เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ รร.นครสวรรค์/รร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม/รร.สตรีนครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม)  
2 นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม)  
3 นายอานนท์ เชาว์ไว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม)  
4 นางสาวรัชนีวรรณ ชลเวช ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
5 นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
6 นางศิริพร ทองศรี ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
7 นางดวงเดือน อาจหาญ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
8 นางสาวอัญชลี พูลทอง ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
9 นางเครือวัลย์ ยศเมธากุล ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
10 นางธฤษฎา ศรลัมพ์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
11 นายพชรพล ศรีพลอย ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
12 นางสาวสุมาลี ผะอบเงิน ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
13 นางสาววิมลพันธ์ สามเกษร ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
14 นางสาวสุดารัตน์ งามวิลัย ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
15 นางสาวกัญญาภัค จูฑพลกุล ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
16 นางสาวรมณภัทร มัติโก ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
17 นางสาววันเพ็ญ ส้มฉุน ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
18 นางสาวฐิภาพรรณ เก่งเขตรวิทย์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
19 นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิจิตร ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
20 นางสาวกิตติ์ชญาห์ เมธาวรารักษ์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
21 นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
22 นางสาวอโนชา มีฤทธิ์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
23 นายกิตติพัฒน์ ศรแก้ว ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
24 นายดนุสรณ์ คอนดี ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
25 นายพิชานน โกฏแสง ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
26 นายกษมา ดิษฐเจริญ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
27 นายศราวุธ คงเจริญ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
28 นางสาวทัศนีย์ คงไทย ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
29 นางสาวมาลัย สุขเกษม ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
30 นายวิทวัส คงเจริญ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
31 นายสมิต ปัญญารังษี ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
32 นายคุณากร สุวรรณฤทธิ์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
33 นายสุคิด วิเศษกสิกรรม ลูกจ้างโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
34 นายปรเมศว์ กันเที่ยง ลูกจ้างโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
35 นางสมคิด ศรีพิรอด ลูกจ้างโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
36 นางสาวนุชจรี เจริญสุข ลูกจ้างโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
37 นางพัทธ์ธีรา ปิตินันท์พงศ์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
38 นางพรรณี อภิญญานุวัฒน์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
39 นางอุไรวรรณ ชมบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการ  
40 นางสาววรินทร คงคาน้อย ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการ  
41 นายสถาพร อุนระัหัง ครูโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม กรรมการ  
42 นางธิรดา วงษ์ทานมัย ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการ  
43 นางปุณฑริกา ชื่นชม ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการ  
44 นางสาวสำเนียง ศรีหิรัญ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการ  
45 นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์โพธิ์ ครูโรงเรียนแม่วงก์วิทยา กรรมการ  
46 นางบุบผา ดีเจริญ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการ  
47 นายณัฐกานต์ เทียมตา ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการ  
48 นายธงชัย ศรีคำขลิบ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ  
49 นายชลอ เฉียดแหลม ครูโรงเรียนโกรกพระ กรรมการ  
50 นางมาโนช พันธ์เขียน ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
51 นายก้าน บุญสวน ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการ  
52 นายกิตติ จันทะเคลื่อน ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ  
53 นายสายชล เขียวสะอาด ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการ  
54 นางทัศณี ทะอินเลย ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการ  
55 นางรุจิรา เชาว์ธรรม ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการ  
56 นายประดิษฐ์ เลิศนอก ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ กรรมการ  
57 นางศศิธร วงศ์พาณิช ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการ  
58 นางทองคิด ฤทธิรักษ์ ครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการ  
59 นางจิตต์ละม่อม อุงจิตต์ตระกูล ครูโรงเรียนบ้านเเก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการ  
60 นางสาวนัยนา แจ่มแสง ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการ  
61 นางวรพรรณ ศรีเจริญวนะกิจ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ  
62 นางสัจจา วัดเกี้ยวพงษ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ  
63 นายเจตน์ นามโสวรรณ์ ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ กรรมการ  
64 นายศราวุธ อินทร์มั่น ครูโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา กรรมการ  
65 นางกำจัด อินชูพงษ์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ  
66 นายโยธิน พรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการ  
67 นายสราวุธ เต็งจงดี ครูโรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการ  
68 นางสาวรุ่งทิวา อ่ำอำไพ ครูโรงเรียนวังข่อยวิทยา กรรมการ  
69 นางศานิต ดีเจริญ ครูโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม กรรมการ  
70 นายโอภาส พุทธสรณ์ ครูโรงเรียนช่องแคพิทยาคม กรรมการ  
71 นายปรีชา สังข์อ่ำ ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยาคม กรรมการ  
72 นางสมจิตร สุขชาลี ครูโรงเรียนหนองโพพิทยา กรรมการ  
73 นายนุกูล บุญปาน ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ  
74 นายกิจจา มหาวิจิตร ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
75 นางอำพร เขมะปัญญา ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
76 นางบรรจง พวงสายใจ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
77 นางสุรีย์มาศ เกียรติวงค์กมล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
78 นายพีรวิชญ์ เสือเผือก ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
79 นางศศิลักษณ์ ปานเลิศ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
80 นางธนวรรณ มุขขันธ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
81 นายธนสาร ปานอ่อง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
82 นางวิภา จันทร์แจ่ม ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
83 นางสุวรรณา ยุ่นชัย ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
84 นางสาวศิริพร ศรีผึ้ง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
85 นายพีรพล แสงทอง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
86 นางสาวณัฏฐิดา เอนกปัญญาสกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ  
87 นางสาววิภาพรรณ ม่วงงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ  
88 นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ สพม.42 กรรมการ  
89 นางสาวนัฏฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธฺ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.42 กรรมการ  
90 นายสีรยาวรรจฒ์ ครองยศ ศึกษานิเทศก์ สพม.42 กรรมการ  
91 นางธิรดา วงษ์ทานมัย ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการ  
92 นางอุษา ทองอ่อน ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
93 นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
94 นางสุวิมล สีคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
95 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว กรรมการ  
96 นายดวง คุ้มชนะ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
97 นายประสงค์ สายหยุด ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
98 นายธีรพงศ์ ธารทิพย์วงศ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
99 นายธรรมนูญ บุญมณี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
100 นางวีรวัลย์ คำดี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
101 นางสมคิด รัตนพิชิตสกุล ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
102 นางสาวชนิดา คลีฉายา ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
103 นาสาวพัชริยา ปานสิงห์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
104 นายวรกันต์ แป้นสุข ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
105 นางสาวกมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
106 นางสาวณรรฐวรรณ วสยางกูร ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
107 นางสาวกิติมา มาสสำโรง ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
108 นายกนก บุญญานุสรณ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและเลขานุการ  
109 นายศุภณัฐ เขียวมณ๊ ข้าราชการบำนาญ สพม.42 กรรมการและเลขานุการ  
110 นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
111 นายนริศ ธรรมปรัชญา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
112 นางกัลยาณี สิริปัญญาธิรัตน์ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
113 นายบุตร สุดสังข์ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
114 นายสันติ์ แสนสุข ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
115 นางสาวธนภรณ์ เตจ๊ะ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
