รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 สหวิทยาเขตดอยช้าง
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา
ระหว่าง วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  หลวงใจ
 
1. นางอ้อมฤทัย  พรชัยโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวศรัญยา  ทั่งเชียงใหม่
 
1. นายวรวัฒน์  คำเปียก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  แดนวนาสุขสันต์
 
1. นางสาวศิริจันทร์  ปองกุญชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายธรรมธัช  สุริยาส่องไพร
 
1. นางพัชรา  ไชยพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ประภาวดี
 
1. นางสาวอรุโณทัย  พิสสมัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวสุชีรา  ทองวาฤทธิ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มาโนชญ์นิรันดร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงรัตนี  คำภีระ
 
1. นางพิมพกานต์  ขาวสะอาด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวอังษณา  ประวัติงาม
 
1. นายวรวัฒน์  คำเปียก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดา  เลิศวสุนธราไพร
2. เด็กหญิงนารี  ฤดีนพฤทธิ์
3. เด็กหญิงนุชสร  เมืองพัฒนาไพร
 
1. นางสาวทิฆัมพร  เด่นโยธา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวรุ่งนภา  ชอบชัยชนะ
2. นางสาวสิริประภา  อนันท์
3. นายอภิสิทธิ์  ใจคำลือ
 
1. นายวรวัฒน์  คำเปียก
2. นางอ้อมฤทัย  พรชัยโรจน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงจินตการต์  แสนปวน
2. เด็กหญิงปานระพี  แก้วทะวัน
 
1. นายสุวิทย์  นวชีพเจริญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวจันทรัตน์  เพชรพรวัฒนา
2. นางสาวพิมพาพร  แพรชมภู
 
1. นายสุวิทย์  นวชีพเจริญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทาทะลักษณ์
2. เด็กชายนครินทร์  จินาเดช
 
1. นายภาริทธิ์  อมรรัตนปัญญา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายนภัสกร  ปิงเมือง
 
1. นายภาริทธิ์  อมรรัตนปัญญา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงสิริขวัญ  สุทินนะ
 
1. นายชาตรี  หยกสินพูนทวี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวชนัดดา  ชาญเฉลิม
 
1. นางจารุวรรณ  หมายสุข
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  สิริประภาชื่น
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สร้อยสายทิพย์
3. เด็กหญิงอาภาศิริ    บำรุงวารี
 
1. นางสาวภคมล  นนท์ศรี
2. นางสาวรัญชยา  อุดนันท์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวพิมลพรรณ   ชีวสวัสดิ์ชัย
2. นางสาววาสนา  เชิงพนาดร
3. นางสาวสุภาพร   หยกรุ้งงามทวี
 
1. นางสาวภคมล  นนท์ศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์  สังข์แดง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงกานติมา  ปรีดาสิงขร
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  จรุงพนา
 
1. นายธงชัย  ทองแก้ว
2. นางสาวอารดา  เฒ่าตระกูล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. นางสาวณิชารีย์  สิงห์โต
2. นางสาวเจนจิรา  บุญมา
 
1. นางสาวนันทรัตน์  นวลมา
2. นายสุรชัย  เด่นนภาคุณากร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กหญิงมลิสา  มณี
 
1. นางสาวนันทรัตน์  นวลมา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายพชธกร  สิงห์แก้ว
 
1. นายดำรงพล  สิงห์แก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงอรวินท์  แซ่เท้า
2. เด็กหญิงเยาวมาลย์  แซ่เท้า
 
1. นางน้ำผึ้ง  วงค์สุพรรณ
2. นายวรัชญ์  ดุลย์สุข
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาววสุนันท์  สิงห์แก้ว
 
1. นางศศิกานต์  แสนจันทร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญยพร  คงส่องแสง
 
1. นางสาวนันทรัตน์  นวลมา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  หงษาวงษ์
 
1. นางสุขเกษม  แก้วไทรหงวน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เฮียงโฮม
2. เด็กหญิงรัชญากาญจน์  ตะมูกา
3. เด็กหญิงอำภา  คัมภีร์อาญา
 
