::sm-msn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุโณทัย พิสสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ นวชีพเจริญโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นายไพพร จิระมิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวอรุโณทัย พิสสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ นวชีพเจริญโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นายไพพร จิระมิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสายรุ้ง บุญเป็งโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ชัยรัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสายรุ้ง บุญเป็งโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ชัยรัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางอ้อมฤทัย พรชัยโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา อินวงศ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสุพิชาติ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางอ้อมฤทัย พรชัยโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา อินวงศ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสุพิชาติ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ มาโนชญ์นิรันดร์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส วิมลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาวฑิฆัมพร เด่นโยธาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิมพิชชา ยารังกาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. นางสาวสุปิยา ก้องพนาไพรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ มาโนชญ์นิรันดร์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส วิมลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาวฑิฆัมพร เด่นโยธาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิมพิชชา ยารังกาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. นางสาวสุปิยา ก้องพนาไพรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายณฑวรรษ นันท์ศรีโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง บุญเป็งโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาวพิมพิชชา ยารังกาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นายไพพร จิระมิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ วงค์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย พิสสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวสุชานันท์ ศรีใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวฑิฆัมพร เด่นโยธาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริจันทร์ ปองกุญชรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรา ไชยพันธ์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวฑิฆัมพร เด่นโยธาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริจันทร์ ปองกุญชรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรา ไชยพันธ์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางพิมพกานต์ ขาวสะอาดโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปิยา ก้องพนาไพรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางอ้อมฤทัย พรชัยโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางสาวฑิฆัมพร เด่นโยธาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสุพิชาติ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายจักรรวี พิทักษ์พิจิตรแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายวรวัฒน์ คำเปียกโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางสาวศิริจันทร์ ปองกุญชรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวประภา พงษ์พันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ หมายสุขโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาวจุไรพร เรืองศรีโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวประภา พงษ์พันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ หมายสุขโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาวจุไรพร เรืองศรีโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเรณู ปริสาวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ จินาฟูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางเนติมา แพงไธสงค์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ทองแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ ชาญวิริยะโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางศศิกานต์ แสนจันทร์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย ทองแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางสุจาริณี ศรีสุวรรณ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรชัย เด่นนภาคุณากรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญพรรณ บางอรโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เด่นนภาคุณากรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สุพรรณโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ อ่อนหวานโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางน้ำผึ้ง วงศ์สุพรรณโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ อภิวงศ์งามโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายดำรงพล สิงห์แก้วโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
2. นายชาตรี หยกสินพูนทวีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวภคมล นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสุจาริณี ศรีสุวรรณ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ บุญสุขโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นายภูเบศ ศรีพานิชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์ ขัดสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางจุฑารักษ์ ประดับภูทองโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นายวรัชญ์ ตุลย์สุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางรจนา บัวศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล จันทร์คำโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี จูเรือนโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวภคมล นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุขเกษม แก้วไทรหงวนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางวลัยลักษณ์ อุลลาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย เด่นนภาคุณากรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัจจกรญ์ กันปนกโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจรินทิพย์ อุปดิษฐ์ศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน กองแก้วโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางปวีณ์พร หยกสินพูนทวีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายคำ วงศ์เทพ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นายอัธยา เกลี้ยกล่อมโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์นิภา เหลืองอร่าม โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ ปัญญาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายต่อพงศ์ พูนภิญโญยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาวเกตน์สิริ สุขมาโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพรพิมล วงศ์น้อยโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
5. นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวปิ่นอารีย์ สมเป็งโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา ญาสมุทร์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขวัญจิรา ทรัพย์ทวีผลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ภาพ มณีธรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางเฉิดฉันท์ คงความซื่อโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา ญาสมุทร์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขวัญจิรา ทรัพย์ทวีผลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายอดิสรณ์ ทานาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจินดา ประทีปพจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์นรินทร์ ดีสีใสโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ตะวัน แสงทองโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
4. นางวงเดือน สุริยวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
5. นางจิริสุดา ธรรมขันธ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์นรินทร์ ดีสีใสโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฐิตินันท์ มุ่ยแก้วโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางสาวจันจิรา ทิพย์วงค์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางตวิษา พรรณสุขโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอมราวดี จันทนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาววรัญญา ชาญกล้าโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางตวิษา พรรณสุขโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอมราวดี จันทนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาววรัญญา ชาญกล้าโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพิน คำหน้อยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ วรนาถยืนยงโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นายชัยพร ท้าวพรมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยพร ท้าวพรมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาวยุพิน คำหน้อยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางสาวสุกฤตา ปัญจมาพรกุลโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
5. นางวันวิสาห์ ประกาสิทธิ์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ใจน่านโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ชาญกล้าโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ พยอมโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นายวิทยา ปริสาวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ มูลใจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
