สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีนครสวรรค์ 108 13 9 2 130
2 หนองบัว 106 14 7 7 127
3 นครสวรรค์ 103 5 3 0 111
4 ท่าตะโกพิทยาคม 91 24 8 4 123
5 ชุมแสงชนูทิศ 75 21 7 2 103
6 ลาดยาววิทยาคม 72 15 9 4 96
7 ตาคลีประชาสรรค์ 71 16 5 3 92
8 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 68 11 8 5 87
9 เทพศาลาประชาสรรค์ 61 19 9 5 89
10 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 59 30 16 8 105
11 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 57 26 7 6 90
12 บรรพตพิสัยพิทยาคม 55 16 7 10 78
13 หนองกรดพิทยาคม 53 16 6 3 75
14 ไพศาลีพิทยา 51 23 10 8 84
15 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 41 10 13 4 64
16 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 39 14 9 8 62
17 แม่วงก์พิทยาคม 39 8 7 5 54
18 พระบางวิทยา 34 14 15 10 63
19 ตะคร้อพิทยา 33 11 6 3 50
20 พยุหะพิทยาคม 30 11 16 6 57
21 โกรกพระ 30 5 6 7 41
22 วังข่อยพิทยา 28 11 5 9 44
23 โพฒิสารศึกษา 27 16 4 4 47
24 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 25 16 5 5 46
25 ทหารอากาศอนุสรณ์ 21 11 8 4 40
26 วังบ่อวิทยา 19 9 6 2 34
27 เก้าเลี้ยววิทยา 18 8 9 7 35
28 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 18 3 2 1 23
29 ช่องแคพิทยาคม 16 7 4 6 27
30 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 16 3 4 3 23
31 เขาทองพิทยาคม 15 9 2 7 26
32 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 15 7 7 7 29
33 หนองโพพิทยา 15 7 3 7 25
34 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 14 8 3 4 25
35 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 13 14 7 8 34
36 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 12 7 5 8 24
37 ทับกฤชพัฒนา 12 7 0 6 19
38 ลาดทิพรสพิทยาคม 12 1 2 2 15
39 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 11 9 4 3 24
40 ปรียาโชติ 11 8 8 4 27
41 พนมรอกวิทยา 10 10 9 9 29
42 บึงบอระเพ็ดวิทยา 10 5 9 9 24
43 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 9 1 4 3 14
44 เขากะลาวิทยาคม 8 10 3 5 21
45 เยาวชนพัฒนา 8 0 0 2 8
46 ประชานุเคราะห์ 3 2 2 0 7
47 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 3 2 1 0 6
48 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 3 1 5 1 9
49 วิสุทธิศึกษา 2 2 1 0 5
50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 3 2 4 5
51 นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 0 1 0 0 1
52 ปวีณาวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,650 520 307 240 2,717