1. นางยุพิน  กองแก้ว
2. นางเฉิดฉันท์  คงความซื่อ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายภาสกร  แย้มงาม
2. นายอลงกรณ์  วิมาละ
3. นางสาวโฉมนภา  ไพรสูงส่ง
 
1. นายทนงศักดิ์  ปัญญา
2. นายอัธยา  เกลี้ยกล่อม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสสร   มณีย์
2. เด็กหญิงสุมาลี   ถาวรนิติไกรกุล
3. เด็กหญิงเกษกนก   ศรีพรเฉลิมชัย
 
1. นางสาวสร้อยฟ้า   ขยันงาน
2. นางดรุณี  เชวงกิจไพศาล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์   อำนวยเดชอนันต์
2. นางสาวน้ำฝน   เลาหาง
3. นางสาววรนุช   สิริประภาชื่น
 
1. นางดรุณี  เชวงกิจไพศาล
2. นางสร้อยฟ้า  ขยันงาน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวพรสวรรค์  วาโพ
2. นางสาวมาลินี  นุดา
3. นางสาวเกียรติสุดา  เอมอรศิลป์
 
1. นายอนุพงษ์  ประดิษฐ์
2. นางกนกลักษณ์  แปงมูล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กชายจักรภพ  หยกรุ่งฟ้ามงคล
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีพานิช
3. เด็กหญิงอัญชลี  ต้องรัก
 
1. นางสาวพิมพ์ภาพ  มณีธร
2. นางสาววัชรี  ฤทธิ์นรกานต์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวศุทธินี  จิตตาดู
2. นางสาวสิริรัตน์  ปุรณะวิทย์
3. นางสาวสุฑิชา  สมหวัง
 
1. นายพงษ์ตะวัน  แสงทอง
2. นางสาวพรพิมล  วงศ์น้อย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวฉัตรพร  นิเท
2. นางสาวณัฐนรี  ผ่องพันธ์
 
1. นางสาวจันจิรา  ทิพย์วงค์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ปินตาบูรณ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นายนรินทร์   ธำรงค์ประกอบ
2. นายเอกชัย   สุมงคลชัย
 
1. นายวิสิทธิ์   ทองแก้ว
2. นายประทีป  กิจเมือง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กชายธนวุฒิ  พวงไพรพฤกษ์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์   ธนันชัย
 
1. นายพงษ์นรินทร์  ดีสีใส
2. นางสาวมัลลิกา  ญาสมุทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กชายธัชพล  นารินทร์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อุปวรรณ์
 
1. นางสาววรัญญา  ชาญกล้า
2. นางสาวพิมพ์นิภา  เหลืองอร่าม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำธิ
2. เด็กหญิงพรธิตา  กวินนโคทร
3. เด็กหญิงศุภธนุช  แก้วอริยศักดิ์
4. เด็กหญิงศุภนภา  ชวลิตสถาพร
5. เด็กหญิงเพลงพิณ  พงศ์พิมล
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นางสาวนัชชา  มากมาย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวนริศรา  สุทินนะ
2. นางสาวนันทิกานต์  ไกลวัลสกุลชัย
3. นางสาวพิมพ์ชนก  พงศ์พิมล
4. นางสาวรจนา   ไพรแสงอรุณ
5. นางสาวสุธิดา  ชัยรักษาพันธ์
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นางสาวสุกัญญา  ทองงาม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจารุภา  ดำรงพรกุล
2. เด็กหญิงวนิดา   น้ำเย็นค้างฟ้า
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีพรจำรัสชัย
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์   พิกุลทองรักถิ่น
5. เด็กหญิงอันธิกา  สิริโกศลจิต
 
1. นางสาวปวีณา    บงกชผ่องอำไพ
2. นางสุดฤทัย   อ้ายนันท์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวนารีรัตน์  กาวี
2. นางสาวยุพิน  เงินดี
3. นางสาวสุนารี  ดาราแจ่มจรัส
4. นางสาวสุวิภา  ศรีบุญดีสกุล
5. นางสาวสุวิมน  อมรใฝ่วจี
 
