อ่องละออ
5. นางสาวปุณธิชา  มาเนตร
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นายกฤษฎา  มีศรี
2. เด็กชายจารุกิตติ์  บัวพรม
3. นายชนสรณ์  พุ่มพวง
4. นางสาวชุติมา  มะปะโพธิ์
5. นายธีรโชติ  วงษ์ศาจุ้ย
6. นางสาวนฤมล  โยธาธรรม
7. นายพิษณุ  เวกสูงเนิน
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชัยมงคล
9. นายภานุวัฒน์  ชนชนะ
10. นางสาวรักธนา  แซ่ม้า
11. นางสาวรัตนา  ขวัญมา
12. นางสาวลักขณา  ดอกไม้
13. เด็กชายวัชระ  ยี่โพธิ์
14. นายวีระชัย  โสมา
15. นายสรศักดิ์  ภูมิศรี
16. นายอรรถพล  ณรงค์เปลี่ยน
17. นางสาวอาทิตยา  ศักดิ์ทอง
18. นางสาวอารยา  ปานน้อย
19. นางสาวอำพร  ขวัญมา
20. นางสาวเพ็ญนภา  อาจสาริกร
 
1. นายยุทธศักดิ์  สังเกตุ
2. นางรุ่งภาณี  ปิติยะ
3. นายบรมพงศ์  สินบุญมา
4. นางสาวดวงรัตน์  ทองศรีกัน
5. นางสายใจ  ใฝ่จิต
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวธนพร   สังข์เดช
2. นายธนพล  ดามิลี
3. นายธนวัฒน์  ศรีสำเนียง
4. นายธีรพัฒน์  ธรรมจิตเหมาะ
5. นายธีรภัทร  ใจมั่น
6. นางสาวนันธรัช  ผิวจันทร์
7. นางสาวปาริฉัตร  เรืองขจร
8. นายพันธ์นที  บัวทอง
9. นายภูธร  ดาสา
10. นางสาวมีนชยา  ใจดี
11. นายยุทธพิชัย  คมเกตุ
12. นางสาวลักขณา  วรฉัตร
13. นางสาววิรัญชนา  พันธ์หอม
14. นายวิรัตน์  ทองพรม
15. นายศิริศักดิ์  สารคำ
16. นายศุภกร  แช่มช้อย
17. นายสหัสวรรษ  ปัจจัย
18. นางสาวสุวรรณา  เยี่ยมสมุทร
19. นายอธิวัฒน์   พันพิพัฒน์
20. นายเตชสิทธิ์  พระเกตุ
 
1. นายนพพร  แจ่มหม้อ
2. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
3. นางอุไรวรรณ  อุดมสุข
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นกาญเกล้า  การะภักดี
5. นายศราวุฒิ  พุธทา
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  สีแตง
2. นายคุณากร  ป้องเหลือบ
3. นางสาวจันทร์จิรา  อุ่นยิ่งเจริญ
4. นางสาวชญาณิศา  อังศิริ
5. นางสาวชลธิชา  รักษ์ชน
6. นายณัฐพร  ไกรวงษ์
7. นายธนกร  พนิชยะสิทธ
8. นายธนกร  ปัญญาสันติสุข
9. นายธีรพงศ์  เกษเกล้า
10. นางสาวนิลพัฒตา  ขำมา
11. นางสาวบุษยมาศ  เขม้นเขตการ
12. นายปฏิพัทธ์  พงษ์สุวิเชษศักดิ์
13. นายปริญญา  จันทร์เกิด
14. นายพงศกร  บุญมีมา
15. นายพงศกร  พละทรัพย์
16. นายพุทธิพง  ก้อนแก้ว
17. นายภัคพงศ์  อินจินา
18. นางสาวสุพิชฌาย์  พึ่งพัก
19. นายอธิกร  พันธ์พานิช
20. นายอะนัส  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายพลวัฒน์  แจ้งดี
2. นางกานต์รวี  กำเนิด
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายอรุณ  พวงทอง
 
1. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สายวงค์นวล
 
1. นายธงไชย  ขัติศรี
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาวกัญญ์วรา  อยู่ปาน
 
1. นางสาวกรรนิภา  ยุติธรรม
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายทักษิณ  มะยมหิน
 
1. นายปัญญา  คำสีทา
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงธนัชพร  โอ้ทอง
2. เด็กชายพริษฐ์ธนต์  ศรีภานุมาตุ
 
1. นายทัพไท  พร้อมเพรียง
2. นางสาลี่  อุตมา
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายธนทัต  เพิ่มผล
2. เด็กหญิงอารยา  ขุนพิลึก
 
1. นางสาวสุดาพร  เจนจบ
2. นางอารี  พินิจชัย
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  จำปางาม
2. นายพิฆเนศ  เภาศรี
 
1. นางอารี  พินิจชัย
2. นางสาวสุดาพร  เจนจบ
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวมนพัทธ์  อินทะสี
2. นายสิรภพ  กันยะมูล
 
1. นายบรรดิษฐ์  กลางนภา
2. นางณัฐวีณ์  นิธิจินดาวัชร์
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทิมา
2. นางสาวจิตสุภา  เงินทอง
3. นางสาวชไมมล  ไม้แดง
4. เด็กหญิงญาณิศา  รัตนา
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงสุข
6. เด็กหญิงทนวรรณ   นิลพัด
7. นางสาวทิพยาภรณ์   หงษ์ยนต์
8. เด็กหญิงปนัดดา  สมบูรณ์ศรี
9. เด็กหญิงพนัดดา  ภู่ชม
10. นางสาวอรสา  กลิ่นรุ่ง
 
1. นางนงลักษณ์  ปฐมธรรมการ
2. นางสาวปาริมา  ธีระกัณฑ์
3. นางสาวสุนันทา  พรมมาก
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำอ่อนสา
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สินโฉมงาม
3. เด็กหญิงฉันทพิชญา  ทรายทองวัฒนา
4. เด็กหญิงชลดา  ยอดพุฒ
5. เด็กหญิงทิพรัตน์  ติระสา
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  มาละออง
7. เด็กหญิงปนัดดา  จันเต
8. เด็กหญิงพนิดา  แสนอา
9. เด็กหญิงรัชฎาพร  นามแสง
10. เด็กหญิงอารยา  ศรีตะวัน
 
1. นางสุนิตย์  เบอร์โรว์ส
2. นางสาวศิริพร  เจริญศิลป์
3. นางสาวสุกัญญา  สีบุ
 
108 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  โชติไพบูลย์
2. นางสาวณัฑริกา  เมนโกต
3. นางสาวธัญยพร  บริรักษ์เดชา
4. นางสาวนพเก้า  ธารคุณธรรม
5. นางสาวพรรณนภา  บริรักษ์เดชา
6. เด็กหญิงรุงทิวา  คำจันทร์
7. เด็กหญิงวรรณวิไล  ฤทธิ์ทอง
8. เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วญา
9. เด็กหญิงศิรประภา  ภิรานนท์
10. เด็กหญิงอังคณา  แซ่ม้า
 
1. นายรังสรรย์  ไพทรูย์
2. นายนที  เขม้นเขตวิทย์
3. นายณัฐวุุฒิ  ศรลัมภ์
 
109 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  นพไธสง
2. เด็กหญิงณีรดา  ศรีทอง
3. นางสาวธิดารัตน์  เวฬุวณารักษ์
4. เด็กหญิงนวพร  อินทะเรืองศร
5. นางสาวนันธิษา  สาขำ
6. เด็กหญิงปณิดา  หลวงประทุม
7. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  ปัดไธสงค์
8. นางสาวระวีณ์  มีพวง
9. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญไกร
10. นางสาวหยาดแหวนเพชร  โทสันทัด
 
1. นายนเรศ  อินถึก
2. นางพัชริดา  สระทองอินทร์
3. นางแสงเดือน  ทองดอนแฝง
 
110 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติญา  แสงทอง
2. นายณรงศักดิ์  ปิ่นมณี
3. เด็กชายธวัชชัย  เรืองวงษ์
4. เด็กหญิงปวีณา  หมอนคุด
5. เด็กหญิงภัณทิรา  หงษ์ร่อน
6. เด็กหญิงวรวรรณ  ลิขิตปัญญาราษฎร์
7. นายวรวิช  สิงแรง
8. นายวัชระ  หุ่นเที่ยง
9. เด็กชายสุริยา  เสือด้วง
10. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์เอี่ยม
 
1. นายไพเราะ  ขัดสุข
2. นายยงยุทธ  แจ่มหม้อ
3. นายอภินันท์  นาโตนด
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  โลเกตุ
2. นางสาวณัฏฐธิดา  สวัสดิ์นะที
3. นางสาวนภัสสร  ทองคำดี
4. นางสาวนารีรัตน์  จันทร์ทัง
5. นางสาวลักขณา  ชนพิทักษ์
6. นางสาวศรีวังพร  ศรีสด
7. นางสาวศิรประภา  กาฬภักดี
8. นางสาวศิริรัตน์  ดีไทยสงค์
9. นางสาวศุภลักษณา  ฉิมภารี
10. นางสาวอรุศญา  สุขสารี
 
1. นางสาวสมฤดี  ศรีระวัตร
2. นางสาวศศินันท์  ประมูล
3. นายยศศักดิ์  สุขเกษม
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษชัย  คล้ายหนองลี
2. เด็กชายขวัญเมือง  ขำสอน
3. เด็กชายชัยนันท์  จีนจันทร์
4. เด็กชายปรเมศวร์  บุตรวงษ์
5. เด็กชายพรเทพ  ขุนพิลึก
6. เด็กชายภราดร  ลบแท่น
7. เด็กชายวราวุฒิ  สังข์ประเสริฐ
8. เด็กชายอนุราช  การภักดี
9. เด็กชายอภิเษฐ์  อ้นพา
10. เด็กชายเรืองโรจน์  ผิวเกลี้ยง
 