6. นายทินกร วงศ์ทองโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ใจน่านโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ชาญกล้าโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ พยอมโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นายวิทยา ปริสาวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ มูลใจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
6. นายทินกร วงศ์ทองโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา สมสวัสดิ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรรักษ์ ขจรศักดิ์ศรีโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลยากร เชวงสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางสาวศญานันทน์ ศรีโกศลสิริเลิศโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา สมสวัสดิ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรรักษ์ ขจรศักดิ์ศรีโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดฤทัย อ้ายนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลยากร เชวงสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางสาวศญานันทน์ ศรีโกศลสิริเลิศโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วรกิจพาณิชย์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ เกิดมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ วิจันทรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายอดิศร เนตรทิพย์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิทยาภรณ์ บูรณสิทธิ์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ วรกิจพาณิชย์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ เกิดมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ วิจันทรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายอดิศร เนตรทิพย์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิทยาภรณ์ บูรณสิทธิ์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย ทองจันดีโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายธนาธิป อุปแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑา พรกนกพงศ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางสาววารี สาลิกาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจรัญรุตน์ เพียรกิจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางประทับใจ เปาหย่าโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”รองประธานกรรมการ
3. นายสุรรักษ์ ขจรศักดิ์ศรีโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ เกิดมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นายธีรัตน์ ฐิติรัตนธารากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางสาววารี สาริกาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจรัญรุตน์ เพียรกิจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางประทับใจ เปาหย่าโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”รองประธานกรรมการ
3. นายสุรรักษ์ ขจรศักดิ์ศรีโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ เกิดมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นายธีรัตน์ ฐิติรัตนธารากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางสาววารี สาริกาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายเจนตะวัน ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทิยาเพอประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส เจริญศรีพรโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวน้อมจิต ก้อนเขื่อนโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายเจนตะวัน ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทิยาเพอประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส เจริญศรีพรโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางน้อมจิต ก้อนเขื่อนโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายสมรัก นามเรียงโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศญานันทน์ ศรีโกศลสิริเลิศโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตติกาล คงประหยัดโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสมชาย สุขสมโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ เดชมงคลพิพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
3. นายศักรินทร์ พิกุลงามโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ อินใจโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายภูสิทธิ์ นิลประยูรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21ประธานกรรมการ
2. นายนวพล สง่ารัตนรักษ์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นายเกรียงไกร วนาเชิงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายธนา กัณทวีชัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. นางภัทราวดี กาละสุขโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สุขสมโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เครือโอฬารโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แรดสมศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายพงษ์สันติ กรรณศรีโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชุติมา มิ่งวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวชัชว์รวี พรหมพิทักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายชัชว์รวี พรหมพิทักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวชัชว์รวี พรหมพิทักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวชัชว์รวี พรหมพิทักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายชัชว์รวี พรหมพิทักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวชัชว์รวี พรหมพิทักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวชัชว์รวี พรหมพิทักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวชัชร์รวี พรหมพิทักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวชัชว์รวี พรหมพิทักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวชัชว์รวี พรหมพิทักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวชัชว์รวี พรหมพิทักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ เกิดมงคลโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรสมาลิน จิตสว่าง โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการ
3. นางสาววีณรินท์ บุญทาโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
4. MissAshliegh Mey โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
5. นายวิลาศพงศ์ วชิรพงศ์เดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
6. Mr.Fabian Oscar Guillen Insfranโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
7. นางลฎาภา ฟิซเชอร์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญพิชชา อัษฎาวุธวงศกรโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ย โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรสมาลิน จิตสว่างโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กรรมการ
3. นางสาววีณรินท์ บุญทาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. MissAshliegh Meyโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษากรรมการ
5. นายวิลาศพงศ์ วชิรพงศ์เดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
6. Mr.Fabian Oscar Guillen Insfranโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
7. นางลฎาภา ฟิซเชอร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
8. นายเพ็ญพิชชา อัษฎาวุธวงศกรโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา ธาราวนาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ใหม่จันทร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวันทนีย์ ใจมณีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. MissAshliegh Meyโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษากรรมการ
6. Mr.Fabian Oscar Guillen Insfranโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
7. นางสาวอำภา อินทะลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวปวีณา ธาราวนาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ใหม่จันทร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวันทนีย์ ใจมณีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. MissAshliegh Meyโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
6. Mr.Fabian Oscar Guillen Insfranโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
7. นางสาวอำภา อินทะลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ทองวาฤทธิ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ฤดี บรรณกิจโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาวณิชารัศม์ ฉิมลีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. MissAshliegh Meyโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
5. นางดมิศา กันทาหอมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
6. Mr.Fabian Oscar Guillen Insfranโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
7. นางศรัญญา โสคำโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร ทองวาฤทธิ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ฤดี บรรณกิจโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาวณิชารัศม์ ฉิมลีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางดมิศา กันทาหอมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการ
5. MissAshliegh Meyโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
6. Mr.Fabian Oscar Guillen Insfranโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
7. นางศรัญญา โสคำโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวสาวิตรี มูลวิลัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา โสคำโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวมารียา วงค์อิสลามโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นางรุจิรา การัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
5. MissAshliegh Meyโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
6. Mr.Fabian Oscar Guillen Insfranโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