1. นายเสกสรรค์  เย็นสุหัส
2. นายยุทติธรรม  ขันติยะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวดาวเรือง  วงลาดหลาว
2. นางสาวลีลาวดี  แซ่เฮ่อ
3. นางสาวอภิชญา  มุ่งดี
4. นายอัครินทร์  เกียรติเนตร
5. นายเกษมสันต์  แผ่อำนาจ
 
1. นายประสิทธิ์  วรกิจพาณิชย์
2. นางสาววนิดา  สมสวัสดิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงจิราพร  ลาดปาละ
 
1. นางสาวธีรัตม์  ฐิติรัตนธารากุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวพิมพิไล  อมรใฝ่ทรงกิจ
 
1. นายสิทธิชัย  ทองจันดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายรัฐนันท์  เฉลิมพรวาที
2. เด็กหญิงลลนา  วัลศรีสว่าง
 
1. นางสาวกัลยากร  เชวงสุข
2. นางสาวอารยา  จันทร์ตา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายปวุฒิ  คำวงค์ษา
2. นางสาววรางคณา  อุปถัมภ์
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นายนพดล  รุ้งประนมกร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงกัญจนาพร  สุจริยาพงศ์พร
2. นางสาวจุฬารัตน์  ยงรัตนโกศล
3. นางสาวณัฐพร  ไพโรจน์วิรุฬห์
4. เด็กหญิงณิชญ์กานต์  พลหาญ
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  ยิ้มกมล
6. เด็กหญิงพรรธิษา  ยาสาร
7. นางสาววรรณพร  เลิศสุนทรกิจ
8. เด็กหญิงวิยดา  จำปาทอง
9. เด็กหญิงศุภิรญา  สุวรรณศรี
10. นางสาวอารียา  มณีแพรวพราว
 
1. นายศุภกิจ  พึ่งบุญ
2. นายประวิทย์  เสาร์นุ
3. นางสาวเกล็ดทราย  ไชยลังการ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย   คมคายมณีจันทร์
2. นางสาวจารุณี  ชีวขุนคีรี
3. นายธนิตต์   ไพรสุกใส
4. นางสาวภรทิพย์   สง่าเพียรศิริบุญ
5. นางสาววิไลพร   ศรีโสภาวิมาน
6. นายสิทธิชัย  บุญทา
7. นางสาวสุดา   คีรีการุณวงศ์
8. นายสุริยา   ชราธรบุญเย็น
9. นางสาวอารีย์  บุญเจริญทวี
10. นางสาวเพ็ญวันต์   อมรใฝ่ธนากุล
 
1. นางสาวมารียา   วงค์อิสลาม
2. นายอาทิตย์  แรดสมศรี
3. นางสาวรัญชยา   อุดนันท์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปุ๊ดปา
2. เด็กหญิงสุทธิพร  วงค์ไชย
 
1. นางสาวณัฐกานต์  อินใจ
2. นางสาวชุติมา  มิ่งวงศ์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายวีรพงษ์  ฝูงทอง
2. นางสาวสัณห์ฤทัย  ละมุนยองใย
 
1. นายธนา  กัณทวีชัย
2. นายศิริชัย  จรินต๊ะ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชิโน
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวเบญจพร  ขยันกิจ
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กรรณิกา
 
1. นายนฤดล  ยาวิชัย
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาววัชรี  นิธิพฤฒิกุลธร
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กชายวันชัย  ชาญท่องไพร
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวเกษร  สัมฤทธิ์ผล
 
1. นายนฤดล  ยาวิชัย
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงหน่อละเปื่อย  -
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายวัชรินทร์  จันทรา
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กชายวรัญญู  มีสัตย์ใจ
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายเอกรัตน์  กาใจ
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายกิตติศักดิ์  สุขในไพร
2. นายศักดิ์ชัย  กิตติวิลาวัณย์
3. นายสิทธิชัย  อารีรักษ์กุล
 