1. นายไพโรจน์  เตสุ
2. นายศศินันท์  ประมูล
3. นายยศศักดิ์  สุขเกษม
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายกฤษดา  เหระวรรณ
2. นายชวลิต  พรมมา
3. นายทนงเดช  เหล็กคม
4. นายธนพัชร์  ลอยมา
5. นายนพรัตน์  ฤทธิ์กระจาย
6. นายมานพ  สุขชู
7. นายศุภวัตร  สารคำ
8. นายเดชนรินทร์  หล้าไทยสงค์
9. นายเดชฤทธิ์  หอมสิน
10. นายโชคทวีชัย  คงนิสัย
 
1. นางสาวสมฤดี  ศรีระวัตร
2. นางสาวศศินันท์  ประมูล
3. นายนายคมศิลป์  ขันลุย
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สุทธิจรรยา
2. เด็กหญิงภาวินี  เนียมเปรม
 
1. นายดิเรก  คำชำ
2. นายประทวน  บดีรัฐ
 
115 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงพรรณปพร   ศรีวิชา
2. เด็กหญิงลลิตา   ปัตถา
 
1. นางทิพย์พาที  วิชาพร
2. นายวิพล  กันทะสอน
 
116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวปวีณา  แสงสว่าง
2. นายพีรวิชญ์   ดวงราศีจรัส
 
1. นางทิพย์พาที  วิชาพร
2. นางอิสริยาภรณ์  ทะณูชัย
 
117 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายณัฐภัทร  คงเถื่อน
2. นางสาวภัทราพร  มานะทน
 
1. นางวิเชียร  วารินิน
2. นายวันโชค  วารินิน
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญพวง
 
1. นายวิทยา  ทองรวม
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พ่วงสมจิตร
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวลีซ่า  วัฟซีน
 
1. นางสาวณัฎธยาน์  ภุมมา
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวจินตนา  จงจิตร
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายปาณรวัฐ  อุตสุรินทร์
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชระศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐมน  กระต่ายทอง
 
1. นายวนัส  ก๊กตระกูล
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นางสาวเลวี  บุญคง
 
1. นายวิทยา  ทองรวม
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวนาตยา   ดิษสันเทียะ
 
1. นายประทีป  ขันกสิกรรม
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนฤมล  หารเวียง
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เอี่ยมรักษา
 
1. นางสาวชลธิชา  ระฆัง
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวณัฐพร  นากามูระ
 
1. นายสุมิธ  อุ่นแก้ว
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกิติศักดิ์  แสงสังข์
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงอรวิภา  โสดา
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรีพร  โพชนา
 
1. นายชูศักดิ์  ไทพาณิชย์
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกฤษดา  ชำนาญ
 
1. นายสุมิธ  อุ่นแก้ว
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์เกสร  ศรีเพ็ง
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  จิ๋วนุช
2. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีสุพัฒนะกุล
 
1. นางน้ำเพชร  บัวสำลี
2. นางสาวสวพัด  เพ็ชรรัตน์
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงบงกช  โภธิ์ธิน
2. เด็กหญิงอัญจรี  อินประภักตร์
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
2. นางสาวชลธิชา  ระฆัง
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  กอพิพัฒน์สวัสดิ์
 
1. นางน้ำเพชร  บัวสำลี
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกุลหญิง  หอมบุปผา
 
1. นายทนง  คงรอด
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวศุภานุช  เลาหพิบูลรัตนา
 
1. นายชูศักดิ์  ไทพาณิชย์
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายวีรภัทร  ศรีษะเกษ
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กชายกฤติน  รุ่งเรือง
2. เด็กชายจิรพัฒน์  แว่นศิลา
3. เด็กชายทินกร  กรุดเที่ยง
 
1. นายวิทยา  ทองรวม
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายกลวัชร  ทองคำ
2. เด็กหญิงจิรชยา  พลูศิริ
3. เด็กชายธนพล  แร่มี
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  สุขอยู่
2. นายธนาวุฒิ  ตรีวงษ์
3. นายวีระศักดิ์  พัดเถื่อน
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายธาดา  ศรีดาเดช
2. นายศุภชัย  ฉิมพาลี
3. นายอำพล  สุเทวี
 
1. นายสุรัติ  ช่างย้อม
2. นายพิทักษ์  บุญญาสิทธิ์
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุเดช  ทองเดช
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิษา  เรืองศรี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวเกศินี  คำวลี
 
1. นางสาววราภรณ์  พวงสมบัติ
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์   ราตบุตร
 
1. นางสาววราภรณ์  พวงสมบัติ
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวชลนิชา  ทิพจร
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกศิมาพร  สมตน
 
1. นางปวีณา  นามคง
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1. เด็กชายธนบดี  นิยมรักษ์
 
1. นายอภิญญา  กล้าหาญ
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  เนื่องศาลา
 
1. นางสาววราภรณ์  พวงสมบัติ
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายอิศรา  อุดมสุข
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงสรัลชณา  เพ็ญเดิมพันธ์
 
1. นางสาวจุไร  นักปี่
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. นางสาวศิริรัตน์  อินซอง
 
1. นายพงษ์พันธ์  เกิดเข้ม
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงขจิตา  โพเทพ
2. นางสาวชลนิชา  ทิพจร
3. เด็กชายณัฐดนัย  นาคเมฆ
4. นายนทีธร  วรรณสิน
5. เด็กชายบัณฑิต  บุญธรรม
6. เด็กชายภานุรัตน์  พลาพล
7. เด็กหญิงวิภาดา  บุปผากอง
8. นายอิศรา  อุดมสุข
9. นางสาวเกศมณี  นุ่มเกลี้ยง
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
2. นายสุเมธ  โพธิ์เทพ
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  สมตน
2. นางสาวกศิมาพร  สมตน
3. นายกิตติสุวัฒนา  มังกร
4. เด็กชายจิรวัฒน์  เลิศชนะวงษ์
5. นางสาวจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
6. เด็กหญิงญาณัจฉรา  กันทา
7. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
8. นางสาวพัชรวี   พิมพา
9. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
10. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
11. เด็กชายภาณุเดช  ทองเดช
12. นายศาศวัต  อินทรเกษม
13. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
14. นางสาวสิริยากร  คชขันธ์
15. เด็กหญิงสุนิษา  เรืองศรี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นางปวีณา  นามคง
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  สมตน
2. นายกิตติสุวัฒนา  มังกร
3. เด็กชายจิรวัฒน์  เลิศชนะวงษ์
4. นางสาวจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
5. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
6. นางสาวพัชรวี  พิมพา
7. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงค์
8. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
9. เด็กชายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
10. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
11. นางสาวสิริยากร  คชขันธ์
12. นายอรรถพล  สุยะวงศ์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นางปวีณา  นามคง
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงจิระดา  แก้วละมัย
3. เด็กหญิงฉัตรลดา  ดงเงิน
4. เด็กหญิงชลธิดา  ศรีสุพรรณ์
5. เด็กชายชิตพล  สุดารินทร์
6. เด็กหญิงฐิตินันท์  สระทองสอน
7. เด็กหญิงณััดลินี  ฉิมสุข
8. เด็กชายธนา  ธิตะปัน
9. เด็กหญิงธันวรัตน์  อินพญา
10. เด็กหญิงพรไพริน  สร้อยสกุลไทย
11. เด็กชายมงคล  ขิบเงิน
12. เด็กหญิงลัดดาพร  สีสงัด
13. เด็กหญิงวรรณ์วลี  กันทะพันธ์
14. เด็กหญิงสายฝน  จันมะลิ
15. เด็กชายสิิทธิพร  มีีลาป
16. เด็กหญิงสุรีย์พร  สว่างแสง
17. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อยู่ภิรมย์
18. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุดมบารมีอนันต์
19. เด็กชายเหมราช  สมเคราะห์
20. เด็กหญิงโศภิน  อินทร์อร่าม
 
1. นายพงษ์พันธ์  เกิดเข้ม
2. นายธนภูมิ  ต๊ะสินธุ
3. นายบรรพต  คล่องณรงค์
4. นางวารินทร์รัตน์  แตงกวาน้อย
5. นายณัฐธพงศ์  อินทยะ
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมฟู
2. เด็กชายณัฒพงษ์  กลิ่นกระจาย
3. เด็กชายธนภัทร  แสงชาติ
4. เด็กชายธีรพงศ์  โชติโหมด
5. เด็กชายรมยกร  แสงท้าว
6. เด็กชายอาชวิน  กนกบุญรัชต์
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งคิด
2. นายเกรียงศักดิ์  สิริพรชัยกุล
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กชายธีระวัฒน์  สุภาโพชน์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ไกรสร
3. เด็กชายวีรภัทร  ถ้ำน้อย
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เสือสิงห์
5. เด็กชายเจษฎา  ร่มลำดวน
 
