สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครสวรรค์ 59 26 10 95 103 5 3 0 111
2 หนองบัว 57 35 17 109 106 14 7 7 127
3 สตรีนครสวรรค์ 46 41 24 111 108 13 9 2 130
4 ตาคลีประชาสรรค์ 40 18 15 73 71 16 5 3 92
5 ลาดยาววิทยาคม 39 29 12 80 72 15 9 4 96
6 ท่าตะโกพิทยาคม 31 28 25 84 91 24 8 4 123
7 หนองกรดพิทยาคม 29 20 10 59 53 16 6 3 75
8 เทพศาลาประชาสรรค์ 24 22 18 64 61 19 9 5 89
9 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 23 26 13 62 57 26 7 6 90
10 บรรพตพิสัยพิทยาคม 20 18 22 60 55 16 7 10 78
11 ชุมแสงชนูทิศ 19 20 21 60 75 21 7 2 103
12 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 15 16 18 49 68 11 8 5 87
13 โกรกพระ 14 5 5 24 30 5 6 7 41
14 แม่วงก์พิทยาคม 12 12 13 37 39 8 7 5 54
15 ไพศาลีพิทยา 11 17 14 42 51 23 10 8 84
16 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 10 10 8 28 41 10 13 4 64
17 ทหารอากาศอนุสรณ์ 10 6 3 19 21 11 8 4 40
18 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 9 17 19 45 59 30 16 8 105
19 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 9 7 8 24 39 14 9 8 62
20 โพฒิสารศึกษา 8 6 10 24 27 16 4 4 47
21 วังข่อยพิทยา 8 6 6 20 28 11 5 9 44
22 เก้าเลี้ยววิทยา 7 4 7 18 18 8 9 7 35
23 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 6 5 4 15 18 3 2 1 23
24 เยาวชนพัฒนา 6 0 2 8 8 0 0 2 8
25 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 5 8 9 22 25 16 5 5 46
26 พระบางวิทยา 5 5 6 16 34 14 15 10 63
27 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 5 2 8 15 14 8 3 4 25
28 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 5 2 7 14 15 7 7 7 29
29 ช่องแคพิทยาคม 5 1 4 10 16 7 4 6 27
30 ปรียาโชติ 4 4 5 13 11 8 8 4 27
31 ตะคร้อพิทยา 3 11 12 26 33 11 6 3 50
32 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 3 4 6 13 13 14 7 8 34
33 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 2 6 1 9 12 7 5 8 24
34 พยุหะพิทยาคม 2 5 3 10 30 11 16 6 57
35 พนมรอกวิทยา 2 4 4 10 10 10 9 9 29
36 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 2 3 2 7 16 3 4 3 23
37 ลาดทิพรสพิทยาคม 2 1 4 7 12 1 2 2 15
38 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 2 1 1 4 11 9 4 3 24
39 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 0 3 5 9 1 4 3 14
40 วังบ่อวิทยา 1 3 6 10 19 9 6 2 34
41 หนองโพพิทยา 1 3 6 10 15 7 3 7 25
42 เขากะลาวิทยาคม 1 2 2 5 8 10 3 5 21
43 เขาทองพิทยาคม 1 2 0 3 15 9 2 7 26
44 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0 2 1 3 10 5 9 9 24
45 ทับกฤชพัฒนา 0 1 3 4 12 7 0 6 19
46 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 0 1 0 1 3 1 5 1 9
47 ประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 3 2 2 0 7
48 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 0 1 1 3 2 1 0 6
49 วิสุทธิศึกษา 0 0 1 1 2 2 1 0 5
50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 3 2 4 5
51 นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
52 ปวีณาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 565 465 400 1,430 1,650 520 307 240 2,477