116 นายอดินันท์ สินคง ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
117 นายธนชัย ขุนแก้ว ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
118 นายพิสิฐ ชำนาญเขตกรณ์ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
119 นายสมพงษ์ ปิ่นทอง ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
120 นางสาวฤทัยรัตน์ โมกขะศักดิ์ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
121 นายบุญเลื่องลือ รอดมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการรดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
122 นางสาวสุเมตตา ลาดสลุง ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
123 นางสาวปรานอม จันทฤกษ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  
124 นางวรพรรณ แสงสาคร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  
125 นางสุวภาพ หวังศรี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  
126 นางสายฝน นพรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
127 นางสาวอโนชา รัชฎานนท์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
128 นายสุริโยทัย เมืองมา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
129 นางพีรนุช วินัยพานิช ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
130 นางสาวปฐมาภรณ์ โมกไธสง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  
131 นายสุรเศรษฐ์ บุญนก ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน  
132 นางพจนาถ อ่องลออ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน  
133 นางสาวนารียา ศรีพันธุ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันพูดเพื่อาชีพภาษาจีน  
134 นายสุรเศรษฐ์ บุญนก ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน  
135 นางพจนาถ อ่องลออ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน  
136 นางสาวนารียา ศรีพันธุ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน  
137 นายสุรเศรษฐ์ บุญนก ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน  
138 นางพจนาถ อ่องลออ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน  
139 นางสาวนารียา ศรีพันธุ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน  
140 นายสุรเศรษฐ์ บุญนก ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน  
141 นางพจนาถ อ่องลออ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน  
142 นางสาวนารียา ศรีพันธุ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน  
143 นางสุภรณ์ เพ็ญสูงเนิน ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันพูดเพื่อาชีพภาษาญี่ปุ่น  
144 นางจันจิรา ดั่นเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น  
145 นางสาวธนภรณ์ จำปีเพชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น  
146 นางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน  
147 นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียด ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
148 นางสาวปฐมาภรณ์ โมกไธสง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
149 นายสุรเศรษฐ์ บุญนก ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
150 นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภ ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
151 Miss Ha Gyeong Hyeon ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
152 นางสาวอโณทัย สินธุรัตน์ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
153 นางสมพิศ สะบายแท้ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
154 นางสาวกฤษณา บุญชื่น ครูโรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
155 นางสาวอาจรีย์ โพพา ครูโรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
156 นายภาณุพันธ์ จันทรมณี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการ  
157 นางกันยารัตน์ นัยนานนท์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการ  
158 นางสาวพลอยประภัสสร์ สุขารมณ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการ  
159 นางวัชรี จันทนามล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการ  
160 นางวราภรณ์ ศรีเรืองพันธ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการ  
161 นางสาวนภัสวรรณ การสมพิศ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการ  
162 นางวิภา อ่างแก้ว เดอโครท ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อนุกรรมการ  
163 นายกิตติธัช แสงดี ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อนุกรรมการ  
164 นางรณิดา อินทร์ฉ่ำ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการ  
165 นางสาวมาลินี เกศธนากร ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการ  
166 นางสาวอุไรรัตน์ ธีระรังสิกุล ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการ  
167 นางสาวเสาวนา นันทะ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อนุกรรมการ  
168 นางสาวณัฐพร เครือแก้ว ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อนุกรรมการ  
169 นางสาววธิดา พิทักษ์ทิม ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม อนุกรรมการ  
170 นางสาวศิริพร พิพัฒน์อนุสรณ์ ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา อนุกรรมการ  
171 นางสาวสุชาดา ทองไทย ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา อนุกรรมการ  
172 นางสาวจุรีพร ปานทรัพย์ ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อนุกรรมการ  
173 นางสาวรัตนาพร บุญตัน ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการ  
174 นางสาวพัชรี ยิสิสุโท ครูโรงเรียนหนองบัว อนุกรรมการ  
175 นางสุวิมล สีคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
176 นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
177 นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม42 อนุกรรมการ  
178 นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ สพม42 อนุกรรมการ  
179 นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ สพม42 อนุกรรมการ  
180 นายดวง คุ้มชนะ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
181 นายประสงค์ สายหยุด ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
182 นางกัลยา มูลจนะบาตร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
183 นายชญาณัฏฐ์ รอดสัดถา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
184 นายอลงกรณ์ ราชคฤห์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
185 นางอโนชา รัฐฎานนท์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
186 นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
187 นางกุสุมา ศิริ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
188 นางพรทิพย์ ศรีพงษ์มิ่ง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
189 นางสุภรณ์ เพ็ญสูงเนิน ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
190 นางสาวนุจรี รอดบำรุง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
191 นางวรพรรณ แสงสาคร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
192 นางสาวปรานอม จันทฤกษ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
193 นางพีรนุช วินัยพานิช ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
194 นางจันจิรา ดั่นเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
195 นางสายฝน นพรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
196 นางสุวภาพ หวังศรี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
197 นางสาวนารียา ศรีพันธุ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการ  
198 นางจินตนา กลิ่นหัวไผ่ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการ  
199 ว่าที่ ร.อ.ปิยะ สว่างวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
200 นางพจนาถ อ่องลออ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
201 นางสาวชิโนรส ชัยโคตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
202 นางสาวคชาภรณ์ ทับคลอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
203 นางสาวภัทราพร เมณฑ์กูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
204 นางสาวพรนภา รอยประดิษฐ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
205 นายพฤติพงษ์ เพ็ญวิจิตร เจ้าหน้าที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
206 นายพัชรพล น้อยพินิจ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
207 นายสุริโยทัย เมืองมา เจ้าหน้าที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
208 นางสาวธนภรณ์ จำปีเพชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
209 นางสุภรณ์ เพ็ญสูงเนิน ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันเรียงความภาษาญี่ปุ่น  
210 นางจันจิรา ดั่นเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันเรียงความภาษาญี่ปุ่น  
211 นางสาวธนภรณ์ จำปีเพชร ครุผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานการแข่งขันเรียงความภาษาญี่ปุ่น  
212 นางสุภรณ์ เพ็ญสูงเนิน ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น  
213 นางจันจิรา ดั่นเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น  
214 นางสาวธนภรณ์ จำปีเพชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น  
215 นางสุภรณ์ เพ็ญสูงเนิน ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น  
216 นางจันจิรา ดั่นเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น  
217 นางสาวธนภรณ์ จำปีเพชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น  
218 นางประภาวรรณ แก้วแสงทองเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส  
219 นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียด ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส  
220 นางสาวชิโนรส ชัยโคตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส  
221 นางประภาวรรณ แก้วแสงทองเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  
222 นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียด ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  
223 นางสาวชิโนรส ชัยโคตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  
224 นางประภาวรรณ แก้วแสงทองเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส  
225 นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียด ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส  