1. นายชาคริต  ตุงคะศิริ
2. นายธนวัต  ทัพชุมพล
3. นายศักดิ์สิทธิ์  จิตมณี
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชัชติยา  แช่มช้อย
2. นางสาวพรนภัส  อัศวคีรีรุ่ง
3. นายพีรพัฒน์  เกิดสุข
4. นายสิรภพ  กันยะมูล
5. นายอิทธิพัทธ์  เกิดศรี
6. นายเพชรภูมิ  รุ่งนภาวิเชฐ
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวชนัญชิดา  จัทนร์ดา
2. นายวุฒิชัย  วรรณา
3. นายอดิสร  เสาร์แก้ว
4. นายอัมรินทร์  วัฒนรุ่ง
5. นายอานนท์  แหยมเปรมปรี
 
1. นายธนวัต  ทัพชุมพล
2. นายชาคริต  ตุงคะศิริ
3. นายคฑากร  ภิญโญ
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกานต์นิธิ  ปรัชธันยาพร
2. นายกิติศักดิ์  วารีนิล
3. นายคีรภัทร  รัตนะ
4. นายคีรีรัฐ  แจ่มหม้อ
5. นางสาวชญานี  ประชาสรรเจริญ
6. เด็กหญิงชัชรินทร์  คำฟู
7. นางสาวณัฐธิดา  เย้ยโพธิ์
8. นางสาวณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด
9. นายณัฐสิทธิ  จันโทสถ
10. นางสาวณิชากร  ช่างย้อม
11. นายนคพณ  แสงคำ
12. นายนนทกร  สอนมี
13. นางสาวนัฐณิชา  หงษ์ยนต์
14. นางสาวนันทิตา  แสงสว่าง
15. เด็กหญิงนันธิวา  ศรีสวัสดิ์
16. นายประภัชพงศ์  ทาลายา
17. นายพชร  รัมวุฒิ
18. เด็กหญิงพรนภา  ปิ่นชัยมูล
19. นายพัฒนเทพ  บัวบานศรี
20. นางสาวพุทธรักษา  มโนมัย
21. นางสาวรัชนก  สอนตน
22. เด็กชายวรินทร  หมวกยอด
23. นางสาววริศา  วันชัย
24. เด็กชายวิชญ์บดินทร์  พุทธรักษา
25. นางสาววิสรา  อุรุวรรณ
26. เด็กหญิงวีระยา  ปั้นปรือ
27. นายศุกกิตติ์  สิงห์พยา
28. นายศุพวัฒน์  ชาญเชี่ยว
29. นายสมพร  มากสาคร
30. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีรักษ์วงษ์
31. เด็กชายอรรถพล  หุ่งสุวรรณ์
32. นางสาวอาทิตยา  พวงสมบัติ
33. นางสาวอุมารินทร์  มัญชุวงศ์
34. นางสาวอุมาลี  มัญชุวงศ์
35. เด็กหญิงอโณมา  มีพร้อม
36. เด็กหญิงเขมริศา  เชียรไทย
37. นายเมธัส  คำบรรลือ
38. เด็กหญิงแพรพรรณ  พิริยะจารุกุล
39. เด็กหญิงแพรพลอย  จันทร์ลอย
40. นายแสตมป์  สมทรัพย์
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
2. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
3. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
4. นายอนุเสก  นุ่มนิ่ม
5. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
6. นางสาวกฤติยา  ยองทอง
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวกมลชนก  คำทอง
2. นางสาวกมลวรรณ  กลิ่นมณฑา
3. นายกฤชณรงค์  หงษ์สระ
4. เด็กหญิงกฤษณะ  ชมเชย
5. นายกอบทรัพย์  คำโปธิ
6. นางสาวกัลยา  ทองหาญ
7. นางสาวกิตติญา  โมทา
8. นางสาวคำนวล  ใจซื่อ
9. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไกรวงษ์
10. นางสาวญาดา  ปิชัยนะ
11. นางสาวณัฐชา  อิ่มอุไร
12. นางสาวดาราพร  บุญจันทร์
13. นางสาวดุจนภัส  มนต์เปลี่ยม
14. นางสาวธมลวรรณ  พิลาชัย
15. นายธีรภัทร  สุขตระกูล
16. นางสาวนภัสวรรณ  ภูมะณี
17. นางสาวประวีณา  ทรัพย์โฉม
18. นางสาวปิยะดา  เสน่ห์พูด
19. นางสาวปิยะภัสร์  ม่วงสิมมา
20. นายพสธร  ทัฬหกิด
21. นางสาวพุธิตา  คำมัง
22. นายภูตะวัน  ต๊ะเอ้ย
23. นางสาวมะลิวัลย์  สนเจริญ
24. นางสาวยุวดี  มโนรา
25. นางสาวรติมา  เขียวงาม
26. นางสาวรัฐฐากุล  เลาะขา
27. นางสาววรรณวิษา  เหล่าเขตกิจ
28. นายวรินทร  ช้างวงษ์
29. นายวัชรินทร์  สิทธิพล
30. นางสาววิภาวิณี  จินเจา
31. นายสวิตต์  แก้วสะแสน
32. นางสาวสิราวรรณ  รอดเกิด
33. นางสาวสิริยากร  อันชาวนา
34. นางสาวสุกัญญา  บัวจันทร์
35. นางสาวสุดารัตน์  แจ๋วแว๋ว
36. นายสุธิมนต์  เพียสุระ
37. นางสาวสุมิตรา  คำพินิจ
38. นางสาวอรษา  คงพลปาน
39. นางสาวอารียา  เงินสว่าง
40. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเล่าเรื่อง
 
1. นายธีระพงษ์  คงสิบ
2. นายรัฏธนนท์  จันทร์เสมานนท์
3. นายอภิชาติ  พิศวงษ์
4. นายมาวิน  จันทร์สา
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวกฐาทิพย์  โพธิ์ยอด
2. เด็กชายกรพิทักษ์  ใจแสน
3. นายกิติวัชน์  จันทร์เล็ก
4. นางสาวจรีรัตน์  ขำโตนด
5. นางสาวจุฑามณี  แพงรักษ์
6. นางสาวชลิตา  มั่นเขตกรณ์
7. นายชัยวัฒน์  มาน้อย
8. นายชิติพัทธ์  กลิ่นรุ่ง
9. นางสาวฐณิชา  คล่องณรงค์
10. นายณัฏพงษ์  พุ่มพงษ์
11. นายณัฐชานน  ธรรมปรีชา
12. นางสาวณัฐติกา  แสงแก้ว
13. นางสาวดาราวรรณ  ฉวีอินทร์
14. นายธนาธิป  กาศเกษม
15. นายธราดล  แสงอ่วม
16. นายธีรภัทร  สุขภิรมย์
17. เด็กชายธีรภัทร  สามสุวรรณ
18. เด็กชายนนทพัทธ์  งามเฉียว
19. นางสาวปริมประภา  สายเครือเปี้ย
20. นายผดุงเกียรติ  ยอดศรีทอง
21. นายพลปภัทร  สุรวัฒนะ
22. นายภักดี  อ่อนสมสวย
23. นายภิรพล  คงอินทร์
24. นายภูมิ  รอดปานะ
25. นางสาวมัณทนา  ทานธง
26. นายยุทธพิชัย  ชัยชนะ
27. นางสาวรัชประภา  แก้วมณี
28. เด็กหญิงวรรณิกา  แมนไธสงค์
29. นางสาววรรณิกา  คุ้มเณร
30. นางสาววาริน  จำปา
31. นายวิทวัส  สายหยุด
32. เด็กหญิงวิภาวดี  พรมร้าย
33. นายศุภกิจ  พรมเพียร
34. เด็กชายอนนท์  อินทร์สุพัตรา
35. นายอนุรัตน์  เกิดยอด
36. นายอัษฎาวุธ  พุทธา
37. นางสาวเฌอณัฐฐา  แยกกสิกรรม
38. นายเมธาวี  สอนดี
39. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณภาพทอง
40. นายแสงชัย  สร้อยชื่อ
 
1. นายนพรัตน์  อิ่มสุขศรี
2. นายบรรพต  เนื้อไม้
3. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
4. นายเอกพัฒน์  กลางนภา
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายชเนศ  สระสม
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายโชคชัย  ศรีช้วง
 
1. นายมาวิน  จันทร์สา
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายนวนิช  ชัยปัญหา
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นายกัมปนาท  เพียรวิชา
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิรา  ศรีประเทศ
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวอทิตยา  นิลรัตนานนท์
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวฐณิชา  คล่องณรงค์
 
1. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์  ภู่ปรางค์
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐภาค  วงเวียน
 
1. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นายวัชรพงษ์  สีพ่วง
 
1. นางรัชนิดา  อินทะชุบ
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายวรุตม์  ดาสาลี
 
1. นายอภิชาติ  พิศวงษ์
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เกตุอินทร์
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นางรัชนิดา  อินทะชุบ
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาววรรณิกา  คุ้มเณร
 
1. นายบรรพต  เนื้อไม้
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  บุญช่วย
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายรมยกร  แสงท้าว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิริพรชัยกุล
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายธนาธร  อ่อนศรี
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายชินดนัย  หุติพรม
 
1. นายสุกรีย์  อุดคนดี
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงต้นข้าว  ตั้งเขตการ
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  วงษ์หมอ
 
1. นายปริญ   กระต่ายทอง
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  สามงามยา
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งคิด
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวสุรดา  ชุมพล
 
1. นายมาโนชญ์  พิมพ์น้อย
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กชายพงศกร   สกุลพอง
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  ยองเพชร
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์  ภู่ปรางค์
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายนครินทร์  ผ่องบุรี
 
1. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. นายดนุพร  สระทองทิม
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธนันท์  สืบสำราญ
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิรัตน์  คำพาลักษ์
 
1. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวครองขวัญ  ฤทธิ์กระจาย
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตนภากาญจน์  วาราชนนท์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายธรรมรักษ์  อึ้งเจริญวงค์
4. เด็กชายธีรภัทร  พรมมา
5. เด็กชายนันทับพันธุ์  นาคทอง
6. เด็กชายนิรชิต  ศิลป์ไพราช
7. เด็กชายปุณณภพ  ทรงประดิษฐ
8. เด็กหญิงปุณณภา  ทรงประดิษฐ
9. เด็กชายวรินทร  หมวกยอด
10. เด็กหญิงสรารัตน์  คุณุ
11. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  บุญแผ่ผล
12. เด็กหญิงเขมริศา  เชียรไทย
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นายอนุเสก  นุ่มนิ่ม
4. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วบัวดี
2. เด็กชายณภัส  จันทร์ศิริ
3. นายณัฐกานต์  คำวัง
4. เด็กชายณัฐพร  เกษหอม
5. เด็กชายณัฐพล  เกษหอม
6. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วบัวดี
7. เด็กชายนนทชัย  พวกศรีจันทร์
8. นายนววิช  ชัยปัญหา
9. เด็กชายปรีชา  คุ้มจุ่ม
10. เด็กชายลิขิต  หน่อสุริวงค์
11. เด็กชายศุภกร  แก้วบัวดี
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
2. นายมงคล  วิชัยวงค์
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายณัฐกาญจนกานต์  คะใจ
2. นางสาวณิชากร  ช่างย้อม
3. นายนคพณ  แสงคำ
4. นางสาวนัฐณิชา  หงษ์ยนต์
5. นางสาวนันทิตา  แสงสว่าง
6. นายประภัชพงศ์  ทาลายา
7. นายพัฒนเทพ  บัวบานศรี
8. นายวันทวุฒิ  มาศิริ
9. นางสาววิสรา  อุรุวรรณ
10. นายศุภกิตติ์  สิงห์พยา
11. นายสมพร  มากสาคร
12. นางสาวอาทิตยา  พวงสมบัติ
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
4. นายอนุเสก  นุ่มนิ่ม
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกชพงศ์  เผ่าฟู
2. เด็กหญิงกวินธิดา  ทุ่งโพธิ์ตระกูล
3. เด็กหญิงกาญจนา  รักษ์สิงห์
4. เด็กชายกิตติชานนท์  มัชยา
5. เด็กชายคุณานนต์  สาสนะ
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปรางทอง
7. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แนมเถื่อน
8. เด็กหญิงชัญญานุช  หมีคุ้ม
9. เด็กชายชัยวัฒน์  อุตมา
10. เด็กชายฐิติพงศ์  บุญเพ็ง
11. เด็กหญิงณพรรษ  ภาวศุทธิกุล
12. เด็กหญิงณัชชา  วรเชษฐบัญชา
13. เด็กหญิงณัชชา  บุญดา
14. เด็กชายณัฐชนน  อินทราวุธ
15. เด็กชายดนุเดช  กาเผือก
16. เด็กชายธญาวัฒน์  เทสินโชติ
17. เด็กชายธราดล  รัตนวรรณ
18. เด็กชายธัญวัฒน์  ประพันธ์วิทยา
19. เด็กชายนริศร์  เอี่ยมรักษา
20. เด็กชายนันทชา  รักษาเขตร์
21. เด็กชายนันทวัฒน์  แจ้งไพร
22. เด็กชายนิธิภักร์  นาคทอง
23. เด็กชายบุญสิริ  สุขประเสริฐ
24. เด็กหญิงปทิตตา  ศิริพงษ์
25. เด็กหญิงปานไพลิน  คำบรรลือ
26. เด็กชายพงศ์สถิร  มาแย้ม
27. เด็กหญิงพรศิกานต์  มีสำราญ
28. เด็กหญิงพิมพ์ชนันท์  พุทธรักษา
29. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โตวารี
30. เด็กหญิงพุทธรักษา  นาคพันธ์
31. เด็กหญิงมินท์ธิดา  มรกฏ
32. เด็กชายวงศธร  จำปาทอง
33. เด็กหญิงวันสุ  เดชะผล
34. เด็กชายวิชญ์บดินทร์  พุทธรักษา
35. เด็กหญิงสิริรัตน์  ไทยแจ่ม
36. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีอักษร
37. เด็กหญิงอัญจรีย์  อินประภักตร์
38. เด็กหญิงอาชาณีย์  ทองมาก
39. เด็กหญิงเพชรศิริ  รุ่งนภาวิเชฐ
40. เด็กหญิงแพรวา  สมเกียรติ์มงคล
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
2. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
3. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
4. นายอนุเสก  นุ่มนิ่ม
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกฤชบงกช  สุระวงศ์
2. นายกานต์  เถื่อนสุวรรณ
3. นายจิรวัฒน์  ม่วงทอง
4. นางสาวจิรัชญา  แสนเดช
5. นายจิรายุ  โพธารามภ์
6. นางสาวชลิตา  เกิดสุข
7. นายชัยฤทธิ์  บุญเดช
8. นางสาวฐิติมา  เขจรสัน
9. นางสาวณัฐนรี  เรื่อศรีจันทร์
10. นายณัฐพงศ์  ศรีพยัคฆ์
11. นางสาวณิชกานต์  สายอุ่นใจ
12. นายดนัยพงศ์  แสงอรุณ
13. นางสาวธิติมา  ท้าวเมือง
14. นางสาวบุษบา  มาวัน
15. นายปฏิพล  กิติยานี
16. นายพลภัทร์  สมบัติ
17. นายพัฒนเทพ  บัวบานศรี
18. นายพีรพัฒน์  วุฒิพรหม
19. นางสาวภพพลอย  สินเมือง
20. นายภูธเนศ  สินอิน
21. นายภูริณัฐ  กอบัวกลาง
22. นายภูวดล  กล่ำมาก
23. นายวรชยุต  หมวกยอด
24. นายวรวัจน์  ปรางวิฬุรห์
25. นายวรุดม  ศิริ
26. นายวสุธา  เรืองสมบัติ
27. นายวิวัฒน์  กันยะมูล
28. นายสมภพ  สำราญสุข
29. นายสมิทธิ์  มีสกุล
30. นายสุวิจักขณ์  สอนน้อย
31. นายอภิรักษ์  สุขศรี
32. นายอภิสิทธิ์  สุขทรัพย์
33. นางสาวอัญชรีพร  ชูดวง
34. นางสาวอาทิตยา  พวงสมบัติ
35. นางสาวอุมาลี  มัญชุวงศ์
36. นายเฉลิมพัฒน์  เกิดพันธุ์
37. นางสาวเบญจรัตน์  ผึ้งประดิษฐ์
38. นางสาวเบญจวรรณ  เกตุมี
39. นายไชยวัฒน์  หมื่นพรม
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
2. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
3. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
4. นายอนุเสก  นุ่มนิ่ม
 
206 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชูวงษ์
2. เด็กชายนฤพล  สิงห์ทอง
3. เด็กชายบดินเดชา  สุทา
4. เด็กหญิงภัชราภรณ์  สารเหล่า
5. เด็กหญิงรินธาดา  เดิมผาสุขเจรฺญ
6. เด็กหญิงรินรชา  เดิมผาสุขเจรฺญ
7. เด็กชายวิริทธิ์พล  เพชรแจ่ม
8. เด็กหญิงอชิรญา  สีนอ
9. เด็กชายอรรถพร  นิ่มนวล
10. เด็กหญิงอัญชิสา  พนามวัง
 
1. นายเจษฎา  ปวงรังษี
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
3. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
 
207 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กชายชนัญชัย  โตแท้
2. นายชเนศ  สระสม
3. เด็กหญิงดุจดาว  พุฒลา
4. เด็กหญิงดุจเดือน  พุฒลา
5. เด็กชายธนภูมิ  พินกลาง
6. เด็กชายพิชิตพงษ์  พระนะลม
7. เด็กหญิงรัชนี  ทัพวัน
8. เด็กชายสมโภช  ทองหมื่นศรี
9. เด็กหญิงอริศรา  บัวบาน
10. เด็กหญิงอังกินันท์  ประจงจีบ
 
1. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
2. นางสาวพรทิพย์  หงษ์อาลัย
3. นายไกรจักร  คำบุญเรือง
 
208 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายชัยวิทย์  มระกรณ์
2. นายทศพล  ธูปหอม
3. นายธีรวัฒน์  เบ้าทอง
4. นางสาวนันทวัน  กล้าหาญ
5. นายประภาวัฒน์  คงหัต
6. นางสาววิชญาดา  กอสัมพันธ์
7. นางสาวสุจิตตา  ฉายแสง
8. นางสาวสุชานาฏ  ครองสุข
9. นางสาวสุนิชา  กองเครือวัลย์
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นายเจษฎา  ปวงรังษี
3. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
 
209 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นายกฤษฎาวุฒิ  จาบเพ็ง
2. นายจีระศักดิ์  ฝานอก
3. นางสาวณัฎฐกานต์  วรกรรณ์
4. นางสาวนุชวรา  วรรณเครือ
5. นางสาวปรารถนา  สำราญ
6. นายรัชชานนท์  บัวพรม
7. นางสาววนิดา  แสนหล้า
8. นายวิศรุต  พะวงศ์ศักดิ์
9. นายศรายุธ  อยู่เย็น
10. นางสาวอธิภาวดี  เฉลยภพ
 
1. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
210 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  พวงพี
2. เด็กหญิงนิติกาล  สุขกลิ่น
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พูนประสิทธิ์
4. เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  เงางาม
5. เด็กชายเมธชนันชัย  ประเสริฐ
6. เด็กหญิงแพรชมพู  เขื่อนยัง
 
