งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

       โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของสพม.42 ที่เข้าร่วมการแข่งขัน/การประกวด งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครัั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร ให้ศึกษารายละเอียดต่างๆที่เวปไซค์ http://north67.sillapa.net/sm-center/และให้ใช้ password/username เดิมเข้าระบบโรงเรียนด้านขวามือของเวปไซค์ http://north67.sillapa.net/sm-center/ และให้ดำเนินการใส่รูปนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อมในระบบตาม วัน เวลาของ ภาคเหนือกำหนดไว้ (20-25 พ.ย.2560) หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในระดับภาคเหนือในลำดับต่อไป

ลำดับการแข่งขัน ของ สพม.42 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67  
กลุ่ม 1 ลำดับการแข่งขัน ลำดับที่ 44
กลุ่ม 2 ลำดับการแข่งขัน ลำดับที่ 43
กลุ่ม 3 ลำดับการแข่งขัน ลำดับที่ 42

หมายเหตุ  โรงเรียนใดที่ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้ฝึกซ้อมยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรณีที่ยื่นหนังสือการเปลี่ยนตัว ณ จุดลงทะเบียนแล้วให้ดำเนินการแจ้งศูนย์ฯ ให้แก้ไขข้อมูลให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 15 พ.ย.2560 เท่านั้น เพราะข้อมูลจะถูกโอนไป ภาคเหนือ ซึ่งจะทำให้แต่ละศูนย์ฯ จะไม่สามารถแก้ไขได้ หรือท่านสามารถส่งสำเนาหนังสือการขอเปลียนตัว/แก้ไขข้อมูลมายังโรงเรียนนครสวรรค์ โดยทางอีเมล์ krusornlek@nssc.ac.th ทางโรงเรียนนครสวรรค์จะดำเนินการแก้ไขให้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้
แจ้งการเปลี่ยนสถานที่ในการแข่งขันฯ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายการการประกวดขับขานประสานเสียงเปลี่ยนสถานที่การแข่งขันฯเดิม เปลี่ยนเป็น เวทีหลังอาคาร 4 (วัน และเวลาในการแข่งขันฯ เหมือนเดิม)
 การขอแก้ไขข้อมูล หรือเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครู 
     - โรงเรียนใดมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขข้อมูล หรือเปลี่ยนตัวของนักเรียน/ครู กรณีที่ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ให้ทำหนังสือเปลี่ยนตัวมาในวันที่แข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน (ตัวอย่างหนังสือการเปลี่ยนตัว (PDF) หรือ (DOC))
ตารางการแข่งขันฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้น ครั้งที่ 67 
     1. สนามแข่งขันฯ โรงเรียนนครสวรรค์(แก้ไข้ ครั้งที่ 2/2 พ.ย 60)
     2. สนามแข่งขันฯ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์(แก้ไข ครั้งที่ 3/2 พ.ย 60)
     3. สนามแข่งขันฯ โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม(แก้ไข ครั้งที่ 2/2 พ.ย 60)

ดาวโหลดเอกสารชุดเบิก(สำหรับศูนย์ฯ จัดการแข่งขันฯ) 
เอกสารประกอบชุดเบิก เรื่องขออนุญาตเบิกเงินค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม-อาหารกลางวัน
(เอกสารword / เอการ pdf)

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-คอมพิวเตอร์

1.การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ทุกรายการ ให้แข่งขันขันจัดเตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง (กรณีที่ต้องการใช้งาน)
2.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระดับ ม.1-ม.3
  - ติดตั้งโปรกแกรมผ่านแผ่น CD/DVD เท่านั้น
  - ติดตั้งแบบอักษร (font) ที่ทางคณะกรรมการจัดตเรียมไว้ให้เท่านั้น ซึ่งเป็น 13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐานจาก SIPA
  - ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง brush และ actions ในโปรกรม Adobe Photoshop
  - จัดส่งแผ่น CD/DVD โปรแกรมให้คณะกรรมการแข่งขันตรวจสอบ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว
  - จัดเตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง
หมายเหตุ สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ สนามแข่งขันฯ โรงเรียนนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์

สำหรับประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ทุกประเภท รายงานฉบับสมบูรณ์ให้ผู้เข้าแข่งขันฯ ส่งเล่มรายงานฯ ณ จุดลงทะเบียน ในวันที่แข่งขัน
 
ประกาศ สพม.42 เรื่องการแต่งตั้งอนุคณะกรรมการการจัดการแข่งขันฯ ศิลปหัตถรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67
1. ประกาศฯ
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
    2.1 คหกรรม
    2.2 คอมพิวเตอร์
    2.3 อุตสาหกรรม-เกษตร
    2.4 หุ่นยนต์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรี่ยน
    10.1 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
    10.2 YC/สภานักเรียน
    10.3 ส่งเสริมรักษ์การอ่าน

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
      สำหรับแข่งขันฯ รายการ ดังต่อไปนี้จะไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 10-11 พ.ย. 2560 เนื่องจากมีการคัดเลือกและทำการแข่งขันเป็นตัวแทนของ สพม.42 ไปแล้ว ดังรายการต่อไปนี้
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
- การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
- การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
- การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
- การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
- การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

การพิมพ์เกียรติบัตร/บัตรคณะกรรมการ

- บัตรของนักเรียน และครูผู้ฝึกซ้อม ไม่ต้องพิมพ์สามารถใช้บัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชนแทนได้
-เ
กียรติบัตรกรรมการตัดสิน นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ฝึกซ้อม สามารถพิมพ์ได้หลังจากมีการตัดสินผลการแข่งขันแล้ว โดยใช้เมนูด้านซ้ายมือ
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
  -การแข่งขันสาระนาฏศิลป์ให้นุ่งผ้าโจงกระเบนสีแดง(หรือสีอื่นๆตามที่ รร. ใช้ในการฝึก)ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ส่วนรายการแสดงตลก และ มายากล ให้ใส่ขุดตามบทบาทการแสดงนั้นๆได้
 - สถานที่และเวลาการแข่งขันฯ ทุกรายการของพิการเรียนร่วม จะใช้ตาราง สถานที่และเวลาเดียวกับเด็กปกติ

หมายเหตุ 
         1. โรงเรียนใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเปลี่ยนตัว ให้เลือกคำร้องเป็นขอแก้ไขข้อมูล (ซึ่งไม่ต้องแนบหลักฐานเพราะยังไม่มีการแข่งขันฯ)
       2. เบอร์โทร. ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันฯ 
               

หมายเหตุ
โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.42(นครสวรรค์) สามารถกรอกข้อมูลนักเรียน และครูผู้ฝึกสอนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 ก.ย.2560 โดยใช้ password/username [เป็นpassword/usernameเดิมของปีที่ผ่านมา]  ตามที่โรงเรียนนครสวรรค์ได้แจ้งไปแล้ว

ปฎิทินกำหนดการจัดการแข่งขันฯ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  ผลการประชุมการวางกรอบและข้อตกลงของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์นั้นมีรายละเอียด/เกณฑ์การแข่งขัน/ หัวข้อการแข่งขัน ตามรายละเอียดนี้ (ข้อสรุป/กรอบข้อตกลงร่วมกัน)

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 53
จำนวนทีม 3,014
จำนวนนักเรียน 7,177
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,689
จำนวนกรรมการ 1,486
ครู+นักเรียน 11,866
ครู+นักเรียน+กรรมการ 13,352
ประกาศผลแล้ว 229/238 (96.22%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 18
เมื่อวาน 34
สัปดาห์นี้ 232
สัปดาห์ที่แล้ว 364
เดือนนี้ 959
เดือนที่แล้ว 1,313
ปีนี้ 2,272
ทั้งหมด 306,216