226 นางสาวชิโนรส ชัยโคตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส  
227 นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภ ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี  
228 Mrs. Chung Sunhee ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี  
229 นางสาวคชาภรณ์ ทับคลอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี  
230 นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภ ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันเรียงความภาษาเกาหลี  
231 Mrs. Chung Sunhee ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันเรียงความภาษาเกาหลี  
232 นางสาวคชาภรณ์ ทับคลอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานการแข่งขันเรียงความภาษาเกาหลี  
233 นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภ ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี  
234 Mrs. Chung Sunhee ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี  
235 นางสาวคชาภรณ์ ทับคลอง ครุผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานการแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี  
236 นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภ ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี  
237 Mrs. Chung Sunhee ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี  
238 นางสาวคชาภรณ์ ทับคลอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี  
239 นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
240 นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
241 นางวนิดา จันทร์เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
242 นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
243 นางจินตนา เจริญชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
244 นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
245 นายสมนึก อ่อนสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
246 นายเจน จันทร์แสง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
247 นางปนัดดา จันทร์แสง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
248 นางศศิธร จำเนียรผล ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
249 นางนิตยา จินตนา ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
250 นางยุพิน วิหกโต ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
251 นางรุจนาถ ฝึกใจดี ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
252 นางอมรรัตน์ เปลี่ยนพัด ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
253 นายพุทธรักษ์ แพงไตร ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
254 นางเสาวภาคย์ สนจุ้ย ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
255 นางสาวอนุสรา เรือนอ่อน ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
256 นางสาวอรวรรณ มั่นศรี ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
257 นางนิภา จันทร์ดวงโต ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
258 นายนฤนาท ดาโสม ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
259 นางสาวนงนุช อินทรโคกสูง ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
260 นายชูศักดิ์ จันทร์ดวงโต ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
261 นางอินทิรา อินมณี ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
262 นายเสมา คำจริง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
263 นางนภาวรรณ กลางนภา ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
264 นางกชกร บุญรอด ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
265 นายสมพร เล็กขำ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
266 นางสมจิตร เพ็ญวิจิตร ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
267 นายเจริญพงษ์ ชัยเด่น ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
268 นางสาวมณินทร อูปแก้ว ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
269 นายสมเดช ดีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
270 นางมณีกาญจน์ เจิมขุนทด ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
271 นายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
272 นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
273 นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ด รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
274 นายพัฒน์ธนโชติ ชัยศุภสกุล ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
275 นายสุวรรณ คงดี ข้าราชการบำนาญ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
276 นางพันทิพา สิงหัษฐิต ข้าราชการบำนาญ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
277 นายบุญเกื้อ พุมานนท์ ข้าราชการบำนาญ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
278 นายปัญญา จันทร์รักษ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
279 นายวชิระ อภัยภักดิ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
280 นางอรนุช ชาติพันจัน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
281 นายสุเทพ วิสิทธิเขต โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
282 นางสาวหทัยกนก ขลิบปั้น โรงเรียนเขาทองพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
283 ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนู โรงเรียนช่องแคพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
284 นายจักรี บุสดี โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
285 นายประจักษ์ โพธิ์วัด โรงเรียนตะคร้อพิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
286 นางสาวณัฐนิสา กรโพธิ์ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
287 นายนที ธรรมวงศ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
288 นางสาวนงค์นุช แก้วจตุรัส โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
289 นายสมบัติ ศรีวงษา โรงเรียนโกรกพระ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
290 นายมาโนช อภิญญานุวัฒน์ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
291 นายประสาน สิงห์ทอง โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
292 นายวิสนุ หรั่งทอง โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
293 นางลาวัลย์ สมบัติปัน โรงเรียนพระบางวิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
294 นางสาวสุเมตตา ลาดสลุง โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
295 นายสุชาติ นิชเปี่ยม โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
296 นางวรรณา ประสมพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
297 นายอัษฎาวุธ มิ่งเมือง โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
298 นางกิ่งขวัญ นวลศรี โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
299 นางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อ โรงเรียนไพศาลีพิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
300 นางวิไลวรรณ พุทธชาติ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
301 นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวังข่อยพิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
302 นายนพรัตน์ แก้วนิคม โรงเรียนวังบ่อวิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
303 นายฐาปนิก ศาลศาลา โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
304 นายสุเมธี จำลองกุล โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
305 นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
306 นางสาวภาราดา ปัญญา โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
307 นายพิพัฒน์ ผาสุขขี โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
308 นายสรทรรศน์ เล็ดมะ โรงเรียนหนองโพพิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
309 นายทินกร ว่องสาริกิจ โรงเรียนหนองโพพิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
310 นางสุนัดดา แก้วมณี โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
311 นายสายชล ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
312 นางวิชิรตา หมวกเหล็ก ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
313 นายกิตติเชษฐ์ อักษร ศึกษานิเทศก์ สนง.ศึกษาธิการจ.นครสวรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
314 นายเสรียาวรรจฒ์ ครองยศ ศึกษานิเทศก์ สนง.ศึกษาธิการจ.นครสวรรค์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
315 นางสาวสนิตา ศรีนราสกุล ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
316 นายกิตติพงษ์ ธงชัย ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
317 นายปัญญา ตันติวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
318 นางจิราพร ด่านเสถียร ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
319 นางสุพรรณี แก้วจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
320 นายวีรชน พูลพันธ์ ครู โรงเรียนหนองบัว อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
321 นางสุภาพ เหมือนทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
322 นายสมเดช ดีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ที่ปรึกษา  
323 นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ที่ปรึกษา  
324 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกุล ที่ปรึกษา  
325 นายกมล วงศ์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน  
326 นางทัศนีย์ ยมนา ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู็ช่วยเลขานุการ  
327 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
328 นางชณิตา ศิริชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
329 นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
330 นายอุทัย ปานกรด ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
331 นายเพชรสถิตย์ แสงประทีปทอง ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
332 นายเชาว์ ภู่จำรูญ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
333 นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
334 นางพรพรรณ จิตราทร ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
335 นางสุภีร์ อ่วมงาม ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