1. นางดารากรณ์  ขุนมิน
2. นางสาวสาวิตรี  สร้างนอก
 
211 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกัลยาวรรณ  เพชรดี
2. นายธีรวัฒน์  เบ้าทอง
3. นางสาวนันทวัน  กล้าหาญ
4. นายประภาวัฒน์  คงหัต
5. นางสาวพลอยทิพย์  คงขำ
6. นางสาววิชญาดา  กอสัมพันธ์
7. นางสาวสุชานัน  ละพิมาย
8. นางสาวสุชานาฏ  ครองสุข
9. นางสาวสุนิชา  กองเครือวัลย์
10. นางสาวสุรลักษณ์  มโนมัย
11. นางสาวอริศรา  แต่งตัว
 
1. นายผจญ  จันธิดา
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
3. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
 
212 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  รักพร้า
2. นางสาวณัฎฐกานต์  วรกรรณ์
3. นางสาวนุชวรา  วรรณเครือ
4. นางสาวปรารถนา  สำราญ
5. นายรัชชานนท์  บัวพรม
6. นางสาววนิดา  แสนหล้า
7. นางสาววิไลลักษณ์  เศษโถ
8. นางสาวสุภาพร  ยั่งยืน
9. นางสาวอธิภาวดี  เฉลยภพ
 
1. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
213 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงค์ทำเนียบ
2. เด็กหญิงขวัญนภา  บุญชู
3. เด็กหญิงฐิติยา  มาลัย
4. เด็กหญิงณัฐพร  คชพันธ์
5. เด็กหญิงธนนันท์  แสงแก้ว
6. เด็กหญิงปนัดดา  จันทะวงษา
7. เด็กหญิงภัชราภรณ์  สารเหล่า
8. เด็กหญิงภัฒราพร  ตุมขาว
9. เด็กหญิงวรรณกานต์  ผสม
10. เด็กหญิงศิริกรานต์  ทิยานัน
11. เด็กหญิงศิริภา  เสนะ
 
1. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
2. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
 
214 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสุมา  อ้นเกษ
2. เด็กหญิงถวิกา  อินทรโส
3. เด็กหญิงธีรกานต์  ธรรมวุฒิ
4. เด็กหญิงธีรดา  เครือยา
5. เด็กหญิงปพิชญา  ทุ่งแจ้ง
6. เด็กหญิงภรณี  เนียมหอม
7. เด็กหญิงระรินทิพย์  ผสมทรัพย์
8. เด็กหญิงลฎาภา  หลวงกิจจา
 
1. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
2. นางสาวกฤติยา  ยองทอง
 
215 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นายณพพล  พุทธประเทือง
2. นางสาวณัฎฐกานต์  วรกรรณ์
3. นางสาวนุชวรา  วรรณเครือ
4. นางสาวปรารถนา  สำราญ
5. นายรัชชานนท์  บัวพรม
6. นางสาววนิดา  แสนหล้า
7. นายวิศรุต  พะวงศ์ศักดิ์
8. นางสาววิไลลักษณ์  เศษโถ
9. นางสาวอธิภาวดี  เฉลยภพ
 
1. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
216 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กชายจารุภัทร  จันทะบัตร
2. เด็กหญิงจินตภา  ฉิมพลี
3. เด็กหญิงณิชากร  ประสิทธินาวา
4. เด็กหญิงดวงกมล  ปัญญา
5. เด็กหญิงทิฑัมพร  หงษ์ทอง
6. เด็กหญิงธนภรณ์  จำนงจิตร์
7. เด็กชายธนรัช  รบไพรี
8. เด็กหญิงนลินทิพย์  คล้ายทอง
9. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญศักดิ์
10. เด็กชายพรชัย  ชุ่มแจ่ม
11. เด็กชายภัทรพล  เกษมญาติ
12. เด็กชายวัชรพงษ์  วงษ์ชาตรี
13. เด็กหญิงวีรวรรณ  บุญรอด
14. เด็กชายศุภวิชญ์  ชันเกตุ
15. เด็กหญิงสุชาศิริ  สาสะนะ
16. เด็กหญิงแสงมณี  บุญน้อย
 
1. นายทนง  คงรอด
2. นายทัพไท  พร้อมเพรียง
3. นางดารากรณ์  ขุนมิน
4. นายวสันต์  คงโต
5. นางสาวสาวิตรี  สร้างนอก
 
217 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นางสาวชนาภา  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวทิพวรรณ  เพชรดี
3. นางสาวปิยธิดา  ศรีรัตน์
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ขอนทอง
5. นางสาววราภรณ์  ถาวร
6. นางสาววิภาดา  สาทิพย์จันทร์
7. นางสาวศิริลักษณ์  รอดเพชร
8. นางสาวสิริยากร  บุญจูง
9. นางสาวสุนิสา  มีสัตย์
10. นางสาวสุภาวดี  ดวงอาทิตย์
11. นางสาวอนงค์ทิพย์  แตงโตนด
12. นางสาวโชติมณี  กล่อมเกลี้ยง
13. นางสาวโยสิตา  บุญสุข
 
1. นายทศพร  ราชรองเมือง
2. นายณรงค์เดช  ดอกแก้ว
3. นายกำพล  อินเลี้ยง
4. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
5. นางสาวพรทิพย์  หงษ์อาลัย
 
218 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาวธนภรณ์  ภูฆัง
2. นายวัชรากร  เห็นทั่ว
3. นางสาววาสนา  ชัยภักดี
4. นายสุภทัต  กุลประเสริฐ
5. นายเดชาธร  ไผ่งาม
 
1. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ
2. นายนลทวัฒน์  พันธุ์เฮง
 
219 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายกิตติวัชน์  จันทร์เล็ก
2. นายภัทพงษ์  แพงโตนด
3. นางสาววรรณิกา  คุ้มเณร
4. นายอัษฎาวุธ  พุทธา
5. นายเมธาวี  สอนดี
 
1. นางนิชรา  พรมประไพ
2. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
220 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กชายธีระเดช  รอดกสิกรรม
2. เด็กชายสุภาษิต  พินเเย่ง
 
1. นายนพฤทธิ์  ฟักแก้ว
2. นางชลันดา  ฐานันดร
 
221 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กหญิงยาวณี   พันคง
 
1. MissWachhiraporn  Mahamit
 
222 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงปภารินทร์  บดีรัฐ
 
1. Mr.๊Usanee  Soipetch
 
223 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายธนภัทร  ศิริสาการ
 
1. นางวารุณี  วงษ์ศิลป์
 
224 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายวิชยุตม์  รัชตะ
 
1. นายทวิช  สินตอนันวนิช
 
225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  โสดาพรรค
 
1. MissSairoong  Muangwong
 
226 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภานุพินทุ
 
1. Mrs.Nee-on  Numat
 
227 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา   ภาจันทร์โต
 
1. Mrs.Chanisa  Jiradetprapai
 
228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวนาถสุดา   กัลมาลัย
 
1. MissTueanjai  Kobthunyakorn
 
229 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงภคพร  สถิตย์พงษ์
 
1. นางอารดา  อินทรมงคล
 
230 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายศุภสัณฑ์  สายทอง
 
1. Mrs.Napaporn  Choochuay
 
231 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายณัฏฐ์  อรุณมณี
 
1. MissWarunee  Wongsin
 
232 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธิติสุดา  สุวรรณวงค์
 
1. Mr.Songtham  Pongsatha
 
233 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กชายปนัย  คมขำ
2. เด็กหญิงศิริโสภา  เกศสกุล
3. เด็กหญิงศุภรดา  บุตรบรรดิษ
4. เด็กหญิงสาวิตตรี  คงสนั่น
5. เด็กหญิงสิริญญา   หอมเย็น
 
1. นายสิทธิพงษ์  คำบรรลือ
2. นางสาวสมหญิง  บดีรัฐ
 
234 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  โฉมอัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรพิศุทธิ์  บุตะเขียว
3. เด็กหญิงพรหมพร  คำศรี
4. เด็กหญิงมณฑิตา  จบศรี
5. เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์แจ้ง
 
1. นางจารุณี  พันธุมาตร
2. นางปิยนันท์  ธนภูมิพานิช
 
235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  พิสิษฐ์ภาคิน
2. นางสาวณัฐธิดา  เย้ยโพธิ์
3. นายธีระศักดิ์  สมบูรณ์เพ็ง
4. นายพีรวิชญ์  ประทุม
5. นางสาวอภิญญา  นันทวิศาล
 
1. นางนีออล  นุมัติ
 
236 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สินตะละ
2. นางสาวขวัญชีวัน  ภูมิคอนสาร
3. นายคุณากร  คำแสง
4. นางสาวปิยะฉัตร  แก้วงาม
5. นายสัชฌยา  ชุมจันทร์
 
1. นางสาวนภาพร  อนุสรณ์ประดิษฐ์
2. นางอรรจน์ชญาณ์  ชัยเจริญวงษ์
 
237 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  สีมาหงลดานนท์
2. เด็กหญิงอรสุชา  เผือกวงษ์
 
1. นางสาวประสานใจ  หุตะเสวี
 
238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงปภาวดี  แซ่ม้า
 
1. นางสาวมลิตา  กันทหมื่น
2. นางสาวชุติมันต์  สุขรัตน์
 
239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายวสันต์  มนทิพย์
2. นางสาวศิรินภา  กระมล
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สอนแหยม
2. MissMengqi  Fu
 