7. นายมานิต กันธะอูปโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางทิพย์ตะวัน วันใจโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดรุณี บูรณะคีรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางพรพิมล วงค์ใหม่โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยะมาศ สิงขรบรรจงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวมณีฉาย วนาวิวัฒน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นางสาวนารปรียา ชัยอินทร์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ติ๊บคำโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางนิทราภรณ์ สุธาไพรโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางอารีวรรณ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางนิทราภรณ์ สุธาไพรโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ติ๊บคำโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางอารีวรรณ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดรุณี บูรณะคีรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์ตะวัน วันใจโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางพรพิมล วงค์ใหม่โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนารปรียา ชัยอินทร์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางนิทราภรณ์ สุธาไพรโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ติ๊บคำโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางอารีวรรณ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล วงค์ใหม่โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดรุณี บูรณะคีรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายทิพย์ตะวัน วันใจโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
4. นางสาวปิยะมาศ สิงขรบรรจงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวมณีฉาย วนาวิวัฒน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นางสาวนารปรียา ชัยอินทร์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางทิพย์ตะวัน วันใจโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดรุณี บูรณะคีรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางพรพิมล วงค์ใหม่โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. MissWu Dong meiโรงเรียนไท่จง เทศบาล 3กรรมการ
5. นางสาวนารปรียา ชัยอินทร์โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย ติ๊บคำโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางนิทราภรณ์ สุธาไพรโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางอารีวรรณ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ อานัยโรงเรียนขุนยวมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมรัก นามเฮียงโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ฤดี บรรณกิจโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
4. นางสาวศิริพร ทองวาฤทธิ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นายพุทธพงษ์ โรจนเกียรติคุณโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศรีวิไล หมอกพายัพโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายไพรัตน์ อานัยโรงเรียนขุนยวมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมรัก นามเฮียงโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ฤดี บรรณกิจโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการ
4. นางสาวศิริพร ทองวาฤทธิ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นายพุทธพงษ์ โรจนเกียรติคุณโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นางสาวศรีวิไล หมอกพายัพโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางกนกลักษณ์ แปงมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นายอดิศร เนตรทิพย์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา ทวีวงศ์อำไพโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาวฑีราพร มูลสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย ใจสุขโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวฑีราพร มูลสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายณฑวรรษ นันท์ศรีโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุพิชาติ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวฑีราพร มูลสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวเพชรรุ่ง วงษ์ธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัญชยา อุดนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายสรวิส มหาสิงห์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวผุสดี ต้อยตระกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นายสรวิส มหาสิงห์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสรวิส มหาสิงห์โรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัญชยา อุดนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิรัญญา คำเขื่อนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทกา จ๋าตูมมาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายธนรักษ์ คำมาลาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนาทิพย์ อูปแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นายธนรักษ์ คำมาลาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวผุสดี ต้อยตระกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาย แผ่อำนาจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัญชยา อุดนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ พุฒพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ มิ่งศรีสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล ชมพูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิรศักดิ์ บัวมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวนริศรา สิงห์เชื้อโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา รัตนาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นายศิรศักดิ์ บัวมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายศิรศักดิ์ บัวมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก คำจันทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวนิรัญญา คำเขื่อนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนาทิพย์ อูปแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นายธนรักษ์ คำมาลาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา ปินตาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวผุสดี ต้อยตระกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเรณุกา โสภาลัยโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัญชยา อุดนันท์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวผุสดี ต้อยตระกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายธนรักษ์ คำมาลาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก คำจันทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นายสมชาติ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
6. นายศิรศักดิ์ บัวมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แผ่อำนาจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวรรณ พุฒพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ พุฒพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21ประธานกรรมการ
2. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาย แผ่อำนาจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ทองแก้วโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ หยกแสงดาวโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ จิตรัตน์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายอุดม เดชะบุญโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต หมีคณะโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ จิตรัตน์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวัลย์ บุษบาไพรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางทองสุข ดีสมประสงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายสายันต์ รัตนรังษีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายดิเรก จินดารัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรุทธิ์ มากนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายอัมรินทร์ หยกแสงดาวโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฎร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ ก้างออนตาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ คำประวันโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนภัสชญา ชัยศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ ก้างออนตาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสชญา ชัยศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ คำประวันโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางทองสุข ดีสมประสงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางพรรณิภา ราชประสิทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ชัยศรีสวัสดิ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรฌิมา ชุดพิมายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายสมพงษ์ จิตรัตน์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมพล พาตาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
5. นางสาวสุภาวัลย์ บุษบาไพรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนิรุทธิ์ มากนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาววรรณิศา วงศ์ษยาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวนภัสชญา ชัยศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางพรพิมล จันทร์ฟองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายญาณวุฒิ ศรีใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาวนภัสชญา ชัยศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฎร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นางทองสุข ดีสมประสงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฎร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฎร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฎร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฑีราพร มูลสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวอังคณา ทวีวงศ์อำไพโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมชาติ แผ่อำนาจ โทร 087-9332279 facebook : Somchart Phaeumnart
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]