รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เขต 41

ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สอรักษา
 
1. นางมาไล  พลเก่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  โนนศรีลา
 
1. นางปรีดาวรรณ์  สุริสาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ธวัชชัยเจริญยิ่ง
 
1. นางสาวปรียวัลย์  สูงสันเขตต์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  มณีนก
 
1. นางปิยภัทร  พวงกลิ่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  สมบุญโพธิ์
 
1. นางสาวนิศาชล  ศรีชัยวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายนิธินันท์  สิงห์เถื่อน
 
1. นางสุวัฒนี  บุญแผ่ผล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงกฤชติญา  หมวกทอง
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ชาติเวช
3. เด็กหญิงอาทิตยาวดี  ภูมิดล
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ขัดทาน
2. นางสมพิศ  เสียงเย็น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์หะ
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ชมชื่น
3. เด็กชายโชคชัย  ใหม่จันทร์
 
1. นางศรีสกุล  วิบูลย์วงศรี
2. นางธนิษฐา  อินทะสี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  เข้าคำ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ขุมทอง
 
1. นายสมภพ  วัดพาน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  บำรุงวงษ์
2. เด็กหญิงอลิสา  พลาพล
 
1. นายปุณวิชญ์  อินทพงษ์
2. นางวชิรารัตน์  เจริญสุข
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เนียมทรัพย์
 
1. นายสุบิล  วงค์สอง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  มังกรเจริญกุล
 
1. นางวาสนา  ปิ่นทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงกังสดาล  ดาอิ่ม
2. เด็กชายธนวัฒน์  ยอมเจริญ
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  ผลบุญ
2. นางสาวมุทิตา  สิงห์โต
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายชาติชาย  อัมพุช
2. เด็กชายอานุพงษ์  พันธ์เตี้ยวงศ์
 
1. นางหฤทัย  เทพปัน
2. นายสิทธิโชค  กองแกน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายอัมรินทร์  ป้อมภา
 
1. นางสาวปนัดดา  ด้วงนาค
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  คำสว่าง
 
1. นางสาวบุปผา  ทุ่งพรวญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เกิดพงษ์
 
1. นางสาวศศิภา  ศรีสม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงอรณิชา  รูปเอี่ยม
 
1. นางสาวปาริชาติ  ม่านมูล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พ่วงสมจิตร
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญพวง
 
1. นายวิทยา  ทองรวม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์  ภู่ปรางค์
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐภาค  วงเวียน
 
1. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เกตุอินทร์
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชูวงษ์
2. เด็กชายนฤพล  สิงห์ทอง
3. เด็กชายบดินเดชา  สุทา
4. เด็กหญิงภัชราภรณ์  สารเหล่า
5. เด็กหญิงรินธาดา  เดิมผาสุขเจรฺญ
6. เด็กหญิงรินรชา  เดิมผาสุขเจรฺญ
7. เด็กชายวิริทธิ์พล  เพชรแจ่ม
8. เด็กหญิงอชิรญา  สีนอ
9. เด็กชายอรรถพร  นิ่มนวล
10. เด็กหญิงอัญชิสา  พนามวัง
 
1. นายเจษฎา  ปวงรังษี
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
3. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กชายชนัญชัย  โตแท้
2. นายชเนศ  สระสม
3. เด็กหญิงดุจดาว  พุฒลา
4. เด็กหญิงดุจเดือน  พุฒลา
5. เด็กชายธนภูมิ  พินกลาง
6. เด็กชายพิชิตพงษ์  พระนะลม
7. เด็กหญิงรัชนี  ทัพวัน
8. เด็กชายสมโภช  ทองหมื่นศรี
9. เด็กหญิงอริศรา  บัวบาน
10. เด็กหญิงอังกินันท์  ประจงจีบ
 
1. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
2. นางสาวพรทิพย์  หงษ์อาลัย
3. นายไกรจักร  คำบุญเรือง
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นายกฤษฎาวุฒิ  จาบเพ็ง
2. นายจีระศักดิ์  ฝานอก
3. นางสาวณัฎฐกานต์  วรกรรณ์
4. นางสาวนุชวรา  วรรณเครือ
5. นางสาวปรารถนา  สำราญ
6. นายรัชชานนท์  บัวพรม
7. นางสาววนิดา  แสนหล้า
8. นายวิศรุต  พะวงศ์ศักดิ์
9. นายศรายุธ  อยู่เย็น
10. นางสาวอธิภาวดี  เฉลยภพ
 
1. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายชัยวิทย์  มระกรณ์
2. นายทศพล  ธูปหอม
3. นายธีรวัฒน์  เบ้าทอง
4. นางสาวนันทวัน  กล้าหาญ
5. นายประภาวัฒน์  คงหัต
6. นางสาววิชญาดา  กอสัมพันธ์
7. นางสาวสุจิตตา  ฉายแสง
8. นางสาวสุชานาฏ  ครองสุข
9. นางสาวสุนิชา  กองเครือวัลย์
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นายเจษฎา  ปวงรังษี
3. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  พวงพี
2. เด็กหญิงนิติกาล  สุขกลิ่น
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พูนประสิทธิ์
4. เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  เงางาม
5. เด็กชายเมธชนันชัย  ประเสริฐ
6. เด็กหญิงแพรชมพู  เขื่อนยัง
 
1. นางดารากรณ์  ขุนมิน
2. นางสาวสาวิตรี  สร้างนอก
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  รักพร้า
2. นางสาวณัฎฐกานต์  วรกรรณ์
3. นางสาวนุชวรา  วรรณเครือ
4. นางสาวปรารถนา  สำราญ
5. นายรัชชานนท์  บัวพรม
6. นางสาววนิดา  แสนหล้า
7. นางสาววิไลลักษณ์  เศษโถ
8. นางสาวสุภาพร  ยั่งยืน
9. นางสาวอธิภาวดี  เฉลยภพ
 
1. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกัลยาวรรณ  เพชรดี
2. นายธีรวัฒน์  เบ้าทอง
3. นางสาวนันทวัน  กล้าหาญ
4. นายประภาวัฒน์  คงหัต
5. นางสาวพลอยทิพย์  คงขำ
6. นางสาววิชญาดา  กอสัมพันธ์
7. นางสาวสุชานัน  ละพิมาย
8. นางสาวสุชานาฏ  ครองสุข
9. นางสาวสุนิชา  กองเครือวัลย์
10. นางสาวสุรลักษณ์  มโนมัย
11. นางสาวอริศรา  แต่งตัว
 
1. นายผจญ  จันธิดา
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
3. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายกิตติวัชน์  จันทร์เล็ก
2. นายภัทพงษ์  แพงโตนด
3. นางสาววรรณิกา  คุ้มเณร
4. นายอัษฎาวุธ  พุทธา
5. นายเมธาวี  สอนดี
 
1. นางนิชรา  พรมประไพ
2. นางศิริพร  อิ่มสุขศรี
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาวธนภรณ์  ภูฆัง
2. นายวัชรากร  เห็นทั่ว
3. นางสาววาสนา  ชัยภักดี
4. นายสุภทัต  กุลประเสริฐ
5. นายเดชาธร  ไผ่งาม
 
1. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ
2. นายนลทวัฒน์  พันธุ์เฮง
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กชายธีระเดช  รอดกสิกรรม
2. เด็กชายสุภาษิต  พินเเย่ง
 
1. นายนพฤทธิ์  ฟักแก้ว
2. นางชลันดา  ฐานันดร
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงปภาวดี  แซ่ม้า
 
1. นางสาวมลิตา  กันทหมื่น
2. นางสาวชุติมันต์  สุขรัตน์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  สีมาหงลดานนท์
2. เด็กหญิงอรสุชา  เผือกวงษ์
 
1. นางสาวประสานใจ  หุตะเสวี
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจณิสตา  ซ่อนกลิ่น
2. นางสาวดาริน  กอสัมพันธ์
 