240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจณิสตา  ซ่อนกลิ่น
2. นางสาวดาริน  กอสัมพันธ์
 
1. นายบุญชัย  กัณตวิสิฐ
 
241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ดีประสิทธิ์
2. นางสาวศุภิสรา  คนขยัน
 
1. นายทรงธรรม  พงษธา
 
242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพีรพัศ  อยู่สุขยิ่งสถาพร
2. นางสาววรรณพรรษา  เหลารอด
 
1. นางแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ
 
243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวดี  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวอัฐภิญญา  สิงห์พร
 
1. นางสาวรุ้งรัตน์  กิตติขจร
2. MissKim  Yunjeong
 
244 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวฤทัยกาญจ์  จิตรแจ้ง
2. นางสาววรชยา  เกษฎา
 
1. นายบุญชัย  กัณตวิสิฐ
 
245 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  เสริมศรี
2. นางสาวรัชรียา  วชิรินทราวัฒน์
 
1. Mr.Sano  Takuya
2. นายทรงธรรม  พงษธา
 
246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวอธิษฐาน  ขอนทอง
2. นางสาวโสรญา  มาเพิ่ม
 
1. นายปัณณธร  ปรียะธีรา
2. MissKim  Yunjeong
 
247 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชมมณี  นิลแก้ว
2. นางสาวมนทิรา  การะคุณ
3. นางสาวรวิพร  รักชาติ
4. นางสาววริสา  คูณเพิ่ม
5. นางสาวอัยลา  แย้มโอษฐ
 
1. MissLuo   Lijun
 
248 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  คำตา
2. นางสาวนุสบา  วงษ์วี
3. นางสาวรัชนก  นุ่มนิ่ม
4. นางสาวศิริลักษณ์  ครองสัตย์
5. นางสาวเอสรา  แก้วมณี
 
1. นางสาวอนุสรา  สายยาโน
 
249 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกษิดิศ  ชาญกำแหงเดชา
2. นางสาวนนทพร  ทาเอื้อ
3. นายพชร  ลิ้มบุญดี
4. นางสาวพิมมาดา  พูลเขียว
5. นางสาวลักษิกา  จันทะอาภา
 
1. นางสุพร  บรรจง
 
250 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ร่มโพธิ์
2. นายนพพร  นุสนธิ์
3. นางสาวนัทกาญจน์  กาฬภักดี
4. นางสาวภาณุมาส  อารีย์กลับ
5. นางสาวศิริลักษณ์  สุดประเสริฐ
 
1. นายแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ
2. Mr.Victor  Bambrzak
 
251 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐริดา  เถียรทิน
2. นางสาวปาริฉัตร  ขันธหัตถ์
3. นางสาวปิยธิดา  วงค์เคียน
4. นางสาววิภาภรณ์  เดชะผล
5. นางสาวเกษรินทร์  พันเกษา
 
1. นางสาวรุ้งรัตน์  กิตติขจร
2. MissKim  Yunjeong
 
252 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ธารา  ปริสาวงศ์
2. นางสาวบุษรา  ตั้งภาภรณ์
 
1. Mr.Te  Yang
 
253 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวฑิฆัมพร  ปรีชานนท์
2. นางสาววรรณรดา  ศรีเดชมลทอง
 
1. นางวรลักษณ์  คำเพ็ญ
 
254 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  คล้ายอ้น
2. นางสาวมณีทราย  อยู่ยืน
 
1. นางแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ
2. Mr.Victor  Bambrzak
 
255 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาววนิดา  แตงจุ้ย
2. นางสาววรารัตน์  ธนากานต์
 
1. นายปัณณธร  ปรียะธีรา
2. MissKim  Yunjeong
 
256 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  สิงห์สร้อย
2. เด็กชายรักษณ  คงศัตรา
 
1. นายพงศธร  เชียงสีทอง
 
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  บางเหลือง
2. เด็กชายอัครพล  กำโชค
 
1. นางวิระพันธ์  จันทรา
2. นางสาวช่อเอื้อง  ธรรมศักดิ์
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายชาญยุทธ  ชูแผ้ว
 
1. นางสาววัชรีลักษณ์  ส่องแสง
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายภาณุพงศ์  บุญพวง
 
1. นางสาววชิราภรณ์  มหามิตร
 
260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  กึ่งไทยสงค์
2. เด็กชายธีรพล  แก้วบัวดี
3. เด็กชายภัคพงค์  แก้วสุวรรณ
4. เด็กชายภานุพงศ์  มติยาภักดิ์
5. เด็กชายรัชชานนท์  การถาง
6. เด็กชายวัทธิกร  ศรีอนงค์
7. เด็กชายวายุ  ทองต้นวงค์
8. เด็กชายสุวิจักษณ์  หามาลา
 
1. นายจักรพงษ์  พิมพาพัฒนโยธิน
2. นายจักรภัทร  พูลเขตรกิจ
 
261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จีนเพชร
2. เด็กชายจิรพงศ์  ชัยศรี
3. เด็กชายทัตเทพ  มณีเขียว
4. เด็กชายพงศกร  เจริญศิลป์
5. เด็กชายวีรภัทร  กลิ่นทุ่ง
6. เด็กชายเพชรดุสิต  จีนเพชร
7. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ถมยา
8. เด็กชายเอกชัย  ศิรินาค
 
1. นายไพเราะ  ขัดสุข
2. นายยงยุทธ  แจ่มหม้อ
3. นายเจษฎา  สุโน
 
262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายชัยณรงค์  ชื่นบาน
2. นายธนกร  รื่นนุสาน
3. นายพิทักษ์  ศิลป์ชัย
4. นายภาเจริญ  แพนไธสงค์
5. นายศักดินันท์  สักขันธ์
6. นายศุภมินทร์  โตโทน
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
 
263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  แสงสังข์
2. นางสาวจิตติมา  วงษ์เอี๊ยด
3. นางสาวชนิกานต์  ประเสริฐศรี
4. นายธนกร  อบเชย
5. นางสาวพีรญา  ประวิตราวงศ์
6. นายภูมิ  สุขจันทร์ตรี
7. นางสาวมัณฑนา  แสงท้าว
8. นางสาวลักษิกากร  สุรอด
9. นายสุภีมพัศ  พูลทวี
10. นายโสภณวิชญ์  เพชรรัตน์
 
1. นางเกศิณี  บึงมุม
2. นางศิริวรรณ  กันศิริ
3. นางโชติรส  แตงดารารัตน์
 
264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  จำปาแดง
2. นางสาวชุติกาญจน์  พวงทอง
3. นายธนากร  แดงงาม
4. นายนพดล  นาสืบ
5. นางสาวบุณยาพร  เร่งเทียน
6. นายวายุพัฒน์  มหาไชย
7. นางสาวศยามล  ประภาวะโก
8. นางสาวสุนิสา  พงษกัด
9. นางสาวอธิญดา  เมนไทยสงค์
10. นางสาวอัปสร  ชูจันทร์
 
1. นายจิระวัฒน์  พงศ์ศิริธนานนท์
2. นางสาวมัณฑนา  พิมแก้ว
3. นายนาวิน  ทับเกิด
 
265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ละน้อย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงกุลญฑิตา  เปรมศรี
4. เด็กชายมนต์ชัย  ขันชารี
5. เด็กหญิงวรลักษณ์  วิเชียรโชติ
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายดนัยฤทธิ์  สร้อยทองบม
2. นางสาวธันชนก  เกษอุดมทรัพย์
3. นางสาวพริ้มเพรา  เพิ่มประยูร
4. นางสาวอธิชา  เชื่อมชิต
5. นางสาวอรพิชญา  ประสารศรี
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หอมดอกไม้
2. เด็กหญิงปรีชญา  จันทร์เพ็ง
3. เด็กหญิงพรนภัส  จันเปรม
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  หุตะเสวี
2. นางสุรางค์  พลบำรุง
 
268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงนภสร  เปรมจิตร
3. เด็กหญิงประกายการ  เหล่ากสิการ
 
1. นางกชกร  ศรีวิชัย
2. นางสาวภัคธีมา  อ่องละออ
 
269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวฉณัฐศร  ยิ้มสรวล
2. นางสาวชัญญา  วงษ์คล้าย
3. นางสาวธารารัตน์  พลาพล
 
1. นางสมจิตร  หุตะเสวี
2. นางสุรางค์  พลบำรุง
 
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวภัทร์ชรี  อาสาเสนา
2. นางสาวอนัญญา  บุญมาพาด
3. นางสาวอำพร  อิ่มใจ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  จันทร์ไข่
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   เข็มทอง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตะเคียน
3. เด็กหญิงสุวลักษณ์   ปัตถา
 
1. นางสาวกฤติยาณี  จิตรบรรจง
2. นายปัทวีร์  จันทร์แสนตอ
 
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวชนิดาภรณ์  วงค์ชมภู
2. นายชินวัตร  เครือฟู
3. นางสาวสุดารัตน์  สิงห์มณี
 
1. นางวราภรณ์  จารุเมธีชน
 
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นางสาวกรรวี  ซุปวา
2. นายชาตรี  ยอดเยี่ยม
3. นายภานุ  สวนแก้ว
 
1. นางภณิดา  นาคมูล
2. นายอนิรุทธิ์  ทวนธง
 
274 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชนา  คำดี
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ฉ่ำหลวง
 
1. นายสุพัฒน์  อินหาญ
2. นางสาวพรเพ็ญ  ชูทุ่ม
 
275 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่เติ๋น
 
1. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
2. นายเอกพันธุ์  ทิพย์นาวา
 