1. นายนฤดล  ยาวิชัย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงกันธิชา  วัฒนบท
 
1. นายประเสริฐ  เกิดมงคล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงทยิดา  ปิตรัตน์
 
1. นายประเสริฐ  เกิดมงคล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงฟาริดา  ครรชิตงามพันธ์
 
1. นายประเสริฐ  เกิดมงคล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงกัญชพร  ยุทธกิจรัตนา
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์ฺ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. นายกสิณ  ดีดวงดาว
2. นายชายใย  รวมแดนทอง
3. นายดุสิต  โชคชัยทวีพร
4. เด็กชายตะวัน  หยกจารุพงษ์ลาภ
5. เด็กชายตุลา  พิศชวนมอง
6. เด็กชายนพรัตน์  ศรีไสวบงกช
7. นายนิตินัย  ทองสินพล
8. นายปรีชาพล  พลวนาลี
9. เด็กชายพลชัย  ชุ่มสายชล
10. นางสาวพินิตพร  นวลแก้วทวีบุญ
11. เด็กชายรัชพล  รักถิ่นดอย
12. เด็กชายวรชน  รัศมีแสงแก้ว
13. นายศุวิน  พิศชวนมอง
14. เด็กชายสมชาย  เศรษฐกิจไทย
15. เด็กชายโชคชัย  จินดาพนม
 
1. นายปุญญวัฒน์  สันติพิศาล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กชายกฤษพันธ์  ลาภอภิญญา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สินพุ
3. เด็กหญิงมาลิตา  ต๋องเรียน
4. เด็กชายสุทธิชัย  ถาวรทรัพย์สุข
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ลาภอภิญญา
 
1. นายประกอบ  สุอุดมสินโรจน์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นายธนากร  ไมตรีแก้ว
2. นายพรชัย  วงศ์ไชยคำหาญ
3. นางสาวรัตตัญญู   พิริยะกมลพรรณ
4. นายสุรินทร์  สกุลไพร
5. นายอะหลู่  -
6. นายเจษฎาวุฒิ  ทุ่งเมืองทอง
 
1. นายณัฐพงค์  เหล่ากาวี
2. นายอภิชัย   กันทาหอม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กชายกฤษพันธ์  ลาภอภิญญา
2. นางสาวกัญญารัตน์  สายสวาท
3. นายจิรชัย  ศรีเมตตาธรรม
4. นายตนุภัทร  คำปา
5. นายธีรศักดิ์  ชูเด่น
6. นางสาวนุสรินทร์   วังมูล
7. นางสาวปรีชญา  บงกชชลาวัณย์
8. นางสาวพัชรา  ผ่องอำไพศักดิ์
9. นางสาวรุ่งเจริญ  กุศลช่วยตน
10. นายวัฒนากร  นายวิน
11. เด็กหญิงศิรินภา  เชิงบรรพต
12. นางสาวศิริมาศ  มาลีการุณกิจ
13. นางสาวสิวาภรณ์  เหลื่อมศรี
14. นางสาวสุธิดา  ชัยรักษาพันธ์
15. นายสุรวีร์  ศรีึคำ
16. เด็กชายสุรศักดิ์  ลาภอภิญญา
17. นายอภิวิชญ์  ศรีคำ
18. นายอัครินทร์  เกียรติเนตร
19. นางสาวอังษณา  ประวัติงาม
20. นายเสฏฐวุฒิ  ตังแก
21. เด็กชายโยนาห์  บงกชชลาลัย
 
1. นายประกอบ  สุอุดมสินโรจน์
2. นายนฤดล  ยาวิชัย
3. นางสาวอัญชลี  ฟูแสง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กชายทัยทัศน์  จิรวัชรพงษ์
 
1. นายประกอบ  สุอุดมสินโรจน์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายศุภกิตติ์  คงจรัสแสง
 
1. นายประกอบ  สุอุดมสินโรจน์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงปิยะดา  หล้าแฮ
 
