สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัว 60 37 17 114 112 14 7 7 133
2 นครสวรรค์ 59 26 10 95 103 5 3 0 111
3 สตรีนครสวรรค์ 47 41 24 112 109 13 9 2 131
4 ตาคลีประชาสรรค์ 40 18 15 73 71 16 5 3 92
5 ลาดยาววิทยาคม 39 29 12 80 73 15 9 4 97
6 หนองกรดพิทยาคม 33 20 11 64 58 16 6 3 80
7 ท่าตะโกพิทยาคม 31 28 25 84 91 24 8 4 123
8 เทพศาลาประชาสรรค์ 24 22 18 64 61 19 9 5 89
9 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 23 26 13 62 57 26 7 6 90
10 ชุมแสงชนูทิศ 20 21 21 62 76 21 8 2 105
11 บรรพตพิสัยพิทยาคม 20 19 22 61 57 16 7 10 80
12 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 15 16 18 49 68 11 8 5 87
13 ทหารอากาศอนุสรณ์ 14 6 3 23 25 11 8 4 44
14 โกรกพระ 14 5 5 24 30 5 6 7 41
15 แม่วงก์พิทยาคม 13 13 14 40 42 8 7 5 57
16 ไพศาลีพิทยา 11 17 14 42 52 23 10 8 85
17 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 10 10 8 28 41 10 13 4 64
18 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 9 17 19 45 59 30 16 8 105
19 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 9 7 8 24 39 14 9 8 62
20 วังข่อยพิทยา 9 7 6 22 31 11 5 9 47
21 เก้าเลี้ยววิทยา 9 4 8 21 20 9 9 7 38
22 โพฒิสารศึกษา 8 6 10 24 27 16 4 4 47
23 ปรียาโชติ 8 6 5 19 17 8 8 4 33
24 พระบางวิทยา 6 5 6 17 36 14 15 10 65
25 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 6 5 4 15 18 3 2 1 23
26 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 6 2 8 16 15 8 3 4 26
27 ช่องแคพิทยาคม 6 1 6 13 18 8 4 6 30
28 เยาวชนพัฒนา 6 0 2 8 8 0 0 2 8
29 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 5 8 9 22 25 16 5 5 46
30 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 5 3 7 15 16 7 7 7 30
31 ตะคร้อพิทยา 3 11 14 28 36 11 6 3 53
32 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 3 7 2 12 15 7 5 8 27
33 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 3 5 6 14 14 14 7 8 35
34 พยุหะพิทยาคม 2 5 3 10 30 11 16 6 57
35 พนมรอกวิทยา 2 4 4 10 10 10 9 9 29
36 วังบ่อวิทยา 2 3 6 11 20 9 6 2 35
37 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 2 3 2 7 16 3 4 3 23
38 ลาดทิพรสพิทยาคม 2 1 4 7 12 1 2 2 15
39 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 2 1 1 4 11 9 4 3 24
40 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 0 3 5 9 1 4 3 14
41 หนองโพพิทยา 1 3 7 11 16 7 3 7 26
42 เขากะลาวิทยาคม 1 3 3 7 10 11 3 5 24
43 เขาทองพิทยาคม 1 3 1 5 16 10 2 7 28
44 ทับกฤชพัฒนา 1 1 3 5 13 7 0 6 20
45 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0 2 1 3 10 5 9 9 24
46 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 0 1 0 1 3 1 5 1 9
47 ประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 3 2 2 0 7
48 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 0 1 1 3 2 1 0 6
49 วิสุทธิศึกษา 0 0 1 1 2 2 1 0 5
50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 3 2 4 5
51 นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
52 ปวีณาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 592 478 411 1,481 1,704 524 308 240 2,536