336 นางสาวสายฝน เชียงสา ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
337 นายธนพงศ์ หมีทอง ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
338 นางสาวเกสรี แจ่มสกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
339 นางสาววริษา ทรัพย์สำราญ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
340 นางสาววิไลพร วงษ์มี ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
341 นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
342 นายพีระพงษ์ พิมพ์พันธ์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
343 นางสาวปรียาภัทร์ สว่างเนตร ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
344 นางสาวศิริวรรณ พวงทอง ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
345 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
346 นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์  
347 นายจันทร์ เพ็ชรยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
348 นายธนดล สุมังคละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
349 นายวิชาญ โพธิ์อ่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
350 นายสุชาติ โตสงคราม ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
351 นายสมบัติ ภูมิรัตนไพศาล ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
352 นายเรวัติ ลายน้ำเงิน ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
353 นายศศิวงศ์ หริ่งรอด ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
354 นางสาวณัฏฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๔๒ ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
355 นายวัชระ น่วมอินทร์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
356 นางสาววิชุดา ทองหาญ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
357 นางสาวศิรินันท์ ยอดฉิมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
358 นายธนดล สุมังคละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการกลั่นกรองคัดเลือกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
359 นางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการกลั่นกรองคัดเลือกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
360 นายปณต หมีทอง ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการกลั่นกรองคัดเลือกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
361 นายเพียรเวช สระทอง ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการกลั่นกรองคัดเลือกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
362 นางศุธชา นภาวิวัฒนากุล ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการกลั่นกรองคัดเลือกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
363 นายมนัส ประจักษ์อำนาจ ครูโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการกลั่นกรองคัดเลือกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
364 นายสามารถ กล่อมเกลา ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการกลั่นกรองคัดเลือกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
365 นางสาวอัญชลี เวียงนาค ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการกลั่นกรองคัดเลือกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
366 นางสาวศิรินันท์ ยอดฉิมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการกลั่นกรองคัดเลือกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
367 นางประจวบ รอดวิหก ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
368 นางสมบูรณ์ อ่อนชุลี ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
369 นายณัฐวุฒิ สอนชม ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
370 นางสาวณีรนุช เรืองบุรพ ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
371 สิบเอกจเร สิงห์น้อย ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
372 นายธีรพล น่วมอินทร์ ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
373 นายสมศักดิ์ เหล่าเนตร ครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
374 นายสมคิด ใจท้วม ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
375 นายพันธนันท์ ม่วงสุวรรณ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
376 นายพิเชษ หลวงต่างใจ ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
377 นายภูษิต เงินเส็ง ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
378 นายอุเทน ขำปั้น ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
379 นายศศิวงศ์ หริ่งรอด ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
380 นางบุญเทียม น่วมอินทร์ ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ กรรมการรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
381 นางสาวฝันฤทัย สนจุ้ย ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
382 นางสาวอัญชลี เวียงนาค ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
383 นางสาววริยา ชาติสุทธิ์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
384 นายมนัส ประจักษ์อำนาจ ครูโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
385 นายเกษม พูลเปี่ยม ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
386 นางกษมาวดี กวางแก้ว ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
387 นางสาววัชรินทร์ เจริญวิเศษกรณ์ ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
388 นายธิติพงศ์ มาสี ครูโรงเรียนบ้านแก่งชัชลิตวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
389 นายธนภัทร์ เสือแก้ว ครูโรงเรียนหนองโพพิทยา กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
390 นายภูริวัฑฒ์ แววคล้ายหงษ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
391 นายอนุชิต ขุมโมกข์ ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
392 นายจิรัฏฐ์ ภูษาวิโศธน์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
393 นายเรวัต ลายน้ำเงิน ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
394 นายนิรัติศัย พรหมศร ครูโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
395 นายอนันต์ แก้วละเอียด ครูโรงเรียนไพศาลีวิทยา กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
396 นายบัญชา ชมบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
397 นายวรชิต วุฒิประภา ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการคุมสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
398 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธำรง ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
399 นางสาวศุภมาส จ้อยเชื้อ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
400 นายสมบัติ ภูมิรัตนไพศาล ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
401 นายเรืองเดช สุทธิวิลัย ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
402 นายสามารถ กล่อมเกลา ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการรวบรวมและตรวจสอบคะแนนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
403 นายวิชาญ โพธิ์อ่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก,คีตะมวยไทย,ทักษะพื้นฐานกีฬา(มวย)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
404 นางเสมอ เปลี่ยนหมื่นไวย์ ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก,คีตะมวยไทย,ทักษะพื้นฐานกีฬา(มวย)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
405 นายเลิศเกียรติ แซ่ตั๊ง ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก,คีตะมวยไทย,ทักษะพื้นฐานกีฬา(มวย)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
406 นางวิภา อ่างแก้ว เดอโครท ครูโรงเรียนตาคลีปะชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก,คีตะมวยไทย,ทักษะพื้นฐานกีฬา(มวย)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
407 นายปราโมทย์ พูลเกิด ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก,คีตะมวยไทย,ทักษะพื้นฐานกีฬา(มวย)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
408 นายยุทธนา แย้มแสง ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก,คีตะมวยไทย,ทักษะพื้นฐานกีฬา(มวย)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
409 นายสกุล ลอยล่อง ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก,คีตะมวยไทย,ทักษะพื้นฐานกีฬา(มวย)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
410 นายประเสริฐ กุลฉิม ครูโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก,คีตะมวยไทย,ทักษะพื้นฐานกีฬา(มวย)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
411 นายปริญญา สุขุประการ ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก,คีตะมวยไทย,ทักษะพื้นฐานกีฬา(มวย)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
412 นางลำดวน เพชรเย็น ครูโรงเรียนโกรกพระ กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก,คีตะมวยไทย,ทักษะพื้นฐานกีฬา(มวย)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
413 นายวรชัย บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก,คีตะมวยไทย,ทักษะพื้นฐานกีฬา(มวย)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
414 นางสาววิชุดา ทองหาญ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก,คีตะมวยไทย,ทักษะพื้นฐานกีฬา(มวย)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
415 นายธนดล สุมังคละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
416 นางสาวมาลินี เกศธนากร ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
417 นางสาวไพรินทร์ อินริ้ว ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
418 นายปิยะวัจน์ กูบขุนทด ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
419 นายสุชาติ โตสงคราม ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
420 นายวัชระ น่วมอินทร์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
421 นายบงกช ยศสมบัติ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
422 นายหฤษฎ์ เชียวขุนทด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
423 นายมนูญ รักอยู่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
424 นายเรวัต ลายน้ำเงิน ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
425 นายศศิวงศ์ หริ่งรอด ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
426 นางสาววิชุดา ทองหาญ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