1. นางสาวจิราภา  อาทิตย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวพัชราวรรณ  ปัญญา
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์ฺ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กชายทัยทัศน์  จิรวัชรพงษ์
 
1. นายประกอบ  สุอุดมสินโรจน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาววนิดา  สกุลจันทร์จำรัส
 
1. นางสายใจ  รักเรียน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายชลกันต์  ตันกิจประเสริฐ
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์ฺ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ทองสว่าง
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์ฺ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวลัดดา  ธีรวงค์
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์ฺ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จีนะ
 
1. นายปัญญา  ชมพู
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวจรรยาบรรณ  สว่างธานี
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทราช
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นายอนุวัฒน์   สามัคคีสาธร
2. นายไพโรจน์  หยกแสงเรืองมุก
 
1. นายประทีป  กิจเมือง
2. นางสาวภคมล  นนท์ศรี
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ยังมั่ง
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  อัษฎาวุธวงศกร
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายชยณัฐ  วิศวกลกาล
 
1. นางสาวรำไพ  อุ่นเครือ
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงวรินธร  ธิตา
 
1. นางรุจิรา  การัตน์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวอารียา  วิเศษคำนึง
 
1. นางสาวปวีณา  ธาราวนา
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กชายเจษฎา  สุดปลายทาง
 
1. นางสาวณิชารัชม์  ฉิมลี
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายธัญพิสิษฐ์  แก้วปราณี
 
1. นางสาวกมลรัตน์  อุปการ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวขวัญชนก  -
2. นางสาวมุกดา  นนท์วาณิชย์
3. นางสาวรสสุคนธ์   เงินทองประกาย
4. นางสาวสุนิต่  สุดแดนไพร
5. นางสาวอรนุช  สดศรีจำปา
 
1. นายมานิต  กันธะอูป
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงดอยพร  ปรีดาสิทธินันท์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  นาสิงห์
 
1. นางพรพิมล  วงค์ใหม่
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  แบละเปือย
2. นางสาวศุภรัตน์  จันทราพัตร
 
1. นางสาวนารปรียา  ชัยอินทร์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงศศินันท์  วงค์เกษร
2. เด็กหญิงสุชาริณีย์  ใฝ่สำเริงชื่น
 
1. นางอารีวรรณ  แผ่อำนาจ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวธัญจิรา  เตปิน
2. นางสาววราภรณ์  ธิติภูมิเดโชตระกูล
 
1. นางอารีวรรณ  แผ่อำนาจ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาววิไลวรรณ  สกุลคำแสน
 
1. นางพรพิมล  วงค์ใหม่
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวยุวดี  ชาญกิจมั่น
 
1. นางอารีวรรณ  แผ่อำนาจ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายชาญณรงค์  บุญเรือง
2. นายมงคล  วิญญา
3. นางสาวเกศราภรณ์  แก้วใสยะ
4. นางสาวเจนจิรา  แก้วเตี๊ยะ
5. นางสาวเฉลิมขวัญ  ใจใฝ่สมาธิ
 
1. นางทิพย์ตะวัน  วันใจ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวพรธิดา  อธิษฐานบุญ
2. นางสาวสุรีรัตน์  โชคพารุ่งเรือง
 
1. นางสาวนารปรียา  ชัยอินทร์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวณิชารัตน์  มณีวรรณ
2. นายธรรมนูญ  โฉมพรรณ
 
1. นางอารีวรรณ  แผ่อำนาจ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชูเกียรติ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พลประดิษฐ์
 
1. นางสาวศรีวิไล  หมอกพายัพ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวศิริวรรณ  บูรณประภากุล
 
1. นางสาววีณรินท์   บุญทา
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวกัญญา  แก้วอูก
2. นางสาวธาราชัย  ใจแสน
3. นางสาวนุสรินทร์   วังมูล
4. นางสาวพชรพร  แจ้งจิตร
5. นางสาวมลฤดี  คงคาพิสุทธ์
6. นายยศธร  ศรีพานิช
7. นางสาวสุนิสา  ขยันกิจรุ่งเรือง
8. นายอภิสิทธิ์  ใจคำลือ
9. นายเกษมสันต์  แผ่อำนาจ
10. นางสาวเจนจิรา  นันทกิจรุ่งโรจน์
 
