ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขตดอยช้าง

ประชาสัมพันธ์

- 7 กย 60 นัดประชุมตัวแทนครูแต่ละรร. 
- 13 กย. 60 นัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ แต่ละโรงเรียน

-  20 กย 60 นัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กรรรมการตัดสิน
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.