427 นายสามารถ กล่อมเกลา ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
428 นางสาวอัญชลี เวียงนาค ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
429 นายมนัส ประจักษ์อำนาจ ครูโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
430 นายธนดล สุมังคละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
431 นางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
432 นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
433 นายวัชระ น่วมอินทร์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
434 นายจิรัฏฐ์ ภูษาวิโศธน์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
435 นายสมชาย แสงสาคร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
436 นายกมล วงศ์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
437 นายพจนลักษณ์ ชูยอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
438 นางณัฐณิชาช์ แสงโห้ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
439 นางทักษิณา เหลืองทวีผล ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
440 นางวาสนา ปานรุ่งเรือง ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
441 นางเมธปิยา ทองแก้ว ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
442 นางสาววิภาดา เปลี่ยนไทย ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
443 นางสาวประนอม ลาภา ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
444 นางสาวอาจารี ครุฑจันทร์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
445 นางสาวกัญญาภัค ทับทิมเพชร ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
446 นางสาวลัดดาวัลย์ อินทร์เพ็ญ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
447 นางสาวจุฑารัตน์ เสนาธรรม ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
448 นางสาวณัฏฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
449 นางวชิรตา หมวกเหล็ก ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
450 นายชยาณัฐ รอดสัตวา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
451 นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
452 นางปิยนุช ชัยขันธ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
453 นางสาวนิชาพร เพชรพงษ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
454 นางพรทิพย์ ประกายสกุล ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
455 นางรัชนี มากศรทอง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
456 นางกนกวรรณ ภูษาวิโศธน์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
457 นางนิรมล พวงมาลี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
458 นางนงคราญ บูรพา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
459 นางจันทร์เพ็ญ ช่างเภา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
460 นางกมลาศ ต่อพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
461 นางปาริญาวาท เหล่าเขตร์การ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
462 นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
463 นายปิยะ อ่ำสุพรรณ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
464 นางสาวจิราพัชร ไผ่วุฒิพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
465 นางสาวนิอร ไชยสุนทร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
466 นางสาวสุพัตรา แดงศรี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
467 นางสาวณัฐพร แสนหาญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
468 นางสาวพักตร์พิไล ยั่งยืน ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
469 นางพัทธนันท์ สุจารี ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
470 นายอำนาจ เสียงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  
471 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
472 นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
473 นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
474 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว อนุกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
475 นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา อนุกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
476 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
477 นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
478 นางสาวกมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา อนุกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
479 นายวรณัฐ หมีทอง ครูโรงเรียนหนองบัว อนุกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
480 นายสายชล ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.42 อนุกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
481 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
482 นางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน  
483 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
484 นางทัศนีย์ เพิ่มภาค ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
485 นางสาวรัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
486 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
487 นางสาววิภา กุมุท ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
488 นางสาวณัฐภรณ์ ชื่นดอนกลอย ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
489 นางสาวชัญญานุช ปัญญาศิริกุล ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
490 นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
491 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมกาและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
492 นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน  
493 นายพจนลักษณ์ ชูยอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน  
494 นายสวัสดิ์ ไกรศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน  
495 นางสาววนิดา บำรุงพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน  
496 นางกนกรัตนา นันทมนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน  
497 นางสาวมณี ศรีเกษม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตรกรรม  
498 นางสาวมณี ศรีเกษม ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 1  
499 นายสถิตย์ จันทร์เม้า ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 1  
500 นายประยงค์ ศรีไพรสนท์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 1  
501 นายไพฑูรย์ ไวยธัญกิจ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 1  
502 นางสมหญิง เกียรติอริยะ ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 1  
503 นายจิระ ประเสริฐลาภ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต1  
504 นายวิกานต์ ศรีวิลัย ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต1  
505 นางพัชรา ศรีสว่างสุข ครูโรงเรียนโกรกพระ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต1  
506 นางสุทธินี โอภาษี ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต1  
507 นายมานิต โลหวนิชย์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครสวรรค์(จิรประวัติ) คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต1  
508 นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 2  
509 นายธีรสิทธิ์ คงดิษฐ์ ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 2  
510 นางสาวรัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 2  
511 นางสาวสุภัค ชาญถิ่นดง ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 2  
512 นางสาวกนิษฐา แสงสด ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 2  
513 นางพภัสสรณ์ จิตตะ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 3  
514 นายพันศักดิ์ สืบเชื้อ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 3  
515 นายเจริญ จำลองแก้ว ครูโรงเรียนหนองบัว คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 3  
516 นายสุภัทรชัย นุ่มฤทธิ์ ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 3  
517 นายเทียน อินทร์แดน ครูโรงเรียนไพศาลีพิทนาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 3  
518 นางสาวรัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต2  
519 นายธีรชล แก้วปรีชา ครูโรงเรียนวังบ่อวิทยา คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต2  
520 นายประสิทธิ์ กาละภักดี ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต2  
521 นายชุมพล อินทร์ก่ำ ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต2  
522 นายศานิต มีพ่วง ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยา คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต3  
523 นายจิระพันธุ์ เกลี้ยงล่ำ ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต3  
524 นายนรินทร์ พันธ์รอด ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต3  
525 นายสมชาย สุ่มประดิษฐ์ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต3  
526 นางสาวอ้อพร ชื่นจิตรผอง ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต3  
527 นางกัลยา มูลจนะบาตร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
528 นายวรภพ จันทร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
529 นางสาวปรีชญา นุ่มทนงค์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
530 นางกรวิการ์ น่วมอินทร์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
531 นางนฤมล นพเก้า ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
532 นางรัชนีบูลย์ เขียวบัว ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
533 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
534 นางวัชรินทร์ สุดสีสังข์ ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
535 นางสาวจีรวรรณ นิติธัญญรัตนา ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
536 นางจารุณี ชมพลมา ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
537 นางสาวณัฐฐินันท์ จันทขึ้น ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
538 นางทุเรียน ก้อนจันทร์เทศ ครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
539 นายดนุสรณ์ คอนดิ่ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
540 นางกุลจิรา วิรัชชั่ว ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