1. นายอัศวิน  วงศ์พุ่ม
2. นางสาวจิราวรรณ  ชาญวิริยะ
3. นายนฤดล  ยาวิชัย
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงกณิกา  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงระมัย  ศรีชาวดอย
3. เด็กหญิงวรรัตน์  นิธิทวีธรรม
 
1. นายจักร์รวี  พิทักษ์พิจิตรแสง
2. นางกนกลักษณ์  แปงมูล
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวศิริลักษณ์  กิจสกุลไพร
2. นายอาทร  สิงขรนฤนาท
3. นางสาวเขมจิรา  เดชากลางคีรี
 
1. นายจักร์รวี  พิทักษ์พิจิตรแสง
2. นางกนกลักษณ์  แปงมูล
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  ใฝ่เวลาดี
2. เด็กหญิงโสภิตา  อุปนันท์
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวนิรัญญา  คำเขื่อน
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวชนิดา  วงค์ทอง
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีคำ
 
1. นายปรีชา  รัตนา
2. นางสาวนันทกา  จ๋าตูมมา
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กชายธนภัทร  นาสา
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ศิริทิพย์
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นายนัฐพล  ชมพู
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายกฎกฤษ  รัตนวงค์
2. นายศิริวัฒน์  หน่อมาลา
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นายนัฐพล  ชมพู
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  แก้วคำมูล
2. เด็กหญิงวิภาพร  ต๊ะพ่อ
 
1. นางสาวพัทยาภรณ์  เปรมภิวงค์
2. นายสมพงษ์  จิตรัตน์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กชายศุภเดช  เดชคำ
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  พิมพ์สราญ
 
1. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. เด็กชายธิติพงศ์  นายวัน
2. เด็กชายเจนณวัฒน์  อุดมทรัพย์ปัญญา
 
1. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวภัทรนิษฐ์  สุขเกษม
2. นายวรวัฒน์  นายวัน
 
1. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายกิตติธร  ศิริวิชัย
2. นายภูวเนศ  อิทธิศิริศักดิ์
 
1. นายสมชาติ  มิ่งศรีสุข
2. นายสมชาย  แผ่อำนาจ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายชนากร  แก้วสุทธิ
2. นายอัครเดช  สันตินามชัย
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นางสาวยุพา  ปินตา
 
113 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  มูลขำ
2. นายพีรภัทร  สมบูรณ์
3. นายเสกสรร   ก๋องชัย
 
1. นายจิรันดร  เองศิลป์
2. นางสาวอรพรรณ  ทิพย์ประเสริฐ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายภูริณัฐ  ธรรมเนียมต้น
2. นายภูริภัทร  อยู่ใหม่
 
1. นายนัฐพล  ชมพู
2. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายธีรพงษ์  ขวัญทองผาสุก
2. เด็กชายภราดร  พิกุลแก้ว
3. เด็กชายสมปอง  วิมุตวโรตม์
 
1. นายสิรวัฒน์  บุญยวง
2. นายสายยันต์  รัตนรังษี
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายนคร  ผาติพัฒนานันท์
2. นายราชวัตร  คงมานะ
3. นายสุดแดน  องอาจศรี
 
1. นายสายยันต์  รัตนรังษี
2. นายญาณวุฒิ  ศรีใจ
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายพัสกร  สดใสดาวเรือง
2. เด็กชายสมศักดิ์  ศรีสุขสันต์คงคา
3. เด็กชายเดโพ  -
 
1. นายชลธาร  สมาธิ
2. นางสาววรรณิศา  วงศ์ษยา
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายคัมภีร์  ศิลปะไพรวรรณ
2. นายเกษมศักดิ์  วนาสงบ
3. นายเกียรติศักดิ์  เถาวัลย์ไพร
 
