งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.37 สหวิทยาเขตน่าน 1)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ สพม.37 (สหวิทยาเขต 1) :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1-20 ส.ค. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  20 ส.ค. 2560 (เวลา 24.00 น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครู ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 21 ส.ค. 2560 
   ♦ แอดมินศูนย์ฯ พิมพ์ข้อมูลสรุปยอดรายการแข่งขันส่งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 21 ส.ค. 2560 
   ♦ เปิดระบบให้โรงเรียนแก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครู ตามเกณฑ์การแข่งขัน (ไม่มีการเพิ่มรายการการแข่งขัน) 26 - 28 ส.ค. 2560
(เวลา 24.00 น.)
   ♦ แอดมินศูนย์ฯ พิมพ์รายละเอียดของการดำเนินการแข่งขันเพื่อเตรียมการแข่งขัน (Doc1 - Doc5) 29 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ***4 ก.ย. 2560 ***
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  10 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561


*** ประชาสัมพันธ์ ***
  1. สถานที่แข่งขันโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะครูและนักเรียนสามารถดูแผนผังอาคาร และสถานที่แข่งขันได้ที่บอร์ดด้านข้างของอาคาร 1 
  2.  แผนผังสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ

 
การแก้ไข การเปลี่ยนตัวของนักเรียน ครูผู้สอนทางการแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน-ครูผู้dkiสอน

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไขไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับสหวิทยาเขตเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับสหวิทยาเขต ระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศดังนี้

โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdfเท่านั้น และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดยยย และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันก่อนการแข่งขัน ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ทางหน้าเว็บไซต์

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-แบบห
นังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
-แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
-คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
-คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

  โรงเรียนลงทะเบียนคลิกที่นี่
                                             
ข้อมูลคุณลักษณะคอมพิวเตอร์
1. คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
     + ห้อง 421 (คอม 1) : Core i3 RAM 2G. Windows 7 64 Bit
     + ห้อง 423 (คอม 2):  Core i3 RAM 2G. Windows 7 64 Bit    
     + ห้อง 431 (คอม 3)Core i5 RAM 4G. Windows 7 64 Bit
     + ห้อง 138 (คอม 4)Core i3 RAM 4G. Windows 7 64 Bit
     + ห้อง 411 (คอม 6) : Core i5 RAM 6G. Windows 7 64 Bit

2. การแข่งขันตัดต่อภาพยนต์สั้น
     + อุปกรณ์ที่ทางโรงเรียนผู้แข่งขันต้องนำมาในวันแข่งขัน
          1) หูฟัง ไมค์ ยางลบ ดินสอ สีไม้
          2) โปรแกรมสำหรับติดตั้ง สำหรับ window 64 bit
วันพุธ ที่ 02 สิงหาคม 2560 เวลา 09:28 น.
 
หน้าที่ของศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
        1. จัดตารางการแข่งขัน เพิ่มกรรมการตัดสินการแข่งขัน และ กรรมการจัดการแข่งขัน ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
        2. ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครูผู้ควบคุม  นักเรียนและกรรมการตัดสินให้แล้วเสร็จภายวันที่ 21 สิงหาคม 2560
        3. พิมพ์ข้อมูลสรุปรายการแข่งขัน
        4. ประมาณการค่าใช้จ่ายส่งให้กับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2560
        5. ให้ส่งไฟล์คณะกรรมการแต่ละศูนย์ฯ มาที่ e-mail : krubeecom.nan@gmail.com
        6. พิมพ์เอกสารจัดการแข่งขัน (DOC.1 - DOC5) บรรจุซอง
 
ข้อมูลผู้ประสานงานแต่ละศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตน่าน 1
 
สาระการเรียนรู้ ชือผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
คณิตศาสตร์ นายภัชรณันติ์  ศรีประเสริฐ 085-1966199
ภาษาไทย นางนงคราญ  เจริญพงษ์ 086-4421426
วิทยาศาสตร์ ครูสุพัฒตา  โนทะนะ 093-1956644
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นางสาวอิษฎาภรณ์  สิทธิยศ 081-8831032
การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายภาสกร  กติยา 085-6247575
สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวพิชญวดี  ใจสุภาพ 092-4286996
ศิลปะ นายจรัญ อุดอ้าย 089-8382263
ภาษาต่างประเทศ นางสาววลัญชรัตน์  มีปิ่น -
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวขจีรัตน์  ไชยวิโน
085-6946702
062-3093258


 
 
หน้าที่ของ Admin โรงเรียน
   
              1.ลงทะเบียนครูผู้ควบคุมและนักเรียนลงในระบบให้ตรงตามรายการแข่งขันตั้งแต่
วัน ที่ 1- 20 สิงหาคม 2560  เวลา 24.00 น.
   2.ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อครูและนักเรียนในการแข่งขันแต่ละรายการ
              3.  แก้ไขข้อมูลรายชื่อครูผู้ควบคุมและนักเรียนตามเวลาที่กำหนด
 
รายชื่อ Admin โรงเรียน
 
ชื่อโรงเรียน ผู้ติดต่อ เบอร์โทร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ (สพม.) นางพนิดา กุศล 096-5120345
โรงเรียนนาน้อย (สพม.) นางสาวกุลธิดา หล้ามะณี 081-1662409
โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม (สพม.) นางวัชราภรณ์ พัฒนเกรียงไกร 089-2349016
โรงเรียนน่านนคร (สพม.) นางสาวบัณฑิตา ดอนกาวิน 086-9166725
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ (สพม.) นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง 085-0321980
โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร (สพม.) นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม 087-9234623
โรงเรียนบ้านหลวง (สพม.) จุฑารัตน์ ศรีนิเวศน์ 0848063445
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา (สพม.) นางศุภลักษณ์ พาลวัล 087-8038535
โรงเรียนศรีนครน่าน (สพม.) นายสมทบ สุปินะ 098-7462430
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (สพม.) นางสาวทิพากร แก้วอินทร์ 099-2691036
โรงเรียนสตรีศรีน่าน (สพม.) นางจิราวรรณ ชุ่มวงค์ 087-1892320
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (สพม.) นางสาวขจีรัตน์ ไชยวิโน 085-6946702
โรงเรียนสา (สพม.) นางภัทราปภา บัวอาจ 09-79947645
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก (สพม.) นางสาวรัญจวน ไชยแก้ว 099-6617028
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี (สพม.) นางสาวพิมผการัง ช่างทอง 084-1701522
โรงเรียนแม่จริม (สพม.) นายเกรียงไกร ไชยภักษา 094-6380909
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา (สช) นางพิทารักษ์ เสนรัตน์ 086-6599571
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม (อบท) นางจุฬาวรรธน์ สะสม 093-3085385
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม (สพช) พระครูสุวรรณเจติยานุกูล 054-771723
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 (สศศ) นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ 085-6144641
หมายเหตุ : โรงเรียนใดเปลี่ยนแปลงรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของ admin กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 1,237
จำนวนนักเรียน 2,627
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,767
จำนวนกรรมการ 1,114
ครู+นักเรียน 4,394
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,508
ประกาศผลแล้ว 199/231 (86.15%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 6
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 49
สัปดาห์ที่แล้ว 98
เดือนนี้ 272
เดือนที่แล้ว 512
ปีนี้ 784
ทั้งหมด 110,979