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์มาก
2. เด็กหญิงสุพิชฌานันท์  ขันตี
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  สวนปลิก
2. นางสาวแพรวา  บุญแก้ว
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  สัมมารัตน์
2. เด็กชายอานนท์  วราโภค
 
1. นายชานนท์  สุขสอาด
2. นายธนากรณ์  เจริญยิ่ง
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายธนกรณ์  เพียรธัญญกรณ์
2. นางสาวประกายแก้ว  ฮาวคำฟู
 
1. นางสาวสมสวรรค์  เหล่าทรัพย์
2. นางกิติภา  โสทะ
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายขวัญชัย  ไม้แดง
2. นายสหัสวรรษ  ชูศิลป์
 
1. นายเทอดธานินทร์  เหมะสิขัณฑกะ
2. นางสาวศิริกุล  เก่าราชการ
 
280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   หนูอ้น
2. เด็กชายเสกสรรค์   สุธารส
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
281 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงวิศรรษณี  มีขวัญ
2. เด็กหญิงสุนิสา  รอดกสิกรรม
 
1. นายคุณากร  อิ่มเนย
2. นางสาวอังสุมาลิน  ยิ้มสนิท
 
282 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายพิชยา  เกิดศรี
2. นายวิษณุ  แป้นสุวรรณ์
 
1. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
2. นายธนกฤต  ประดิษฐ์
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวปภัสรา  โปรดสูงเนิน
2. นางสาวอุมาภรณ์  เจิมจันทร์
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวพัตราภรณ์  แสนสงสาร
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ประมูลทรัพย์
 
1. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
2. นางพรทิพา  วรรณสมัย
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองเลี่ยม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  พลีสัตย์
 
1. นางอรุโณทัย  ธนูชัย
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อมรนิติโชคสกุล
2. เด็กหญิงอาฒยา  ทองคำ
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นางสาวสุพัชชา  ใจซื่อ
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายจรัสรวี  สิริภัทรศักดิ์
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  วงษ์พิมพา
 
1. นายสุเมธ  อยู่แก้ว
2. นางสาวปุณธิชา  มาเนตร
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายนพพร  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายวิภาวรรณ  ไชยาใส
 
1. นายฐิติกร  ดาวเรือง
2. นายพรเทพ   แก่นรักษ์
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  จันทะประภา
2. เด็กชายทักษิณ  ผิวสว่าง
 
1. นางมุทิตา  ทองรักษ์
2. นายณัฐวุฒิ  อยู่เย็น
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายณัฐชนนท์  สาแก้ว
2. นายศิวัช  บัวคลี่
 
1. นายชานนท์  สุขสอาด
2. นายธนากรณ์  เจริญยิ่ง
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวชญาณี  เจนจบ
2. นายวรวุฒิ  วัฒนศิริ
 
1. นางมุทิตา  ทองรักษ์
2. นายสันติ์  แสงท้าว
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายณัฐภัทร  ศรีวิชัยลำพันธ์
2. นายอนุสรณ์  บัวขาว
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นายปริญญา  วิชัย
 
293 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาววันวิสา  โพธิ์แสง
2. นางสาวสุพัชราภา  ธรรมบุตร
 
1. นางสาวปุณธิชา  มาเนตร
2. นางอริสรา  แสนแก้ว
 
294 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  นิลยี่เรือ
2. นายภานุวัฒน์  ดวงเบ้า
 
1. นายนาวิน  เงินอยู่
2. นายอนลัส  คาลเคล
 
295 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพิชัยยุทธ์  บริสุทธิ์บงกช
2. นายสกรรจ์  กมุทชาติ
 
1. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
2. นายวัฒนา  เมฆี
 
296 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงปราญชลี  แสงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพชรวรรณ  บัวผัน
3. เด็กหญิงพัชรินภรณ์  ใจแสน
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นางสาวสมิตานันต์  สุขมาก
 
297 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญตะวัน  เชื้อรอด
2. เด็กหญิงนพรัตน์  จิตรสุข
3. เด็กหญิงอรปรียา  กัณหา
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
298 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวนันธกานต์  ดีฤสานต์
2. นางสาวสุรีวัลย์  อ่วมเจริญ
3. นางสาวโสรญา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายพิธพงศ์  ยิ้มเปรม
2. นางทิพวัลย์  พรหมรักษ์
 
299 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา   โคตรหลักเพชร
2. นางสาวสุพรรษา  เกษกำจร
3. นางสาวอมรรัตน์  ศรีแก้ว
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
300 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวชัชวรรณยา  วงษ์ธนสินโชติ
2. นายนิติพงค์  เทพคุณ
 
1. นางนรินทร์  มิตรสินพันธุ์
2. นางสาวภาวินี  คนดี
 
301 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  เอี่ยมสอาด
2. นางสาววิมลสิริ  ทองอยู่
 
1. นางอรุณ  ยอดนิล
2. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
 
302 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาววริศรา  กุลมาลา
2. เด็กชายศุภกิตติ์  หนูอิ่ม
3. เด็กชายโยฮัน  โพธิ์ไพจิตร
 
1. นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
 
303 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวชไมพร  วงษ์เมืองคำ
2. นายศุภวัทน์  อาจแสวง
3. นายอนุวัฒน์  วงษ์วรรณ
 
1. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
2. นายเอกพันธุ์  ทิพย์นาวา
 
304 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวกัลญา  สุวิกลม
2. นายร้อยเก้า  คำแสง
3. นางสาวสุชาดา  น้อยศรี
 
1. นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
 
305 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายพงษ์ภิวัฒน์  ชนะภู
2. นายพีระดลย์  ขันตรี
3. นางสาวศิริขวัญ  หลักทรัพย์
 
1. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
2. นายเอกพันธุ์  ทิพย์นาวา
 
306 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายทัตพล  ศรีเมือง
2. เด็กชายนิติกร  สีสงปราบ
3. เด็กชายพิษณุ  บุญช่วย
 
1. นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
 
307 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายจุลจักร  คำกลาง
2. เด็กชายศุภวัฒน์  โพธิ์วิเศษ
3. เด็กชายอิทธิมนต์  กิตเสรีย์
 
1. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
2. นายอานุภาพ  คงบุญพัฒนาภรณ์
 
308 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  คำพุฒ
2. นายพีชศิลป์  พยอม
3. นายหัตถแพทย์  ศิลาเงิน
 
1. นายพนธ์วศิษฏ์  กลางนภา
2. นางปวริศา  เรืองชัยศิวเวท
 
309 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายธีรพัฒน์  สวัสดิ์นะที
2. นายภาคภูมิ  เสนาบุญ
 
1. นายฐานันดร์  แย้มนิล
2. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
 
310 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ริ้วทอง
2. เด็กชายรัฐกานต์  ศักดิ์วิทย์
3. เด็กชายวรรธนัย  ไชยหงษ์
 
1. นายฐานันดร์  แย้มนิล
2. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
 
311 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  ฉิมแป้น
2. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองดี
3. เด็กชายปัญญากรก์  สินภักดี
 
1. นายพนธ์วศิษฏ์  กลางนภา
2. นางปวริศา  เรืองชัยศิวเวท
 
312 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายชูศักดิ์  สิงห์ทะยาน
2. นายธีรภัทร  สิงห์โค
3. นายวุฒิพงศ์  วรรณคำผุย
 
1. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
2. นายฐานันดร์  แย้มนิล
 
313 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพันกร  ปินคำ
2. นายภัทรพล  คำทอง
3. นายหัตถแพทย์  ศิลาเงิน
 
1. นายพนธ์วศิษฏ์  กลางนภา
2. นางปวริศา  เรืองชัยศิวเวท
 
314 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กชายบวรศักดิ์  โพธิน
2. เด็กหญิงรัตนพร  เสรีแป๊ะ
3. เด็กหญิงอมรลักษณ์  แดงสีสุข
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  ป้อมคำ
2. นายสุชาติ  สอนแก้ว
 
315 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายณรงค์เดช  อารีย์กิจ
2. นายธัญณพ  แข็งธัญการ
3. นางสาวภัทราภรณ์  ละครพล
 
1. นางสาวปาริชาด  พันทอง
 
316 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวศริณญา  คำสาลี
2. นางสาวสุภัสตรา  แก้วเนตร
3. นางสาวสุรพัศญาน์   ดิสกุล
 
1. นายพิษณุ  ศิริวัฒน์
2. นายน้อย  ราชขวัญ
 
317 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายคมกริช  ฤทธิ์มนต์
2. เด็กชายณัฐพล   พลดงนอก
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  น้อยจั่น
 
1. นายนิพนธ์  สงเชื้อ
2. นางสาวจุรีลักษณ์  อินสุยะ
 
318 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กชายจิราพัชร  ภักดีศิริ
2. เด็กชายทรงพล  ซาชิโย
3. เด็กชายอนุวรรต  ดาวขุนทด
 
1. นายณัฐภัทร์  ปุกลางดอน
2. นางสาวสุุวรีย์  แย้มจอหอ
 
319 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายกตัญญู  แก้วบัวดี
2. นายกิตติโชค  ศิริเมือง
3. นายธนวัฒน์  โปแก้ว
 
1. นายปิยะลักษณ์  ยอดดี
 
320 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  ปั๋นปิน
2. นายวัฒน์ชนิน  ทองสมัย
3. นายสราวุฒิ  อินไผ่
 
1. นายประณต   หล้าทา
2. นายสุวิทย์  ผลาผล
 
321 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  เนินพลับ
2. เด็กหญิงดวงรดา  แสงสุข
3. เด็กหญิงนภัสสร  เอี่ยมเผ่าจีน
 