1. นายบุญชัย  กัณตวิสิฐ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายวสันต์  มนทิพย์
2. นางสาวศิรินภา  กระมล
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สอนแหยม
2. MissMengqi  Fu
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ดีประสิทธิ์
2. นางสาวศุภิสรา  คนขยัน
 
1. นายทรงธรรม  พงษธา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพีรพัศ  อยู่สุขยิ่งสถาพร
2. นางสาววรรณพรรษา  เหลารอด
 
1. นางแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวดี  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวอัฐภิญญา  สิงห์พร
 
1. นางสาวรุ้งรัตน์  กิตติขจร
2. MissKim  Yunjeong
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  เสริมศรี
2. นางสาวรัชรียา  วชิรินทราวัฒน์
 
1. Mr.Sano  Takuya
2. นายทรงธรรม  พงษธา
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวอธิษฐาน  ขอนทอง
2. นางสาวโสรญา  มาเพิ่ม
 
1. นายปัณณธร  ปรียะธีรา
2. MissKim  Yunjeong
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชมมณี  นิลแก้ว
2. นางสาวมนทิรา  การะคุณ
3. นางสาวรวิพร  รักชาติ
4. นางสาววริสา  คูณเพิ่ม
5. นางสาวอัยลา  แย้มโอษฐ
 
1. MissLuo   Lijun
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  คำตา
2. นางสาวนุสบา  วงษ์วี
3. นางสาวรัชนก  นุ่มนิ่ม
4. นางสาวศิริลักษณ์  ครองสัตย์
5. นางสาวเอสรา  แก้วมณี
 
1. นางสาวอนุสรา  สายยาโน
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกษิดิศ  ชาญกำแหงเดชา
2. นางสาวนนทพร  ทาเอื้อ
3. นายพชร  ลิ้มบุญดี
4. นางสาวพิมมาดา  พูลเขียว
5. นางสาวลักษิกา  จันทะอาภา
 
1. นางสุพร  บรรจง
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ร่มโพธิ์
2. นายนพพร  นุสนธิ์
3. นางสาวนัทกาญจน์  กาฬภักดี
4. นางสาวภาณุมาส  อารีย์กลับ
5. นางสาวศิริลักษณ์  สุดประเสริฐ
 
1. นายแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ
2. Mr.Victor  Bambrzak
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐริดา  เถียรทิน
2. นางสาวปาริฉัตร  ขันธหัตถ์
3. นางสาวปิยธิดา  วงค์เคียน
4. นางสาววิภาภรณ์  เดชะผล
5. นางสาวเกษรินทร์  พันเกษา
 
1. นางสาวรุ้งรัตน์  กิตติขจร
2. MissKim  Yunjeong
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวฑิฆัมพร  ปรีชานนท์
2. นางสาววรรณรดา  ศรีเดชมลทอง
 
1. นางวรลักษณ์  คำเพ็ญ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  คล้ายอ้น
2. นางสาวมณีทราย  อยู่ยืน
 
1. นางแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ
2. Mr.Victor  Bambrzak
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาววนิดา  แตงจุ้ย
2. นางสาววรารัตน์  ธนากานต์
 
1. นายปัณณธร  ปรียะธีรา
2. MissKim  Yunjeong
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  ติ๊บงา
2. เด็กหญิงธัญชนก  นาคสุก
 
1. Mr.Julius  V.Sabusap
2. นางโชติชญาน์  เรือนจรัสศรี
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทัชพร  หลักงาม
2. เด็กหญิงวริษา  ภูศักดิ์
3. เด็กหญิงเมษณี  ส้มจันทร์
 
1. นางสาวเสาวรี  ใจธรรม
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  เนินพลับ
2. เด็กหญิงดวงรดา  แสงสุข
3. เด็กหญิงนภัสสร  เอี่ยมเผ่าจีน
 
1. นายนภดล  ที่ปรึกษา
2. นางศศินภา  ที่ปรึกษา