1. นายเจริญ  ปัญญาโพธิกุล
2. นายสมภพ  บุญศิริรัช
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญรดี  วนาลัยวิมาน
2. เด็กหญิงปิณิดา  พัฒน์สุฑากร
3. เด็กหญิงรัชดา  กมลสดใส
4. เด็กหญิงเบญญาภา  คงความเสรี
5. เด็กหญิงเปมิกา  ศรีโสภาวิมาน
6. เด็กหญิงโชติกา  พัฒน์สุฑากร
 
1. นางสาวภัทรวดี   บำรุงราษฏร์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นางสาวจันทมาศ  อุดมพนา
2. นายชัย  ไพรหิรัญกุล
3. นางสาวนิภาพันธ์  มั่นคงนิมาน
4. นางสาวประทุมทอง  ยงสกุลจันทร์
5. นายพงษ์ศักดิ์  คำภีระ
6. นางสาวแสงดาว  ประทินสุขอำไพ
 
1. นางดารารัตน์  คำแพง
2. นางนวลจันทร์  ก้างออนตา
 
121 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงปรียานุช   พุทธานุเสกสรร
2. เด็กหญิงพัชรี   คงมานะ
3. เด็กหญิงสุธิพร   คีรีสุขไสว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์    สังข์แดง
2. นายวิสิทธิ์   ทองแก้ว
 
122 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวกชกร  เกียรติธนพงศ์
2. นางสาวรัตนาวรรณ  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวอรทัย  นันทบวรกิจ
 
1. นางสาวนภัชญา  ชัยศรี
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจีราภรณ์   รักเผ่าดง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  นิธิพฤฒิกุลธร
3. เด็กหญิงสุวนันท์  พระจันทร์แย้ม
 
1. นายดิเรก   จินดารัตน์
2. นายดุสิต   หมีคณะ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวกาญจนา   เลิศทิพย์ธารา
2. นางสาวสินีนาถ   ปัญญามีคุณสูง
3. นางสาวอรอุสา   ดาวบูรพา
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นายณัฐพงษ์  เหล่ากาวี
 
125 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวฝนทิพย์  บุญเกิดงาม
2. นางสาววันเพ็ญ  ผาติอำพนสกุล
3. นางสาววิชุดา   รอดวีระ
 
1. นางเสาวลักษณ์  คำประวัน
2. นางสาวสกุณา  ว่องไว
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ชอบพอธรรม
2. เด็กหญิงสุทธนี  ชีวอำไพโรจน์
3. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ยลสุบรรณ
 
1. นายทินวุฒิ  นาคจร
2. นางรุ่งรวี  เงินแก๊ง
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาภรณ์  นารินทร์
2. นางสาวบงกชพร  ชมพู
3. นายวินัย  ดีวัง
 
1. นายประพันธ์  บุญวรรณ์
2. นางพัชระ  บุญวรรณ์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงนภัสสร  หน่อสกุล
2. เด็กหญิงปรียานันท์  แสวงสวัสดิ์ชัย
3. เด็กหญิงวิไล  ถาวรรุ่งเรือง
 
1. นางสุทธาวาส  บุญยวง
2. นางอุ่นเรือน  สายสวาท
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวดาวเดือน  กิ่งธาราแก้ว
2. นางสาวพรรณพร  ไผทไพรพนา
3. นางสาวอาทิตยา  ผดุงสายชล
 
1. นายณฑวรรษ  นนท์ศรี
2. นางสาวสกุณา  ว่องไว
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงดอกรัก  -
2. เด็กหญิงพรหมพร  กวางทู
3. เด็กหญิงสุดาพร  ทีรประมากรณ์
 
1. นางพนิดา  พลอินทร์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวพิชญานันท์  พุมเวียงป่า
2. นางสาวสุธาสินี  เชี่ยวชาญพฤกษา
3. นางสาวอวยพร  อุทิศสิงขร
 
1. นางพนิดา  พลอินทร์