1. นายนภดล  ที่ปรึกษา
2. นางศศินภา  ที่ปรึกษา
 
322 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทัชพร  หลักงาม
2. เด็กหญิงวริษา  ภูศักดิ์
3. เด็กหญิงเมษณี  ส้มจันทร์
 
1. นางสาวเสาวรี  ใจธรรม
 
323 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกนกพร  บุญสุขขา
2. นางสาวนุชจรีย์  พิลาทอง
3. นางสาวพัชศิลาพร  ไพโรจน์
 
1. นายประยูร  จิระเดชประไพ
2. นางชนิศา  จิระเดชประไพ
 
324 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวกนกนิภา  พวงไธสง
2. นางสาวนฤภร   องอาจ
3. นายวรุตม์   จูงาม
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
2. นายณัฐภัทร์  ปุกลางดอน
 
325 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  ไทยสงค์
2. เด็กหญิงดรุณี  แซ่ฉั่ว
3. เด็กหญิงธันยาพร  คุ้มโภคา
4. เด็กหญิงพรนภา  ผิวพรม
5. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีภูธร
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โมลา
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
326 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  หิงษสา
2. เด็กชายนภาพรรณ  หิงษสา
3. เด็กหญิงวรนุช  ขัดมัน
4. เด็กชายศุภาพิชย์  บำรุงผล
5. เด็กชายสิทธิพร  คำทอง
6. เด็กชายเพ็ญศิริ  โพธิ์ศรี
 
1. นายชัชชวรรษณ์  เพ็ชรแก้ว
2. นางสาวอนุสรา  สายยาโย
3. นางสาวสรัญญา  โกสุมา
 
327 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายจิรศักดิ์  สำราญ
2. นางสาวณัฐนิชา  พลรักษา
3. นายธนาวัฒน์  ท้าวแข็ง
4. นางสาวนันทนา  กองล้อม
5. นายพลพล  ปังอุทา
6. นางสาวมลฤดี  ศรีภุมมา
 
1. นางนัทธมนกาญจน์  จูนก
2. นางสาววรรณา  โกตะมะ
3. นางสาวจารุนันต์  หมู่อำพันธ์
 
328 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. นางสาวกฤษณา  เฮงสิ
2. นางสาวณัฐสุดา  แสนกาษา
3. นายประเสริฐ  ล้อมสุข
4. นางสาวศศิกานต์  ทิพย์สุข
5. นางสาวสิริลักษณ์  ด้วงสุข
6. นางสาวสิริวิมล  ขุมทอง
 
1. นางละมัยรักษ์  ก้องเกรียงไกร
 
329 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  อัศวภูมิ
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ์  สุขจิตร
3. เด็กหญิงวณิศรา  งาหัตถี
 
1. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
2. นางสาวพนัชกร  อาจสามารถ
 
330 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สีหาเทพ
2. เด็กหญิงยุภาพรรณ  วงษ์จ๋า
3. เด็กหญิงสโรชา  ขัดสาย
 
1. นายอิทธิเดช  น้อมนวล
2. นางดรุณี  คำสีสังข์
 
331 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวณัฐสุดา  เมธาสถิตย์
2. นางสาวทัศวรรณ  รักษา
3. นางสาวสุดารัตน์  ศรีคัดเค้า
 
1. นางสกุณา  นิยมเดช
2. นางจิราพร  ชัยแสงแก้ว
 
332 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวนภาลัย  เชื้อรอด
2. นางสาววันดี  เอี่ยมกลิ่น
3. นางสาวศิรินทรา  บางเหลือง
 
1. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
2. นางวรากร  น่วมถนอม
 
333 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติกา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงปริศนา  แซ่ม้า
3. เด็กชายปรีชา  แซ่จ้าง
 
1. นางสาวปาณิศา  อ่ำเนินกลอย
2. นายสิริศักดิ์  ธนะภูมิชัย
 
334 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดวงจิตร
2. เด็กหญิงชุลิตา   นูรักษา
3. เด็กหญิงพัชราภา  คล้ายทองดี
 
1. นายสุรชัช  เมฆประยูร
2. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายชาญณรงค์  อินทร์แพง
2. นายธีรพัฒน์  อมาตยคง
3. นายราเชน  แสวงทรัพย์
 
1. นายสุพิน  โจ้กุล
2. นายอุทาน  คุณยงค์
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นางสาวนิชนันท์  แสนยินดี
2. นางสาววารุณี  รวยพงษ์
3. นางสาวสุภาพร  บุญเหลือ
 
1. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
2. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
 
337 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เดชวุธ
2. เด็กหญิงธันยพร  ดีเรือง
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ฤวัฒนะ
 
1. นางจันทนา  ป้อมลอย
2. นางลัดดาวัลย์  เดชโนนสังข์
 
338 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ขันทองเฮ้า
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  พิมพ์ขาว
 
1. นางสาวณัฐสุดา  เนื้อไม้
 
339 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวณีรนุช  คำหมอน
2. นายวุฒิพันธ์  กุลสวัสดิ์
3. นางสาวแสงดาว  กันณะสา
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ชูเจริญ
2. นางสาวธนาภัทร  หัตถบูรณ์
 
340 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. นางสาวนุจรี  เด่นมาลัย
2. นางสาวอนันตพร  อรุณฉาย
3. นางสาวอรวรรณ์  แซ่หลอ
 
1. นางรัชณี  รักนาค
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ  ตาลชัยภูมิ
 
341 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กหญิงธมลวรณ  ทุมฉิมพลี
2. เด็กหญิงปารินทร์  วาวตะคุ
3. เด็กหญิงพัณณิตา  วงค์ขาว
 
1. นายสถาพร  คำบุญมี
2. นางสาวปัณปภากร  จันธิดา
 
342 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 1. เด็กหญิงทันยา  วัฟซีน
2. เด็กชายสิทธิพล  แท่งทอง
3. เด็กชายสิริวัฒน์  ทองสุขดี
 
1. นางพัชรินทร์  วัฒนพรหม
2. นายนิตินัยน์  วัฒนพรหม
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  เอี่ยมละออ
2. นางสาวนิสาชล  แซ่โซ้ง
3. นางสาววิไลวรรณ  แสนชัยวงค์
 
1. นางสาวปัทมา  บุญเจริญพงค์
2. นายทัศนัยน์  ทึงขำ
 
344 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวดวงใจ  แสงสาย
2. นางสาวปฏิณญา  เนียมใย
3. นางสาวมณฑิรา  ประจวบวัน
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ชูเจริญ
2. นางอุดมลักษณ์  อภิชาตยานนท์
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาจาด
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  สุดซา
3. เด็กหญิงนันทนา  วงษ์จีน
 
1. นางจิตรา  มีสวนทอง
2. นางวิไลพร  ประเสริฐสิทธิ์
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เกิดป้อม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทนิล
3. เด็กหญิงอังคณา  ไม้แดง
 
1. นางจิตติมา  เปียมาลย์
2. นางสาวจารุวรรณ  ผ่องแผ้ว
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  เอี่ยมพงษ์
2. นางสาววิภาวรรณ  นิลมุข
3. นางสาวศรีสวัสดิื  ปิ่นมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันทนีย์  ปุ๊ดภาษี
2. นางสาวภัทร์พิชชา  ตรีเทพา
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวชนาพร  ชาตรีวัชระ
2. นายนายพีรพงศ์  เข็มบปผา
3. นางสาวภัสรพรรณ  กอเจริญชัย
 
1. นางสาวสุนันทา  คำเสนา
2. นางรจนา  โพทอง
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงศศิชา  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงศศินิภา  หิงษสา
3. เด็กหญิงโญติญา  สัปทน
 
1. นายนายชัยวัธน์  จันทรสกุล
2. นายชัชชวรรษณ์  เพ็ชรแก้ว
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงพฤกษา  ดีแล้ว
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สีเมฆ
3. เด็กหญิงอัจจิมา  คำเที่ยง
 
1. นางสาวสุทธภา  อุดแก้ว
2. นางสาวออมสิน  วินิจมนตรี
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. นางสาวจันจิรา  มั่งจีน
2. นางสาวจันทมาศ  มั่งจีน
3. นางสาวทิพย์เกสร  แช่มศิริ
 
1. นางสาวประภาพร  กิจประชา
2. นายอานนท์  อินทยะ
 
352 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกษิรา  พิลึก
2. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์แรม
3. นางสาวทานตะวัน  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวน้ำหวาน  เพชรบูรณ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  น้อยม่วง
 
353 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัชชกร  อินเทียน
 
1. นางสาวรจนา  แก้วตา
 
354 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวชุรีพร  ภูมิสมบัติ
2. นางสาวสโรชา  มโนมัย
3. นายอภิวัฒน์  ปุนญา
 
1. นางสาวสุนันทา  คำเสนา
2. นางสาวดวงรัตน์  ปอกกันยะ
 
355 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายศุภณัฐ  เชาว์วิเศษ
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  แจ้งสว่าง
 
356 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงณศุภรณ์  หลักหิน
 
1. นางสาวรัชนก  ธิมะพงษ์
 
357 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นางสาวอัญชลี  จันทะเสน
 
1. นางสาวเกศแก้ว  พุ่มขจร
 
358 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นายธนกร  ตะติยะ
 
1. นางสาวสุนันทา  คำเสนา
 
359 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายพิชญุุตย์  เรือนดี
2. เด็กชายมานพ  วินทะไชย
 
1. นายภาษกร  แจ่มหม้อ
2. นายอนลัส  คาลเคล