541 นางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
542 นางอัจฉรา ชอนบุรี ครูโรงเรียนหนองบัว อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
543 นางพรรณภา อ่อนอุทัย ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
544 นางรุจิรา เชาว์ธรรม ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
545 นางสาวอรชพร สุขีโมกข์ ครูโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
546 นายอาวรณ์ คล้ายเนียม ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
547 นายชญาณัฐ รอดสัตถา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
548 นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
549 นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ ตั้งเชยวิไล เจ้าหน้าที่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
550 นางสาววรรณวิมล ไกรราม เจ้าหน้าที่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
551 นางสาวสาวิตรี นาคนาคา เจ้าหน้าที่โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
552 นางสาวนิภา กำจร เจ้าหน้าที่โรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
553 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะอนุกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล  
554 นางสาววิภา กุมุท ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะอนุกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล  
555 นางสาวณัฐภรณ์ ชื่นดอนกลอย ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะอนุกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล  
556 นางสาวชัญญานุช ปัญญาศิริกุล ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะอนุกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล  
557 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะอนุกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล  
558 นางอุไรวรรณ พรน้อย ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขัน  
559 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
560 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
561 นายศุภชัย พุ่มขจร ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
562 ว่าที่ร้อยตรีฉัตรมงคล โพธิ์งาม ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
563 นายภราดร บัวปอน ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
564 นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
565 นายวิรัตน์ ทรัพย์บุญธรรม ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
566 นางสาวรัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
567 นางทัศนีย์ เพิ่มภาค ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
568 นางสาวเกสรี แจ่มสกุล ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
569 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
570 นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
571 นางสาววริษา ทรัพย์สำราญ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
572 นางสาววิไลพร วงษ์มี ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
573 นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
574 นายพีระพงษ์ พิมพ์พัธ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
575 นางสาววิภา กุมุท ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
576 นายโกเมศ ทังสุพานิช ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
577 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครูโรงเรียนหนองบัว อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
578 นายศุภชัย คุลี ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
579 นายอดิศร ชนะโลก ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
580 นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
581 นายเกษม สารีพันธ์ ครูโรงเรียนโกรกพระ อนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
582 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม  
583 นางสาววรนุช เนยบาง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขัน  
584 นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม ครูโรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขัน  
585 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขัน  
586 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานอนุกรรมการการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล  
587 นางสาวเกสรี แจ่มสกุล ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการและเลขานุการการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล  
588 นางสาววิภา กุมุท ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล  
589 นางสาวณัฐภรณ์ ชื่นดอนกลอย ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล  
590 นางสาวชัญญานุช ปัญญาศิริกุล ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล  
591 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล  
592 นางสาวรัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล  
593 นายศุภชัย คุลี ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ อนุกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
594 นายณรงค์ศักดิ์ แก้วทิ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
595 นายพงษ์เทพ นิ่มตลุง ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อนุกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
596 นายอภิสิทธิ์ วงศ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
597 นายบัญชา รัตนโสภา ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ อนุกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
598 นางสาวศศิรินนา ชมชื่น ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา อนุกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
599 นายศุภชัย คุลี ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ อนุกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
600 นายณรงค์ศักดิ์ แก้วทิ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
601 นายพงษ์เทพ นิ่มตลุง ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อนุกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
602 นายอภิสิทธิ์ วงศ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
603 นายบัญชา รัตนโสภา ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ อนุกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
604 นางสาวศศิรินนา ชมชื่น ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา อนุกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
605 นายคำรณ ชุ่มอ่อง ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อนุกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
606 นางมุกดา จีรัตน์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
607 นายเจริญ แย้มพยัคฆ์ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อนุกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
608 นายสิทธิชัย ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
609 ว่าที่ร้อยตรีอุทัย สินแต่ง ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ อนุกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
610 นายปฐมรัฐ ศรีตะลา ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
611 นายคำรณ ชุ่มอ่อง ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อนุกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
612 นางมุกดา จีรัตน์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
613 นายเจริญ แย้มพยัคฆ์ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อนุกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
614 นายสิทธิชัย ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
615 ว่าที่ร้อยตรีอุทัย สินแต่ง ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ อนุกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
616 นายปฐมรัฐ ศรีตะลา ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
617 นายโกเมศ ทังสุพานิช ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานอนุกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
618 นายวิศณุ พงษ์วิจิตร ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ประธานอนุกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
619 นายวิศณุ พงษ์วิจิตร ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ อนุกรรมการและเลขานุการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
620 นายโกเมศ ทังสุพานิช ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการและเลขานุการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
621 นายเกษม สารีพันธ์ ครูโรงเรียนโกรกพระ ประธานอนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
622 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครูโรงเรียนหนองบัว อนุกรรมการและเลขานุการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชี่นมัธยมศึกษาตอนต้น  
623 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครูโรงเรียนหนองบัว ประธธานอนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
624 นายเกษม สารีพันธ์ ครูโรงเรียนโกรกพระ อนุกรรมการและเลขานุการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
625 นายศุภชัย พุ่มขจร ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานอนุกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
626 นายมารุต มูลคำ ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา อนุกรรมการและเลขานุการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
627 นายศุภชัย พุ่มขจร ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานอนุกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
628 นายมารุต มูลคำ ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา อนุกรรมกาและเลขานุการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
629 นายอดิศร ชนะโลก ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานอนุกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
630 นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการและเลขานุการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
631 นายอดิศร ชนะโลก ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานอนุกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
632 นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการและเลขานุการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
633 นางสาววรินทรัตน์ เงินสุข ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
634 นายธวัชชัย กระดังงา ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
635 นายสมัคร นรินทร์รัมย์ ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา อนุกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
636 นายเดชา ภาคธรรม ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
637 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวิลัย ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
638 นายชูเกียรติ สุราภา ครูโรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
639 ว่าที่ร้อยตรีฉัตรมงคล โพธิ์งาม ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
640 นางสาววรินทรัตน์ เงินสุข ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
641 นายธวัชชัย กระดังงา ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
642 นายสมัคร นรินทร์รัมย์ ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา อนุกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
643 นายเดชา ภาคธรรม ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
644 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวิลัย ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
645 นายชูเกียรติ สุราภา ครูโรงเรียนนครสวรรค์ อนุกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
646 ว่าที่ร้อยตรีฉัตรมงคล โพธิ์งาม ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
647 นายชูชาติ พงค์โสภี ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
648 นายพงษ์เดช ชัชวาลพงศ์ ครูโรงเรียนวังบ่อวิทยา อนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
649 นายเกษม สารีพันธ์ ครูโรงเรียนโกรกพระ อนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
650 นายประเทืองเวศน์ มูลจัด ครูโรงเรียนพระบางวิทยา อนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
651 นายพีรศักดิ์ ทองกลม ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
652 นายภราดร บัวปอน ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
653 นายเกียรติกวิณ กาพย์ไกรแก้ว ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
654 นายเกรียงไกร คงกรุด ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
655 นายชูชาติ พงค์โสภี ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
656 นายพงษ์เดช ชัชวาลพงศ์ ครูโรงเรียนวังบ่อวิทยา อนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
657 นายประเทืองเวศน์ มูลจัด ครูโรงเรียนพระบางวิทยา อนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
658 นายพีรศักดิ์ ทองกลม ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
659 นายภราดร บัวปอน ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
660 นายเกียรติกวิณ กาพย์ไกรแก้ว ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
661 นายเกรียงไกร คงกรุด ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อนุกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
662 นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
663 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
664 นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
665 นายสืบศักดิ์ ปฏิสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
666 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
667 นายเสรี บุญประเทือง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
668 นางสงศรี โอภาษี ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
669 นางวิกานดา บุญเอก ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
670 นางสาวสินจัย โฉมชัย ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
671 นางสาวกมลทิพย นารี ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
672 นางสาวกมลทิพย นารี ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
673 นายวรพล ศรีแตง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
674 นายนรินทร์ รอดศรีสมุทร ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
675 นางสาวสุนันทา แข็งแรง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
676 นางสาวเอราวัณ บุญมั่น ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
677 นางลาวัณย ณ จําปาศักดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
678 นางสาวจงรักษ คงสูน ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
679 นางสมใจ นามกระโทก ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
680 นางสาวจุฑารัตน บุญเงิน ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
681 นางสาวพัชรี ยิมิสุโท ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
682 นางสาวนพมาศ อิสระบุตร ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
683 นางสาวธีรวรรณ ศรีพันธ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
684 นายจักรภพ บุญขาว ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
685 นางสาวสิริภา ปนบุญ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
686 นายเจษฏา อู่ชมภูทอง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
687 นายสัญญา แดนพิมาย ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
688 นายดลภัช ปิติเมธานนท์ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
689 นางสาวปิยาพัชร มัณฑการ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
690 นางสาวนิตยา รัตนจันทร์ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
691 นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
692 นายจิโรจ จิ๋วแหยม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
693 นายเทเวศร์ ม่วงพลับ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
694 นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
695 นางไพลิน ส่งวัฒนา ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
696 นางสาววลัยลักษณ์ ปิยะตระกูลเลิศ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
697 นายนทีเทพ ชัยศิรินทร์ นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
698 นายธีรภัทร หนูตา นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
699 นายตะวัน จันทร์กระจ่าง นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
700 นายยศธร สนพรม นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
701 นายธนศาล รอดวินิจ นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
702 นายรนกร ตุ้มพลอย นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
703 นายสุทธิพงษ์ เฟื่องสูงเนิน นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
704 นายศุภกร อ่องอัมพร นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
705 นายดุลยฤทธิ์ ประสิทธิกสิกร นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
706 นายวรุต คำเขียว นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
707 นายชนชิต แถลงกัน นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
708 นายพุฒินาท นุ่มสกุล นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
709 นายธราเทพ สุริยา นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
710 นายทินรทัศน์ ชัยรัตน์ นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
711 นายสหรัฐ ปฏิสนธิ์ นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
712 นายชยานันท์ จันทะขิน นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
713 นายยศชิฮิโร่ คำน้อย นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
714 นายทินภัทร ทิมโต นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
715 นายอภิชัย ทิมภินันท์ นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
716 นายรณชัย ทิมภินันท์ นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
717 นายปภังกรณ์ คุณประเสริฐ นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
718 นายวรโชติ ธานีวัลย์ นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
719 นายธนดล เตียงงา นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
720 นายฐัญกรณ์ จรูญจิตรวีร์ นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
721 นายชัยสิทธิ์ อินทร์ฟัก นักเรียน โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
722 นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
723 นายทองหล่อ จันทร์เปีย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
724 นายสมาน สุขสุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
725 นายสมาน สุขสุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
726 นายพงศกร บัวเทศ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
727 นายอดิศร แพรศรีนวล ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
728 นายบัณฑิต กาละภักดี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
729 นายวิชชา ยศอ่อน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
730 นายสามารถ สุขเกษม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
731 นางนาฏยา ฉายเพ็ชร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
732 นางปราณี ดิษเจริญ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
733 นางสมพิศ สิทธิพิสัย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
734 นายสุรินทร์ ดำรงโภวรรณ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
735 นางสาวสมัชญา พานรอด ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
736 นางสาวรัตติกาล เขื่อนเก้า พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
737 นางสาวนิภาภรณ์ เรืองอยู่ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
738 นางสาวลักษิกา ศรลัมพ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
739 นางสาวกาญจน์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
740 นางสาวกัลยารัตน์ รักภูธร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
741 นางสาวกิตติญา พรมพรสวรรค์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
742 นางสาวศรัญญา เกษชนก ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
743 นางธนาภา สว่างวงษ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
744 นางสาววราภรณ์ จันทหอม พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
745 นางสาววรัญญา สุนันต๊ะ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
746 นายบัณฑิต กาละภักดี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
747 นายเรวัฒน์ สายหยุด ครู โรงเรียนนครสวรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
748 นายมานพ ทองเกษม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
749 นายเฉลิม รอดหลง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
750 นางสาวจริญญา แสงประเสริฐ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
751 นางปิยรัตน์ ต่วนชะเอม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
752 นางเบญจมาศ อินทสิทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
753 นางแฟรี่ ธีระวัฒนสิงห์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
754 นางสาวสุชาริณี ปันก้อน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
755 นางเพชรา บัวเทศ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
756 นางสาวณัฐิดา วงษ์สายตา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
757 นางสาวจารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
758 นางสาวชนิตร์นันทน์ พรมมา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
759 นางสุรีย์ จันทร์เปีย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
760 นายศักดิ์ชัย ดีศรี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
761 นายชุมพร สงสำเภา ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
762 นายจิรทัศน์ เชิดวงศ์สูง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
763 นางสมคิด รัตนพิชิตสกุล ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
764 นางปราณี วิไลกิจ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
765 นางรัตน์จรินทร์ ผ่องศรีสุข ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
766 นางธัญญรัตน์ สว่างวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
767 นางรุ่งทิพย์ สร้อยสวิง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
768 นายอนุสิทธิ์ สิงห์สังห์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
769 นางพิมลนุช เกรียงไกรเพ็ชร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
770 นางธิตยา คำควร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
771 นางศิริเพ็ญ คำภิรานนท์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
772 นายพงศกร บัวเทศ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
773 นายดวง คุ้มชนะ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
774 นางสมลักษณ์ คุ้มชนะ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
775 นางนันทวัน บุญงาม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
776 นางจารุวรรณ ข่ายสุวรรณ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
777 นางสาวศรีสุระ กระแสฉัตร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
778 นางสกุลรัฐ สุพิมพ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
779 นางสาวนุชนาถ ยศปัญญา ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
780 นายพุฒิพัฒน์ วงศ์วิริยชาติ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
781 นายศรัญย์ อัมระนันท์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
782 นางสาวอรประภา เตชะดี ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
783 นางวรุณยุพา วิยาภรณ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
784 นางอุษา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
785 นายคณิศร์ ฤทธิรักษ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
786 นายวิชชา ยศอ่อน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
787 นางสาวกาญจน์เกศ ศรีแก้ว ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
788 นายสมาน สุขสุ่ม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินงาน นักบินน้อย สพฐ. เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและสามมิติ (3D) และอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ  
789 นายศรัณย์พจน์ ทรัพย์ขำ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน นักบินน้อย สพฐ. เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและสามมิติ (3D) และอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ  
790 นายสมาน สุขสุ่ม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงาน นักบินน้อย สพฐ เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและสามมิติ (3D) และอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ  
791 นายศรัณย์พจน์ ทรัพย์ขำ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงาน นักบินน้อย สพฐ เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและสามมิติ (3D) และอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ  
792 นายบัณฑิต กาละภักดี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการจัดทำวุฒิบัตรผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
793 นางสาวเกษศิรินทร์ เซ็นบัว ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดทำวุฒิบัตรผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
794 นางสาววรรณวิไล สิงเส พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดทำวุฒิบัตรผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
795 นางนาฏยา ฉายเพ็ชร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
796 นายสามารถ สุขเกษม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
797 นางสาวอาภาภรณ์ ปานมี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
798 นางสาวอารยา ควัฒน์กุล ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
799 นายปรีชา ชิโนเรศโยธิน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
800 นางเพชรา บัวเพชร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
801 นางกนกพร ภู่ตระกูล ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
802 นางสาวศิริพันธ์ สิงห์อุสาหะ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินงานสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
803 นางนิตยวดี เยี่ยงยงค์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
804 นางสาวอรุณรัตน์ โพธิ์อ่อง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
805 นางพัชรินทร์ ทิพย์เมืองพรหม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
806 นางสาวธาริณี ธรรมเนียมเปลี่ยน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
807 นางสาววรรณวิไล สิงเส พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
808 นางสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานสวัสดิการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
809 นายปุรเชษฐ์ ฤทธิ์นุ่ม นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
810 นายนพณัช วชิรานันท์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
811 นายพีรยุทธ ฉัตรชัยรัตนเวช นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
812 นายวิวัฒน์ กุลสุทธิ์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
813 นายนราธิป สังข์ทอง นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
814 นายชยานนท์ เตชรัตน์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
815 นายพงศธร น้อยนาช นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
816 นายชิติพันธุ์ มาศรี นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
817 นายนุพาวัฒน์ มีพยุง นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
818 นายกุญช์ชาญ ชยางกูรธนัช นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
819 นายธนภัทร สุวรรณโชติ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
820 นายธนานพ นันทพรนิรชา นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
821 นายสุรพงษ์ โตเต็ม นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
822 นางสาวพิชญา ทวีสิทธิโชคชัย นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
823 นางสาวพัชรภรณ์ อ่ำแก้ว นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
824 นางสาวอิสริยาภรณ์ เฉยปัญญา นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
825 นางสาวสุพิชญา อังศุธาร นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
826 นางสาวกมลชนก แก้วเข้ม นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
827 นางสาวปิ่นหทัย โฆษิตวานิชย์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
828 นางสาวหทัยชนก บุตรศรี นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
829 นางสาวธัญญ์ฐิตา อภิโชติเจริญศิริ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
830 นางสาวศิริยาภรณ์ สอนนิล นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
831 นางสาวภัชญา กงบังเกิด นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
832 นางสาวอริสรา เก่งธัญกรรม นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
833 นางสาวอารยา เข็มงาม นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
834 นางสาววันวิสาข์ โพธิ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
835 นางสาวกฤษณา พรธาดาวิทย์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
836 นางสาวชนิกานต์ ปานทอง นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
837 นางสาวณัฐรุจา วงศ์ทองดี นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
838 นางสาวนิษฐา ตระกูลชัย นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
839 นายธนาธิป แก้วเทพ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
840 นางสาวรัตนาภรณ์ สินจีน นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
841 นางสาวลภัสรดา คำจุลลา นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
842 นางสาวอรวรรยา แก้วสะแสน นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  
843 นางสาวอาทิตยา โถบำรุง นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ผู้ช่วยกรรมการดำเนินงาน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน/รร.นครสวรรค์ 086-4616139/ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ 098-8265147 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]